Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Vhushandukwa Fhethu Ha Muya

Vhushandukwa Fhethu Ha Muya

Musi Sathane a tshi shumisa ṋowa u amba nae, Eva o ṱanganela nae kha u shandukela Mudzimu

Vhathu vhoṱhe vha muya vhe Yehova a vha sika vho vha vho luga. Huno muṅwe muruṅwa a vha muvhi. Ndi Sathane Diabolo. Sathane o ṱoḓa vhathu vha re kha ḽifhasi vha tshi gwadamela ene nṱhani ha Yehova. Ho itea hezwi:

Tsimuni ya Edeni, ho vha hu na miri minzhi ye ya vha i tshi aṋwa mitshelo i ḓifhaho. Yehova a vhudza Adamu na musadzi wawe, Eva, uri vha vhofholowe u ḽa mitshelo yayo. Fhedzi ho vha hu na muri muthihi we Mudzimu a ri vho vha vha songo fanela u ḽa mitshelo yawo. O amba uri arali vha i ḽa, vho vha vha tshi ḓo fa zwa vhukuma.—Genesi 2:9, 16, 17.

Ḽiṅwe ḓuvha Eva o vha e eṱhe musi ṋowa i tshi amba nae. Vhukuma, yo vha i si ṋowa zwa vhukuma ye ya vha i tshi khou amba; yo vha i Sathane Diabolo we a ita uri zwi vhonale zwi tshi nga ndi ṋowa ine ya khou amba. Sathane a vhudza Eva uri arali a ḽa mitshelo ya muri wo thivhelwaho, o vha a tshi ḓo ṱalifha a fana na Mudzimu. O ita na u amba uri o vha a sa nga fi. Haya mafhungo oṱhe o vha e mazwifhi. Naho zwo ralo, Eva o tenda Sathane nahone a ḽa mutshelo. Nga murahu, a u ṋea na Adamu, na ene a ḽa-vho.—Genesi 3:1-6.

U bva kha haya mafhungo a ngoho, ri guda uri Sathane ndi ḽishandukwa na mudzia-mazwifhi. O vhudza Eva uri arali a sa thetshelesa Mudzimu, ha nga fi. O vha e mazwifhi. O ḓo fa na Adamu a fa-vho. Sathane ho ngo fa nga tshenetsho tshifhinga, naho a tshi ḓo fa mafheleloni ngauri o tshinya. Naho zwo ralo, zwa zwino u khou tshila nahone u bvela phanḓa u xedza vhathu. U tshee mudzia-u-zwifha, nahone u lingedza u ita  uri vhathu vha vunḓe milayo ya Mudzimu.—Yohane 8:44.

Vhaṅwe Vharuṅwa vho Shandukela

Nga murahu, vhaṅwe vharuṅwa vha vha vhavhi. Havha vharuṅwa vho ṱhogomela vhafumakadzi vho nakaho kha ḽifhasi ­nahone vha ṱoḓa u ṱangana navho nga zwa dzimbeu. Ngauralo vha ḓa kha ḽifhasi nahone vha ambara mivhili ya vhathu vha tshinnani. Nahone vha ḓidzhiela vhasadzi. Hezwi zwo vha zwi tshi lwisana na ndivho ya Mudzimu.—Genesi 6:1, 2; Yuda 6.

Vharuṅwa vhavhi vho ḓa kha ḽifhasi u itela u ḓifara ha vhuaḓa na vhasadzi

Zwo dovha zwa ita khakhathi nnzhi kha vhathu. Vhasadzi vha havha vharuṅwa vho beba vhana, fhedzi vho vha vhe si vhana vho ḓoweleaho. Vho aluwa vha vha miswonḓa ya khakhathi na ya tshiṱuhu. Mafheleloni ḽifhasi ḽo ḓo ḓala nga vhuvemu lwe Yehova a phetha nga ḽa uri a fhelise vhathu vhavhi nga maḓi mahulu. Vhathu vhe vha ponyoka Maḓi Mahulu vho vha vhe Noaxe o lugaho na muṱa wawe.—Genesi 6:4, 11; 7:23.

Naho zwo ralo, vharuṅwa vhavhi vho vhuyelela fhethu ha muya; a vho ngo fa. Fhedzi vho ṱarafiwa. A vho ngo tsha tendelwa u vhuyelela muṱani wa Mudzimu wa vharuṅwa vho lugaho. Zwiṅwe hafhu, Yehova ho ngo tsha vha tendela vha tshi ambara mivhili ya vhathu. Nahone mafheleloni vha ḓo fa nga khaṱulo khulwane.—2 Petro 2:4; Yuda 6.

 Sathane U Pandelwa Ṱaḓulu

Sathane na vharuṅwa vhawe vhavhi vho pandelwa ṱaḓulu

Tshipiḓani tsha u thoma tsha ḓana ḽashu ḽa miṅwaha, ho vha na nndwa ngei ṱaḓulu. Ndzumbululo bugu ya Bivhili i ṱalusa zwe zwa itea: “Ha vuwa nndwa ngei ṱaḓulu: Mikaele [Yesu Kristo o vuswaho vhafuni] na vharuṅwa vhawe [vho lugaho] vha tshi lwa na ḽiḽa ḽigweṋa [Sathane]. Ḽiḽa ḽigweṋa ḽi tshi farisana na vharuṅwa vhaḽo [vhavhi] u lwa. Vhone vha si zwi kone, hu si tsha wanala na huné vha nga ima hone ngei ṱaḓulu. Ha shakulwa ḽiḽa ḽigweṋa ḽihulu, ḽiṋowa ḽa kale na kale ḽine ḽa pfi Diabolo, ene Sathane, muxedzi wa shango ḽoṱhe, ḽa poswa kha ḽifhasi, na vharuṅwa vhaḽo [vhavhi] vha poswa henefho-vho.”

Mvelelo yo vha ifhio? Mafhungo a bvela phanḓa: “Ndi zwone, takalani-ha inwi maṱaḓulu na vho dzulaho hone!” Vharuṅwa vho lugaho vho vha vha tshi nga takala ngauri Sathane na vharuṅwa, kana mimuya mivhi, vho vha vhe si tsheeho ṱaḓulu. Fhedzi hu pfi mini nga ha vhathu kha ḽifhasi? Bivhili i ri: “Yawee! ḽifhasi na lwanzhe! Ngauri Diabolo o tsela henengeo ha vho inwi e na mbiti khulu, a tshi zwi ḓivha zwauri o salelwa nga tshifhinga tshiṱuku.”—Ndzumbululo 12:7-9, 12.

Ee, Sathane na khonani dzawe mmbi vha xedza vhathu kha ḽifhasi na u vha itela khakhathi. Havha vharuṅwa vhavhi vha vhidzwa madimoni. Ndi maswina a Mudzimu. Vhoṱhe ndi vhavhi.