Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Kha tsha monde: Wahashu wa tshisadzini wa Mu-colporteur a tshi khou u huwelela ngei Korea nga 1931; Kha tsha u ḽa: Vha tshi khou huwelela nga luambo lwa zwanḓa ngei Korea ṋamusi

 KHETHEKANYO 2

U Huwelela Nga ha Muvhuso—U Phaḓaladza Mafhungo Maḓifha Shangoni Ḽoṱhe

U Huwelela Nga ha Muvhuso—U Phaḓaladza Mafhungo Maḓifha Shangoni Ḽoṱhe

 NI KHOU lugiselela u ya vhuḓinḓani nga matsheloni a ḓuvha ḽine na si khou ya mushumoni. Ni na gonobva nga ṅwambo wa u ḓipfa no netanyana. U awelanyana ano matsheloni zwi nga ḓifha! Fhedzi ni a rabela nga hazwo nahone na ḓiimisela u ya. Ni shuma na muṅwe mukegulu a fulufhedzeaho nahone ni kwamiwa mbilu nga u konḓelela hawe na vhuthu hawe. Musi ni tshi khou tshimbila nnḓu nga nnḓu ni tshi vhudza vhaṅwe wonoyu mulaedza wa ngoho, ni mbo ḓi zwi humbula uri na vhahaṋu shangoni ḽoṱhe vha khou ita zwi fanaho, vha khou shumisa khandiso dzi fanaho na dzine na khou dzi shumisa, vhoṱhe vha khou vhuyelwa nga u gudiswa nga yeneyi nḓila i fanaho. Musi ni tshi vhuyelela hayani ni ḓipfa ni na nungo. Ni a takala nge na ya tsimuni!

Musalauno, vhuḓinḓa ha Vhukriste ndi mushumo muhulwane wa Muvhuso wa Mudzimu. Yesu o dzula o amba uri mushumo wa u huwelela u ḓo ṱanḓavhuwa nga nḓila khulwane kha ano maḓuvha a vhufhelo. (Mat. 24:14) Uvhu vhuporofita ho ḓadzea hani? Kha yeneyi khethekanyo, ri ḓo ṱolisisa vhathu, maitele na zwishumiswa zwa ndeme vhukuma kha vhuḓinḓa ha Vhukriste, zwine zwa khou thusa vha dzimilioni shangoni ḽoṱhe uri vha dzhie Muvhuso wa Mudzimu u wa vhukuma.

KHA HETSHI TSHIPIḒA

NDIMA YA 6

Vhathu Vhane Vha Huwelela—Vhaḓinḓa Vha Ḓiṋekedzela Nga U Ḓifunela

Ndi ngani Yesu o vha e na vhungoho ha uri u ḓo vha na maswole a u ḓifunela maḓuvhani a vhufhelo? Ni nga sumbedza hani uri ni khou ṱoḓa Muvhuso u thoma?

NDIMA YA 7

Nḓila Dza U Huwelela—U Shumisa Zwishumiswa Zwoṱhe u Itela U Swikelela Vhathu

Vhalani nga ha nḓila dze vhathu vha Mudzimu vha ḓiitela dzone u itela u swikelela vhathu vhanzhi nga hune zwa konadzea ngaho nga mafhungo maḓifha vhufhelo vhu sa athu ḓa.

NDIMA YA 8

Zwishumiswa Zwa u Huwelela—U Bveledza Khandiso Dzine Dza Ḓo Shumiswa Shangoni Ḽoṱhe

Ṱhalutshedzelo yashu i sumbedza hani uri ri tikedzwa nga Yesu? Khandiso dzashu dzi na mbuno dzifhio dzine dza sumbedza uri Muvhuso ndi wa vhukuma?

NDIMA YA 9

Mvelelo Dza Mushumo Wa U Huwelela—“Masimu . . . O Tshena O Lugela U Kaṋiwa”

Yesu o funza vhafunziwa vhawe ngudo mbili dza ndeme malugana na khaṋo khulwane ya lwa muya. Dzenedzi ngudo dzi ri kwama hani ṋamusi?