Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 3

Naa Mafhungo Maḓifha A Bva Ha Mudzimu Zwa Vhukuma?

Naa Mafhungo Maḓifha A Bva Ha Mudzimu Zwa Vhukuma?

1. Muṅwali wa Bivhili Ndi nnyi?

Mafhungo maḓifha a uri vhathu vha ḓo tshila tshoṱhe kha ḽifhasi o ṅwalwa Bivhilini. (Psalme ya 37:29) Bivhili i na bugu ṱhukhu dza 66. Mudzimu o shumisa vhanna vha 40 vha fulufhedzeaho uri vha i ṅwale. Bugu ṱhanu dza u thoma dzo ṅwalwa nga Mushe miṅwahani i ṱoḓaho u vha 3 500 yo fhiraho. Bugu ya u fhedza yo ṅwalwa nga muapostola Yohane miṅwahani i fhiraho 1 900 yo fhelaho. Vhaṅwali vha Bivhili vho ṅwala mihumbulo ya nnyi? Mudzimu o shumisa muya wawe mukhethwa u itela u amba na vhaṅwali vha Bivhili. (2 Samuele 23:2) Vho ṅwala mihumbulo ya Mudzimu, hu si yavho. Nga zwenezwo Yehova ndi Muṅwali wa Bivhili.​—Vhalani 2 Timotheo 3:16; 2 Petro 1:20, 21.

2. Ri nga vha hani na vhungoho ha uri Bivhili ndi ya ngoho?

Ri a zwi ḓivha uri Bivhili i bva ha Mudzimu nga ṅwambo wa uri i amba nga ho teaho na nga vhuḓalo nga ha vhumatshelo. A hu na muthu ane a nga kona u ita zwenezwo. (Yoshua 23:14) Ndi Mudzimu Ramaanḓaoṱhe fhedzi ane a nga kona u vhona ngaho teaho vhumatshelo ha vhathu.​—Vhalani Yesaya 42:9; 46:10.

Zwi a pfala u lavhelela uri bugu i bvaho ha Mudzimu i vhe yo khetheaho nahone zwo tou ralo. Ho phaḓaladzwa Bivhili dza dzibilioni nga nyambo dza maḓana. Naho Bivhili i ya kale, i tendelana na saintsi. Nahone vhaṅwali vhayo a vho ngo hanedzana. * Zwiṅwe hafhu, zwine Bivhili ya zwi amba nga ha lufuno zwi bva ha Mudzimu wa lufuno nahone i na maanḓa a u shandula vhathu uri vha vhe na matshilele avhuḓi. Dzenedzi mbuno dzi ita uri vhathu vhanzhi vha tende uri Bivhili ndi Ipfi ḽa Mudzimu.​—Vhalani 1 Vha-Thesalonika 2:13.

 3. Bivhili i amba nga ha mini?

Bivhili i amba nga maanḓa nga ha mafhungo maḓifha a uri Mudzimu u na ndivho ya lufuno nga ha vhathu. Maṅwalo a ṱalutshedza nḓila ye ndugelo ya vhathu ya u tshila kha ḽifhasi ḽa paradiso ya xela ngayo mathomoni a ḓivhazwakale ya vhathu na nḓila ine paradiso ya ḓo fheleledza yo vusuluswa ngayo.​—Vhalani Nzumbululo 21:4, 5.

Ipfi ḽa Mudzimu ḽi dovha ḽa vha na milayo, maitele na nyeletshedzo. Zwiṅwe hafhu, Bivhili i na ḓivhazwakale ya nḓila ye Mudzimu a shumisana ngayo na vhathu—ḓivhazwakale ine ya dzumbulula vhumuthu ha Mudzimu. Nga zwenezwo, Bivhili i nga ni thusa u ḓivha Mudzimu. I dzumbulula nḓila ine na nga vha ngayo khonani yawe.​—Vhalani Psalme ya 19:7, 11; Yakobo 2:23; 4:8.

4. Ni nga pfesesa hani Bivhili?

Heyi bugwana i ḓo ni thusa u pfesesa Bivhili nga u shumisa maitele a fanaho na e a shumiswa nga Yesu. O vha a tshi anzela u amba nga ha ndimana dzi re Bivhilini nahone a ṱalutshedza vhathu uri vha “ṱalukanye maṅwalo.”​—Vhalani Luka 24:27, 45.

A hu na zwithu zwinzhi zwine zwa takadza u fana na u guda mafhungo maḓifha a bvaho ha Mudzimu. Fhedzi vhaṅwe vhathu a vha na dzangalelo khao nahone vhaṅwe a a vha dina. Ni songo kulea nungo. Fulufhelo ḽaṋu ḽa u wana vhutshilo vhu sa fheli ḽi ḓitika nga u ḓivha haṋu Mudzimu.​—Vhalani Yohane 17:3.

 

^ phar. 3 Sedzani bugwana Bugu ya Vhathu Vhoṱhe.