Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 53: Fulufhedziso ḽa Yefeta

Nganea 53: Fulufhedziso ḽa Yefeta
Ṅwananyana wa Yefeta

Naa no no vhuya na ita fulufhedziso na wana zwi tshi konḓa u ḽi vhulunga nga murahu? Munna a re tshifanyisoni o ṱungufhadzwa nga zwenezwo. Munna ndi muhaṱuli wa Isiraele, Yefeta.

Yefeta o tshila musi Vhaisiraele vha sa tsha rabela Yehova. Vho vha vha tshi khou dovha u ita zwo vhifhaho. Ngauralo Yehova a litsha Vhaamoni vha vha vhaisa. lzwi zwa ita uri Vhaisiraele vha lilele Yehova: ‘Ro u itela zwivhi. Ri tshidze!’

Yefeta na vhanna vhawe

Vhathu vha ḓisola nga zwithu zwivhi zwe vha ita. Vho sumbedza u ḓisola nga u dovha vha rabela Yehova. Nahone Yehova a dovha a vha thusa.

Yefeta a nangwa nga vhathu uri a lwe na Vhaamoni vhavhi. Yefeta a ṱoḓa nga maanḓa uri Yehova a mu thuse nndwani. Ngauralo a fulufhedzisa Yehova: ‘Arali wa mpha gundo kha Vhaamoni, muthu wa u thoma ane a bva nḓuni yanga uri a nṱanganedze ndi tshi bva gundoni ndi ḓo mu fha iwe.’

Yehova a thetshelesa fulufhedziso ḽa Yefeta, nahone a mu thusa u wana gundo. Musi Yefeta a tshi vhuya, ni a ḓivha uri ndi nnyi we a thoma u bva u yo mu ṱanganedza? Ndi ṅwananyana wawe, we a vha e ṅwana wawe muthihi fhedzi. Yefeta a lila: ‘Ṅwananga! U nnḓisela vhuṱungu vhungafhani. Ndo no itela Yehova fulufhedziso, nahone a thi koni u ḽi humisa.’

Musi ṅwananyana wa Yefeta a tshi pfa nga ha fulufhedziso, a thomani na ene a ṱungufhala. Ngauri zwo amba uri o vha a tshi ḓo fanela u sia khotsi awe na dzikhonani. Fhedzi a tshi ḓo fhedza vhutshilo hawe a tshi shumela Yehova denndeni yawe Silo. A vhudza khotsi awe: Ù fanela u ita zwe wa fulufhedzisa Yehova.’

Ṅwananyana wa Yefeta a ya Silo, a fhedza vhutshilo hawe hoṱhe a tshi shumela Yehova denndeni yawe ya mulanga. maḓuvha mana ṅwaha muṅwe na muṅwe vhasadzi vha Isiraele vho vha vha tshi ya u mu dalela henengei, vha tshi takala nae. Vhathu vho vha vha tshi mu funa ngauri o vha e muḓinḓa wa Yehova.

Vhahaṱuli 10:6-18; 11:1-40.Mbudziso

 • Yefeta ndi nnyi, nahone o tshila nga tshifhinga tshifhio?
 • Yefeta o fulufhedzisa Yehova mini?
 • Ndi ngani Yefeta o sinyuwa musi a tshi vhuya hayani nga murahu ha u kunda Vhaamoni?
 • Ṅwananyana wa Yefeta o ri mini musi a tshi pfa nga ha fulufhedziso ḽa khotsi awe?
 • Ndi ngani vhathu vha tshi funa ṅwananyana wa Yefeta?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani Vhahaṱuli 10:6-18.

  Ri fanela u thetshelesa tsevho ifhio ya mafhungo a u sa fhulufhedzea a Vhaisiraele kha Yehova? (Vhahaṱ. 10:6, 15, 16; Vha-Roma 15:4; Ndzumb. 2:10)

 • Vhalani Vhahaṱuli 11:1-11, 29-40.

  Ri ḓivha hani uri musi Yefeta a tshi ṋekedza ṅwananyana wawe sa “tshidzimu” zwo vha zwi sa ambi uri o mu ṋekedza muliloni sa tshiṱhavhelo tsha muthu? (Vhahaṱ. 11:31; Lev. 16:24; Doit. 18:10, 12)

  Yefeta o ṋekedza ṅwananyana wawe sa tshiṱhavhelo nga nḓila-ḓe?

  Ri guda mini kha mavhonele a Yefeta malugana na muano wawe kha Yehova? (Vhahaṱ. 11:35, 39; Muh. 5:4, 5; Mat. 16:24)

  Ṅwananyana wa Yefeta ndi tsumbo yavhuḓi nga nḓila-ḓe kha vhaswa vha Vhakriste vhane vha khou tovhola buḓo ḽa tshumelo ya tshifhinga tshoṱhe? (Vhahaṱ. 11:36; Mat. 6:33; Vha-Fil. 3:8)