Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 32: Ṱhamu dza 10

Nganea 32: Ṱhamu dza 10

Sedzani zwifanyiso. Tshiṅwe na tshiṅwe tshi sumbedza ṱhamu ye Yehova a i ḓisa Egipita. Tshifanyisoni tsha u thoma ni nga vhona Aroni a tshi khou rwa Mulambo wa Nile nga lubaḓa lwawe. Musi o rwa, maḓi a mulamboni a vha malofha. Khovhe dza fa, mulambo wa thoma u nukha.

Dziṱhamu kha vha Egipita

Zwi tevhelaho, Yehova a ita uri hu bve maḓula Mulamboni wa Nile. O vha e hoṱhe-dziovenini, dzipanini dza u baka, mimbeteni ya vhathu-hoṱhe. Musi maḓula o fa Vhaegipita vha a ita zwiṱhopho zwihulu, shango ḽa nukha nga maḓula.

Zwenezwo Aroni a rwa fhasi nga lubaḓa lwawe, buse ḽa vha vhunyunyu. Ndi zwithu zwi lumaho. Vhunyunyu ho vha vhu ṱhamu ya vhuraru kha shango ḽa Egipita.

Ṱhamu dzoṱhe dzo vhaisa Vhaegipita fhedzi, hu si Vhaisiraele. Ṱhamu ya vhuṋa yo vha i thunzi khulwane dze dza kuvhangana nḓuni dza Vhaegipita vhoṱhe. Ṱhamu ya vhuṱanu yo vha i kha zwipuka. Vhunzhi ha kholomo na nngu na mbudzi zwa Vhaegipita zwa fa.

Zwi tevhelaho, Mushe na Aroni vha dzhia miora vha i posa muyani. Ya ita zwilonda zwivhi kha vhathu na zwipuka. lyi yo vha i ṱhamu ya vhurathi.

Nga murahu ha izwo Mushe a imisela tshanḓa tshawe lutomboni, Yehova a rumela mubvumo na tshifhango. Tsho vha tshi tshifhango tsho ṋaṋesaho tshe tsha vhuya tsha vha hone Egipita.

Ṱhamu ya vhumalo yo vha i nzie nnzhi. Nzie dzo raloho dzo vha dzi sa athu u vha hone nga phanḓa nahone dzi si tsha vha hone nga murahu. Dza ḽa zwoṱhe zwe tshifhango tshi si fhelise.

Ṱhamu ya vhuṱahe yo vha i ya swiswi. Swiswi ḽo tiba shango maḓuvha mararu, fhedzi Vhaisiraele vho vha vhe na tshedza he vha vha vha tshi dzula hone.

Mafheleloni, Mudzimu a vhudza vhathu vhawe uri vha ḓodze malofha a tshibudzana kana a ngwana kha mihangammbwa yavho. Zwenezwo muruṅwa wa Mudzimu a fhira nṱha ha Egipita. Musi a tshi vhona malofha, a si vhulahe muthu nḓuni yeneyo. Fhedzi a vhulaha tanzhe ḽa muthu na ḽa tshipuka nḓuni dzoṱhe dze dza vha dzi si na malofha. Yo vha i ṱhamu ya vhu-10.

Nga murahu ha iyi ṱhamu ya u fhedza, Farao a vhudza Vhaisiraele uri vha ṱuwe. Vhathu vha Mudzimu vhoṱhe vho vha vho lugela u ṱuwa, vhusiku honoho vha thoma u bva Egipita.

Ekisodo dzindima 7 u ya kha 12.Mbudziso

 • Ni tshi khou shumisa zwifanyiso zwi re afho, ṱalusani ṱhamu tharu dza u thoma dze Yehova a dzi ḓisa Egipita.
 • Phambano ndi ifhio vhukati ha ṱhamu tharu dza u thoma na dziṅwe ṱhamu dzo salaho?
 • Ṱhamu ya vhuṋa, ya vhuṱanu, na ya vhurathi ndi dzifhio?
 • Ṱalusani ṱhamu ya vhusumbe, ya vhumalo, na ya vhuṱahe.
 • Yehova o vhudza Vhaisiraele uri vha ite mini hu sa athu ḓa ṱhamu ya vhufumi?
 • Ṱhamu ya vhufumi ndi ifhio, nahone ho itea mini nga murahu hayo?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani Ekisodo 7:19-8:23.

  Naho mingome ya Egipita yo kona u edzisa ṱhamu mbili dza u thoma dza Yehova, vho kombetshedzea u tenda mini nga murahu ha ṱhamu ya vhuraru? (Ek. 8:18, 19; Mat. 12:24-28)

  Ṱhamu ya vhuṋa i sumbedza hani vhukoni ha Yehova ha u tsireledza vhathu vhawe, nahone u ḓivha zwenezwi zwi ita uri vhathu vha Mudzimu vha ḓipfe hani musi vha tshi khou sedzana na ‘maṱungu mahulu’ o dzulaho o ambiwa? (Ek. 8:22, 23; Ndzumb. 7:13, 14; 2 Koron. 16:9)

 • Vhalani Ekisodo 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; na 10:13-15, 21-23.

  Ndi zwigwada zwifhio zwivhili zwo bvukululwaho nga Ṱhamu dza Fumi, nahone zwenezwi zwi kwama hani mavhonele ashu malugana na zwenezwo zwigwada ṋamusi? (Ek. 8:10, 18, 19; 9:14)

  Ekisodo 9:16 i ri thusa hani u pfesesa zwo itaho uri Yehova a si fhelise Sathane u swika zwino? (Vha-Roma 9:21, 22)

 • Vhalani Ekisodo 12:21-32.

  Paseka i ita uri zwi konadzee hani uri vhathu vha tshidzwe, nahone Paseka yo vha i tshi imela mini? (Ek. 12:21-23; Yoh. 1:29; Vha-Roma 5:18, 19, 21; 1 Vha-Kor. 5:7)