Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NDIMA YA 1

“Hezwi Ndi Zwine Lufuno lwa Mudzimu lwa Amba Zwone”

“Hezwi Ndi Zwine Lufuno lwa Mudzimu lwa Amba Zwone”

“Hezwi ndi zwine lufuno lwa Mudzimu lwa amba zwone, u ita zwe a ri laya nahone milayo yawe a i konḓi.”—1 YOHANE 5:3, vhambedzani NW.

1, 2. Ndi mini tshine tsha ni ṱuṱuwedza uri ni fune Yehova Mudzimu?

NAA ni a funa Mudzimu? Arali no no ḓiṋekedzela kha Yehova Mudzimu, ni ḓo fhindula nga ee i pfalaho—nahone zwo tea! Vhukuma ndi zwa nzulele uri ri fune Yehova. Ri funa Mudzimu ngauri u a ri funa. Bivhili i zwi vhea nga heyi nḓila: “Riṋe Mudzimu ri a mu funa, ngauri ndi Ene o thomaho a ri funa.”—1 Yohane 4:19.

2 Ndi Yehova we a thoma a ri funa. O ri ṋea ḽifhasi ḽine ḽa vha haya havhuḓi. U ri ṋea zwithu zwine ra zwi shaya muvhilini na vhutshiloni. (Mateo 5:43-48) Zwa ndeme vhukuma ndi uri u ri ṋea zwishaiwa zwa muya. U ri ṋea Ipfi ḽawe, Bivhili. Zwiṅwe hafhu, u ri vhudza uri ri rabele khae, u ri khwaṱhisedza uri u ḓo ri thetshelesa nahone a ri ṋea muya wawe mukhethwa u itela uri thusa. (Psalme ya 65:2; Luka 11:13) Zwa ndeme vhukuma ndi uri o rumela Murwa wawe wa ndeme vhukuma uri a vhe Tshirengululi tshashu a tshi itela uri ri vhofhololwe kha tshivhi na lufu. Ndi lufuno luhulwane lungafhani lwe Yehova a ri sumbedza lwone!—Yohane 3:16; Vha-Roma 5:8.

3. (a) Ri fanela u ita mini uri ri dzule lufunoni lwa Mudzimu? (b) Ndi mbudziso ifhio ya ndeme ine ra fanela u i ṱhogomela nahone phindulo ya hone i wanala ngafhi?

3 Yehova u ṱoḓa uri ri vhuyelwe nga lufuno lwawe u ya  nga hu sa fheli. Naho zwo ralo, zwi ḓitika nga phetho yashu uri ri ḓo vhuyelwa kana a ri nga vhuyelwi. Ipfi ḽa Mudzimu ḽi a ri ṱuṱuwedza: “Ni ḓi-vhulungele ngomu lufunoni lwa Mudzimu . . . [ni na mavhonele a, NW] u tshila-tshoṱhe.” (Yuda 21) Maipfi ane a ri “ni ḓi-vhulungele” a sumbedza uri ri tea u ḓidina u itela u dzula lufunoni lwa Mudzimu. Ri fanela u sumbedza uri ri a mu funa nga nḓila khulwane. Nga zwenezwo, ri fanela u ṱhogomela mbudziso ya ndeme ine ya ri, ‘Ndi nga sumbedza hani uri ndi a funa Mudzimu?’ Phindulo i wanala kha maipfi o hevhedzwaho a muapostola Yohane ane a ri: “Hezwi ndi zwine lufuno lwa Mudzimu lwa amba zwone, u ita zwe a ri laya nahone milayo yawe a i konḓi.” (1 Yohane 5:3, vhambedzani NW.) Ri fanela u ṱolisisa  nga vhuronwane zwine eneo maipfi a amba zwone, u itela u sumbedza Mudzimu washu nḓila ine ra mu funa ngayo.

