Pfukelani kha mafhungo

Bivhili Ni I Dzhia Hani?

Bivhili Ni I Dzhia Hani?

Naa ndi . . .

  • bugu ya vhuṱali ha vhathu?

  • bugu ya ngano?

  • ipfi ḽa Mudzimu?

 ZWINE BIVHILI YA AMBA

“Maṅwalo oṱhe o hevhedzwa nga Mudzimu.”—2 Timotheo 3:16.

NḒILA INE NA ḒO VHUYELWA NGAYO NGA U ḒIVHA ZWENEZWO

Ni ḓo wana phindulo dzi fushaho dza mbudziso dza ndeme vhutshiloni.—Mirero 2:1-5.

Ni ḓo wana vhulivhisi ha vhukuma vhutshiloni ha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe.—Psalme ya 119:105.

Ni ḓo vha na fulufhelo ḽa vhukuma ḽa vhumatshelo.—Vharoma 15:4.

 NAA RI NGA TENDA TSHOṰHE ZWINE BIVHILI YA ZWI AMBA ZWA VHUKUMA?

Ee! Ri nga tenda nga nṱhani ha zwiitisi zwiraru:

  • U tendelana hayo hu mangadzaho. Vhathu vha 40 vho fhedza miṅwaha ya 1 600 vha tshi khou ṅwala Bivhili. Vhunzhi havho vho vha vha sa ḓivhani. Fhedzi bugu yoṱhe i a tendelana nahone i na mulaedza muthihi!

  • Ḓivhazwakale ya vhukuma. Kanzhi vhaṅwali vha ḓivhazwakale dza shango vha a dzumba mafhungo a u kundwa ha vhathu vha havho. Vhaṅwali vha Bivhili vho ita zwo fhambanaho na zwenezwo, vho ṅwala mafhungo oṱhe a vhukhakhi havho na ha lushaka lwavho.—2 Koronika 36:15, 16; Psalme ya 51:1-4.

  • Vhuporofita vhune ha nga fulufhelwa. Bivhili yo dzula yo amba nga ha u fheliswa ha muḓi wa kale wa Babele hu tshee ho sala miṅwaha i ṱoḓaho u vha 200. (Yesaya 13:17-22) A yo ngo sokou dzumbulula nḓila ine muḓi wa Babele wa ḓo fheliswa ngayo fhedzi, fhedzi yo dovha ya bula na dzina ḽa muthu we a vha a tshi ḓo u kunda!—Yesaya 45:1-3.

Ho ḓadzea na zwidodombedzwa zwoṱhe zwa vhuporofita vhunzhi vhu re Bivhilini. Zwenezwi ndi zwine ra zwi lavhelela kha Ipfi ḽa Mudzimu!—2 Petro 1:21.

 ZWINE NA NGA ḒIVHUDZISA ZWONE

Ipfi ḽa Mudzimu ḽi nga khwinisa hani vhutshilo haṋu?

Bivhili i fhindula yeneyo mbudziso kha YESAYA 48:17, 18 na 2 TIMOTHEO 3:16, 17.