Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 55: Mutukana u Shumela Mudzimu

Nganea 55: Mutukana u Shumela Mudzimu

Naa uyu a si mutukana muṱuku wavhuḓi? Dzina ḽawe ndi Samuele. Munna o vheaho tshanḓa tshawe kha ṱhoho ya Samuele ndi Eli tshifhe muhulu wa Isiraele. Avho ndi khotsi a Samuele, Elikana na mme awe Hanna vhane vha khou ḓisa Samuele kha Eli.

Samuele u ṱangana na tshifhe muhulu

Samuele o vha e na miṅwaha miṋa kana miṱanu fhedzi. Fhedzi o vha a tshi ḓo dzula afha denndeni ya Yehova na Eli na vhaṅwe vhotshifhe. Ndi ngani Elikana na Hanna vho ṋekedza muthu muṱuku ngauralo sa Samuele u shumela Yehova denndeni ya mulanga?

Miṅwaha i si minzhi nga phanḓa ha izwi Hanna o vha o ṱungufhala zwihulu. Ndi ngauri o vha a sa vhi na ṅwana, nahone o vha a tshi mu ṱoḓa nga maanḓa. Ḽiṅwe ḓuvha musi Hanna o dalela dennde ya Yehova ya mulanga, a rabela: ‘Yehova, a songo nkhangwa! Arali wa mpha murwa, ndi fulufhedzisa uri ndi ḓo u fha ene uri a u shumele vhutshilo hawe hoṱhe.’

Yehova a fhindula thabelo ya Hanna, nahone nga murahu ha miṅwedzi a beba Samuele. Hanna o vha a tshi funa mutukana wawe muṱuku, nahone a thoma u mu funza nga ha Yehova musi a kha ḓi vha muṱukuṱuku. A vhudza munna wawe: ‘Khathihi fhedzi Samuele o aluwa lune a sa tsha ṱoḓa u leliwa, ndi ḓo mu isa denndeni ya mulanga uri a shumele Yehova henengei.’

Izwi ndi zwine ra vhona Elikana na Hanna vha tshi khou zwi ita tshifanyisoni. Ngauri Samuele o vha o funzwa zwavhuḓi nga vhabebi, a takalela u shumela Yehova afha denndeni. Miṅwaha yoṱhe Hanna na Elikana vho vha vha tshi ḓa u rabela denndeni iyo, na u dalela mutukana wavho. Nahone miṅwaha yoṱhe Hanna o vha a tshi ḓisa dzhasi ḽiswa li si na zwanḓa ḽe a itela Samuele.

Musi miṅwaha i tshi ya, Samuele a ḓi shuma denndeni ya Yehova ya mulanga, nahone a funwa nga Yehova na nga vhathu. Fhedzi vharwa vha tshifhe muhulu Eli, Hofuni na Pinehasi vho vha vha songo luga. Vho vha vha tshi ita zwithu zwivhi. Fhedzi Eli a si vha bvise kha u vha vhotshifhe.

Samuele muṱuku a si tende uri zwithu zwivhi zwe zwa vha zwi tshi khou itea denndeni ya mulanga zwi mu litshise u shumela Yehova. Fhedzi ngauri vho vha vhe si vhanzhi vha funaho Yehova, ho vha ho no vha tshifhinga tshilapfu Yehova a sa ambi na muthu. Musi Samuele a tshi vha muhulwanenyana ha itea hezwi:

Samuele o vha o eḓela denndeni ya mulanga musi a tshi vuswa nga ipfi. A fhindula: ‘Ndi fhano.’ Nahone a vuwa a gidimela ha Eli, a ri: ‘Wo mmbidza, ndi fhano.’

Fhedzi Eli a fhindula: ‘A tho ngo u vhidza; vhuelela vhulaloni.’ Samuele a vhuelela vhulaloni.

Zwenezwo a vhidzwa lwa vhuvhili: ‘Samuele!’ Samuele a vuwa a dovha a gidimela ha Eli. A ri: ‘Wo mmbidza, ndi fhano.’ Fhedzi Eli a fhindula: ‘Tho ngo u vhidza, ṅwananga. Dovha u eḓele.’ Samuele a vhuelela vhulaloni.

Ipfi ḽa vhidzelela lwa vhuraru: ‘Samuele!’ Samuele a gidimela ha Eli. A ri: ‘Ndi fhano, ngauri u fanela u vha wo mmbidza zwino.’ Eli a zwi ḓivha uri ndi Yehova we a vha a tshi khou vhidzelela. A ri: ‘Dovha u ye u eḓela, arali a dovha a vhidzelela, u ri: “Amba, Yehova, muḓinḓa wau o thetshelesa.”’

Samuele a amba zwenezwo musi Yehova a tshi vhidzelela. Yehova a vhudza Samuele uri o vha a tshi ḓo ṱarafa Eli na vharwa vhawe. Nga murahu Hofuni na Pinehasi vha fela nndwani na Vhafilisita, nahone musi Eli a tshi zwi pfa a wa, a vunḓea mutsinga a fa-vho. Ngauralo ipfi ḽa Yehova ḽa vha ḽa ngoho.

Samuele a aluwa a vha muhaṱuli wa u fhedza wa Isiraele. O no aluwa, vhathu vha mu humbela: ‘Ri nangele khosi ya u ri vhusa.’ Samuele a si ṱoḓe u zwi ita, ngauri Yehova o vha e khosi yavho. Fhedzi Yehova a mu vhudza uri a thetshelese vhathu.

1 Samuele 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9Mbudziso

 • Uyu mutukana muṱuku a re kha tshifanyiso ndi nnyi, nahone vha re nae ndi vhonnyi?
 • Hanna o ri mini kha thabelo yawe ḽiṅwe ḓuvha o dalela dennde ya mulanga ya Yehova, nahone Yehova o fhindula hani thabelo yawe?
 • Samuele o vha e na miṅwaha mingana musi a tshi dzhiiwa u itela u ya u shuma denndeni ya Yehova, mme awe vho vha vha tshi mu ḓela na mini ṅwaha muṅwe na muṅwe?
 • Vharwa vha Eli vho vha vhe vhonnyi, nahone vho vha vhe vhathu vha mufuda-ḓe?
 • Yehova o vhidza hani Samuele, nahone O mu ṋea mulaedza ufhio?
 • Samuele o vha mini musi a tshi aluwa, nahone ho itea mini musi o no aluwa?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani 1 Samuele 1:1-28.

  Ndi tsumbo ifhio yavhuḓi ya vhuṱoho ye Elikana a i sumbedza musi a tshi ranga phanḓa vhurabeli ha ngoho? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Vha-Fil. 1:10)

  Ndi ngudo ifhio ine ra nga i guda kha tsumbo ya Hanna ya u lwisana na vhuleme ho serekanaho? (1 Sam. 1:10, 11; Ps. 55:22; Vha-Roma 12:12)

 • Vhalani 1 Samuele 2:11-36.

  Eli o vha a tshi hulisa hani vharwa vhawe u fhira Yehova, nahone zwenezwi zwi nga ri sevha hani ṋamusi? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Doit. 21:18-21; Mat. 10:36, 37)

 • Vhalani 1 Samuele 4:16-18.

  Ndi mulaedza ufhio u re na khombo nṋa u bvaho mmbini, nahone wo kwama hani Eli?

 • Vhalani 1 Samuele 8:4-9.

  Vhaisiraele vho sinyusa hani Yehova nga nḓila khulwane, nahone ṋamusi ri nga tikedza hani Muvhuso wawe nga u fulufhedzea ? (1 Sam. 8:5, 7; Yoh. 17:16; Yak. 4:4)