“HEZWI NDI ZWINE LUFUNO LWA MUDZIMU LWA AMBA ZWONE”

4, 5. (a) Maipfi ane a ri “lufuno lwa Mudzimu” a ambela kha mini? (b) Ṱalusani nḓila ye na thoma ngayo u funa Yehova.

4 “Lufuno lwa Mudzimu”—muapostola Yohane o vha a tshi khou humbula mini musi a tshi ṅwala eneo maipfi? Enea maipfi ha ambeli kha nḓila ine Mudzimu a ri funa ngayo, fhedzi kha nḓila ine ra mu funa ngayo. Naa ni kha ḓi humbula musi ni tshi thoma u funa Yehova?

U thetshelesa Yehova nga u ḓifunela zwi thoma nga u ḓiṋekedza na ndovhedzo

5 Edzani u humbulanyana musi ni tshi thoma u guda mafhungo-ngoho nga ha Yehova na ndivho dzawe na musi ni tshi thoma u vha na lutendo. No pfesesa uri naho no bebwa ni muitazwivhi ni kule na Mudzimu, Yehova o shumisa Kristo u ni vulela nḓila ya uri ni wane u fhelela he ha xedzwa nga Adamu na u wana vhutshilo vhu sa fheli. (Mateo 20:28; Vha-Roma 5:12, 18) No thoma u livhuha ndeme ya tshiṱhavhelo tshe Yehova a tshi ita nga u rumela Murwa wawe ane a mu funesa uri a ni fele. Mbilu yaṋu yo ni sudzulusa uri ni thome u funa Mudzimu we a ni sumbedza lufuno luhulwane.—1 Yohane 4:9, 10.

6. Lufuno lwa vhukuma lu sumbedzwa nga nḓila-ḓe, nahone u funa haṋu Mudzimu zwo ni sudzulusela uri ni ite mini?

6 Naho zwo ralo, eneo maḓipfele o vha a tshi tou vha mathomo zwao a nḓila ine na funa ngayo Yehova zwa vhukuma. Lufuno a lu sokou vha maḓipfele zwao. U funa Mudzimu zwa vhukuma a si u sokou amba uri, “Ndi funa Yehova.” Lufuno lwa vhukuma lu fana na lutendo, lu vhonala nga zwiito zwine zwa lu ṱuṱuwedza. (Yakobo 2:26) Ri sumbedza lufuno lwashu nga u ita zwithu zwine zwa takadza muthu ane ra mu funa. Nga zwenezwo, musi ni tshi thoma u funa Yehova, no sudzuluswa uri ni tshile nga nḓila ine ya takadza Khotsi aṋu wa ṱaḓulu. Naa ni Ṱhanzi yo lovhedzwaho? Arali  zwo ralo, lwonolu lufuno lwaṋu lwo dzikaho na u ḓikumedza kha Yehova zwo ita uri ni ite phetho ya ndeme vhukuma vhutshiloni haṋu. No ḓiṋekedzela kha Yehova u itela u ita zwine a zwi funa nahone na sumbedza u ḓiṋekedza haṋu nga u lovhedzwa. (Vha-Roma 14:7, 8) U ḓadzisa u ḓiṋekedzela hashu kha Yehova zwi katela u ita zwe muapostola Yohane a zwi bula afho fhasi.

“NDI U ITA ZWE A RI LAYA”

7. Ndi dzifhio dziṅwe ndaela dza Mudzimu nahone u dzi thetshelesa zwi katela na mini?

7 Yohane o ṱalutshedza zwine lufuno lwa Mudzimu lwa amba zwone musi a tshi ri: “Ndi u ita zwe a ri laya.” Ndaela dza Mudzimu ndi dzifhio? Yehova u ri ṋea ndaela dzo vhalaho dzo livhaho a tshi shumisa Ipfi ḽawe, Bivhili. Sa tsumbo, u dzivhisa zwithu zwi ngaho vhudakwa, vhupombwe, u gwadamela midzimu i sili, u tswa, na u zwifha. (1 Vha-Korinta 5:11; 6:18; 10:14; Vha-Efesa 4:28; Vha-Kolosa 3:9) U thetshelesa ndaela dza Mudzimu zwi katela u tshila u tendelana na zwilinganyo zwi re Bivhilini zwi pfalaho zwa matshilele.

