Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 11

Vho Ṅwala Nga Ha Yesu

Vho Ṅwala Nga Ha Yesu

Naa ni khou vha vhona vhanna vha re kha tshifanyiso?— Ndi Mateo, Marko, Luka, Yohane, Petro, Yakobo, Yuda na Paulo. Vhenevho vhanna vho tshila tshifhingani tsha Yesu nahone vho ṅwala nga ha Yesu. Kha ri gude zwinzhi nga havho.

Ni ḓivha mini nga ha havha vhanna?

Vhararu vha vhenevho vhanna vho vha vhe vhaapostola, vhe vha vha vha tshi funza na Yesu. Ni a ḓivha uri ndi vho nnyi vhenevho vhararu?— Ndi Mateo, Yohane na Petro. Vhaapostola Mateo na Yohane vho vha vha tshi ḓivha Yesu zwavhuḓi, nahone muṅwe na muṅwe wavho o ṅwala  bugu nga ha vhutshilo ha Yesu. Muapostola Yohane na ene o ṅwala bugu ya Nzumbululo na marifhi mararu ane a vhidzwa Yohane ya u thoma, Yohane ya vhuvhili na Yohane ya vhuraru. Muapostola Petro o ṅwala marifhi mavhili ane a vha Bivhilini. Ane a vhidzwa Petro ya u thoma na Petro ya vhuvhili. Kha vhurifhi ha vhuvhili, Petro o ṅwala nga ha tshifhinga tshee Yehova a amba zwi tevhelaho e ṱaḓulu nga ha murwa wawe: ‘Hoyu ndi Murwa wanga. Ndi a mu funa nahone ndi ḓihudza ngae.’

Vhaṅwe vhanna vha re kha tshifanyiso na vhone vha a ri funza nga ha Yesu kha bugu dze vha ṅwala. Muṅwe wavho ndi Marko. O vha e henengei musi Yesu a tshi fariwa nahone a vhona tshiṅwe na tshiṅwe tshe tsha itea. Muṅwe ndi Luka. O vha e ṅanga nahone o vha Mukriste nga murahu ha lufu lwa Yesu.

Vhaṅwe vhaṅwali vha Bivhili vhane na vha vhona kha tshifanyiso ndi vharathu vha Yesu. Ni a ḓivha madzina avho?— Madzina avho ndi Yakobo na Yuda. Lwa u thoma, a vho ngo tenda kha Yesu. Vho vha vha tshi humbula na uri u a penga. Nga murahu vho mbo ḓi tenda kha Yesu nahone vha vha Vhakriste.

Muṅwali wa Bivhili wa u fhedzisela ane na khou mu vhona kha tshifanyiso ndi Paulo. Musi a sa athu vha Mukriste, dzina ḽawe ḽo vha ḽi Saulo. O vha a tshi vhenga Vhakriste nahone o vha a tshi vha halifhela. Naa ni a ḓivha zwe zwa ita uri Paulo a vhe Mukriste?— Liṅwe ḓuvha, Paulo o vha a tshi khou tshimbila nḓilani musi a tshi pfa muṅwe muthu a tshi amba nae zwi tshi bva ṱaḓulu. Ho vha hu Yesu! O vhudzisa Paulo uri: ‘Ndi ngani ni tshi halifhela vhane vha tenda kha nṋe?’ Nga murahu ha zwenezwo, Paulo o mbo ḓi shanduka, a vha Mukriste. Paulo o ṅwala bugu dza 14 dza Bivhili, u bva kha Vharoma u swika kha Vhaheberu.

Ri a vhala Bivhili ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, naa a zwo ngo ralo?Nga u vhala Bivhili, ri guda zwinzhi nga ha Yesu. Naa ni nga takalela u ḓivha zwo engedzeaho nga ha Yesu?—