Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 MBUDZISO 10

Bivhili I Nga Nthusa Hani?

Bivhili I Nga Nthusa Hani?

ZWINE ZWA ITA URI ZWI VHE ZWA NDEME

Bivhili i ri “Maṅwalo oṱhe o hevhedzwa nga Mudzimu.” (2 Timotheo 3:16) Arali zwenezwi zwi ngoho, zwi amba uri Bivhili i nga ni livhisa.

NO VHA NI TSHI ḒO ITA MINI?

Humbulani nga hovhu vhuimo: David u khou reila fhethu hune a si hu ḓivhe. Musi a tshi sedza tswayo dza tshiṱaraṱani na zwiṅwe zwithu zwi re henefho, u a zwi ṱhogomela uri o vha a songo tea u vha e henefho fhethu. David u a zwi ṱhogomela uri o xela. U tea u vha o khona fhethu hu songo teaho.

Arali no vha ni David, no vha ni tshi ḓo vha no ita mini?

IMANI NI HUMBULE!

Hu na zwithu zwo vhalaho zwine na nga zwi ita:

  1. Ni nga vhudzisa nḓila.

  2. Ni nga lavhelesa mapa kana na shumisa GPS.

  3. Ni nga bvela phanḓa ni tshi khou reila, na ḓivhudza uri ni ḓo fheleledza no wana nḓila.

Zwi khagala uri Vhukando C vhu nga si shume.

Vhukando B vhu fhira vhukando ha u thoma. Hafhu kha lwendo lwaṋu lwoṱhe ni ḓo vha ni na mapa kana GPS, zwine zwa ḓo ni livhisa hune na khou ya hone.

Bivhili i nga ni thusa nga nḓila i fanaho!

Yeneyi bugu ye ya rengiswa nga vhunzhi u fhira dzoṱhe i nga

  • ni livhisa uri ni kunde thaidzo vhutshiloni

  • ni thusa uri ni ḓiḓivhe na uri ni vhe muthu wa khwine

  • ni sumbedza nḓila ya khwine ine na nga tshila ngayo

 U FHINDULA MBUDZISO DZA NDEME VHUTSHILONI

Musi ri tshi tou thoma u amba, ri vhudzisa mbudziso nnzhi.

  • Ndi ngani lutombo lu ludala?

  • Ṋaledzi dzo itwa nga mini?

Nga murahu ra thoma u vhudzisa mbudziso nga ha zwine zwa khou itea shangoni ḽine ra khou tshila khaḽo.

Ri ḓo ri mini arali ra pfa uri phindulo dza dzenedzo mbudziso ndi kale dzi hone Bivhilini?

Vhathu vhanzhi vha amba uri Bivhili yo ḓala dzingano na zwidade, yo fhelelwa nga tshifhinga kana i a konḓa vhukuma u pfesesea. Fhedzi naa zwa vhukuma thaidzo ndi Bivhili kana zwe vhathu vha zwi pfa nga ha Bivhili ndi yone thaidzo khulwane? Naa vha nga vha vho zwifhelwa?

Sa tsumbo, vhathu vha humbula uri Bivhili i ri Mudzimu ndi ene ane a langa shango. Fhedzi naa zwenezwi ndi ngoho? Heḽi shango a ḽi tsha langea. Ḽo ḓala vhuṱungu na thambulo, malwadze na lufu, vhushayi na khombo. Mudzimu wa lufuno a nga ita hani zwithu zwo raloho?

Naa ni nga takalela u wana phindulo? Zwine Bivhili ya zwi amba nga ha ane a langa shango zwi nga ni mangadza!

A zwi timatimisi uri no zwi ṱhogomela uri nyeletshedzo dzi re kha ino bugwana dzo thewa kha Bivhili. Ṱhanzi dza Yehova vha na vhungoho ha uri Bivhili i na vhulivhisi vhune ra nga vhu fulufhela. Ndi nga nṱhani ha uri ‘yo hevhedzwa nga Mudzimu nahone i a vhuyedza kha u gudisa, kha u kaidza, kha u khakhulula.’ (2 Timotheo 3:16, 17) Ni ḓo vhuyelwa arali na ṱolisisa yeneyi bugu ya kale, fhedzi ine ya kha ḓi shuma ṋamusi!