Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Dzimilioni Dza Zwivhumbiwa Zwa Muya

Dzimilioni Dza Zwivhumbiwa Zwa Muya

Bivhili i ri vhudza uri hu na vhathu vhanzhi vha muya. Yehova nga dzawe ndi muya.​—Yohane 4:24; 2 Vha-Korinta 3:17, 18.

Nga tshiṅwe tshifhinga Yehova o vha e eṱhe fhethu hoṱhe. Zwenezwo a thoma u sika vhathu vha muya vhane vha vhidzwa u pfi ndi vharuṅwa. Vha na maanḓa na vhuṱali u fhira vhathu. Yehova o sika vharuṅwa vhanzhi; Daniele muḓinḓa wa Mudzimu, o vhona vharuṅwa vha dzimilioni dza ḓana e bononi.​—Daniele 7:10; Vha-Heberu 1:7.

Havha vharuṅwa vho sikwa nga Mudzimu a sa athu u vhuya a sika ḽifhasi. (Yobo 38:4-7) A huna na muthihi wavho ane a vha muthu we a vhuya a tshila nahone a fa kha ḽifhasi.

Muya muhulwane, Yehova, wo sika vhathu vha muya vha dzimilioni