Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 Ngudo 13

Manditi Na Vhuloi Zwo Khakhea

Manditi Na Vhuloi Zwo Khakhea

Sathane u ṱoḓa ni tshi ita manditi. Vhanzhi vha ita zwiṱhavhelo vha tshi itela vhomakhulukuku kana mimuya u itela u tsireledzwa uri vha si huvhale. Vha ita zwenezwi ngauri vha ofha maanḓa a shango ḽa muya. Vha ambara dzirinngi kana mabengele a manditi. Vha ṅwa na u ḓodza mivhili yavho “mishonga” ine vha humbula uri i na maanḓa a manditi. Mahayani avho kana fhasi, vha bwela zwithu zwine vha tenda uri zwi na maanḓa a u vha tsireledza. Vhaṅwe vha shumisa “mishonga” ya manditi ngauri vha tenda uri vha ḓo bvelela kha zwa mabindu, milingo, kana u ambisana.

Tsireledzo ya khwine kha Sathane ndi u vha khonani ya Yehova. Yehova Mudzimu na vharuṅwa vhawe vha na maanḓa mahulwane u fhira Sathane na madimoni awe. (Yakobo 2:19; Ndzumbululo 12:9) Yehova u swela u sumbedza khonani dzawe nungo dzawe​—vhane vha fulufhedzea vhukuma khae.​—2 Koronika 16:9.

Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri: “Ni songo ita zwa manditi.” Yehova u sasaladza manditi na vhuloi ngauri eneo maitele a nga ita uri u langiwe nga ho livhaho nga maanḓa a Sathane Diabolo.​—Levitiko 19:26.