Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NDIMA YA VHUFUMBILI

“Ndi A Tenda”

“Ndi A Tenda”

1. Ṱalusani nḓila ye Marita a ḓipfa ngayo na zwo itaho uri a ḓipfe nga yeneyo nḓila.

MARITA ho ngo vhuya a hangwa vhiḓa ḽa khaladzi awe—bako ḽe ḽa vha ḽo valwa nga tombo. O vha o ṱungufhala vhukuma nahone o kulea nungo. O vha a sa tendi uri Lazaro ane a mu funa o vha a si tsheeho. Ho vha ho no fhela maḓuvha maṋa o no lovha nahone eneo maḓuvha o a fhedza a tshi khou lila, o dalelwa nga vhaeni vhe vha ḓa u mu fhumudza.

2, 3. (a) Marita a nga vha o ḓipfa hani musi a tshi vhona Yesu? (b) Maipfi a ndeme a Marita a sumbedza mini nga hae?

2 Zwino Marita o vha o ima phanḓa ha muthu we a vha e khonani khulwane ya Lazaro. U vhona Yesu zwi nga kha ḓi vha zwo mu khanikha, ngauri ndi ene e eṱhe shangoni ḽoṱhe we a vha a tshi nga vha o tshidza khaladzi awe. Naho zwo ralo, Marita o khuthadzwa vhukuma nga u vha hone ha Yesu henefho nnḓa ha muḓana wa Bethania u re tshikwarani. Nga tshifhinga tshiṱuku tshee a tshi fhedza e nae, Marita o ḓipfa o khuthadzwa na u ṱuṱuwedzwa nga vhuthu ha Yesu na u pfela hawe vhuṱungu. Yesu o mu vhudzisa mbudziso dze dza ita uri a livhise ṱhogomelo kha lutendo lwawe na nga zwine a zwi tenda nga ha mvuwo. Khaseledzo yeneyo yo ita uri Marita a ambe maipfi a ndeme vhukuma u fhira oṱhe e a vhuya a a bula vhutshiloni hawe, o ri: “Ndi a tenda uri ndi iwe Kristo Murwa wa Mudzimu, we ha pfi u ḓo ḓa shangoni.”—Yoh. 11:27.

3 Eneo maipfi a ri sumbedza uri Marita o vha e mufumakadzi a re na lutendo lu swayeaho. Zwithu zwi si gathi zwine ra zwi vhala nga hae Bivhilini zwi ri funza ngudo dza ndeme dzine dza nga ri thusa u khwaṱhisa lutendo lwashu. U itela u vhona zwenezwo, kha ri thome nga u haseledza mafhungo ane a amba nga ha Marita Bivhilini.

U ‘Vhilaela Na U Ḓidina’

4. Muṱa wa ha Marita wo vha u hani nahone wo vha u na vhushaka-ḓe na Yesu?

4 Miṅwedzini ya nga phanḓa, Lazaro o vha a tshi kha ḓi tshila nahone e na mutakalo wavhuḓi. Hayani ha hawe ngei Bethania, ho vha hu tshi ḓo ḓa Yesu Kristo, mueni wa ndeme vhukuma. Lazaro, Marita, na Maria vho vha vhe vhana vha muthu nahone vho vha vha tshi dzula muḓini muthihi. Vhaṅwe vhaṱoḓisisi vha amba uri khamusi Marita o  vha e ene tanzhe, samusi zwi tshi vhonala uri ndi ene we a ṱanganedza onoyu mueni wavho nahone kanzhi ndi ene ane a bulwa u thoma. (Yoh. 11:5) A ri ḓivhi arali hu na muṅwe wavho we a vha mbinganoni. Hu sa londwi uri zwi re zwone ndi zwifhio, vho vha vhe khonani khulwane dza Yesu. Yesu o vha a tshi dzula hayani ha havho tshifhingani tsha vhuḓinḓa hawe ngei Yudea, he a pikiswa vhukuma nahone a sa farwe zwavhuḓi. A zwi timatimisi uri o livhuha vhukuma u swielelwa henefho muḓini u re na mulalo na vhathu vhane vha mu tikedza.

