Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 41

Davida Na Saulo

Davida Na Saulo

Nga murahu ha uri Davida a vhulaye Goliata, Khosi Saulo o mu vhea uri a lange maswole awe. Davida o kunda nndwa nnzhi nahone a thoma u vha na bvumo ḽihulwane. Tshifhinga tshoṱhe musi Davida a tshi vhuya hayani u bva nndwani, vhafumakadzi vho vha vha tshi bva vha tshi khou tshina na u imba vha tshi ri: ‘Saulo o vhulaya vha zwigidi nahone Davida o vhulaha zwigidi na zwigidi!’ Saulo a vha na vivho kha Davida nahone a ṱoḓa u mu vhulaya.

Davida o vha a tshi kona nga maanḓa u lidza haripa. Ḽiṅwe ḓuvha musi Davida a tshi khou lidzela Saulo haripa, khosi ya mu posa nga pfumo. Davida a tinya nahone pfumo ḽa rwa kha luvhondo. Nga murahu ha zwenezwo, Saulo a lingedza lunzhi u vhulaya Davida. Mafheleloni, Davida a shavha nahone a dzumbama sogani.

Saulo a dzhia maswole a 3 000 nahone vha ya u ṱoḓa Davida. A dzhena bakoni ḽe Davida  na vhanna vhawe vha vha vho dzumbama khaḽo. Vhanna vha Davida vha ri: ‘Hetshi ndi tshibuli tsha uri ni vhulahe Saulo.’ Davida a dodela a ya kha Saulo nahone a tumula tshipiḓa tsha tshiambaro tsha khosi. Saulo ho ngo zwi vhona. Nga murahu, Davida a ḓisola uri o nyadza khosi yo ḓodzwaho nga Yehova. Ho ngo tendela vhanna vhawe vha tshi vhulaha Saulo. O ita na u vhidzelela Saulo, a amba uri o vha a tshi nga kha ḓi vha o vhulaha Saulo arali o vha a tshi funa. Naa Saulo u ḓo shandula muhumbulo wawe nga ha Davida?

Hai. Saulo o bvela phanḓa a tshi ṱoḓa Davida. Vhuṅwe vhusiku Davida na Abisai vha dodela vha dzhena gammbani ya Saulo. Na Abinere, mulindi wa Saulo, o vha o eḓela. Abisai a ri: ‘Hetshi ndi tshibuli tshashu!’ Litshani ndi mu vhulaye.’ Davida a ri: ‘Yehova u ḓo dzhiela Saulo vhukando. Kha ri dzhie fhedzi pfumo ḽawe na tshikumbu tsha maḓi nahone ri ṱuwe.’

Davida a gonya thavhani i re tsini yo sedzanaho na gammba ya Saulo. A vhidzelela a ri: ‘Abinere, ndi ngani ni songo tsireledza khosi yaṋu? Mudzio na pfumo zwa Saulo zwi ngafhi?’ Saulo a ṱhogomela ipfi ḽa Davida nahone a ri: ‘No vha ni tshi nga vha no mbulaha, fhedzi a no ngo zwi ita. Ndi a zwi ḓivha uri ni ḓo vha khosi i tevhelaho ya Isiraele.’ Saulo a vhuyelela muḓini wawe. Fhedzi a si vhoṱhe kha muṱa wa Saulo vhe vha vha vha tshi vhenga Davida.

“Arali zwi tshi konadzea, zwi tshi ḓitika nga vhuimo haṋu, ivhani na mulalo na vhathu vhoṱhe. Vhafunwa, ni songo ḓilifhedzela, fhedzi litshani Mudzimu a sumbedze mbiti dzawe.”​—Vharoma 12:18, 19