8, 9. Ri nga ḓivha hani zwine zwa takadza Yehova na kha vhuimo vhune ha sa vhe na ndaela ya Bivhili yo livhaho? Ṋeani tsumbo.

8 Naho zwo ralo, u itela u takadza Yehova, a ro ngo fanela u thetshelesa ndaela dzawe dzo livhaho fhedzi. Yehova ha ri lemedzi nga milayo ine ya langa zwine ra zwi ita ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa vhutshilo hashu. Nga zwenezwo, ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ri nga sedzana na zwiimo zwine ha sa vhe na ndaela dza Bivhili dzo livhaho dzine dza amba nga hazwo. Kha zwiimo zwo raloho, ri nga ḓivha hani zwine zwa ḓo takadza Yehova? Bivhili i sumbedza zwavhuḓi nḓila ine Mudzimu a humbula ngayo. Musi ri tshi guda Bivhili, ri guda zwithu zwine Yehova a zwi funa na zwine a zwi vhenga. (Psalme ya 97:10; Mirero 6:16-19) Ri kona u ḓivha mavhonele na mishumo ine ya mu takadza. Musi ri tshi guda nga ha vhumuthu na nḓila dza Yehova, ri ḓo kona u ita uri mahumbulele  awe a livhise phetho dzashu na u ṱuṱuwedza zwine ra zwi ita. Nga zwenezwo, na kha vhuimo vhune ha sa vhe na mulayo wa Bivhili wo livhaho, ri ḓo kona u ḓivha uri “zwiné Murena a funa zwone ndi zwifhio.”—Vha-Efesa 5:17.

9 Sa tsumbo, Bivhilini a hu na ndaela yo livhaho ine ya ri vhudza uri ri songo ṱalela dzifilimu kana mbekanyamushumo dza thelevishini dzine dza sumbedza vhuvemu kana u ḓifara luvhi ha zwa vhudzekani. Ndi ngoho uri a zwi vhuyi zwa ṱoḓa uri ri ṋewe mulayo wo livhaho wa uri ri songo ṱalela zwenezwo zwithu. Ri a ḓivha nḓila ine Yehova a dzhia ngayo zwenezwi zwithu. Ipfi ḽawe ḽi ri vhudza nga ho livhaho u ri: “Mbilu yawe [Yehova] i sinyutshela mudzia-vhutshinyi [“naho e nnyi a funaho vhuvemu,” NW].” (Psalme ya 11:5) I dovha ya ri: “Vha vhuḓavhu na vha vhupombwe vha ḓo laṱwa nga Mudzimu.” (Vha-Heberu 13:4) Arali ra elekanya nga ha eneo maipfi o hevhedzwaho, ri nga kona u ṱalukanya zwine Yehova a zwi funa. Nga zwenezwo, ri khetha u sa ḓimvumvusa nga u sedza zwifanyiso zwa vhuaḓa zwine zwa sumbedza nga ho livhaho zwithu zwine Mudzimu a zwi vhenga. Ri a zwi ḓivha uri Yehova u a takala musi ri tshi iledza zwithu zwi ṋengisaho zwine heḽi shango ḽa zwi vhidza u ḓimvumvusa havhuḓi. *

10, 11. Ndi ngani ri tshi khetha u thetshelesa Yehova nahone ri mu thetshelesa nga nḓila-ḓe?

