Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 38

Yehova O Ṋea Simisoni Maanḓa

Yehova O Ṋea Simisoni Maanḓa

Vhunzhi ha Vhaisiraele vho vhuyelela kha u gwadamela zwifanyiso, nga zwenezwo Yehova a tendela Vhafilisita vha tshi dzhia shango ḽavho. Fhedzi ho vha hu na vhaṅwe Vhaisiraele vhe vha vha vha kha ḓi funa Yehova. Muṅwe wavho o vha e Manoa. Ene na mufumakadzi wawe vho vha vhe si na vhana. Ḽiṅwe ḓuvha Yehova a ruma muruṅwa kha mufumakadzi wa Manoa. Muruṅwa a ri khae: ‘Ni ḓo wana ṅwana wa mutukana. U ḓo tshidza Isiraele kha Vhafilisita. U ḓo vha Munazari.’ Naa ni a ḓivha uri Vhanazari ndi vhonnyi? Vho vha vhe vhashumeli vha Yehova vho khetheaho. Vhanazari vho vha vha songo tendelwa u gera mavhudzi avho.

Nga u ya ha tshifhinga, ṅwana wa Manoa wa mutukana a bebwa nahone a irwa Simisoni. Musi Simisoni a tshi khou aluwa, Yehova a mu ṋea maanḓa mahulu. O vha a tshi kona na u vhulaya ndau nga zwanḓa zwawe. Kha tshiṅwe tshiitea, Simisoni o vhulaya Vhafilisita vha 30 e eṱhe. Vhafilisita vho vha vha tshi mu vhenga nahone vha dzula vha tshi ṱoḓa nḓila dza u mu vhulaha. Ḽiṅwe ḓuvha musi Simisoni o eḓela ngei Gatsa, vho ya getheni ya muḓi nahone vha mu lindela henefho u itela uri vha mu vhulahe nga matsheloni. Fhedzi Simisoni a vuwa vhukati ha vhusiku, a ya getheni ya muḓi nahone a i bvisa kha luvhondo. A hwala yeneyo gethe kha mahaḓa awe a gonya nayo ṱhodzini ya thavha ya Heburoni!

Nga murahu, Vhafilisita vha ya kha Delila musidzana we Simisoni a vha a tshi khou seisana nae, nahone vha ri: ‘Ri ḓo ni badela maseṱha a siliva a zwigidi arali na kona u wana uri ndi ngani Simisoni e na maanḓa nga u rali. Ri ṱoḓa u mu fara nahone ra mu valela dzhele.’ Delila a tenda ngauri o vha a tshi ṱoḓa yeneyo tshelede. Mathomoni, Simisoni o hana u mu vhudza uri ndi ngani e na maanḓa nga u rali. Fhedzi a mu dina lwe a vhuya a mu vhudza tshiphiri tshawe. A ri khae: ‘Samusi ndi Munazari, mavhudzi anga ha athu u geriwa. Arali nda gera mavhudzi anga, ndi ḓo fhelelwa nga  maanḓa.’ Simisoni o khakha nga maanḓa nga u mu vhudza tshiphiri, a si zwone?

Delila a vhudza Vhafilisita a ri: ‘Ndi a ḓivha tshiphiri tshawe!’ A ita uri Simisoni a lale kha zwirumbi zwawe nahone a wana muṅwe muthu uri a gere mavhudzi awe. Delila a vhidzelela a ri: ‘Simisoni, Vhafilisita vho swika!’ Simisoni a vuwa nahone a wana maanḓa awe o fhela. Vhafilisita vha mu fara, vha mu ita uri a si tsha vhona nahone vha mu valela dzhele.

Ḽiṅwe ḓuvha musi Vhafilisita vha zwigidi vho kuvhangana thembeleni ya mudzimu wavho Dagoni, vha vhidzelela vha ri: ‘Mudzimu washu o ri ṋea Simisoni! Ḓisani Simisoni ngeno! Kha ḓe a ri mvumvuse.’ Vha mu imisa vhukati ha phuphu mbili nahone vha mu holedza. Simisoni a vhidzelela a ri: ‘Yawee Yehova, ndi humbela uri u dovhe u nṋee maanḓa.’ Nga tshenetsho tshifhinga, mavhudzi awe o vha o no dovha a hula. A sukumedza phuphu dza thembele nga maanḓa awe oṱhe. Nnḓu yoṱhe ya wa, ya vhulaya vhoṱhe vhe vha vha vhe thembeleni, Simisoni na ene a fa.

“Ngauri zwithu zwoṱhe ndi zwi koniswa nga ane a nṋea maanḓa.”​—Vhafilipi 4:13