Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 16: Isaka u Wana Musadzi

Nganea 16: Isaka u Wana Musadzi

Musadzi a re tshifanyisoni itshi ni a mu ḓivha? Dzina ḽawe ndi Rebeka. Munna ane a khou ḓa u ṱangana nae ndi Isaka. U ḓo vha musadzi wawe. Izwi zwo itea hani?

Zwino, Abrahamu khotsi a Isaka o ṱoḓa u wanela murwa wawe musadzi wavhuḓi. Ho ngo ṱoḓa Isaka a tshi vhinga muṅwe wa vhasadzi vha Kanana, ngauri avha vhathu vho vha vha tshi rabela midzimu i sili. Ngauralo Abrahamu a vhidza muḓinḓa wawe a ri: ‘Ndi ṱoḓa uri u vhuelele hune mashaka anga a dzula hone Harani u wanele murwa wanga Isaka musadzi.’

Nga u ṱavhanya muḓinḓa wa Abrahamu a dzhia kamela dza fumi a fara lwendo lulapfu. Musi a tshi swika tsini ha hune mashaka a Abrahamu a dzula hone, a ima tshisimani. Ḽo vha ḽi tshi vho kovhela, tshifhinga tsha musi vhasadzi vha muḓi vha tshi ḓa u ka maḓi tshisimani. Muḓinḓa wa Abrahamu a rabela Yehova: ‘U nga ri musadzi ane a kela nṋe na dzikamela maḓi a nga vha ane wa mu nanga uri a vhe musadzi wa Isaka.’

Rebeka u ṱangana na Isaka

Nga u ṱavhanya Rebeka a ḓa u ka maḓi. Musi muḓinḓa a tshi mu humbela maḓi, a mu fha. Zwenezwo a ya a ka maḓi o eḓanaho kamela dzoṱhe dzi re na ḓora. Uyo wo vha u mushumo u konḓaho ngauri kamela dzi nwa maḓi manzhi-manzhi.

Musi Rebeka o no fhedza u ita izwi, muḓinḓa wa Abrahamu a mu vhudzisa dzina ḽa khotsi awe. A ita na u humbela u eḓela hayani ha havho vhusiku. A ri: ‘Khotsi anga ndi Bethuele, nahone u nga ḓa wa dzula na riṋe.’ Muḓinḓa wa Abrahamu a ḓivha uri Bethuele o vha e murwa wa murathu wa Abrahamu, Nahoro. Ngauralo a gwadama a livhuha Yehova nge a mu isa mashakani a Abrahamu.

Vhusiku honoho muḓinḓa wa Abrahamu a vhudza Bethuele na khaladzi a Rebeka Labani uri o vha o ḓela mini. Vhoṱhe vha tenda uri Rebeka a nga ṱuwa nae a vhingwa nga Isaka. Rebeka o ri mini a tshi vhudziswa? O ri, ‘Ee,’ u ṱoḓa u ṱuwa. Ngauralo nga ḓuvha ḽi tevhelaho vha namela dzikamela vha fara lwendo lulapfu lwa u humela Kanana

Musi vha tshi swika, ḽo vha ḽi tshi vho kovhela. Rebeka a vhona munna a tshi khou tshimbila tsimuni. O vha e Isaka. A takala a tshi vhona Rebeka. Mme awe Sara o vha o no vha na miṅwaha miraru o fa, nahone Isaka o vha a tshee o ṱungufhala nga hazwo. Fhedzi zwino Isaka a funesa Rebeka, a dovha a takala.

Genesi 24:1-67.Mbudziso

 • Munna na musadzi vha re kha tshifanyiso ndi vhonnyi?
 • Abrahamu o ita mini u itela u wanela murwa wawe musadzi, nahone ndi ngani?
 • Thabelo ya mulanda wa Abrahamu yo fhindulwa hani?
 • Rebeka o fhindula hani musi a tshi vhudziswa arali a tshi ṱoḓa u vhingwa nga Isaka?
 • Ndi mini tshe tsha dovha tsha ita uri Isaka a takale?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani Genesi 24:1-67.

  Ndi pfaneleo dzifhio dzavhuḓi dze Rebeka a dzi sumbedza musi a tshi ṱangana na mulanda wa Abrahamu tshisimani? (Gen. 24:17-20; Mir. 31:17, 31)

  Ndugiselelo ye Abrahamu a i itela Isaka i ṋea Vhakriste tsumbo ifhio yavhuḓi ṋamusi? (Gen. 24:37, 38; 1 Vha-Kor. 7:39; 2 Vha-Kor. 6:14)

  Ndi ngani ri tshi fanela u ḓiṋea tshifhinga tsha u elekanya u fana na Isaka? (Gen. 24:63; Ps. 77:12; Vha-Fil. 4:8)