10 Ndi tshifhio tshiitisi tshihulwane tshine tsha ita uri ri thetshelese ndaela dza Mudzimu? Ndi ngani ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ri tshi fanela u tshila u tendelana na zwine ra ḓivha uri zwi takadza Mudzimu? A ri khethi ḽeneḽi buḓo nga ṅwambo wa u ofha u ṱarafiwa kana u iledza mvelelo dzi vhavhaho dzine dza tshenzhelwa nga vhane vha iledza zwine Mudzimu a zwi funa. (Vha-Galata 6:7) Nṱhani hazwo, ri dzhia u thetshelesa Yehova sa tshibuli tshavhuḓi tsha u sumbedza  nḓila ine ra mu funa ngayo. U fana na ṅwana ane a ṱoḓa u takalelwa nga khotsi awe, na riṋe ri ṱoḓa u takalelwa nga Yehova. (Psalme ya 5:12) Ndi Khotsi ashu nahone ri a mu funa. Ri a takala vhukuma kana u fushea nga ho dzikaho nga u ḓivha uri ri khou tshila nga nḓila ine ya ita uri ri “takalelw[e] nga Yehova.”—Mirero 12:2.

11 Nga zwenezwo a ri thetshelesi ri tshi khou koloṅwa; a ri ḓikhetheli uri ri ḓo thetshelesa zwithu zwifhio kana kha vhuimo vhufhio. * A ri ḓiiteli phetho ya milayo ine ra ṱoḓa u i thetshelesa na ine ra sa ṱoḓe u i thetshelesa, ra thetshelesa fhedzi musi ri tshi vhona zwi tshi ri lelutshela kana zwi sa ri konḓeli. Nṱhani ha zwenezwo, ri “thetshelesa, mbilu dzashu dzi tshi zwi funa.” (Vha-Roma 6:17, vhambedzani NW.) Ri ḓipfa sa mupsalme wa Bivhili we a ṅwala u ri: “Ndi hone ndi tshi ḓo takalela ndaelo dzau dzi tamisaho.” (Psalme ya 119:47) Vhukuma, ri a funa u thetshelesa Yehova. Ri a zwi ṱhogomela uri u fanelwa nahone u lavhelela uri ri mu thetshelese nga ho fhelelaho zwi tshi bva mbiluni. (Doiteronomio 12:32) Ri ṱoḓa uri Yehova a ambe kha riṋe zwe Ipfi ḽawe ḽa zwi amba kha Noaxe. Malugana na onoyo musimulalushaka a fulufhedzeaho, we a sumbedza uri u funa Mudzimu nga u mu thetshelesa lwa miṅwaha minzhi, Bivhili i ri: “Noaxe a ita zwoṱhe zwe Mudzimu a mu laya, a tevhedza he a laiwa ngaho.”—Genesi 6:22.

12. Yehova u takadzwa nga mini?

12 Yehova u ḓipfa hani musi ri tshi thetshelesa nga u ḓifunela? Ipfi ḽawe ḽi amba uri ri ‘takadza mbilu’ yawe. (Mirero 27:11) Naa u thetshelesa hashu zwi a takadza Murena Muvhusahoṱhe? I ngoho zwi a mu takadza nahone hu na tshiitisi tshavhuḓi tsha uri a takale! Yehova o ri sika ri na mbofholowo ya u ḓikhethela. Hezwi zwi amba uri ri nga khetha  u ita naho tshi tshini tshine ra funa; ri nga khetha u thetshelesa Mudzimu kana u sa mu thetshelesa. (Doiteronomio 30:15, 16, 19, 20) Musi ri tshi khetha u thetshelesa Yehova nga u ḓifunela nahone ri tshi ṱuṱuwedzwa nga u funa Mudzimu nga mbilu yashu yoṱhe, ri takadza vhukuma Khotsi ashu wa ṱaḓulu. (Mirero 11:20) Hafhu ri vha ri tshi khou khetha nḓila ya khwine ya vhutshilo.

“MILAYO YAWE A I KONḒI”

13, 14. Ndi ngani hu tshi nga ambiwa uri “milayo ya [Mudzimu] a i konḓi,” nahone zwenezwi zwi nga fanyiswa hani?

