Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 4

O Ita Uri Khotsi Awe Na Yehova Vha Takale

O Ita Uri Khotsi Awe Na Yehova Vha Takale

Ndi mini zwe Yefeta a fulufhedzisa Yehova?

Zwo vha zwi songo leluwa, fhedzi ṅwananyana wa Yefeta o ita zwe khotsi awe vha fulufhedzisa

Naa ni khou mu vhona musidzana a re kha tshifanyiso?— Ndi ṅwananyana wa munna a ne a pfi Yefeta. Bivhili a i ri vhudzi uri dzina ḽawe ndi nnyi, fhedzi zwine ra zwi ḓivha ndi uri o takadza khotsi awe na Yehova. Kha ri gude nga hae na khotsi awe, Yefeta.

Yefeta o vha e munna wavhuḓi nahone o fhedza tshifhinga tshilapfu a tshi khou gudisa ṅwananyana wawe nga ha Yehova. Zwiṅwe hafhu, o vha e munna a re na maanḓa nahone e murangaphanḓa wavhuḓi. Nga zwenezwo Vhaisiraele vho mu humbela uri a vha range phanḓa musi vha tshi lwa na maswina avho.

Yefeta o rabelela thuso ya Yehova u itela uri a kunde. Yefeta o vha o fulufhedzisa uri arali a kunda, o vha a tshi ḓo ṋea Yehova muthu we a vha a tshi ḓo thoma u bva nḓuni yawe musi a tshi vhuya hayani. Onoyo  muthu o vha tshi ḓo dzula na u shuma nḓuni ya mulanga lwa vhutshilo hawe hoṱhe. Nnḓu ya mulanga yo vha i fhethu he vhathu vha vha tshi gwadamela hone Mudzimu nga tshenetsho tshifhinga. Zwino Yefeta o kunda nndwani! Musi a tshi humela hayani, naa ni a ḓivha uri ndi nnyi muthu we a thoma u bva nḓuni?—

Ee, ho vha hu ṅwananyana wa Yefeta! O vha e ene ṅwana wawe muthihi fhedzi, zwino Yefeta o vha a tshi tea u mu i sa nḓuni ya mulanga. Hezwi zwo ita uri a ṱungufhale vhukuma. Fhedzi humbulani, o vha o ita fulufhedziso. Nga zwenezwo, ṅwananyana wawe a ri: ‘Khotsi anga, vhone vho fulufhedzisa Yehova, vha fanela u ita zwe vha amba.’

Ṅwaha muṅwe na muṅwe, khonani dza ṅwananyana wa Yefeta dzo vha dzi tshi ya u mu dalela

Na ṅwananyana wa Yefeta o vha o ṱungufhala. Musi e nḓuni ya mulanga, o vha a sa ḓo vhingwa na u vha na vhana. Fhedzi o vha a tshi ṱoḓa nga maanḓa u ita zwe khotsi awe vha fulufhedzisa na u takadza Yehova. Zwenezwo zwo vha zwi zwa ndeme vhukuma khae u fhira u vhingwa kana u vha na vhana. Nga zwenezwo o ṱutshela haya hawe nahone a ya a dzula nḓuni ya mulanga.

Naa ni humbula uri zwe a zwi ita zwo takadza khotsi awe na Yehova?— Ee, zwo vha takadza! Arali ni tshi thetshelesa nahone ni tshi funa Yehova, ni nga fana na ṅwananyana wa Yefeta, na inwi ni ḓo ita uri Yehova na vhabebi vhaṋu vha takale.