5, 6. (a) Ndi ngani Marita o vha o farakanea vhukuma musi Yesu a tshi vha dalela? (b) Maria o ita mini musi vho dalelwa nga Yesu hayani ha havho?

5 Marita ndi ene we a vha a tshi ita uri vhathu vha ḓipfe vho ṱanganedzea hayani ha hawe. O vha e mushumi wa biko ane a dzula o farakanea nga mishumo yo fhamba-fhambanaho. Zwo vha zwo tou ralo na musi Yesu o vha dalela. O mbo ḓi ṱavhanya a lugiselela zwiḽiwa zwinzhi zwo khetheaho a tshi itela mueni wawe wa ndeme, we khamusi a ḓa na vhaṅwe vhathu. Misini yeneyo, u ṱanganedza vhaeni zwo vha zwi zwa ndeme vhukuma. Musi mueni a tshi swika, vha muṱani vho vha vha tshi sumbedza u mu ṱanganedza nga u mu khisa, a bvulwa thovho, a ṱanzwiwa milenzhe nahone ṱhoho yawe ya ḓodzwa mapfura a nukhelelaho. (Vhalani Luka 7:44-47.) Ho vha hu tshi itwa vhungoho ha uri u swielelwa fhethu havhuḓi nahone u ṋewa zwiḽiwa.

6 Marita na Maria vho vha vha tshi tea u ita zwithu zwinzhi u itela u ṱhogomela mueni wavho wa ndeme. A zwi timatimisi uri Maria o vha a tshi thusa mukomana wawe u ita miṅwe mishumo ya hayani, naho vhathu vhanzhi vha tshi amba uri o vha a tshi funesa u guda. Fhedzi zwithu zwo mbo ḓi shanduka musi Yesu a tshi swika. Yesu o dzhia tshiitea tshenetsho sa tshifhinga tsha u funza, nahone a mbo ḓi ita nga u ralo! Yesu o vha o fhambana na vharangaphanḓa vha vhurereli vha misini yeneyo, o vha a tshi ṱhonifha vhafumakadzi nahone a tshi dzula o ḓiimisela u vha funza nga ha Muvhuso wa Mudzimu, we wa vha u thero ya ndeme ya vhuḓinḓa hawe. Maria o takadzwa vhukuma nga tshenetshi tshibuli lwe a dzula milenzheni ya Yesu u itela u thetshelesa nga vhuronwane.

7, 8. Ndi ngani Marita o sinyuwa, nahone o fheleledza o sumbedza hani vhuhali hawe?

7 Zwenezwi zwi tea u vha zwo sinyusa vhukuma Marita. Musi a tshi humbula nga ha zwiḽiwa zwinzhi zwe a vha a tshi tea u zwi lugiselela na mishumo minzhi ye a vha a tshi tea u i ita u itela u ṱhogomela vhaeni vhawe, zwa ita uri a tou ṋaṋa u vhilaela na u dinalea. Musi a tshi khou ya nṱha na fhasi o farakanea, a tshi vhona murathu wawe o ḓidzulela a sa khou mu thusa nga tshithu, naa o fhihamelwa, a kulea nungo kana a sinyalala? Zwi nga si mangadze arali o ita nga u ralo. O vha a sa ḓo kona u ita yeneyo mishumo yoṱhe e eṱhe!

8 Mafheleloni, Marita ho ngo tsha kona u ḓifara. O mbo ḓi dzhena Yesu haṋwani a ri: “Murena, naa u vhona zwi zwone Maria a tshi nndaṱedza nda sala ndi tshi khou shuma ndi ndoṱhe? Amba nae uri a ḓe a  nthuse.” (Luka 10:40) O vha o sinyuwa vhukuma. Ṱhalutshedzelo dzo vhalaho dzi ṱalutshedzela mbudziso yawe nga nḓila i tevhelaho: “Murena, naa a u na ndavha nazwo . . . ?” Nga murahu a humbela Yesu uri a kaidze Maria, a mu laedze uri a ḓe a mu thuse.

