Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 TSHIPIḒA 19

Yesu O Porofita Nga Ha Zwiitea Zwa Tshifhingani Tshi Ḓaho Zwine Zwa Ḓo Kwama Shango Ḽoṱhe

Yesu O Porofita Nga Ha Zwiitea Zwa Tshifhingani Tshi Ḓaho Zwine Zwa Ḓo Kwama Shango Ḽoṱhe

Yesu o porofita nga ha u vha hone hawe e maanḓani a muvhuso na vhufhelo ha maitele a zwithu

MUSI vhe Thavhani ya Miṱwari, vha tshi khou sedza mbonalo yavhuḓi ya Yerusalema na thembele yayo, vhaapostola vhaṋa vha Yesu vha mu vhudzisa nga ha zwe a zwi amba uri zwi ḓo itea. Yesu o vha o amba uri thembele ya Yerusalema i ḓo fheliswa. Nahone tshifhingani tsho fhiraho, o vha vhudza nga ha “vhufhelo ha shango.” (Mateo 13:40, 49) Vhaapostola vha mu vhudzisa uri: “Ri vhudze zwiné ra ḓo ḓivha ngazwo’ zwauri u vhuya hau na vhufhelo ha ḽifhasi zwi tsini.”—Mateo 24:3.

Musi a tshi vha fhindula, Yesu o vha vhudza zwine zwa ḓo itea musi Yerusalema u sa athu fheliswa. Fhedzi eneo maipfi o vha a tshi kwama zwithu zwi fhiraho zwenezwo. Nga murahu vhuporofita hawe ho vha vhu tshi ḓo ḓadzea nga nḓila khulwane shangoni ḽoṱhe. Yesu o porofita nga ha zwiitea zwo fhamba-fhambanaho na zwiimo zwa shango zwine zwa ḓo vha tshiga. Tshenetsho tshiga tshi ḓo sumbedza vha re shangoni uri u vha hone ha Yesu sa Khosi ngei ṱaḓulu ho thoma. Nga maṅwe maipfi, tshiga tshi ḓo sumbedza uri Yehova Mudzimu o vhea Yesu sa Khosi ya Muvhuso wa Vhumessia ye ya dzula yo fulufhedziswa. Tshenetsho tshiga tsho vha tshi tshi ḓo sumbedza uri hu si kale Muvhuso u ḓo fhelisa vhuvhi nahone wa ḓisela vhathu mulalo wa vhukuma. Zwithu zwe Yesu a dzula o zwi amba zwo vha zwi tshi ḓo swaya maḓuvha a vhufhelo a maitele a kale a zwithu—vhurereli, politiki, na maitele a vhathu o fhandekanaho ane a vha hone zwino—na u thoma ha maitele maswa.

A tshi ṱalutshedza zwine zwa ḓo itea shangoni musi a tshi vha Khosi ya ṱaḓulu, Yesu o amba uri hu ḓo vha na dzinndwa fhethu hoṱhe, u ṱahela ha zwiḽiwa, midzinginyo mihulwane, na u phaḓalala ha malwadze. Vhuvhi vhu ḓo engedzea. Vhafunziwa vha Yesu vha vhukuma vha ḓo huwelela mafhungo maḓifha a Muvhuso wa Mudzimu ḽifhasini ḽoṱhe. Zwenezwi zwithu zwoṱhe zwi ḓo fhela nga tshifhinga tsha “vhuṱungu vhuhulu” vhu sa athu vhuya ha vha hone.—Mateo 24:21.

Vhatevheli vha Yesu vha ḓo ḓivha hani uri maṱungu a tsini? Yesu o ri: “Gudani [kha] muhuyu.” (Mateo 24:32) Zwine zwa itea kha maṱari a re kha matavhi a muhuyu ndi tshiga tshi sumbedzaho uri tshilimo tshi tsini. Nga hu fanaho, musi ni tshi vhona zwithu zwoṱhe zwe Yesu a dzula o zwi amba uri zwi ḓo itea nga tshiṅwe tshifhinga zwi ḓo vha tshiga tshi sumbedzaho uri vhufhelo vhu tsini. A hu na muthu na muthihi ane a zwi ḓivha nga nnḓa ha Khotsi ane a ḓivha ḓuvha na tshifhinga tshine maṱungu mahulu a ḓo thoma ngatsho. Ngauralo, Yesu o khadeledza vhafunziwa vhawe a ri: “Ni karuwe, ngauri a ni ḓivhi uri tshifhinga tshazwo ndi tsha lini.”—Marko 13:33.

—Enea mafhungo a wanala kha Mateo dzindima 24 na 25; Marko ndima ya 13; Luka ndima ya 21.

^ phar. 14 U itela mafhungo o engedzeaho a vhuporofita ha Yesu, sedzani masiaṱari 86-95 a bugu Bivhili I Funza Mini zwa Vhukuma? yo gandiswaho nga Ṱhanzi dza Yehova.