Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 34: Zwiḽiwa Zwiswa

Nganea 34: Zwiḽiwa Zwiswa

Ni nga amba uri vhathu vha khou doba mini fhasi? Zwi nga mahaḓa. Ndi zwitshena, nahone ndi zwisekene zwi nga mapulo. Fhedzi a si mahaḓa; ndi zwithu zwa u ḽa.

Vhaisiraele vha khou dobeledza mana

Ho vha ho no fhela ṅwedzi tshee Vhaisiraele vha ṱuwa Egipita. Vho vha vhe sogani. Hafha hu mela zwiḽiwa zwiṱuku, nahone ngauralo vhathu vha gungula, vha ri: ‘Ngavhe Yehova a ri vhulahele Egipita. Henengei ro vha ri tshi wana zwiḽiwa.’

Ngauralo Yehova a ri: ‘Ndi ḓo ita uri zwiḽiwa zwi ne zwi tshi bva lutomboni.’ Yehova a ita ngauralo. Ḽi tshi tsha musi Vhaisiraele vha tshi vhona izwi zwithu zwitshena zwo waho, vha vhudzisana: ‘Ndi mini izwi?’

Mushe a ri: ‘izwi ndi zwiḽiwa zwe Yehova a ni fha uri ni ḽe.’ Vhathu vha zwi vhidza MANA. Yo vha i tshi ḓifha sa makhekhe masekene o itwaho nga mutoli wa ṋotshi.

Mushe a vhudza vhathu: ‘Muṅwe na muṅwe a dobedze zwine zwa nga mu eḓana.’ Matsheloni maṅwe na maṅwe vha ita ngauralo. Musi ḓuvha li tshi fhisa, mana yo salaho fhasi ya ṋoka.

Mushe a ri: ‘Hu songo vha na ane a vhea mana u swikela nga ḓuvha ḽi tevhelaho.’ Fhedzi vhaṅwe vha si thetshelese. Ni a ḓivha uri ha itea mini? Nga matsheloni a tevhelaho mana ye vha vhea yo vha yo ḓala zwivhungu, ya thoma u nukha!

Naho zwo ralo nga ḓuvha ḽa vhurathi Yehova a ita uri vhathu vha kuvhanganye mana nnzhi. Yehova a ri iṅwe i vhulungwe u swikela nga ḓuvha ḽi tevhelaho, ngauri o vha a sa nga iti uri i ne nga ḓuvha ḽa vhusumbe. Musi vha tshi sia mana u swikela nga ḓuvha ḽa vhusumbe, ya si ḓale zwivhungu nahone i si nukhe! Ho vha vhu vhuṅwe vhuṱolo!

Miṅwaha yoṱhe ye Vhaisiraele vha vha vhe sogani Yehova o vha a tshi vha fusha nga mana.

Ekisodo 16:1-36; Numeri 11:7-9; Yoshua 5:10-12.Mbudziso

 • Kha tshifanyiso, vhathu vha khou dobela mini nahone zwenezwo zwithu zwi pfi mini?
 • Ndi ndaela ifhio ye Mushe a i ṋea vhathu nga ha u dobela mana?
 • Yehova o vhudza vhathu uri vha ite mini nga ḓuvha ḽa vhurathi, nahone ndi ngani?
 • Ndi vhuṱolo vhufhio he Yehova a vhu ita musi mana yo dzula maḓuvha a fhiraho sumbe?
 • Yehova o fusha vhathu nga mana tshifhinga tshingafhani?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani Ekisodo 16:1-36 na Numeri 11:7-9.

  Ekisodo 16:8 i sumbedza hani ṱhoḓea ya u ṱhonifha ndugiselelo dza lwa ṱaḓulu dzi re tshivhidzoni tsha Vhukriste? (Vha-Heb. 13:17)

  Ngei sogani, Vhaisiraele vho humbudzwa hani ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe nga ha u fulufhela Yehova? (Ek. 16:14-16, 35; Doit. 8:2, 3)

  Yesu o amba uri mana i fanyisela mini, nahone ri vhuyelwa hani nga uvhu “vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu”? (Yoh. 6:31-35, 40)

 • Vhalani Yoshua 5:10-12.

  Vhaisiraele vho fhedza miṅwaha mingana vha tshi khou ḽa mana, nahone zwenezwi zwo vha linga hani, nahone ri nga guda mini kha enea mafhungo? (Ek. 16:35; Num. 11:4-6; 1 Vha-Kor. 10:10, 11)