9, 10. (a) Yesu o fhindula hani Marita? (b) Ri zwi ḓivha hani uri Yesu o vha a sa khou nyadza vhuḓidini ha Marita?

9 Phindulo ya Yesu i nga kha ḓi vha yo mangadza Marita, samusi yo mangadza na vhavhali vhanzhi vha Bivhili u bva tsheetsho. O amba nga vhulenda a ri: “Marita, Marita, u khou vhilaedziswa na u ḓidina nga zwithu zwinzhi. Hu ṱoḓea zwi si gathi kana tshithihi fhedzi. Maria o nanga zwithu zwavhuḓi, nahone ha nga dzhielwi zwone.” (Luka 10:41, 42) Yesu o vha a tshi khou ri mini? Naa o vha a tshi khou amba uri Marita u funesa zwithu zwa ṋama? Naa o vha a tshi khou amba uri u ḓinetisa hawe a tshi khou lugiselela zwiḽiwa zwavhuḓi, zwo vha zwi mahandana?

Naho Marita o “vhilaedziswa na u ḓidina nga zwithu zwinzhi,” o ṱanganedza ndayo nga u ḓiṱukufhadza

10 Hai. Zwi tou vha khagala uri Yesu o zwi vhona uri Marita o vha e na zwiṱuṱuwedzi zwavhuḓi. Zwiṅwe hafhu, o vha a sa khou amba uri u vha na mafunda zwo khakhea. Nga phanḓanyana ha tshenetshi tshiitea, o ya kha “tshimima tshihulu” tshe Mateo a mu itela tshone. (Luka 5:29) Vhuleme ho vha vhu si kha zwiḽiwa zwo lugiselelwaho nga Marita; fhedzi ho vha hu zwine zwa fanela u ḓa u thoma khae. O vha o livhisa nga maanḓa ṱhogomelo kha u lugiselela zwiḽiwa zwa vhuimo ha nṱha lwe a si tsha kona u vhona zwi re zwa ndeme vhukuma. Ndi zwifhio zwenezwo?

Yesu o dzhiela nṱha mafunda a Marita nahone o vha a tshi zwi ḓivha uri u na zwiṱuṱuwedzi zwavhuḓi

11, 12. Yesu o kaidza hani Marita nga vhulenda?

11 Yesu, Murwa mubebwa e eṱhe wa Yehova Mudzimu, o vha o dala hayani ha Marita u itela u funza ngoho. Zwiḽiwa zwavhuḓi zwe a zwi bika na zwiṅwe zwithu zwe a zwi lugiselela, zwo vha zwi si zwa ndeme u fhira yeneyo pfunzo. A zwi timatimisi uri Yesu o ṱungufhadzwa nga mbuno ya uri Marita o vha a sa khou shumisa tshibuli tsho khetheaho u itela u khwaṱhisa lutendo lwawe, fhedzi o mu litsha uri a ḓiitele phetho. * Naho zwo ralo, Marita o vha e si na ndugelo ya u vhudza Yesu uri a kombetshedze Maria uri na ene a xelelwe nga tshibuli tsha u thetshelesa yeneyo pfunzo.

12 Nga zwenezwo, a kaidza Marita nga vhulenda, a bula dzina ḽawe lwo vhalaho u itela u mu thusa uri a dzike, nahone a mu khwaṱhisedza uri zwo vha zwi sa ṱoḓei uri ‘a vhilaedziswe na u ḓidina nga zwithu zwinzhi.’ Zwiḽiwa zwa mufuda muthihi kana mivhili zwo vha zwi tshi ḓo vha zwo eḓana, zwihuluhulu samusi ho vha hu na zwiḽiwa zwinzhi  zwa muya. Nga zwenezwo-ha, Yesu o vha a sa ḓo kona u dzhiela Maria “zwithu zwavhuḓi” zwe a zwi nanga—zwine zwa vha u thetshelesa pfunzo yawe!

