Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 Tshipiḓa 2

Ni Nga Guda Hani Mafhungo Ngoho Nga Ha Mudzimu?

Ni Nga Guda Hani Mafhungo Ngoho Nga Ha Mudzimu?

1, 2. Ndi tshifanyiso tshifhio tshi sumbedzaho uri hu fanela u vha na nḓila ya u ṱolisisa mafhungo a zwa vhurereli?

RI NGA ḓivha hani Mudzimu? Naa ndi zwa ndeme u sengulusa pfunzo dzoṱhe dza vhurereli? Zwenezwo zwi nga si konadzee. Naho arali ro vha ri tshi nga zwi ita, ri ḓo zwi ḓivha hani uri ndi pfunzo dzifhio dzi re dza ngoho?

2 Vhukuma, kha mihumbulo yoṱhe ine ya vha hone nga ha Mudzimu, ri ṱoḓa nḓila ya u ḓivha zwine zwa vha zwone, zwine vhathu vhoṱhe vha nga tenda khazwo. Ri tshi tou fanyisa: Kha ri ri hu na u hanedzana vhengeleni nga ha vhulapfu ha tshipiḓa tsha labi. Murengisi u amba uri labi ndi mithara tharu, fhedzi murengi u vhona u nga ndi ḽiṱuku. Eneo mafhungo a nga dzudzanywa hani? Nga u ela vhulapfu ha ḽeneḽo labi.

3. Ndi ngani Bivhili yo ṅwaliwa?

3 Naa hu na tshithu tshine tsha nga shumiswa u ṱolisisa mafhungo a zwa vhurereli? Ee, ndi Bivhili. Mudzimu o ita uri Bivhili i ṅwalwe u itela uri vhathu hoṱhe vha gude mafhungo-ngoho nga hae. Ho gandiswa kopi dzayo dza zwigidi zwa dzimilioni. Yo ṱalutshedzelwa yoṱhe kana tshipiḓa tshayo, nga nyambo dzi fhiraho 2 100. Muṅwe na muṅwe a nga vhala mafhungo-ngoho nga ha Mudzimu nga luambo lwawe.

4. Ndi mafhungo afhio ane Bivhili ya vha nao?

4 Bivhili ndi tshifhiwa tsha ndeme tshi bvaho ha Mudzimu. I ṱalutshedza zwithu zwe ra vha ri si nga si vhuye ra zwi ḓivha. I amba nga ha vhane vha tshila fhethu ha muya. I dzumbulula mihumbulo ya Mudzimu,  vhumuthu hawe, na ndivho yawe. I ri vhudza nḓila ye a shumisana ngayo na vhathu miṅwahani ya zwigidi yo fhiraho. I amba nga ha vhumatshelo. Nahone i sumbedza uri ri nga wana hani nḓila i yaho vhutshiloni vhu sa fheli.

Zwine Zwa Nga Ita Uri Ni Tende Bivhili

5. Ndi tsumbo ifhio i sumbedzaho uri Bivhili i a tendelana na saintsi?

5 Hu na zwiitisi zwinzhi zwine zwa nga ita uri ri tende uri Bivhili ndi Ipfi ḽa Mudzimu. Tshiṅwe tshiitisi ndi tsha uri Bivhili i a tendelana na saintsi. Kale vhathu shangoni ḽoṱhe vho vha vha tshi humbula uri ḽifhasi ḽo fhahewa kha tshiṅwe tshithu. Sa tsumbo, ngei Afurika Vhukovhela vhathu, vho vha vha tshi tenda uri ḽifhasi ḽo tikwa nga ṋowa yo ḓikataho u mona naḽo lwa 3 500 nga nṱha na fhasi haḽo. Naho zwo ralo, u tendelana na saintsi, muṅwali wa Bivhili o ṅwala miṅwaha i fhiraho 3 500 uri ḽifhasi Mudzimu “o ḽi fhahea hu si na he ḽa tikwa.”—Yobo 26:7.

