Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 47

Yehova O Khwaṱhisa Elia

Yehova O Khwaṱhisa Elia

Isebele o pfa nga zwe zwa itea kha vhaporofita vha Baali, nahone a sinyuwa nga maanḓa. A rumela mulaedza kha Elia a ri: ‘Matshelo ni ḓo fa u fana na vhaporofita vha Baali.’ Elia a ofha vhukuma nahone a shavhela sogani. A rabela a ri: ‘Yehova, thi tsha kona u konḓelela. Ntendele ndi fe.’ Nga ṅwambo wa u neta, Elia a farwa nga khofhe fhasi ha muri.

Muruṅwa a mu vusa nahone a amba nae zwavhuḓi a ri: ’Vuwani ni ḽe.’ Elia a vhona vhurotho ha raundu kha matombo ane a khou fhisa na dzhege ya maḓi. A ḽa na u nwa nahone a dovha a eḓela. Muruṅwa a dovha a mu vusa nahone a ri: ‘Iḽani. Ni tea u wana maanḓa u itela u fara lwendo.’ Nga zwenezwo Elia a dovha a ḽa. O tshimbila maḓuvha a 40 na vhusiku ha 40, a vhuya a swika Thavhani ya Horebe. Henefho Elia a dzhena bakoni a eḓela. Fhedzi Yehova a amba nae. A ri: ‘Ni khou ita mini afha, Elia?’ Elia a fhindula a ri: ‘Vhaisiraele a vho ngo ita zwe vha u fulufhedzisa. Vho kwasha aletare dzau nahone vha vhulaha vhaporofita vhau. Zwino vha khou lingedza u mbulaha.’

Yehova a mu vhudza a ri: ‘Gonyani ni yo ima thavhani.’ Ha thoma u vha na ḓumbu ḽihulwane ḽe ḽa vhudzula ḽi tshi fhira bakoni. Ha tevhela mudzinginyo na mulilo. Mafheleloni, Elia a pfa ipfi ḽo dzikaho, ḽi re fhasi. A thivha tshifhaṱuwo tshawe nga tshiambaro nahone a ima nnḓa ha bako. Yehova a mu vhudzisa uri ndi ngani o shavha. Elia a ri: ‘Ndi nṋe ndi ndoṱhe ndo salaho.’ Fhedzi Yehova a mu vhudza a ri: ‘A ni noṱhe. Hu na vhathu vha 7,000 kha ḽa Isiraele vhane vha kha ḓi rabela nṋe. Tshimbilani ni yo vhea Elisa a vhe ene muporofita vhudzuloni haṋu.’ Nga u ṱavhanya, Elia a ya a ita zwe Yehova a mu vhudza zwone. Ndi humbula uri na inwi Yehova a nga ni thusa arali ni tshi ita zwine a zwi ṱoḓa? Ee, u ḓo ni thusa. Kha ri sedze tshiṅwe tshithu tshe tsha itea misini ya gomelelo.

“Ni songo vhilaela nga tshithu na tshithihi, fhedzi zwoṱhe zwine na zwi ṱoḓa ni humbele Mudzimu nga thabelo khathihi na u livhuha.”​—Vhafilipi 4:6