13. Ri nga guda mini kha zwe Yesu a zwi vhudza Marita?

13 Vhatevheli vha Kristo vha nga guda zwinzhi ṋamusi kha enea mafhungo ane a ṱalusa zwiitea zwa muṱani wa ha Marita. Ri songo vhuya ra tendela tshithu naho tshi tshifhio tshi tshi thithisa u ṱoḓa hashu “u ḓivha Mudzimu.” (Mat. 5:3) Naho ri tshi tea u edzisa Marita nga u vha hawe na mafunda, u vha vhashumi vha biko, ri songo vhuya ra “vhilaedziswa na u ḓidina” nga zwithu zwi sa dini musi ri tshi ṱanganedza vhaeni, lune ra vho xelelwa nga zwithu zwa ndeme vhukuma. Tshipikwa tshashu tshihulwane musi ro ṱangana na vhatendi nga riṋe a si u ḓiphina navho nga zwiḽiwa zwa vhuimo ha nṱha, fhedzi ndi u ṱuṱuwedzana  na u kovhelana zwifhiwa zwa muya. (Vhalani Vharoma 1:11, 12.) Na zwiḽiwa zwi si gathi zwi nga ita uri zwenezwo zwiitea zwi ṱuṱuwedze vhukuma.

Khaladzi A Funwaho O Fa Nahone A Vuswa

14. Ndi ngani ri tshi nga vha na vhungoho ha uri Marita o ri vhetshela tsumbo yavhuḓi malugana na u ṱanganedza ndayo?

14 Naa Marita o zwi ṱanganedza musi Yesu a tshi mu kaidza nga vhulenda nahone a guda kha zwenezwo? A zwi timatimisi uri o ita nga u ralo. Musi muapostola Yohane a tshi thoma mafhungo a nyanyulaho vhukuma a khaladzi a Marita, u ri humbudza uri: “Yesu o vha a tshi funa Marita, Maria na Lazaro.” (Yoh. 11:5) Ho vha ho no fhela miṅwedzi yo vhalaho u bva tshee Yesu a dalela muḓana wa Bethania samusi zwo ṱaluswa afho nṱha. Zwi tou vha khagala uri Marita o vha a songo sinyutshela Yesu; o vha a songo mu fara nga mbilu nge a mu eletshedza nga lufuno. O ṱanganedza nyeletshedzo nga mbilu yoṱhe. Na kha enea mafhungo, o ri vhetshela tsumbo yavhuḓi vhukuma ya lutendo, ngauri nga zwiṅwe zwifhinga zwi a ṱoḓea uri roṱhe ri ṋewe ndayo.

15, 16. (a) Marita a nga vha o ita mini musi khaladzi awe a tshi thoma u lwala? (b) Ndi ngani Marita na Maria vho fulufhuwa?

15 Musi khaladzi awe a tshi lwala, a zwi timatimisi uri Marita o farakanea vhukuma nga u mu ṱhogomela. O ita zwoṱhe zwi re maanḓani awe u itela u mu thusa uri a vhe khwine. Naho zwo ralo, vhulwadze ha Lazaro ha mbo ḓi mu pwanyeledza vhu tshi ya. Khaladzi dzawe dzo ḓi dzula dzi tshi mu onga. Marita u tea u vha o lavhelesa tshifhaṱuwo tsho hwahwamalaho tsha khaladzi awe lunzhi, a tshi humbula nga ha miṅwaha minzhi ye vha ḓiphina ngayo na zwithu zwi ṱungufhadzaho zwe vha zwi konḓelela.

