Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 97: Yesu u Ḓa sa Khosi

Nganea 97: Yesu u Ḓa sa Khosi

Tshifhinga tshipfufhi o no fhodza vhahumbeli vhavhili vha mabofu, Yesu a ḓa muḓini muṱuku tsini ha Yerusalema. A vhudza vhafunziwa vhawe vhavhili: Ìyani muḓini ni ḓo wana mbongola ṱhukhu. Ni i vhofholole ni i ḓise kha nṋe.’

Musi mbongola yo ḓiswa kha Yesu, a dzula khayo a ya Yerusalema. Musi a tshi sendela tsini na muḓi, ha bva gogo ḽihulu ḽa vhathu uri ḽi mu ṱanganedze. Vhunzhi havho vha bvula madzhasi avho vha a adza nḓilani. Vhaṅwe vha tshea matavhi kha miri ya mitshevho, na one vha a vhea nḓilani vha huwelela: ‘Mudzimu a fhaṱutshedze khosi i ḓaho nga dzina ḽa Yehova.’

Vhathu vha khou ṱanganedza Yesu

Kale Isiraele dzikhosi ntswa dzo vha dzi tshi dzhena Yerusalema dzo namela mbongola ṱhukhu uri dzi ḓisumbedze kha vhathu. Yesu o vha a tshi khou ita zwenezwo. Avha vhathu vho vha vha tshi khou sumbedza uri vha ṱoḓa uri Yesu a vhe khosi yavho. Fhedzi a si vhoṱhe vhe vha mu ṱoḓa. Ri nga zwi vhona nga zwe zwa itea musi a tshi ya thembeleni.

Thembeleni Yesu a fhodza mabofu na zwihole. Musi vhana vhaṱuku vha tshi zwi vhona, vha renda Yesu. Fhedzi izwi zwa ita uri vhotshifhe vha sinyuwe, nahone vha vhudza Yesu: ‘U khou zwi pfa zwine vhana vha khou amba?’

Yesu a fhindula: ‘Ee, ndi khou zwi pfa. Naa a no ngo vhala Bivhilini hune ya ri: “Mudzimu u ḓo bvisa thendo milomoni ya vhana?”’ Ngauralo vhana vha ḓi renda khosi ya Mudzimu.

Ri a zwi funa u fana na avho vhana, naa a ri zwi funi? Vhaṅwe vhathu vha nga lingedza u ri litshisa u amba nga ha muvhuso wa Mudzimu. Fhedzi ri ḓo ḓi vhudza vhaṅwe nga ha zwithu zwavhuḓi zwine Yesu a ḓo zwi itela vhathu.

Tsho vha tshi si tshifhinga tsha uri Yesu a thome u vhusa sa khosi musi e kha ḽifhasi. Tshi ḓo ḓa lini? Vhafunziwa vha Yesu vho ṱoḓa u ḓivha. Ri ḓo vhala nga hazwo kha a tevhelaho.

Mateo 21:1-17; Yohane 12:12-16.Mbudziso

 • Musi Yesu a tshi ḓa muḓini muṱuku tsini na Yerusalema, o vhudza vhafunziwa vhawe uri vha ite mini?
 • Kha tshifanyiso, ho itea mini musi Yesu a tshi sendela tsini na muḓi wa Yerusalema?
 • Vhana vhaṱuku vho ita mini musi vha tshi vhona Yesu a tshi fhodza mabofu na zwihole?
 • Yesu o vhudza mini vhotshifhe vho sinyuwaho?
 • Ri nga fana hani na vhana vhe vha renda Yesu?
 • Vhafunziwa vho vha vha tshi ṱoḓa u ḓivha mini?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani Mateo 21:1-17.

  U dzhena ha Yesu Yerusalema sa Khosi zwo fhambana hani na u kunda ha vhalangammbi vha zwifhingani zwa Vharoma? (Mat. 21:4, 5; Sak. 9:9; Vha-Fil. 2:5-8; Vha-Kol. 2:15)

  Vhaswa vha nga guda mini kha vhatukana vha Vhaisiraele vhe vha redza Psalme ya 118 musi Yesu a tshi dzhena thembeleni? (Mat. 21:9, 15; Ps. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Pet. 3:18)

 • Vhalani Yohane 12:12-16.

  U shumiswa ha maṱari a mitshevho nga vhathu vhe vha vha vha tshi khou fhululedza Yesu zwi fanyisela mini? (Yoh. 12:13; Vha-Fil. 2:10; Ndzumb. 7:9, 10)