Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 48

Ṅwana wa Mutukana Wa Tshilikadzi U A Vuwa

Ṅwana wa Mutukana Wa Tshilikadzi U A Vuwa

Tshifhingani tsha gomelelo, Yehova o vhudza Elia a ri: ‘Iyani Tsarepata. Henefho tshilikadzi i ḓo ni fha zwiḽiwa.’ Khoroni ya muḓi, Elia a vhona tshilikadzi ya mushai i tshi khou reḓa khuni. A mu humbele maḓi nga khaphu. Musi a tshi khou ya u a ka, Elia a mu vhidzelela a ri: ‘Ndi humbela uri ni ḓe na vhurothonyana.’ Fhedzi tshilikadzi ya ri: ‘A thi na vhurotho vhune nda nga ni ṋea hone. Ndi tou vha na fulauru na mapfura zwi si gathi zwo eḓanaho u ita zwiḽiwa zwiṱuku zwanga na zwa ṅwana wanga wa mutukana.’ Elia a mu vhudza a ri: ‘Yehova o fulufhedzisa uri arali na mbakela vhurotho, fulauru yaṋu na mapfura a zwi nga ḓo fhela u vhuya u swika mvula i tshi dovha u na.’

Nga zwenezwo tshilikadzi ya ya hayani nahone ya lugisela muporofita wa Yehova vhurotho. Samusi Yehova o fulufhedzisa, tshilikadzi na ṅwana wayo vho dzula vhe na zwiḽiwa zwa u ḽa tshifhingani tsha gomelelo. Mvuvhelo dzawe dza fulauru na dza mapfura dzo dzula dzo ḓala.

Nga murahu ha vha na tshiitea tshi pfisaho vhuṱungu. Mutukana wa tshilikadzi a mbo ḓi lwala nahone a fa. Mufumakadzi wa tshilikadzi a  humbela Elia uri a mu thuse. Elia a dzhia mutukana zwanḓani zwawe nahone a mu hwala a ya nae kamarani ya nṱha. A mu ladza kha mmbete nahone a rabela a ri: ‘Yehova, ndi khou humbela uri uyu ṅwana a dovhe a tshile.’ Ni a ḓivha uri ndi ngani tshenetsho tshiitea tshine Yehova a ḓo tshi ita tshi tshi mangadzaho? Ngauri u vhuya u swika nga tshenetsho tshifhinga, a huna muthu we a vhuya a vuswa vhafuni. Nahone yeneyi tshilikadzi na ṅwana wayo vho vha vhe si Vhaisiraele.

Fhedzi mutukana a dovha a tshila nahone a thoma u fema! Elia a vhudza tshilikadzi a ri: ‘Vhonani! Ṅwana wa Mutukana waṋu u khou tshila.’ Mufumakadzi wa tshilikadzi o vha o takala vhukuma nahone a ri kha Elia: ‘Vhukuma ni munna wa Mudzimu. Zwenezwi ndi zwi ḓivha nga uri ni amba fhedzi zwine Yehova a ni vhudza zwone.’

“Lavhelesani mahunguvhu. Ha zwali kana u kaṋa; ha na tshisiku kana ḓulu. Naho zwo ralo, Mudzimu u ḓi a ṋea zwiḽiwa. Naa inwi a ni vha ndeme u fhira zwiṋoni?”​—Luka 12:24