Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 58: Davida na Goliata

Nganea 58: Davida na Goliata

Vhafilisita vha dovha vha ḓa u lwa na Isiraele. Vhakomana vhararu vhahulwane vha Davida vho vha vhe mmbini ya Saulo. Ḽiṅwe ḓuvha Isai a vhudza Davida: ‘Dzhia dzithoro na lofo dza vhurotho u ise ha vhakomana vhau. U wane uri vha tshila hani.’

Goliata

Musi Davida a tshi swika dzidenndeni dza mmbi, a gidimela mudubani wa nndwa u ṱoḓa vhakomana vhawe. Goliata munna mulapfu wa Mufilisita a bva uri a tambe nga Vhaisiraele. O vha a tshi khou ḓi ita zwenezwi matsheloni maṅwe na maṅwe na madekwana nga maḓuvha a 40. O vha a tshi tzhema: ‘Nangani muṅwe wa vhoinwi uri a lwe na nṋe. Arali a mmbulaha, ri ḓo vha phuli dzanu. Nda mu vhulaha, ni ḓo vha phuli dzashu. Mu ḓiseni ha nṋe.’

Davida a vhudzisa maṅwe maswole: ‘Munna a vhulahaho uyu Mufilisita a bvisa Isiraele kha idzi ṱhoni u ḓo fhiwani?’

Swole ḽa ri: ‘Saulo u ḓo mu fha lupfumo lunzhi. U ḓo mu fha na ṅwananyana wawe uri a vhe musadzi wawe.

Fhedzi Vhaisiraele vhoṱhe vho vha vha tshi ofha Goliata ngauri o vha e muhulwane. Vhulapfu o vha a tshi fhira mithara dza 3, nahone o vha e na ḽiṅwe swole ḽo mu farelaho tshiṱangu.

Ha ya maṅwe maswole a vhudza Khosi Saulo uri Davida o vha a tshi ṱoḓou lwa na Goliata. Fhedzi Saulo a vhudza Davida: ‘U nga si kone u lwa na uyo Mufilisita. U mutukana, ene o vha a ḽiswole vhutshilo hawe hoṱhe.’ Davida a fhindula: ‘Ndo vhulaha tshivhingwi na ndau zwe zwa dzhia nngu dza khotsi anga. Mufilisita uyu u ḓo nga tshiṅwe tshazwo. Yehova u ḓo nthusa.’ Saulo a ri: ‘Iya, u nga ri Yehova a nga vha na iwe.’

Davida a ya mulamboni a wana matombo maṱanu avhuḓi, a a longa mukhwamani wawe. Zwenezwo a dzhia gatho ḽawe a ya a ṱangana na munna mulapfu. Goliata a tshi mu vhona, a si zwi tende. A humbula uri zwi ḓo leluwa u vhulaha Davida.

Davida u posa tombo

Goliata a ri: ‘Iḓa kha nṋe, ndi ḓo fha muvhili wau zwiṋoni na zwipuka uri zwi ḽe.’ Fhedzi Davida a ri: ‘U ḓa kha nṋe wo fara banga, pfumo na thonga, fhedzi nṋe ndi ḓa kha iwe nga dzina ḽa Yehova. Ṋamusi Yehova u ḓo u ṋekedza zwanḓani zwanga nahone ndi ḓo u wisa.’

Zwenezwo Davida a gidimela kha Goliata. A bvisa tombo mukhwamani wawe, a ḽi dzhenisa gathoni ḽawe, a ḽi posa nga maanḓa awe oṱhe. Tombo ḽa dzhena ṱhohoni ya Goliata, a wa a fa! Vhafilisita vha tshi vhona uri muhali wavho o wa, vhoṱhe vha furalela vha shavha. Vhaisiraele vha vha pandamedza vha kunda nndwa.

1 Samuele 17:1-54.Mbudziso

 • Goliata o itela mmbi ya Vhaisiraele khaedu ifhio?
 • Goliata ndi muhulwane lungafhani, nahone Khosi Saulo o fulufhedzisa uri muthu ane a ḓo vhulaha Goliata u ḓo mu lambedza nga mini?
 • Davida o ri mini musi Saulo a tshi mu vhudza uri a nga si kone u lwa na Goliata ngauri u tshee mutukana?
 • Musi a tshi fhindula Goliata, Davida o sumbedza hani uri u fulufhela Yehova?
 • Samusi ni tshi khou zwi vhona kha tshifanyiso, Davida o shumisa mini u itela u vhulaha Goliata, nahone nga murahu ha zwenezwi ho itea mini kha Vhafilisita?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani 1 Samuele 17:1-54.

  Ndi mini tshe tsha ita uri Davida a sa ofhe, nahone ri nga edzisa hani tshivhindi tshe a vha e natsho? (1 Sam. 17:37, 45; Vha-Ef. 6:10, 11)

  Ndi ngani Vhakriste vha tshi fanela u iledza muya wa u ṱaṱisana u fanaho na wa Goliata musi vha tshi khou tamba kana u ḓimvumvusa? (1 Sam. 17:8; Vha-Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  Maipfi a Davida a sumbedza hani uri u na lutendo lwa uri u tikedzwa nga Mudzimu? (1 Sam. 17:45-47; 2 Koron. 20:15)

  Nṱhani ha u sokou ṱalusa mutambo u re vhukati ha mmbi mbili dzine dza khou lwa, aya mafhungo a sumbedza hani uri nndwa yo vha i vhukati ha mudzimu wa mazwifhi na Mudzimu wa ngoho, Yehova? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  Vha masalela vho ḓodzwaho vha edzisa hani tsumbo ya Davida ya u fulufhela kha Yehova? (1 Sam. 17:37; Yer. 1:17-19; Ndzumb. 12:17)