6. Ndi vhuṱanzi vhufhio ho khwaṱhaho vhu sumbedzaho uri Bivhili i bva ha Mudzimu?

6 Vhuṱanzi ho khwaṱhaho ha uri vhukuma Bivhili i bva ha Mudzimu ndi mafhungo ayo o fhelelaho a ambaho nga ha vhumatshelo. U fhambana na vhaporofita vha vhathu, Mudzimu u a ḓivha vhumatshelo ngangoho; zwoṱhe zwine a amba zwi a ḓadzea.

7. Ndi vhufhio vhuṅwe ha vhuporofita ha Bivhili he ha ḓadzea tshifhingani tsho fhelaho?

7 Vhuporofita ha maḓana ha Bivhili ho ḓadzea zwifhingani zwa kale. Sa tsumbo, miṅwaha ya 700 hu tshee nga phanḓa, Bivhili yo amba nga ho livhaho uri Yesu o vha a tshi ḓo bebelwa muḓini wa Betlehema, nahone zwa tou ralo. (Mixa 5:1; Mateo 2:3-9) U engedza kha vhuṅwe vhuporofita vhunzhi malugana na Yesu, Bivhili yo amba hu tshee nga phanḓa uri o vha a tshi ḓo bebwa nga musidzana a sa athu ḓivha munna nahone a ambululwa nga maseṱha 30. Na honoho vhuporofita ho ḓadzea. Vhukuma a hu na muthu we a nga vha a tshi nga dzula o amba zwenezwo zwithu!—Yesaya 7:14; Sakaria 11:12, 13; Mateo 1:22, 23; 27:3-5.

8. Ndi vhufhio vhuṅwe ha vhuporofita ha Bivhili vhune ha khou ḓadzea ṋamusi, nahone vhu sumbedza mini?

8 Vhunzhi ha vhuporofita ha Bivhili vhu khou ḓadzea ṋamusi. Hovhu ndi vhuṅwe haho:

  •   “Lushaka lu ḓo vutshela luṅwe; muvhuso u ḓo vutshela muṅwe. Hu ḓo vha na midzinginyo mihulu, nga thungo ha vha na dzinḓala na malwadze.”—Luka 21:10, 11.

  • Hu ḓo vha na “u anda ha vhuvhi.”—Mateo 24:12.

  • “Maḓuvhani a vhufhelo . . . vhathu vha ḓo vha vha funaho hu tshi naka zwavho fhedzi, vhatami vha mali, . . . vhanyadzi vha vhabebi, . . . vha sá ḓi-vhofhi, vha u sokou penga naḽo’, vhavhéngi vha zwivhuya, . . . vha ḓi-kukumusaho, vhané u tama u ḓi-phiṋa ha fhira u tama Mudzimu kha vhone.”—2 Timotheo 3:1-5.

Naa ni a tenda uri zwenezwi zwithu zwi khou itea ṋamusi? U fulufhedzea na vhungoho ha vhuporofita ha Bivhili zwi sumbedza uri Bivhili a i sokou vha bugu zwayo. Ndi Ipfi ḽa Mudzimu ḽo hevhedzwaho!— 2 Timotheo 3:16.

Naa Bivhili Yo Shandulwa?

9, 10. Ndi mini zwine zwa sumbedza uri Mudzimu ho ngo tendela vhathu vha tshi shandula Bivhili?

9 Kha ri ri ni muṋe wa ḽimaga nahone na vhetshela vhashumi vhaṋu milayo yo vhalaho. Arali swina ḽaṋu ḽa shandula zwe na ṅwala, no vha ni tshi ḓo ita mini? Naa no vha ni si nga si khakhulule zwe zwa shandulwa? Nga nḓila i fanaho, Mudzimu ha tendeli vhathu vha tshi shandula ngoho ya Ipfi ḽawe, Bivhili.

10 Vhe vha lingedza u shandula pfunzo ya Ipfi ḽa Mudzimu a vho ngo bvelela. Musi ri tshi vhambedza Bivhili ine ra vha nayo ṋamusi na kopi dza kale dza Bivhili, dzi a fana. Hezwi zwi sumbedza uri u bva kale Bivhili a yo ngo shandulwa.