Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 84: Muruṅwa u Dalela Maria

Nganea 84: Muruṅwa u Dalela Maria

Hoyu musadzi wa u naka ndi Maria. O vha e Muisiraele, a tshi dzula muḓini wa Nazareta. Mudzimu o zwi ḓivha uri o vha e muthu wavhuḓi. Ndi nga hone o rumela muruṅwa wawe Gabriele uri a ambe nae. Kha ri vhone uri o vhudza mini Maria.

Gabriele a ri khae: ‘Ndi masiari, iwe mukhathutshelwa kha vhoṱhe. Yehova u na iwe.’ Maria o vha a sa athu a vhuya a vhona hoyu muthu. A vhilaela, ngauri o vha a sa ḓivhi zwine a amba. Fhedzi Gabriele a fhelisa nyofho dzawe.

Maria

A ri: ‘U songo ofha, Maria. Yehova u takadzwa nga iwe. Ndi nga hone a tshi ḓo u itela tshithu tshi mangadzaho. U ḓo vha na ṅwana nga u ṱavhanya. Nahone u ḓo mu vhidza Yesu.’

Gabriele a bvela phanda a ṱalutshedza: ‘Hoyu ṅwana u ḓo vha muhulwane, nahone u ḓo vhidzwa Murwa wa Mudzimu wa Ṱaḓulu-ṱaḓulu. Yehova u ḓo mu ita khosi, sa Davida. Fhedzi Yesu u ḓo vha khosi nga hu sa fheli, nahone muvhuso wawe a u nga fheli!’

Maria a vhudzisa: ‘Izwi zwi nga itea hani? Tho ngo vhingwa. A tho ngo dzula na munna, ndi nga vha hani na ṅwana?’

Gabriele a fhindula: ‘Maanḓa a Mudzimu a ḓo ḓa kha iwe. Ngauralo ṅwana u ḓo vhidzwa Murwa wa Mudzimu.’ A vhudza Maria: ‘Humbula shaka ḽau Elisabetha. Vhathu vho ri o vha o kegulesa u vha na vhana. Fhedzi zwino nga u ṱavhanya u ḓo vha na murwa. U a vhona, a hu na tshine Mudzimu a si tshi kone.’

Nga u ṱavhanya Maria a ri: ‘Ndi mulanda wa Yehova! U nga ri zwi nga itea kha nṋe samusi wo amba.’ Muruṅwa a ṱuwa.

Maria a ya a dalela Elisabetha. Musi Elisabetha a tshi pfa ipfi ḽa Maria, ṅwana we a vha a ngomu ha Elisabetha a tamba nga dakalo. Elisabetha a ḓala muya wa Mudzimu, a ri kha Maria: ‘Wo shudufhadzwa kha vhasadzi vhoṱhe.’ Maria a dzula na Elisabetha miṅwedzi i ṱoḓaho u vha miraru, a kona u vhuelela Nazareta.

Maria o vha a tshi ṱoḓou vhingwa nga munna a no pfi Yosefa. Fhedzi musi Yosefa a tshi pfa uri Maria u ḓo vha na ṅwana, a si humbule uri u fanela u mu vhinga. Zwenezwo muruṅwa wa Mudzimu a ri khae: ‘U songo ofha u dzhia Maria a vha musadzi wau. Ngauri ndi Mudzimu o mu fhaho murwa.’ Ngauralo Maria na Yosefa vha vhingana, vha lindela uri Yesu a bebwe.

Luka 1:26-56; Mateo 1:18-25.Mbudziso

 • Musadzi a re kha tshifanyiso ndi nnyi?
 • Gabriele o vhudza Maria uri mini?
 • Gabriele o ṱalutshedza hani Maria uri u ḓo vha na ṅwana naho o vha a sa dzuli na munna?
 • Ho itea mini musi Maria a tshi dalela Elisabetha shaka ḽawe?
 • Yosefa o vha o humbula u ita mini musi a tshi pfa uri Maria u ḓo vha na ṅwana, fhedzi ndi ngani o shandula mahumbulele awe?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani Luka 1:26-56.

  Luka 1:35 i sumbedza mini malugana na u sa vha hone ha u sa fhelela naho hu hufhio ha Adamu kha mbumbelo ya Maria musi vhutshilo ha Murwa wa Mudzimu vhu tshi fhiriselwa khae vhu tshi bva fhethu ha muya? (Hag. 2:11-13; Yoh. 6:69; Vha-Heb. 7:26; 10:5)

  Yesu o ṱhonifhiwa hani a sa athu bebwa? (Luka 1:41-43)

  Ndi tsumbo ifhio yavhuḓi ye Maria a i vhetshela Vhakriste vhane vha wana ndugelo dzo khetheaho dza tshumelo ṋamusi? (Luka 1:38, 46-49; 17:10; Mir. 11:2)

 • Vhalani Mateo 1:18-25.

  Naho Yesu a songo vhidzwa nga dzina Imanuele, mushumo wawe musi e muthu kha ḽifhasi wo ḓadzisa hani zwine ḽeneḽo dzina ḽa amba zwone? (Mat. 1:22, 23; Yoh. 14:8-10; Vha-Heb. 1:1-3)