Bivhili I Funza Mini zwa Vhukuma?

Hetshi tshishumiswa tsha u guda Bivhili tsho itelwa u ni thusa uri ni gude zwine Bivhili ya zwi amba nga ha thero dzo fhamba-fhambanaho, dzi katelaho ine ya ri ndi ngani ri tshi shengela, hu itea mini musi ri tshi fa, na nḓila ine ra nga vha ngayo na vhutshilo vhu takadzaho ha muṱa na dziṅwe.

Naa Zwenezwi Ndi Ndivho ya Mudzimu?

Ni nga vha ni tshi khou ḓivhudzisa uri ndi ngani hu na thaidzo nnzhi ngaurali ṋamusi. Naa no vha ni tshi zwi ḓivha uri Bivhili i amba uri hu ḓo vha na tshanduko na uri ni nga vhuyelwa?

NDIMA 1

Ndi Ifhio Ngoho nga ha Mudzimu?

Naa ni humbula uri Mudzimu u a ni londa? Gudani nga ha pfaneleo dzawe na nḓila ine na nga sendela ngayo tsini nae.

NDIMA 2

Bivhili—Bugu I Bvaho ha Mudzimu

Bivhili i nga ni thusa hani u sedzana na vhuleme haṋu? Ndi ngani ni tshi nga fulufhela vhuporofita hayo?

NDIMA 3

Ndi Ifhio Ndivho ya Mudzimu nga Ḽifhasi?

Naa ndivho ya Mudzimu nga ha paradiso kha ḽifhasi i ḓo ḓadzea? Arali zwo ralo, lini?

NDIMA 4

Yesu Kristo ndi Nnyi?

Gudani uri ndi ngani Yesu e Messia o fulufhedziswaho, hune a bva hone, nahone ndi ngani e Murwa mubebwa e-eṱhe wa Yehova.

NDIMA 5

Tshirengululi—Tshifhiwa tsha Ndeme Vhukuma tshi Bvaho ha Mudzimu

Tshirengululi ndi mini? Tshi nga ni vhuyedza hani?

NDIMA 6

Vhafu vha Ngafhi?

Gudani nga ha zwine Bivhili ya amba malugana na uri vhafu vha ngafhi nahone ndi ngani vhathu vha tshi fa.

NDIMA 7

Fulufhelo ḽa Vhukuma nga Vhafunwa Vhaṋu vho Faho

Naa huna muthu ane na mu funa we a fa? Naa zwi a konadzea u dovha ra vha vhona? Gudani nga zwine Bivhili ya zwi funza malugana na mvuwo.

NDIMA 8

Muvhuso wa Mudzimu Ndi Mini?

Vhathu vhanzhi vha ḓivha thabelo ya Murena. Mubulo une wa ri: “Muvhuso wau nga u ḓe,” u amba mini?

NDIMA 9

Naa Ri Khou Tshila “Maḓuvhani a Vhufhelo”?

Ṱhogomelani Maitele na mavhonele a vhathu vhane ra tshila navho ane a sumbedza uri zwino ri khou tshila “maḓuvhani a vhufhelo” e Bivhili ya dzula yo amba hu tshee nga phanḓa.

NDIMA 10

Nḓila ine Zwivhumbiwa zwa Muya zwa ri Kwama Ngayo

Bivhili i amba nga ha vharuṅwa na madimoni. Naa zwenezwi zwivhumbiwa zwa muya zwi hone? Naa zwi nga kwama vhutshilo haṋu?

NDIMA 11

Ndi ngani Mudzimu a tshi Tendela Tshengelo?

Vhanzhi vha humbula u nga mudzimu ndi ene ane a tea u vhonwa mulandu nga tshengelo i re shangoni ḽoṱhe. Inwi ni ri mini? Gudani nga ha zwine Mudzimu a amba nga ha zwiitisi zwa tshengelo.

NDIMA 12

U Tshila nga Nḓila Ine ya Takadza Mudzimu

Zwi a konadze u tshila vhutshilo hune ha takadza Yehova. Nga zwenezwo, ni nga vha khonani yawe.

NDIMA 13

Nḓila Ine Mudzimu a Dzhia Ngayo Vhutshilo

Mudzimu u dzhia hani u reḓula thumbu, u shelwa malofha, na vhutshilo ha tshipuka?

NDIMA 14

Nḓila ya u Ita uri Vhutshilo ha Muṱa Waṋu vhu Takadze

Lufuno lwa Yesu lwo vha tsumbo kha vhanna, vhafumakadzi, vhabebi, na vhana uri vha lu edzise. Ndi mini zwine ra zwi guda khae?

NDIMA 15

Vhurabeli Vhune ha Ṱanganedzwa nga Mudzimu

Ṱhogomelani mbuno dza rathi dzi sumbedzaho vhane vha tevhelaho vhurereli ha ngoho.

NDIMA 16

Imelani Vhurabeli ha Ngoho no Khwaṱha

Ndi khaedu dzifhio dzine na nga ṱangana nadzo musi ni tshi vhudza vhaṅwe zwine na zwi tenda? Ni nga zwi ita nga nḓila-ḓe ni sa vha sinyusi?

