Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 5

Gungwa Ḽa Noaxe

Gungwa Ḽa Noaxe

Nga u ya ha tshifhinga, ho vha na vhathu vhanzhi kha ḽifhasi. Vhunzhi havho vho vha vhe vhavhi. Na vhaṅwe vharuṅwa vho ita zwo vhifhaho. Vho sia haya havho ngei ṱaḓulu nahone vha tsela kha ḽifhasi. Naa ni a ḓivha uri ndi ngani vho ita zwenezwo? Vho vha vha tshi ṱoḓa u vha na mivhili ya vhathu u itela uri vha vhinge vhafumakadzi.

Vhenevho vharuṅwa na vhafumakadzi vho vha na vhana. Vhenevho vhana vho aluwa vha vha na maanḓa mahulu nahone vha thoma u shengedza vhaṅwe. Vho pfisa vhathu vhuṱungu. Yehova ho ngo tendela zwenezwo zwi tshi bvela phanḓa. Ndi ngazwo o dzhia phetho ya u fhelisa vhathu vhavhi nga maḓi mahulu.

Fhedzi ho vha hu na muṅwe munna we a vha o fhambana navho. O vha a tshi funa Yehova. O vha a tshi pfi Noaxe. O vha e na mufumakadzi na vhana vhararu, Semu, Hamu na Yafete nahone muṅwe na muṅwe wavho o vha e na mufumakadzi. Yehova o vhudza Noaxe u ri a fhaṱe gungwa ḽihulu u itela uri ene na muṱa wawe vha si fheliswe nga Maḓi Mahulu. Gungwa ndi bogisi ḽihulu ḽine ḽa kona u papamala nṱha ha maḓi. Yehova o dovha a vhudza Noaxe uri a dzhenise na zwipuka ngomu gungwani u itela uri zwi si fheliswe.

Nga u ṱavhanya, Noaxe a thoma u fhaṱa gungwa. Noaxe na muṱa wawe vho fhedza miṅwaha ya 50 vha tshi khou ḽi fhaṱa. Ḽeneḽo gungwa vho ḽi fhaṱa vha tshi khou tevhedza zwoṱhe zwe Yehova a vha vhudza zwone. Nga tshenetsho tshifhinga, Noaxe o vhudza vhathu nga khombo ya Maḓi Mahulu. Fhedzi vhoṱhe a vho ngo mu thetshelesa.

Ha swika tshifhinga tsha u dzhena gungwani. Kha ri vhone uri ho itea mini nga murahu.

“U vha hone ha Murwa-muthu hu ḓo fana na misini ya Noaxe.”​—Mateo 24:37