Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 23: Miḽoro ya Farao

Nganea 23: Miḽoro ya Farao

Ha fhira miṅwaha mivhili Yosefa a tshee dzhele. Mufari wa tshinwelo o vha a songo mu humbula. Zwenezwo vhuṅwe vhusiku Farao a vha na miḽoro mivhili yo khetheaho zwihulu, nahone a mangala uri i amba mini. Ni a mu vhona o eḓela afho? Ḽi tshi tsha Farao a vhidza vhaṱali vhawe a vha vhudza zwe a ḽora. Fhedzi vha si kone u mu vhudza zwine miḽoro yawe ya amba.

Zwino mufari wa tshinwelo a vho humbula Yosefa. A ri kha Farao: ‘Musi ndi dzhele ho vha hu na munna we a vha a tshi kona u amba zwine miḽoro ya amba.’ Farao a ri Yosefa a bviswe dzhele nga u ṱavhanya.

Farao a vhudza Yosefa miḽoro yawe: ‘Ndo vhona kholomo dza sumbe dzo nonaho, dzo nakaho. Zwenezwo nda vhona kholomo dza sumbe dzo ondaho dza marambo. Nahone dzo ondaho dza mila kholomo dzo nonaho.

Farao u khou ḽora

‘Muḽoroni wanga wa vhuvhili ndo vhona khula dza sumbe dza mavhele o vhibvaho dzi tshi bva kha tsinde ḽithihi. Zwenezwo nda vhona khula dza sumbe dzo ondaho, dzo omaho dza mavhele. Khula dzo ondaho dza thoma u mila khula dza sumbe dzavhuḓi.’

Yosefa a ri kha Farao: ‘Miḽoro mivhili i amba tshithu tshithihi. Kholomo dza sumbe dzo khwaṱhaho na khula dza sumbe dzo ḓalaho zwi amba miṅwaha ya sumbe, na kholomo dza sumbe dzo ondaho na khula dza sumbe dzo ondaho zwi amba miṅwaha miṅwe ya sumbe. Hu ḓo vha na miṅwaha ya sumbe musi hu tshi ḓo vha na zwiḽiwa zwinzhi Egipita. Zwenezwo hu ḓo vha na miṅwaha ya sumbe musi hu tshi ḓo vha na zwiḽiwa zwiṱuku.’

Ngauralo Yosefa a vhudza Farao: ‘Nanga munna wa vhuṱali u mu vhee muhulwane wa u kuvhanganya zwiḽiwa vhukati ha miṅwaha yavhuḓi ya sumbe. Ndi hone vhathu vha sa nga fi nga nḓala vhukati ha miṅwaha ya sumbe i tevhelaho ya zwiḽiwa zwiṱuku.’

Farao a nanga Yosefa uri a kuvhanganye zwiḽiwa. Yosefa a vha muthu muhulwane Egipita, wa vhuvhili u bva kha Farao.

Miṅwaha ya malo nga murahu, vhukatini ha nḓala, Yosefa a vhona vhanna vha tshi khou ḓa. Ni a ḓivha uri vho vha vhe vhonnyi? Ee, vho vha vhe vhakomana vhawe vha 10! Khotsi avho Yakobo o vha o vha ruma Egipita ngauri vho vha vha si na zwiḽiwa hayani Kanana. Yosefa a ḓivha vhakomana vhawe, fhedzi vhone vha si mu ḓivhe. Ni a ḓivha uri ndi ngani? Ndi ngauri Yosefa o vha o no aluwa, o ambara zwiambaro zwiṅwe-vho zwo fhambanaho.

Yosefa a humbula uri musi e mutukana o ḽora vhakomana vhawe vha tshi ḓa u mu gwadamela. Ni a humbula ni tshi vhala nga ha izwo? Ngauralo Yosefa a kona u vhona uri ndi Yehova o mu rumelaho Egipita, nahone nga tshiitisi tshavhuḓi. Ni humbula uri Yosefa o ita mini? Kha ri vhone.

Genesi 41:1-57; 42:1-8; 50:20.Mbudziso

 • Ho itea mini musi Farao o eḓela?
 • Ndi ngani mafheleloni mufari wa tshinwelo o humbula Yosefa?
 • Samusi zwo sumbedzwa kha tshifanyiso, ndi miḽoro ifhio mivhili ye Farao a i ḽora?
 • Yosefa o amba uri miḽoro yeneyo i amba mini?
 • Zwo ḓa hani uri Yosefa a vhe muthu wa vhuvhili muhulwane Egipita u bva kha Farao?
 • Ndi ngani vhakomana vha Yosefa vho ḓa Egipita, nahone ndi ngani vha songo mu ḓivha?
 • . Ndi muḽoro ufhio we Yosefa a u humbula, nahone wo mu thusa uri a pfesese mini?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani Genesi 41:1-57.

  Yosefa o livhisa hani ṱhogomelo kha Yehova, nahone ṋamusi Vhakriste vha nga edzisa tsumbo yawe nga nḓila-ḓe? (Gen. 41:16, 25, 28; Mat. 5:16; 1 Pet. 2:12)

  Ndi ngani miṅwaha ya muḓalo wa zwiḽiwa Egipita ye ya tevhelwa nga miṅwaha ya nḓala yo fhambana vhukuma na vhuimo ha muya ha vhathu vha Yehova ṋamusi na ha ḽa Vhudzhagane? (Gen. 41:29, 30; Amosi 8:11, 12)

 • Vhalani Genesi 42:1-8 na 50:20.

  Naa zwo khakhea uri vhagwadameli vha Yehova vha khothe muthu, vha tshi khou sumbedza u mu hulisa na u ṱhonifha vhuimo hawe arali hu mukhuvha wa hune vha dzula hone? (Gen. 42:6)