Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Kha tsha monde: Wahashu wa tshisadzini ngei Alabama, U.S.A., a tshi khou tamba nyambo ya Wahashu Rutherford, nga vho-1930; kha tsha u ḽa: Switzerland

 KHETHEKANYO 1

Ngoho Ya Muvhuso—U Phaḓaladza Zwiḽiwa Zwa Muya

Ngoho Ya Muvhuso—U Phaḓaladza Zwiḽiwa Zwa Muya

 NI VHONA mugudiswa waṋu wa Bivhili a tshi takala musi a tshi pfesesa luṅwalo lune na kha ḓi tou bva u lu vhala noṱhe. A mbo ḓi vhudzisa a ri, “Naa ni khou amba uri Bivhili i funza uri ri nga tshila nga hu sa fheli Paradisoni—fhano kha ḽeneḽi ḽifhasi?” Muthu ane na khou tshimbila nae tsimuni u a ṅwethuwa nahone a ri, “Inwi ni zwi pfa hani zwine zwa khou ambiwa afha Bivhilini?” Onoyo mugudiswa u dzungudza ṱhoho a sa kholwi zwine a khou zwi pfa, a ri: “Hezwi zwithu ndi khou tou thoma u zwi pfa!” Ni a zwi humbula uri o amba zwi fanaho na zwenezwo vhege dzi si gathi dzo fhiraho, musi a tshi pfa lwa u tou thoma uri dzina ḽa Mudzimu ndi Yehova.

Naa zwenezwo zwithu zwo no vhuya zwa itea kha inwi? Zwo no itea kha vhunzhi ha vhathu vha Mudzimu. Ndi zwithu zwi si gathi zwine zwa nga ri humbudza zwavhuḓi tshifhiwa tsha ndeme tshe ra ṋewa tshone—u ḓivha ngoho! Naho zwo ralo, ḓivhudziseni uri zwo ḓa hani uri ni wane tshenetsho tshifhiwa. Ri ḓo haseledza yeneyo mbudziso kha yeneyi khethekanyo. Nḓila ye vhathu vha Mudzimu vha bvela phanḓa ngayo vha tshi thuswa u pfesesa zwithu zwa muya ndi vhuṱanzi ho khwaṱhaho ha uri Muvhuso wa Mudzimu ndi wa vhukuma. Khosi Yesu Kristo o fhedza ḓana ḽa miṅwaha a tshi khou ita vhungoho ha uri vhathu vha Mudzimu vha funzwa ngoho.

KHA HETSHI TSHIPIḒA

NDIMA YA 3

Yehova u Dzumbulula Ndivho Yawe

Naa Muvhuso wo vha u tshipiḓa tsha ndivho ya u thoma ya Mudzimu? Yesu o ita hani uri vhathu vha pfesese Muvhuso?

NDIMA YA 4

Yehova U Hulisa Dzina Ḽawe

Ndi mini zwo khunyeledzwaho nga Muvhuso malugana na dzina ḽa Mudzimu? Ni nga shela hani mulenzhe kha u ita uri dzina Yehova ḽikhethwe?

NDIMA 5

Khosi I Ṱavhisela Tshedza Kha Muvhuso

U pfesesa nga vhuḓalo uri u fulufhedzea kha Muvhuso zwi ṱoḓa mini.