Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Nganea 10: Maḓi Mahulu

Nganea 10: Maḓi Mahulu

Nnḓa ha gungwa, vhathu vha ḓi tshila u fana na u thomani. Vha si tende uri Maḓi Mahulu a ḓo ḓa. Vha fanela u vha vho sea u fhira naho hu lini. Fhedzi nga u ṱavhanya vha litsha u sea.

Vhathu vho tshuwaho na zwipuka zwo tshuwaho vho tangwa nga maḓi mahulu

Nga u ṱavhanya maḓi a thoma u na. A shuluwa lutomboni samusi ni tshi shulula maḓi nga bakete. Noaxe o vha o amba ngoho! Fhedzi ho vha ho no lengesa kha naho e nnyi u dzhena gungwani. Muṋango wo vha wo valwa wa khwaṱhiswa nga Yehova.

Nga u ṱavhanya fhasi ha tibea. Maḓi a nga milambo mihulu. A sukumedza miri a phigulusa matombo mahulu, a ita phosho khulu. Vhathu vha ofha. Vha gonya dzithavha. Yowee, vha tama hani uri arali vha vhe vho thetshelesa Noaxe vha dzhena gungwani musi muṋango u tshee wo vulea! Fhedzi ha vha u lenga.

Maḓi a ḓi gonyela nṱha. Maḓi a shuluwa lutomboni maḓuvha a 40 na vhusiku ha 40. A gonya dzithavha, nahone nga u ṱavhanya na dzithavha khulwanesa dza tibea. Ngauralo samusi Mudzimu o amba, vhathu vhoṱhe na zwipuka nnḓa ha gungwa zwa fa. Fhedzi muṅwe na muṅwe gungwani o vha o vhulungea.

Noaxe na vharwa vhawe vho vha vho ita mushumo wavhuḓi vha tshi fhaṱa gungwa. Maḓi a ḽi takulela nṱha, ḽa papamala nṱha-nṱha ha maḓi. Zwenezwo ḽiṅwe ḓuvha, musi mvula yo tsha, ḓuvha ḽa thoma u penya. Ḽa vha bono ḽingafhani! Ho vha hu na lwanzhe luthihi luhulu hoṱhe. Tshe tsha vha tshi tshi vhonala fhedzi ḽo vha ḽi gungwa ḽo papamala nṱha.

Gungwa ḽo papamala nṱha ha maḓi

Vhanna vhalapfu vho vha vho ṱuwa. A vha tsha ḓo vha hone u huvhadza vhathu. Vhoṱhe vho vha vho fa, khathihi na vhomme avho na vhathu vhavhi. Fhedzi ho itea mini kha vhokhotsi avho?

Vhokhotsi a vhanna vhalapfu vho vha vha si vhathu vhukuma sa riṋe. Vho vha vhe vharuṅwa vhe vha ḓa u dzula sa vhathu kha ḽifhasi. Ngauralo musi Maḓi Mahulu a tshi da, vha si fe na vhathu vhoṱhe. Vha litsha u shumisa mivhili ya ṋama ye vha ita, vha humela ṱaḓulu sa vharuṅwa. Fhedzi a vho ngo tsha tendelwa u vha tshipiḓa tsha vharuṅwa vha Mudzimu. Ngauralo vha vha vharuṅwa vha Sathane. Bivhilini vha vhidzwa mademona.

Mudzimu zwino a ita uri muya u vhudzule, maḓi mahulu a thoma u xa. Miṅwedzi miṱanu nga murahu gungwa ḽa awela nṱha ha thavha. Maḓuvha manzhi a fhira, nahone vha re gungwani vho vha vha tshi nga sedza nnḓa vha vhona ṱhodzi dza dzithavha. Maḓi a ḓi xa, a ḓi xa.

Zwenezwo Noaxe a bvisa gungwani tshiṋoni tshi vhidzwaho funguvhu. Ḽo vha ḽi tshi fhufha tshifhinganyana ḽa dovha ḽa vhuya, ngauri ḽo vha ḽi sa wani fhethu havhuḓi ha u kavha. Ḽa ḓi ita ngaurali ḽi tshi vhuya ḽi tshi kavha kha gungwa.

Ḽiivha

Noaxe a ṱoḓa u vhona arali maḓi o fhela kha ḽifhasi, ngauralo a bvisa ḽiivha gungwani. Fhedzi na ḽiivha ḽa vhuya ngauri a ḽo ngo wana fhethu ha u dzula. Noaxe a ḽi bvisa lwa vhuvhili, ḽa vhuya na ṱari ḽa muṱwari mulomoni waḽo. Ngauralo Noaxe a ḓivha uri maḓi o xa. Naoxe a bvisa ḽiivha lwa vhuraru, nahone mafheleloni ḽa wana fhethu ho omaho ha u dzula.

Mudzimu zwino a amba na Noaxe. A ri: Ìbva gungwani. Ibva na muṱa wau woṱhe na zwipuka.’ Vho vha vhe gungwani u fhira ṅwaha woṱhe. Ngauralo ri nga tou humbulela uri vhoṱhe vho vha vho takala hani u dovha u vha nnḓa na u vha vha tshilaho!

Genesi 7:10-24; 8:1-17; 1 Petro 3:19, 20.Mbudziso

 • Ndi ngani hu si na muthu na muthihi we a dzhena gungwani musi mvula i tshi thoma?
 • Yehova o ita uri mvula ine maḓuvha mangana na vhusiku vhungana, nahone maḓi o vha o tsa lungafhani?
 • Ho itea mini kha gungwa musi maḓi a tshi thoma u tibedza ḽifhasi?
 • Naa vhathu vhalapfu vho ponyoka Maḓi Mahulu, nahone vhe vha vha vhe vhokhotsi a vhathu vhalapfu vho mbo ḓi vha mini?
 • Ho itea mini kha gungwa nga murahu ha miṅwedzi miṱanu?
 • Ndi ngani Noaxe o bvisa funguvhu gungwani?
 • Noaxe o ḓivha hani uri maḓi o fhela kha ḽifhasi?
 • Musi vho no fhedza tshifhinga tshi fhiraho ṅwaha vhe gungwani Mudzimu o vhudza Noaxe na muṱa wawe uri vha ite mini?

Mbudziso dzo engedzeaho

 • Vhalani Genesi 7:10-24.

  Ndi zwithu-ḓe zwi tshilaho zwe zwa fheliswa kha ḽifhasi? (Gen. 7:23)

  Maḓi mahulu o xa nga murahu ha tshifhinga tshingafhani? (Gen. 7:24)

 • Vhalani Genesi 8:1-17.

  Genesi 8:17 i sumbedza hani uri ndivho ya u thoma ya Yehova nga ḽifhasi a yo ngo shanduka? (Gen. 1:22)

 • Vhalani 1 Petro 3:19, 20.

  Musi vharuṅwa vha mashandukwa vha tshi humela ṱaḓulu, vho haṱulwa hani? (Yuda 6)

  Mafhungo a Noaxe na muṱa wawe a khwaṱhisa hani fulufhelo ḽashu ḽa uri Yehova u a kona u ponyokisa vhathu vhawe? (2 Pet. 2:9)