16 Musi zwi tshi vhonala uri ho vha hu si tsheena tshine vha nga tshi ita u itela u onga Lazaro, Marita na Maria vho rumela mulaedza ha Yesu. O vha a tshi khou huwelela fhethu hune ha nga vha lwendo lwa maḓuvha mavhili. Mulaedza we vha u rumela wo vha u tshi ri: “Murena, muthu ane wa mu funa u khou lwala.” (Yoh. 11:1, 3) Vho vha vha tshi zwi ḓivha uri Yesu o vha a tshi funa khaladzi avho, nahone vho vha vhe na lutendo lwa uri u ḓo ita zwoṱhe zwine a nga zwi kona u itela u thusa khonani yawe. Naa vho vha vhe na fulufhelo ḽa uri Yesu o vha a tshi ḓo swika khaladzi avho a sa athu fa? Arali zwo ralo, vha tea u vha vho fulufhuwa ngauri Lazaro o mbo ḓi fa.

17. Ndi mini zwe zwa ita uri Marita a hanganee nahone o ita mini musi a tshi pfa uri Yesu u tsini na muḓi wa havho?

17 Marita na Maria vho lilela khaladzi avho, vha ita ndugiselelo dza mbulungo yawe khathihi na u ṱanganedza vhaeni vhanzhi vhane vha bva Bethania na vhuponi ha henefho tsini. Naho zwo ralo, ho vha hu sa athu pfala tshithu nga ha Yesu. Marita a nga kha ḓi vha o hanganea vhukuma musi tshifhinga tshi tshi khou ḓi ṱanḓulukana tshi tshi ya. Mafheleloni, nga murahu ha maḓuvha maṋa Lazaro o no fa, Marita a pfa uri Yesu o vha e tsini na muḓi wa havho. Samusi Marita o vha e muthu  wa mafulufulu, na nga tshifhinga tshenetshi tshi ṱungufhadzaho vhutshiloni hawe, o mbo ḓi takuluku, a ya u ṱanganedza Yesu a songo vhuya a vhudza na Maria.—Vhalani Yohane 11:18-20.

18, 19. Marita o vha e na fulufhelo ḽifhio nahone ndi ngani lutendo lwawe lwo vha lu tshi swayea?

18 Musi Marita a tshi vhona Murena wawe, o mbo ḓi mu vhudza zwe zwa vha zwi tshi khou dina ene khathihi na Maria lwa maḓuvha o vhalaho, a ri: “Murena, arali wo vha u fhano ndi musi khaladzi anga a songo fa.” Fhedzi Marita o vha a tshe na fulufhelo na lutendo. A engedza a ri: “Naho zwo ralo, ndi a zwi ḓivha uri zwithu zwinzhi zwine wa zwi humbela Mudzimu, Mudzimu u ḓo u ṋea zwone.” Yesu a mbo ḓi amba maipfi e a khwaṱhisa lutendo lwawe, a ri: “Khaladzi au u ḓo vuwa.”—Yoh. 11:21-23.

19 Marita o humbula uri Yesu u khou amba nga ha mvuwo ya tshifhingani tshi ḓaho, nga zwenezwo a fhindula a ri: “Ndi a zwi ḓivha zwa uri u ḓo vuwa musi vhafu vha tshi vuswa nga ḓuvha ḽa vhufhelo.” (Yoh. 11:20-24) O vha e na lutendo lwo khwaṱhaho kha mvuwo. Vhaṅwe  vharangaphanḓa vha vhurereli ha Tshiyuda, vhane vha vhidzwa Vhasadukei, vho vha vha sa tendi uri hu ḓo vha na mvuwo, naho yo vha i pfunzo i pfalaho i bvaho Maṅwalo o hevhedzwaho. (Dan. 12:13; Marko 12:18) Naho zwo ralo, Marita o vha a tshi zwi ḓivha uri Yesu o funza nga ha fulufhelo ḽa mvuwo nahone o ita na u vusa vhafu—naho kha vhe a vha vusa ho vha hu si na we a vha o no fa maḓuvha a linganaho na a Lazaro. O vha a sa ḓivhi zwe zwa vha zwi tshi ḓo itea.

20. Ṱalutshedzani zwi ambiwaho nga maipfi a Yesu a sa hangwei o ṅwalwaho kha Yohane 11:25-27 na nga phindulo ya Marita.