13 Muapostola Yohane u ri vhudza zwiṅwe zwithu zwine zwa takadza nga ha ṱhoḓea dza Yehova: “Milayo yawe a i konḓi.” Ipfi ḽa Lugerika ḽo ṱalutshedzelwaho nga uri a i “konḓi” kha 1 Yohane 5:3 ḽi amba “lemela.” * Iṅwe ṱhalutshedzelo ya Bivhili i vhalea nga heyi nḓila: “Milayo yawe a i ri tsikeledzi.” (New English Translation) Na vhathu vha songo fhelelaho vha nga kona u thetshelesa milayo yawe.

14 Ri nga zwi fanyisa nga heyi nḓila. Kha ri ri khonani yaṋu khulwane i ni humbela uri ni i hwalise thundu yayo samusi i tshi khou pfuluwa. Hu na mabogisi manzhi ane a fanela u hwaliwa. Maṅwe a hone ha lemeli nahone a nga hwaliwa nga muthu muthihi, fhedzi maṅwe a a lemela nahone hu ṱoḓea vhathu vhavhili uri vha a hwale. Khonani yaṋu u khetha mabogisi ane a ṱoḓa ni tshi a hwala. Naa a nga ni hwalisa mabogisi ane a ḓivha uri a nga ni lemela? Hai. A nga si ḓo ṱoḓa uri ni ḓivhaise nga u hwala eneo mabogisi ni noṱhe. Nga hu fanaho, Mudzimu washu wa lufuno na vhulenda ha ri vhudzi uri ri tevhele ndaela dzine dza konḓa vhukuma. (Doiteronomio 30:11-14) A nga si ḓo vhuya a  ri vhudza uri ri hwale muhwalo une wa lemela nga u ralo. Yehova u a pfesesa vhushayanungo hashu, nga uri “ndi Ene a ḓivhaho zwiné ra vha zwone, ha hangwi zwauri ri luruli.”—Psalme ya 103:14.

15. Ndi ngani ri tshi nga vha na vhungoho ha uri ndaela dza Yehova dzi a vhuyedza vhukuma?

15 Ndaela dza Yehova a dzi konḓi na luthihi; dzi a ri vhuyedza vhukuma. (Yesaya 48:17) Ndi ngazwo Mushe o vhudza Vhaisiraele vha kale u ri: “Ndi Yehova we a ri laya a ri ri tevhedze hedzi dzindaelá, a ri ri ofhe Ene Yehova Mudzimu washu, ndi hone ri tshi ḓo dzula ró takala misi yoṱhe ya vhutshilo hashu vhunga zwino ṋamusi.” (Doiteronomio 6:24, maḽeḓeretsendama ndi ashu.) Na riṋe ri nga vha na fulufhelo ḽa uri musi Yehova a tshi ri ṋea milayo, u ri ṋea yone uri i ri vhuyedze nahone u ṱoḓa uri ri tshile zwavhuḓi nga hu sa fheli. Vhukuma, Yehova a nga si vhuye a ri vhudza uri ri ite tshithu tshine tsha ḓo ri huvhadza. Yehova ndi Mudzimu wa vhuṱali vhu sa vhambedzwi na tshithu. (Vha-Roma 11:33) U a ḓivha zwine zwa ḓo ri vhuyedza. Hafhu Yehova ndi ene lufuno. (1 Yohane 4:8) Lufuno, lune lwa vha zwine a vha zwone, lu ṱuṱuwedza zwine a zwi amba na zwine a zwi ita. Ndaela dzawe dzoṱhe dze a dzi ṋea vhashumeli vhawe dzo thewa kha lufuno.

16. Ndi ngani ri tshi fanela u lwela u thetshelesa hu sa londwi ṱhuṱhuwedzo dza ḽino shango ḽo tshinyalaho na u sa fhelela hashu?

