Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 103: Ngomu Nḓuni yo Hoṋiwaho

Nganea 103: Ngomu Nḓuni yo Hoṋiwaho

Petro na Yohane vho no ṱuwa tshaloni, Maria a sala henengei e eṱhe. A thoma u lila. Zwenezwo a gwadama a sedza ngomu tshaloni, samusi ro zwi vhona tshifanyisoni tsho fhiraho. Henefho a vhona vharuṅwa vhavhili! Vha mu vhudzisa: ‘U lilelani?’

Maria a fhindula: Vho dzhia Murena wanga, nahone thi ḓivhi uri vho mu vheafhi.’ Zwenezwo Maria a rembuluwa a vhona munna. Munna a mu vhudzisa: ‘U ṱoḓa nnyi?’

Maria a humbula uri munna ndi mulindi wa tsimu, na uri a nga vha o dzhia mutumbu wa Yesu. Ngauralo a ri: Àrali wo mu dzhia, mmbudze he wa mu vhea hone.’ Fhedzi, vhukuma, munna uyo o vha e Yesu. O vha o ambara muvhili we Maria a si u ḓivhe. Fhedzi musi Yesu a tshi mu vhidza nga dzina, Maria a mbo ḓi zwi ḓivha uri ndi Yesu. A gidima a vhudza vhafunziwa: ‘Ndo vhona Murena!’

Nga murahu ḓuvhani ḽeneḽo, musi vhafunziwa vhavhili vha tshi khou ya muḓanani wa Emausi, munna a tshimbila navho. Vhafunziwa vho vha vho ṱungufhala nge Yesu a vhulawa. Vha tshi khou tshimbila, munna a vha ṱalutshedza zwinzhi zwa Bivhilini. Mafheleloni, vha tshi ima uri vha ḽe, vhafunziwa vha zwi vhona uri munna ndi Yesu. Zwenezwo Yesu a ngalangala, vhafunziwa avho vhavhili vha humela Yerusalema u vhudza vhaṅwe nga hae.

Musi izwo zwi tshi khou itea, Yesu a bvelela na kha Petro. Vhaṅwe vha takala musi vha tshi zwi pfa. Zwenezwo vhaḽa vhafunziwa vhavhili vha ya Yerusalema vha wana vhaapostola. Vha vha vhudza uri Yesu o bvelela hani khavho nḓilani. Vha tshi kha ḓi amba nga hazwo, ni a ḓivha uri ha itea mini tshi mangadzaho?

Sedzani tshifanyiso. Yesu a bvelela henefho nḓuni, naho muṋango wo vha wo hoṋiwa. Vhafunziwa vha takala hani! Naa iḽo ḽo vha ḽi si ḓuvha ḽi takadzaho? Ni nga vhala uri Yesu o vha o bvelela lungana kha vhatevheli vhawe? Ni vhala luṱanu?

Yesu u bvelela kha vha funziwa vhawe

Muapostola Thoma o vha a si navho musi Yesu a tshi bvelela. Ngauralo vhafunziwa vha mu vhudza: ‘Ro vhona Murena!’ Fhedzi Thoma a ri u fanela u vhona Yesu nga ene muṋe a sa athu u tenda. Zwino, maḓuvha a malo nga murahu vhafunziwa vho vha vhe vhoṱhe hafhu nḓuni yo hoṋiwaho, na Thoma e navho. Nga u ṱavhanya, Yesu a bvelela henefho nḓuni. Thoma a konou tenda.

Yohane 20:11-29; Luka 24:13-43.Mbudziso

 • Maria o ri mini kha muṅwe munna we a vha tshi khou humbula uri ndi mulindi, fhedzi ndi mini tsho mu itaho uri a vhone uri ndi Yesu?
 • Ho itea mini kha vhafunziwa vhavhili vhe vha vha vha tshi khou ya muḓanani wa Emausi?
 • Ndi tshithu tshifhio tshi mangadzaho tsho iteaho musi vhafunziwa vhavhili vha tshi vhudza vhaapostola uri vho vhona Yesu?
 • Yesu o bvelela lungana kha vhatevheli vhawe?
 • Thoma o ri mini nga murahu ha u pfa uri vhafunziwa vho vhona Murena, fhedzi ho itea mini nga murahu ha maḓuvha a malo?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani Yohane 20:11-29.

  Kha Yohane 20:23 naa Yesu o vha tshi khou amba uri vhathu vho ṋewa maanḓa a u hangwela zwivhi? Ṱalutshedzani. (Ps. 49:2, 7; Yes. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Yoh. 2:1, 2)

 • Vhalani Luka 24:13-43.

  Ri nga lugiselela hani mbilu dzashu u itela uri dzi ṱanganedze mafhungo-ngoho a Bivhili? (Luka 24:32, 33; Esera 7:10; Mat. 5:3; Mish. 16:14; Vha-Heb. 5:11-14)