Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 94: U Funa Vhana Vhaṱuku

Nganea 94: U Funa Vhana Vhaṱuku

Vhonani Yesu afha o kuvhatedza mutukana muṱuku. Ni nga amba uri Yesu u londa vhana vhaṱuku. Vhanna vho sedzaho ndi vhaapostola vhawe. Yesu u khou ri mini khavho? Kha ri zwi wane.

Yesu na vhaapostola vhawe vho vha vha tshi kha ḓi bva u vhuya lwendoni. Nḓilani vhaapostola vho vha vho pikisana. Ngauralo Yesu a vha vhudzisa: ‘No vha ni tshi khou pikisana nga ha mini nḓilani?’ Yesu o vha a tshi zwi ḓivha uri ho vha hu tshi khou pikisanwa nga ha mini. Fhedzi o vhudzisela u ṱoḓou vhona arali vha tshi ḓo mu vhudza.

Yesu na ṅwana

Vhaapostola vha si fhindule, ngauri nḓilani vho vha vha tshi khou pikisana nga ha uri o vha e nnyi khavho we a vha e muhulwane. Vhaṅwe vho ṱoḓa u vha vhahulwane kha vhaṅwe. Yesu o vha a tshi ḓo vha vhudza hani uri a zwo ngo luga u ṱoḓa u vha muhulwane?

A vhidza mutukana mutuku, a mu imisa phanḓa havho a ri: ‘Ndi ṱoḓa uri ni ḓivhe hezwi, Na sa shanduka na nga vhana vhaṱuku, a ni nga dzheni muvhusoni wa Mudzimu. Muthu muhulwane muvhusoni ndi ane a shanduka a nga hoyu ṅwana.’ Ni a ḓivha uri ndi ngani Yesu o amba izwi?

Ee, vhana vhaṱukuṱuku a vha dinalei nga ha u vha vhahulwane kana vha ḓivhaleaho u fhira vhaṅwe. Ngauralo vhaapostola vho vha vho fanela u guda u nga vhana vhaṱuku nga yeneyi nḓila vha si lwe nga ha u vha vhahulwane kana vha ḓivhaleaho.

Miṅwedzi i si minzhi nga murahu vhaṅwe vha ḓisa vhana vhavho uri vha vhone Yesu. Vhaapostola vha lingedza u vha pandela. Fhedzi Yesu a vhudza vhaapostola vhawe: ‘Litshani vhana vha ḓe ha nṋe, ni songo vha dzivhisa, ngauri muvhuso wa Mudzimu ndi wa vha ngaho vhone.’ Zwenezwo Yesu a takula vhana, a vha fhaṱutshedza. Naa a si zwavhuḓi u ḓivha uri Yesu u funa vhana?

Mateo 18:1-4; 19:13-15; Marko 9:33-37; 10:13-16.Mbudziso

 • Vhaapostola musi vhe lwendoni vho vha vha tshi khou pikisana nga ha mini?
 • Ndi ngani Yesu o vhidza ṅwana muṱuku nahone a mu imisa vhukati ha vhaapostola?
 • Vhaapostola vha fanela u guda u nga vhana nga nḓila-ḓe?
 • Nga murahu ha miṅwedzi i si gathi, Yesu o sumbedza hani uri u a funa vhana?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani Mateo 18:1-4.

  Ndi ngani Yesu o shumisa zwifanyiso musi a tshi funza? (Mat. 13:34, 36; Marko 4:33, 34)

 • Vhalani Mateo 19:13-15.

  Ndi pfaneleo dzifhio dzine vhana vha vha nadzo dzine ra fanela u dzi edzisa u itela u wana phaṱhutshedzo dza Muvhuso? (Ps. 25:9; 138:6; 1 Vha-Kor. 14:20)

 • Vhalani Marko 9:33-37.

  Yesu o funza mini vhafunziwa vhawe nga ha u ṱoḓa vhuimo? (Marko 9:35; Mat. 20:25, 26; Vha-Gal. 6:3; Vha-Fil. 2:5-8)

 • Vhalani Marko 10:13-16.

  Yesu o vha tshi ambea nae nga nḓila-ḓe, nahone vhahulwane vha Vhakriste vha nga guda mini kha tsumbo yawe? (Marko 6:30-34; Vha-Fil. 2:1-4; 1 Tim. 4:12)