NDIMA 17

Sendelani Tsini na Mudzimu nga Thabelo

Naa Mudzimu u a thetshelesa musi ri tshi rabela? U itela u fhindula yeneyi mbudziso, ni tea u pfesesa zwine zwa funzwa nga Bivhili malugana na thabelo.

NDIMA 18

Ndovhedzo na Vhushaka Haṋu na Mudzimu

Ndi vhukando vhufhio vhune na fanela u vhu dzhia uri ni fanelee u lovhedzwa nga ndovhedzo ya Vhukriste? Gudani zwine ya sumbedza zwone na uri i itwa nga nḓila-ḓe.

NDIMA 19

Dzulani ni kha Lufuno lwa Mudzimu

Ri nga sumbedza hani Mudzimu lufuno na u livhuha zwoṱhe zwe a ri itela?

ṰHUMETSHEDZO

Dzina Ḽa Mudzimu—Nḓila ine ḽa Shuma Ngayo na Zwine ḽa Amba Zwone

Dzina ḽa Mudzumu ḽo bviswa kha ṱhalutshedzelo nnzhi dza Bivhili. Ndi ngani? Naa u shumisa dzina ḽa Mudzimu ndi zwa ndeme?

ṰHUMETSHEDZO

Nḓila ye Vhuporofita ha Daniele ha Dzula ho Amba Ngayo Malugana na u Ḓa ha Messia

Miṅwahani i fhiraho 500 hu tshee nga phanḓa, Mudzimu o dzumbulula tshifhinga tsho teaho tsha uri Messia u ḓo ḓa lini. Gudani nga ha honovhu vhuporofita vhu nyanyulaho!

ṰHUMETSHEDZO

Yesu Kristo—Messia o Fulufhedziswaho

Yesu o ḓadzisa vhuporofita hoṱhe hu re Bivhilini malugana na Messia. Khwaṱhisedzani uri zwidodombedzwa zwoṱhe zwa honovhu vhuporofita zwo ḓadzea Bivhilini yaṋu.

ṰHUMETSHEDZO

Ngoho Malugana na Khotsi, Murwa, na Muyamukhethwa

Vhathu vhanzhi vha tenda uri pfunzothendwa ya Vhuraruthihi i funzwa Bivhilini. Naa ndi ngoho?

ṰHUMETSHEDZO

Zwine zwa Ita uri Vhakriste vha Ngoho Vha Sa Shumise Tshifhambano Vhurabelini

Naa zwa vhukuma Yesu o fela kha tshifhambano? Vhalani phindulo dzi wanalaho Bivhilini.

ṰHUMETSHEDZO

Tshilalelo Tsha Murena—Vhuṱambo Vhune ha Hulisa Mudzimu

Vhakriste vha laedzwa uri vha pembelele Tshihumbudzo tsha lufu lwa Kristo. Tshi fanela u pembelelwa lini nahone hani?

ṰHUMETSHEDZO

“Muya-tshivhili” na “Muya”—Enea Maipfi a Amba Mini zwa Vhukuma?

Vhathu Vhanzhi vha humbula uri musi ri tshi fa tshenetshi tshithu tshi sa vhonali tshine tsha vha tshipiḓa tsha muthu tshi a bva kha muvhili nahone tsha bvela phanḓa tshi tshi khou tshila. Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri vhudza mini?

ṰHUMETSHEDZO

Maipfi Sheol na Hades a Amba Mini?

Dziṅwe ṱhalutshedzelo dza Bivhili dzi shumisa maipfi a nga ho “vhiḓa” kana “hele” kha maipfi Sheol na Hades. Enea maipfi a amba mini zwa vhukuma?

ṰHUMETSHEDZO

Ḓuvha ḽa Khaṱulo ndi Mini?

Gudani uri Ḓuvha ḽa Khaṱulo ḽi ḓo vha hani phaṱhutshedzo kha vhathu vhoṱhe vha fulufhedzeaho.

ṰHUMETSHEDZO

1914—Ṅwaha wa Ndeme kha Vhuporofita ha Bivhili

Ndi vhuṱanzi vhufhio vhu re Bivhilini vhu sumbedzaho uri 1914 wo vha u ṅwaha wa ndeme?

ṰHUMETSHEDZO

Mikaele, Muruṅwa Muhulwane ndi Nnyi?

Bivhili i a ri vhudza uri onoyu muruṅwa wa maanḓa ndi nnyi. Gudani zwo engedzeaho nga hae na zwine a khou zwi ita zwino.

ṰHUMETSHEDZO

U Ṱalula “Babele Ḽihulu”

Bugu ya Nzumbululo i amba nga ha musadzi ane a pfi “Babele Ḽihulu.” Naa ndi musadzi wa vhukuma? Bivhili i ri mini nga hae?

ṰHUMETSHEDZO

Naa Yesu o Bebwa nga December?

Kha ri ṱolisise vhuimo ha mutsho nga tshifhinga tsha ṅwaha tshee Yesu a bebwa ngatsho. Zwenezwo zwi ri vhudza mini?

ṰHUMETSHEDZO

Naa Ri Fanela u Pembelela Dziholodei?

Dziholodei nnzhi dzo ḓoweleaho hune na dzula hone dzo thoma ngafhi? Phindulo dza zwenezwi dzi nga ni mangadza.