Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Kha tsha monde: Wahashu wa tshinnani u khou farelwa u huwelela ngei Eindhoven, Netherlands, 1945; Kha tsha u ḽa: Naa u huwelela zwo tendelwa nga lwa mulayo hune na dzula hone?

 KHETHEKANYO 4

Magundo a Muvhuso—U Ḓivhadza Mafhungo Maḓifha Nga lwa Mulayo

Magundo a Muvhuso—U Ḓivhadza Mafhungo Maḓifha Nga lwa Mulayo

 MUSI ni tshi khou huwelela nnḓu nga nnḓu, ni pfa muungo wa bele ya goloi ya mapholisa u tshi khou pfalela kulenyana. Phosho yawo i a engedzea. Musi ni tshi ya kha nnḓu i tevhelaho u amba na ṋemuḓi, ane na khou ṱanziela nae u a thithisea musi goloi ya mapholisa i tshi ima tzerr. Pholisa ndi u mbo ḓi tsa nahone ḽa ḓa ḽa vhudzisa ḽa ri: “Naa ndi vhoiwe vhane na khou dzhena miḓini ya vhathu ni tshi amba nga ha Bivhili? Vhathu vha khou lila nga vhoiwe!” Ni fhindula nga ṱhonifho na amba uri ni Ṱhanzi dza Yehova. Hu ḓo itea mini nga murahu ha zwenezwo?

Hezwi zwo ḓisendeka nga maanḓa nga zwe zwa itea tshifhingani tsho fhiraho. Miṅwahani yo fhiraho, muvhuso wa shango ḽine na dzula khaḽo wo fara hani Ṱhanzi dza Yehova? Naa hu na mbofholowo ya vhurereli? Arali zwo ralo, zwenezwo zwi nga vha zwo itiswa nga maanḓa nga vhuḓidini ha vhahaṋu vha muya mahumini a miṅwaha musi vha tshi “imelela u ḓivhadzwa ha mafhungo maḓifha nga lwa mulayo.” (Vhafil. 1:7) Hu sa londwi hune na dzula hone, u humbula nga ha magundo a lwa mulayo a Ṱhanzi dza Yehova zwi nga ni khwaṱhisa lutendo nga maanḓa. Kha yeneyi khethekanyo, ri ḓo ṱolisisa dziṅwe dza dzenedzo rekhodo dzi swayeaho. Magundo ashu a ṋea vhuṱanzi vhu nyanyulaho ha uri Muvhuso ndi wa vhukuma, ngauri ro vha ri tshi ḓo vha ri songo vhuya ra swikelela zwithu zwo raloho nga riṋe vhaṋe!

KHA HETSHI TSHIPIḒA

NDIMA YA 13

Vhahuweleli Vha Muvhuso Vha Isa Mafhungo Avho Khothe

Vhahaṱuli khothe khulwane dza musalauno vha tevhela mavhonele a Gamaliele, mufunzi wa kale wa Mulayo

NDIMA YA 14

U Tikedza Nga U Fulufhedzea Muvhuso Wa Mudzimu Fhedzi

“Mulambo” wa u tovholwa wo ḓiselwaho Ṱhanzi dza Yehova nga ṅwambo wa u sa dzhia havho sia, wo milwa nga tshisima tshi songo lavhelelwaho.

NDIMA YA 15

U Lwela Mbofholowo Ya Vhurabeli

Vhathu vha Mudzimu vho lwela pfanelo yavho ya uri vha thetshelese mulayo—mulayo wa Muvhuso wa Mudzimu.