Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 Ngudo 9

Khonani Dza Mudzimu Ndi Vhafhio?

Khonani Dza Mudzimu Ndi Vhafhio?

Yesu Kristo ndi Murwa wa Yehova na khonani yawe khulwane ine a i funesa. Musi a sa athu vha muthu kha ḽifhasi, Yesu o vha e ṱaḓulu sa tshivhumbiwa tshihulwane tsha muya. (Yohane 17:5) Ngauralo o ḓa kha ḽifhasi u itela u funza vhathu mafhungo-ngoho nga ha Mudzimu. (Yohane 18:37) O dovha a ṋekedza vhutshilo hawe u itela u tshidza vhathu vha thetshelesaho kha tshivhi na lufu. (Vha-Roma 6:23) Zwino Yesu ndi Khosi ya Muvhuso wa Mudzimu, muvhuso wa ṱaḓulu une wa ḓo ḓisa Paradiso kha ḽino ḽifhasi.—Ndzumbululo 19:16.

Vharuṅwa na vhone ndi khonani dza Mudzimu. Vharuṅwa a vho ngo vhuya vha dzula kha ḽifhasi u fana na vhathu. Vho vhumbelwa ṱaḓulu musi Mudzimu a sa athu sika ḽifhasi. (Yobo 38:4-7) Hu na vharuṅwa vha dzimilioni. (Daniele 7:10) Dzenedzi khonani dza Mudzimu dzi ṱoḓa vhathu vha tshi guda mafhungo-ngoho nga ha Yehova.—Ndzumbululo 14:6, 7.

Mudzimu u dovha a vha na dzikhonani fhano kha ḽifhasi; nahone u dzi vhidza ṱhanzi dzawe. Ṱhanzi khothe i amba zwine ya zwi ḓivha nga ha muṅwe muthu kana nga zwiṅwe zwithu. Ṱhanzi dza Yehova vha vhudza vhaṅwe zwine vha zwi ḓivha nga ha Yehova na ndivho yawe. (Yesaya 43:10) U fana na vharuṅwa, Ṱhanzi dzi ṱoḓa u ni thusa u guda mafhungo-ngoho nga ha Yehova. Vha ṱoḓa na inwi-vho ni tshi vha khonani ya Mudzimu.