20 Yesu a mbo ḓi amba maipfi a sa hangwei, a ri: “Ndi nṋe mvuwo na vhutshilo.” I ngoho, Yehova Mudzimu o ṋea Murwa wawe maanḓa a u vusa vhafu shangoni ḽoṱhe tshifhingani tshi ḓaho. Yesu a vhudzisa Marita a ri: “Naa zwenezwi u a zwi tenda?” Ndi izwi-ha a tshi mu fhindula nga maipfi o haseledzwaho mathomoni a yeneyi ndima. O vha e na lutendo lwa uri Yesu o vha e Kristo kana Messia, uri o vha e Murwa wa Yehova Mudzimu, na uri ndi ene we vhaporofita vha amba hu tshee nga phanḓa uri o vha a tshi ḓo ḓa shangoni.—Yoh. 5:28, 29; vhalani Yohane 11:25-27.

21, 22. (a) Yesu o sumbedza hani nḓila ine a ḓipfa ngayo musi vhathu vho felwa? (b) Ṱalusani mvuwo ya Lazaro.

21 Naa Yehova Mudzimu na Murwa wawe, Yesu Kristo, vha a dzhiela nṱha lutendo lu fanaho na lwa Marita? Zwithu zwe Marita a zwi vhona zwi tshi itea nga murahu ha zwenezwo, zwi ṋea phindulo dzi pfalaho. O gidima a ya u vhidza murathu wawe. Nga murahu, a vhona uri Yesu o vha o kwamea vhukuma maḓipfele musi a tshi amba na Maria na vhalidzi vhanzhi. O vhona Yesu a tshi tsengisa miṱodzi, a tshi sumbedza nḓila ine lufu lwa vhavha ngayo. O zwi pfa musi Yesu a tshi humbela vhathu uri vha phiguluse tombo ḽe ḽa vha ḽo thivha bako ḽe khaladzi awe a vha o vhulungwa ngomu haḽo.—Yoh. 11:28-39.

22 Samusi Marita o vha e muthu ane a dzhia zwithu nga nḓila ine zwa vha ngayo, o hana, a amba uri tshitumbu tshi fanela u vha tshi tshi vho nukha samusi ho vha ho no fhela maḓuvha maṋa khaladzi awe o fa. Yesu a mu humbudza a ri: “Naa a tho ngo ni vhudza uri arali na tenda ni ḓo vhona vhugala ha Mudzimu?” O tenda nahone a vhona vhugala ha Yehova Mudzimu. Nga tshenetsho tshifhinga, Mudzimu a mbo ḓi ṋea Murwa wawe maanḓa a u vusa Lazaro! Edzani u humbula nga ha zwithu zwe Marita a dzula a tshi zwi humbula vhutshilo hawe hoṱhe: Ndaela ya Yesu ine ya ri: “Lazaro, bvela nnḓa!”; phoshonyana ye ya pfala bakoni ḽe Lazaro a vha o vhulungwa ngomu haḽo, musi a tshi vuwa a tshee o pombedzwa malabi ane a pombedzwa vhafu, a tshimbila nga zwiṱuku a ya muṋangoni wa bako; Yesu a laedza a ri “mu vhofhololeni ni mu litshe a ṱuwe”; nahone u itela u khwaṱhisedza uri u khou tshila, Marita na Maria vha gidimela kha khaladzi avho vha mu kuvhatedza. (Vhalani Yohane 11:40-44.) Marita a ḓipfa o rulwa muhwalo!

Lutendo lwe Marita a vha e nalwo kha Yesu lwo lambedzwa musi ene na Maria vha tshi vhona khaladzi avho a tshi vuswa vhafuni

23. Yehova na Yesu vha tama u ni itela mini nahone ni tea u ita mini?

23 Enea mafhungo a sumbedza uri u vuswa ha vhafu a si muloro  zwawo; ndi pfunzo i re Bivhilini i kwamaho mbilu nahone ḓivhazwakale i sumbedza uri ndi tshiitea tsha vhukuma. (Yobo 14:14, 15) Yehova na Murwa wawe vha a takalela u lambedza vha re na lutendo, samusi vho lambedza Marita, Maria na Lazaro. Na inwi vha ḓo ni lambedza arali na ṱahulela lutendo lwo khwaṱhaho.

