Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 TSHIPIḒA 18

Yesu U Ita Vhuṱolo

Yesu U Ita Vhuṱolo

Vhuṱolo ha Yesu vhu sumbedza nḓila ine a ḓo shumisa ngayo maanḓa awe musi e Khosi

MUDZIMU o ṋea Yesu maanḓa a u ita zwithu zwine muṅwe muthu a sa kone u zwi ita. Yesu o ita vhuṱolo vhunzhi vhuhulwane—kanzhi vhukati ha vhathu. Vhuṱolo honoho ho vha hu tshi sumbedza uri Yesu u na maanḓa a fhiraho a maswina na zwithu zwine vhathu vha songo fhelelaho vha sa kone u zwi fhelisa. Ṱhogomelani dziṅwe tsumbo.

Yesu u ṋea zwiḽiwa na zwinwiwa. Vhuṱolo ha Yesu ha u thoma ho vha hu tshi katela u shandukiswa ha maḓi a vha veine. Kha zwiṅwe zwiitea zwivhili, o kanzwa magogo a zwigidi a re na nḓala nga zwinnkwa zwi si gathi na khovhe. Kha zwenezwo zwiitea, muthu muṅwe na muṅwe o kona u ḽa.

Vhulwadze. Yesu o fhodza “malwadze oṱhe na maṱungu oṱhe kha vhathu.” (Mateo 4:23) Yesu o fhodza vhathu vhe vha vha vhe mabofu, vho dzinga nḓevhe, vha re na mapele, na vha re na tshifakhole. O dovha a fhodza vhaholefhali, na vha u ṱudza. O vha a tshi kona u fhodza malwadze oṱhe.

Mutsho u re na khombo. Musi Yesu na vhafunziwa vhawe vha tshi khou alavha u buḓekanya na Lwanzhe lwa Galilea, ha thoma ḓumbu ḽi re na khombo. Vhafunziwa vho vha vho tshuwa zwihulu. Yesu o tou amba na ḓumbu a ri: “Fhumula, U ri ‘tshete’!” A tshi tou ralo, ḓumbu ḽa fhumula. (Marko 4:35-41) Kha tshiṅwe tshiitea, o tshimbila nṱha ha maḓi musi hu na ḓumbu ḽi ofhisaho.—Mateo 14:24-33.

Mimuya mivhi. Mimuya mivhi i na maanḓa u fhira vhathu. Vhathu vhanzhi a vha koni u ḓivhofholola kha enea maswina a Mudzimu. Naho zwo ralo, kha zwiitea zwinzhi musi Yesu a tshi i laedza uri i bve yo vha i si tsha kona u langa vhenevho vhathu. O vha a sa ofhi yeneyo mimuya. Zwi re zwone ndi uri yeneyo mimuya mivhi yo vha i tshi ḓivha vhuvhusi hawe nahone i tshi mu ofha.

Lufu. Zwo tea uri lu vhidzwe ‘swina ḽa u fhedzisa,’ lufu ndi swina ḽine a hu na na muthu ane a kona u ḽi kunda. (1 Vha-Korinta 15:26) Naho zwo ralo, Yesu o vusa vhafu—o vusa murwa wa tshilikadzi na musidzana we vhabebi vhawe vha vha vho ṱungufhala. Kha zwiitea zwenezwo zwi mangadzaho, Yesu o vusa khonani yawe i funwaho Lazaro vhukati ha magogo a vhathu vhe vha vha vha tshi khou lila, naho onoyo munna o vha o no fa lwa maḓuvha a ṱoḓaho u vha maṋa! Na maswina a Yesu o zwi ṱhogomela uri ndi ene o itaho honovhu vhuṱolo.—Yohane 11:38-48; 12:9-11.

Ndi ngani Yesu o ita vhuṱolo? Vhathu vhe a vha vusa vho mbo ḓi dovha vha fa. Fhedzi vhuṱolo ha Yesu ho khunyeledza zwithu zwavhuḓi. Ho ṋea vhuṱanzi ha uri vhuporofita hoṱhe vhu takadzaho nga ha Khosi ya Vhumessia ho vha hu na mutheo. A hu na tshiitisi tsha u timatima uri Khosi yo vhewaho nga Mudzimu i nga fhelisa nḓala, vhulwadze, mutsho u re na khombo, mimuya mivhi, kana lufu. O zwi sumbedza uri Mudzimu o no mu ṋea maanḓa a uri a ite zwenezwo zwoṱhe.

Enea mafhungo a wanala kha bugu dza Mateo, Marko, Luka, na Yohane.