16 Hezwi a zwi ambi uri u thetshelesa Mudzimu zwi a leluwa. Ri fanela u lwisana na ṱhuṱhuwedzo mmbi dza heḽi shango ḽo tshinyalaho, ḽe ḽa “vhumbulutshela kha Muvhi.” (1 Yohane 5:19) Ri fanela u dovha ra lwisana na u sa fhelela hashu, hune ha ri ita uri ri pfuke milayo ya Mudzimu. (Vha-Roma 7:21-25) Fhedzi ri nga kunda arali ri tshi funa Mudzimu. Yehova u fhaṱutshedza vhane vha mu thetshelesa hu nḓila ya u sumbedza uri vha a mu funa. U ṋea muya mukhethwa “vhane vha mu thetshelesa sa muvhusi.” (Mishumo 5:32, NW) Wonoyu muya u ita uri ri bveledze zwiaṋwiwa zwavhuḓi —pfaneleo dzavhuḓi dzine dza nga ri thusa uri ri lwele u thetshelesa.—Vha-Galata 5:22, 23.

17, 18. (a) Ndi mini zwine ra ḓo zwi haseledza kha ino bugu nahone musi ri tshi khou ita nga u ralo, ndi zwifhio zwine ra fanela u zwi humbula? (b) Ndi mini zwine zwa ḓo haseledzwa kha ndima i tevhelaho?

17 Kha ino bugu, ri ḓo ṱolisisa maitele a Yehova na zwilinganyo zwawe zwa matshilele na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwine a zwi funa. Musi ri tshi khou ṱolisisa maitele a Yehova, ri fanela u humbula zwithu zwa ndeme zwo vhalaho. Kha ri humbule uri Yehova ha ri kombetshedzi uri ri thetshelese milayo yawe na maitele awe; u ṱoḓa ri tshi mu thetshelesa nga u ḓifunela zwi tshi bva mbiluni. Ri songo hangwa uri Yehova u ṱoḓa ri tshi tshila nga nḓila ine ya ḓo ri vhuyedza vhukuma zwino na ine ya ḓo ri isa vhutshiloni vhu sa fheli tshifhingani tshi ḓaho. Nahone kha ri dzhie u thetshelesa hashu hu bvaho mbiluni sa tshibuli tshavhuḓi tsha u sumbedza nḓila ine ra funa ngayo Yehova.

18 Yehova o ri ṋea luvalo u itela uri ri kone u ṱalukanya zwo lugaho kha zwivhi. Ngauralo, u itela uri lu ri livhise zwavhuḓi, luvalo lwashu lu fanela u gudiswa samusi ndima i tevhelaho i tshi ḓo zwi haseledza.

^ phar. 9 Sedzani Ndima ya 6 kha ino khandiso u itela khaseledzo nga ha nḓila ine na nga khetha ngayo u ḓimvumvusa ho kunaho.

^ phar. 11 Na mimuya mivhi i nga thetshelesa i tshi khou koloṅwa. Musi Yesu a tshi vhudza madimoni uri a bve kha vhathu vhe a vha o dzhena khavho, o kombetshedzea u bva nge a vha a tshi ofha maanḓa awe naho o vha a sa funi.—Marko 1:27; 5:7-13.

^ phar. 13 Ipfi ḽo shumiswaho kha Mateo 23:4 ḽine ḽa ri “mihwalo i lemelaho,” ḽi ambela kha zwidayonyana na masialala zwe vhamaṅwalo na Vhafarisei vha ḓithomela zwone u itela u tsikeledza vhathu zwavho. Kha Mishumo 20:29, 30 (NW) ho shumiswa ipfi ḽi fanaho ḽo ṱalutshedzelwaho nga u ri “u tsikeledza,” ḽine ḽa ambela kha vhagunei vha tsikeledzaho vhane vha ḓo “amba pfunzo i sili” nahone vha ṱoḓa u pambusa vhaṅwe.