Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 TSHIPIḒA 26

Ḽifhasi Ḽi Ḓo Vha Paradiso

Ḽifhasi Ḽi Ḓo Vha Paradiso

A tshi shumisa Muvhuso u vhuswaho nga Kristo, Yehova u ita uri dzina ḽawe ḽi khethwe, u lwela vhuvhusahoṱhe Hawe, na u fhelisa vhuvhi hoṱhe

BUGU ya u fhedza ya Bivhili, ine ya vhidzwa Ndzumbululo kana Apocalypse, i ṋea vhathu vhoṱhe fulufhelo. Yo ṅwalwa nga muapostola Yohane, yeneyi bugu i na mabono a zwiitea zwa tshifhingani tshi ḓaho, zwine zwa ḓadzisa ndivho ya Yehova.

Kha bono ḽa u thoma, Yesu o vuswaho vhafuni o khoḓa na u khakhulula zwivhidzo zwo vhalaho. Bono ḽi tevhelaho ḽi ri sumbedza khuluṋoni ya Mudzimu ya ṱaḓulu, hune zwivhumbiwa zwa muya zwa vha zwi tshi khou mu renda.

Musi ndivho ya Mudzimu i tshi ḓadzea, Ngwana Yesu Kristo, u ṱanganedza mupombo u re na mapfundo a sumbe. Musi a tshi vula mapfundo maṋa a u thoma, hu bvelela vhaṋameli vha mbiḓi vha pfanyisedzo. Wa u thoma ndi Yesu o ṋamela mbiḓi tshena nahone o ṋewa dzanga ḽa Vhuhosi. Nga murahu ha tevhela vhaṋameli vha mbiḓi dza miṅwe mivhala, nga lwa vhuporofita dzi imela nndwa, nḓala, na malwadze—zwine zwoṱhe zwa ḓo itea vhufheloni ha ano maitele mavhi a zwithu. U vulwa ha pfundo ḽa vhusumbe zwi ita uri hu lidzwe phalaphala dza lwa pfanyisedzo dza sumbe, dzi ḓivhadzaho khaṱulo dza Mudzimu. Zwenezwi zwo ita uri hu vhe na ṱhamu ya vhusumbe ya lwa pfanyisedzo, kana musumbedzo wa uri Mudzimu o sinyuwa.

Muvhuso wa Mudzimu une wa fanyiselwa nga ṅwana wa mutukana ane a kha ḓi bva u bebwa, wo tikwa ngei ṱaḓulu. Ho vuwa nndwa, nahone Sathane na vharuṅwa vhawe vhavhi vho poselwa kha ḽifhasi. Ho pfala ipfi ḽihulu ḽi tshi ri “yawee! ḽifhasi.” Diabolo u na mbiti khulu, a tshi ḓivha uri o salelwa nga tshifhinga tshiṱuku.—Ndzumbululo 12:12.

Yohane u vhona Yesu e ngei ṱaḓulu a tshi fanyiselwa nga ngwana, e na vha 144 000 vho khethwaho vha tshi bva kha vhathu. Vhenevho “vha ḓo vha dzikhosi” na Yesu. Nga zwenezwo Ndzumbululo i amba uri miraḓo ya vhuvhili ya mbeu i ḓo vha 144 000.—Ndzumbululo 14:1; 20:6.

Vhavhusi vha kha ḽifhasi vha ḓo kuvhanganywa fhethu hune ha pfi Haramagedo, “nndwani ya ḽone ḓuvha ḽihulu ḽa Mudzimu, Mu-vhusa-hoṱhe.” Vha ḓo lwa na we a dzula kha mbiḓi tshena—Yesu—ane a ranga phanḓa mmbi ya ṱaḓulu. Vhavhusi vhoṱhe vha ḽeneḽi shango vha ḓo fheliswa. Sathane u ḓo vhofhiwa, nahone Yesu na vha 144 000 vha ḓo vhusa ḽifhasi “miṅwaha ya ḽikhu̗lu.” Musi miṅwaha ya tshigidi i tshi fhela, Sathane u ḓo fheliswa.—Ndzumbululo 16:14; 20:4.

Vhuvhusi ha Miṅwaha ya Tshigidi ha Kristo na vhavhusi ngae vhu ḓo amba mini kha vhathu vhane vha thetshelesa? Yohane o ṅwala uri: “[Yehova] u ḓo fhuluṱa maṱodzi oṱhe maṱoni avho, lufu a lu tsha ḓo vha hone, na vhuṱungu na zwililo na tshengelo a zwi tsha ḓo vha hone, ngauri zwa kale zwo fhela.” (Ndzumbululo 21:4) Ḽifhasi ḽi ḓo vha paradiso.

Nga zwenezwo bugu ya Ndzumbululo i fhedzisela mulaedza wa Bivhili. A tshi shumisa Muvhuso wa Vhumessia, dzina ḽa Yehova ḽi ḓo khethwa nahone vhuvhusahoṱhe hawe vhu ḓo vha ho lwelwa lwa tshoṱhe!

Enea mafhungo a wanala kha bugu ya Ndzumbululo.