Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 28: Ṅwana Mushe u a Tshidzwa

Nganea 28: Ṅwana Mushe u a Tshidzwa

Vhonani ṅwana muṱuku u khou lilaho, o farelela muṅwe wa musidzana. Ndi Mushe. Ni a ḓivha uri musidzana wa u naka ndi nnyi? Ndi mukololo wa Muegipita, ṅwananyana wa Farao.

Ṅwananyana wa Farao u wana Mushe

Mme a Mushe o vha o dzumba ṅwana wawe u swikela e na miṅwedzi miraru, ngauri o vha a sa funi uri a vhulawe nga Vhaegipita. Fhedzi o zwi ḓivha uri Mushe a nga wanala, ngauralo a ita hezwi uri a mu tshidze.

O dzhia kudata a ku thivha uri hu si dzhene maḓi. Zwenezwo a dzhenisa Mushe khakwo, a vhea kudata hatsini vhulapfu tsini ha Mulambo wa Nile. Khaladzi a Mushe, Miriama, o vha o vhudzwa uri a ime tsini a vhone zwe zwa vha zwi tshi ḓo itea.

Nga u ṱavhanya ṅwananyana wa Farao a ḓa Mulamboni wa Nile u tamba. Nga u ṱavhanya a vhona kudata hatsini vhulapfu. A vhidza muṅwe wa vhasidzana vhawe: ‘Tshimbila u yo ndzhiela kudata.’ Musi mukololo a tshi vula kudata, a vhona ṅwana wa u naka hani! Ṅwana Mushe o vha a tshi khou lila, nahone mukololo a mu pfela vhuṱungu. A si ṱoḓe uri a vhulawe.

Zwenezwo Miriama a ḓa. Ni nga mu vhona tshifanyisoni. Miriama a vhudzisa ṅwananyana wa Farao: ‘Ndi ye u vhidza musadzi wa Muisiraele a u lelele ṅwana?’

Mukololo a ri: ‘Tshimbila.’

Ngauralo Miriama a gidima uri a ye u vhudza mme awe. Musi mme a Mushe a tshi ḓa ha mukololo, mukololo a ri: ‘Dzhia ṅwana uyu u nndelele ene, ndi ḓo u holela.’

Mme a Mushe a lela ṅwana wawe. Nga murahu musi Mushe o no aluwa, a mu isa ha ṅwananyana wa Farao, we a mu dzhia sa murwa wawe. Mushe o aluwa ngauralo nḓuni ya Farao.

Ekisodo 2:1-10.Mbudziso

  • Ṅwana uyu a re kha tshifanyiso ndi nnyi, nahone o fara munwe wa nnyi?
  • Mme a Mushe vho ita mini u itela u mu tshidza uri a si vhulahwe?
  • Musidzanyana a re kha tshifanyiso ndi nnyi, nahone o ita mini?
  • Musi ṅwananyana wa Farao a tshi vhona ṅwana, Miriama o ri mini?
  • Mukololo o ri mini kha mme a Mushe?

Mbudziso yo engedzeaho

  • Vhalani Ekisodo 2:1-10.

    Ndi tshibuli tshifhio tshe mme a Mushe vha vha natsho tsha u gudisa na u funza Mushe musi a tshee muṱuku, nahone zwenezwi zwi ri ṋea tsumbo ifhio ṋamusi? (Ek. 2:9, 10; Doit. 6:6-9; Mir. 22:6; Vha-Ef. 6:4; 2 Tim. 3:15)