Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Kha tsha Monde: Zwishumiswa zwa u phalala zwi bvaho Switzerland zwi tshi iswa kha vhahashu vha ngei Dzheremane nga 1946; kha tsha u Ḽa: U fhaṱululwa ha Holo ya Muvhuso ngei Dzhapani nga murahu ha tsunami nga 2011

 KHETHEKANYO 6

U Tikedza Muvhuso—U Fhaṱa Fhethu Ha Vhurabeli Na U Phalala

U Tikedza Muvhuso—U Fhaṱa Fhethu Ha Vhurabeli Na U Phalala

 NI DZHENA Holoni ya haṋu ya Muvhuso nahone zwa tou nga ni fhethu hune ni si hu ḓivhe. No vha ni tshi anzela u ḓirwa khana nga tshenetshi tshifhaṱo. Ni nga humbula nga ha zwifhinga zwi takadzaho musi ni tshi khou thusa u i fhaṱa miṅwahani yo fhiraho. Fhedzi zwa zwino ni vho tou ḓirwa khana vhukuma, nga nṱhani ha uri Holo ya Muvhuso yo no vha fhethu ha tshifhinganyana ha u thusa vho welwaho nga khombo. Nga murahu ha musi miḓalo yo tshinyadza muvhunduni wa haṋu, Komiti ya Davhi i mbo ḓi dzudzanya zwiḽiwa, zwiambaro, maḓi o kunaho na zwiṅwe zwithu zwi ṱoḓeaho u itela u thusa vhathu vhe vha sedzana na tshenetsho tshiwo. Zwithu zwa u phalala zwo dzudzanywa zwavhuḓi. Vhahashu vha tshinnani na vha tshisadzini vho rwa muduba, vha khou wana zwine vha zwi shaya nahone kanzhi vha tshi khou phumula miṱodzi ya dakalo.

Yesu o amba uri tshithu tshine tsha ḓo ṱalula vhathu vhawe ndi u funana havho. (Yoh. 13:34, 35) Kha yeneyi khethekanyo, ri ḓo haseledza nḓila ine lufuno lwa Vhukriste lwa sumbedzwa ngayo kha mishumo ya u fhaṱa na vhuḓidini vhu itwaho nga Ṱhanzi dza Yehova ha u phalala vho welwaho nga khombo. Lufuno lwo raloho ndi vhuṱanzi ho khwaṱhaho ha uri ri tshila nga fhasi ha Muvhuso wa Yesu.

KHA HETSHI TSHIPIḒA

NDIMA YA 18

Nḓila Ine Mishumo Ya Muvhuso Ya Tikedzwa Ngayo Nga Tshelede

Tshelede i bva ngafhi? I shumiswa hani?

NDIMA YA 19

Mushumo Wa U Fhaṱa Une Wa Hulisa Yehova

Fhethu ha vhurabeli hu hulisa Mudzimu, fhedzi hu na tshithu tshine a tshi dzhia tshi tsha ndeme u fhira zwithu zwoṱhe.

NDIMA YA 20

Vhuḓinḓa Ha U Phalala

Ri zwi ḓivha hani uri mushumo wa u phalala ndi tshipiḓa tsha tshumelo yashu khethwa kha Yehova?