“Marita Ndi Ene We A Vha A Tshi Khou Vha Bikela Zwiḽiwa”

24. Ndi afhio mafhungo a u fhedza ane Bivhili ya a amba nga ha Marita?

24 Bivhili i bula Marita lwa u fhedza. Ho vha hu mathomoni a vhege ya u fhedza ya Yesu musi e kha ḽifhasi. Samusi o vha a tshi ḓivha zwavhuḓi maṱhupho e a vha a tshi ḓo sedzana nao, Yesu o dovha a ya u dzula muṱani wa khonani dzawe ngei Bethania. U bva henefho o vha a tshi ḓo tshimbila khilomithara tharu u ya Yerusalema. Yesu na Lazaro vho vha vhe zwiḽiwani muṱani wa Simoni wa mapele, nahone henefho ri pfa hu tshi ambiwa lwa u fhedza nga ha Marita, mafhungo a hone a ri: “Marita ndi ene we a vha a tshi khou vha bikela zwiḽiwa.”—Yoh. 12:2.

25. Ndi ngani ṋamusi zwivhidzo zwo fhaṱutshedzwa nga u vha na vhafumakadzi vha ngaho Marita?

25 Vhukuma o vha e mushumi wa biko! Musi Bivhili i tshi amba nga hae lwa u thoma, o vha a tshi khou shuma; musi i tshi amba ngae lwa u fhedza, o vha a tshi kha ḓi shuma, a tshi khou ita zwoṱhe zwi re maanḓani awe u itela u ṱhogomela zwishaiwa zwa vhaṅwe. Zwivhidzo zwa vhatevheli vha Kristo ṋamusi zwo fhaṱutshedzwa nga vhafumakadzi vha ngaho Marita—vha re na tshivhindi na mafunda, vhane vha dzula vha tshi sumbedza lutendo lwavho nga mishumo na nga u ḓikumedza. Naa Marita o bvela phanḓa a tshi ita zwenezwo? Zwi vhonala uri o ita nga u ralo. Arali zwo ralo, o sumbedza u vha na vhuṱali, ngauri o vha a tshi kha ḓi ḓo sedzana na vhuleme.

26. Lutendo lwa Marita lwo mu thusa uri a ite mini?

26 Nga murahu ha maḓuvha a si mangana, Marita o vha a tshi ḓo kombetshedzea u konḓelela u vhona Yesu, Muṋe wawe ane a mu funa, a tshi vhulahwa nga nḓila ya tshiṱuhu. Zwiṅwe hafhu, vhadzia-muhoyo vhe vha mu vhulaha, vho vha vho ḓiimisela u vhulaha na Lazaro, samusi u vuswa hawe zwo vha zwi tshi khou khwaṱhisa lutendo lwa vhathu vhanzhi. (Vhalani Yohane 12:9-11.) Ndi ngoho uri lufu lwo fheleledza lwo tumula mbofho ya lufuno ye ya vha yo vhofhekanya Marita, murathu wawe na khaladzi awe. A ri ḓivhi uri zwenezwo zwo itea lini nahone hani, fhedzi zwine ra vha na vhungoho nazwo ndi hezwi: Lutendo lwo khwaṱhaho lwa Marita lwo mu thusa u konḓelela u swika vhufheloni. Ndi ngazwo zwi zwavhuḓi uri Vhakriste ṋamusi vha edzise lutendo lwa Marita.

^ phar. 11 Vhayuda vha ḓanani ḽa u thoma ḽa miṅwaha vho vha vha sa tendeli vhafumakadzi uri vha dzhene zwikolo. Vho vha vha tshi gudiswa mishumo ya hayani fhedzi. Nga zwenezwo, Marita u tea u vha o vhona zwi songo ḓowelea na luthihi uri mufumakadzi a dzule milenzheni ya mugudisi u itela uri a gude.