Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 69: Musidzana u Thusa Muhali

Nganea 69: Musidzana u Thusa Muhali

Ni a ḓivha uri uyu musidzana muṱuku u khou ri mini? U khou vhudza musadzi nga ha Elisa, muporofita wa Yehova, na zwithu zwi mangadzaho zwine Yehova a mu thusa u zwi ita. Musadzi o vha a sa ḓivhi nga ha Yehova ngauri o vha a si Muisiraele. Kha ri vhoneha, uri ndi ngani musidzana e nḓuni ya uyu musadzi.

Musadzi o vha e Musiria. Munna wawe o vha e Naemani, muhulwane wa mmbi ya Siria. Vhasiria vho vha vho thuba musidzana wa Muisiraele, a ḓiswa ha musadzi wa Naemani uri a mu shumele.

Musadzi wa Naemani na musidzanyana wawe wa mushumi

Naemani o vha e na vhulwadze vhuvhi vhu vhidzwaho mapele. Vhulwadze uvhu vhu nga ita na uri dziṅwe ṋama dza muthu dzi we. Ngauralo musidzana u khou ri kha musadzi wa Naemani: ‘U nga ri muṋe wanga a nga ya kha muporofita wa Yehova Isiraele. A nga mu fhodza mapele awe.’ Musadzi a vhudza munna wawe.

Naemani o vha a tshi zwi funa u fhola; ngauralo a humbula u ya Isiraele. A tshi swika henengei, a ya nḓuni ya Elisa. Elisa a vhudza muḓinḓa wawe u ya u vhudza Naemani uri a ye Mulamboni wa Yorodane a ṱambe kasumbe. Izwi zwa sinyusa Naemani, nahone a ri: ‘Milambo i re hayani i khwine kha milambo yoṱhe ya Isiraele!’ Naemani o no amba izwi, a mbo ḓi ṱuwa.

Fhedzi muṅwe wa vhaḓinḓa vhawe a mu vhudza: ‘Muṋe wanga, arali Elisa a u vhudze u ita tshithu tshi konḓaho, wo vha u tshi ḓo tshi ita. Zwino khezwi u sa ṱambi, samusi o amba?’ Naemani a thetshelesa muḓinḓa wawe a ya u ḓilovhea Mulamboni wa Yorodane kasumbe. A tshi ralo, muvhili wawe wa fhola.

Naemani a takala zwihulu. A vhuelela ha Elisa a mu vhudza: ‘Zwino ndi a zwi ḓivha vhukuma uri Mudzimu a re Isiraele ndi ene fhedzi Mudzimu wa ngoho kha ḽifhasi ḽoṱhe. Zwino, dzhia itshi tshifhiwa tshanga.’ Fhedzi Elisa a fhindula: ‘Hai, a thi nga tshi dzhii.’ Elisa o zwi ḓivha uri zwi ḓo vha zwo khakhea ngae a tshi dzhia, ngauri o vha e Yehova we a fhodza Naemani. Fhedzi Gehasi muḓinḓa wa Elisa a ḓiṱoḓela tshifhiwa.

Gehasi a ita hezwi. Naemani o no ṱuwa, Gehasi a gidima uri a mu fare. A ri: Èlisa o nthuma uri ndi u vhudze uri u ṱoḓa zwiṅwe zwa tshifhiwa tshau u itela khonani dzi kha ḓi bvaho u ḓa u dala.’ Vhukuma, o vha e mazwifhi. Fhedzi Naemani o vha a sa ḓivhi uri o vha e mazwifhi; a fha Gehasi thundu.

Musi Gehasi a tshi vhuelela hayani, Elisa a ḓivha zwe a ita. Yehova o vha o mu vhudza. A ri: ‘Ngauri wo ita itshi tshithu tshivhi, mapele a Naemani a ḓo ḓa kha iwe.’ Zwa itea nga u ṱavhanya!

Ri nga guda mini kha izwi? Tsha u thoma, uri ri fanela u fana na musidzanyana ri ambe nga ha Yehova. Tsha vhuvhili, ri songo ḓikukumusa sa Naemani u thomani, fhedzi ri fanela u thetshelesa vhaḓinḓa vha Yehova. Nahone tsha vhuraru, ri songo zwifha sa Gehasi. Naa ri nga si gude zwinzhi Bivhilini?

2 Dzikhosi 5:1-27.Mbudziso

 • Kha tshifanyiso, musidzana muṱuku u khou vhudza mini uyu musadzi?
 • Musadzi a re kha tshifanyiso ndi nnyi, nahone musidzana muṱuku u khou ita mini muḓini wa onoyu musadzi?
 • Elisa o laedza mulanda wawe uri a vhudze Naemani mini, nahone ndi ngani Naemani o sinyuwa?
 • Ho itea mini musi Naemani a tshi thetshelesa vhalanda vhawe?
 • Ndi ngani Elisa o hana tshifhiwa tsha Naemani, fhedzi Gehasi o ita mini?
 • Ho itea mini kha Gehasi, nahone ri guda mini kha zwenezwi?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani 2 Dzikhosi 5:1-27.

  Tsumbo yo vhewaho nga musidzana muṱuku wa Isiraele i ṱuṱuwedza hani vhaṱuku ṋamusi? (2 Dzikh. 5:3; Ps. 8:2; 148:12, 13)

  Ndi ngani zwi zwavhuḓi u humbula tsumbo ya Naemani musi ri tshi ṋewa nyeletshedzo ya Maṅwalo? (2 Dzikh. 5:15; Vha-Heb. 12:5, 6; Yak. 4:6)

  Ri nga guda mini kha tsumbo mbili dzi sa fani, ya Elisa na ya Gehasi? (2 Dzikh. 5:9, 10, 14-16, 20; Mat. 10:8; Mish. 5:1-5; 2 Vha-Kor. 2:17)