Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 TSHIPIḒA 5

Nḓila Ya U Vha Na Mulalo Na Mashaka Aṋu

Nḓila Ya U Vha Na Mulalo Na Mashaka Aṋu

“Ambarani . . . vhuthu, u ḓiṱukufhadza, u vuḓa, na u sa fhela mbilu.”—Vhakolosa 3:12

Mbingano i vhumba muṱa muswa. Naho ni tshi ḓo dzula ni tshi funa na u ṱhonifha vhabebi vhaṋu, zwino mufarisi waṋu ndi ene muthu wa ndeme vhukuma kha inwi. Zwenezwi zwi nga konḓela maṅwe mashaka aṋu u zwi ṱanganedza. Fhedzi maitele a Bivhili a nga ni thusa uri ni linganyisele, u itela uri ni kone u vha na mulalo na mashaka aṋu musi ni tshi shuma vhukuma u fhaṱa vhushaka ha muṱa waṋu muswa.

 1 IVHANI NA MAVHONELE O TEAHO NGA MASHAKA AṊU

ZWINE BIVHILI YA ZWI AMBA: “Hulisa khotsi au na mme au.” (Vhaefesa 6:2) Hu sa londwi uri ni na miṅwaha mingana, ni fanela u dzula ni tshi hulisa na u ṱhonifha vhabebi vhaṋu. Ni fanela u dovha na pfesesa uri na mufarisi waṋu u na vhabebi, nahone u fanela u livhisa ṱhogomelo khavho. “Lufuno a lu na vivho,” ngauralo ni songo ḓipfa ni tshi tshuwiswa nga vhushaka vhune a vha naho na vhabebi vhawe.—1 Vhakorinta 13:4; Vhagalata 5:26.

ZWINE NA NGA ZWI ITA:

  • Iledzani u amba zwithu zwi ngaho sa, “Muṱa wa haṋu u dzulela u ita uri ndi si takale” kana “Mme aṋu a vha takaleli zwine nda zwi ita na luthihi”

  • Lingedzani u vhona zwithu nga nḓila ine mufarisi waṋu a zwi vhona ngayo

 2 IMANI NO KHWAṰHA MUSI ZWI TSHI ṰOḒEA

ZWINE BIVHILI YA ZWI AMBA: ‘Munna u ḓo sia khotsi awe na mme awe, a nambatela musadzi wawe, vha vha ṋama nthihi.’ (Genesi 2:24) Musi ni tshi dzhenela mbingano, vhabebi vhaṋu vha nga ḓipfa u nga vha kha ḓi vha na vhuḓifhinduleli kha inwi nahone vha nga ṱoḓa u ḓidzhenisa mbinganoni yaṋu nga ho kalulaho.

Zwi kha inwi na mufarisi waṋu uri ni ḓo vha vhetshela mikano ifhio nahone ni vha vhudze nga lufuno. Ni nga vha vhudza zwoṱhe nga ho livhaho, ni sa ambeli thungo. (Mirero 15:1) U ḓiṱukufhadza, u vuḓa na u sa fhela mbilu zwi ḓo ni thusa u fhaṱa vhushaka havhuḓi na mashaka aṋu na u bvela phanḓa ni tshi “konḓelelana nga lufuno.”—Vhaefesa 4:2.

ZWINE NA NGA ZWI ITA:

  • Arali ni tshi khou vhilaedziswa nga nḓila ine mashaka a ḓidzhenisa ngayo vhutshiloni ha vhoiwe, haseledzani na mufarisi waṋu musi o dzika

  • Tendelanani nga ha nḓila ine na ḓo tandulula ngayo eneo mafhungo