Ni Nga Vha Khonani Ya Mudzimu!

Haya mafhungo o itelwa u ni thusa u vhona uri zwi nga konadzea hani.

NGUDO 1

Mudzimu U Ni Ramba Uri Ni Vhe Khonani Yawe

U mona na shango ḽoṱhe vhathu vho kona u vha khonani dza Mudzimu. Na inwi ni nga vha khonani ya Mudzimu.

NGUDO 2

Mudzimu Ndi Khonani Yavhuḓi U Fhira Vhoṱhe

U ḓo ni thusa uri ni takale na u tsireledzea.

NGUDO 3

Ni Fanela U Guda Nga Ha Mudzimu

Zwenezwo zwi ḓo ni thusa u ḓivha zwine a funa na zwine a zwi vhenga.

NGUDO 4

Nḓila Ine Na Nga Guda Ngayo Nga Ha Mudzimu

O ita uri zwi konadzee u guda nga ha zwe a zwi ita tshifhingani tsho fhiraho, zwine a khou zwi ita zwino, na zwine a ḓo zwi ita tshifhingani tshi ḓaho.

NGUDO 5

Khonani Dza Mudzimu Dzi Ḓo Dzula Paradisoni

Paradiso i nga si fane na shango ḽine ra khou tshila khaḽo zwino. Paradiso i ḓo vha hani?

NGUDO 6

Paradiso I Tsini!

Ri nga vha hani na vhungoho?

NGUDO 7

Tsevho Ya Tshifhingani Tsho Fhiraho

Mafhungo a re Bivhilini nga ha Noaxe a ri funza mini ṋamusi?

NGUDO 8

Maswina A Mudzimu Ndi Vhafhio?

Ni nga a ḓivha enea maswina nahone na iledza u fhurwa.

NGUDO 9

Khonani Dza Mudzimu Ndi Vhafhio?

Nahone ndi mini zwine vha ṱoḓa vhathu vha tshi zwi ḓivha nga ha Yehova?

NGUDO 10

Nḓila Ine Na Nga Wana Ngayo Vhurereli Ha Ngoho

Hu na zwithu zwinzhi zwine zwa nga ni thusa u vhu wana.

NGUDO 11

Hanani Vhurereli Ha Mazwifhi!

Ni nga ḓivha hani vhurereli ha mazwifhi? Ndi ngani ho khakhea?

NGUDO 12

Hu Itea Mini Lufuni?

Bivhili i ita uri ri si timatime.

NGUDO 13

Manditi Na Vhuloi Zwo Khakhea

Ndi ngani Mudzimu a tshi zwi vhenga?

NGUDO 14

Khonani Dza Mudzimu Dzi Iledza Vhuvhi

Zwiṅwe zwithu zwine Mudzimu a zwi vhenga ndi zwifhio?

NGUDO 15

Khonani Dza Mudzimu Dzi Ita Zwo Lugaho

Ndi ifhio miṅwe mishumo yo lugaho ine ya nga ri thusa u vha khonani dza Mudzimu?

NGUDO 16

Funani Mudzimu

U itela uri muthu a dzule e khonani yaṋu, ni fanela u amba nae, u mu thetshelesa, na u vhudza vhaṅwe nga hae. Zwo to ralo na kha u vha khonani ya Mudzimu.

NGUDO 17

Uri Ni Vhe Na Khonani, Ni Fanela U Vha Khonani

Musi ni tshi guda nga ha Mudzimu, ni ḓo mu funa nga ho engedzeaho.

NGUDO 18

Ivhani Khonani Ya Mudzimu Nga Hu Sa Fheli!

Vhutshilo vhu sa fheli ndi tshifhiwa tshavhuḓi tshine Mudzimu a ḓo tshi ṋea khonani dzawe.