Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 ṰHUMETSHEDZO

Ndi Lini Hune Mufumakadzi A Fanela U Fukedza Ṱhoho Nahone Ndi Ngani?

Ndi Lini Hune Mufumakadzi A Fanela U Fukedza Ṱhoho Nahone Ndi Ngani?

Kha ri ṱhogomele zwe muapostola Paulo a zwi ṅwala musi o hevhedzwa malugana na uri ndi lini hune mufumakadzi wa Mukriste a tea u fukedza ṱhoho musi a tshi ita miṅwe mishumo ya vhurabeli. Ú ri ṋea nyeletshedzo ine ra i ṱoḓa u itela uri ri ite phetho dzo teaho, dzine dza hulisa Mudzimu. (1 Vha-Korinta 11:3-16) Paulo o dzumbulula zwithu zwiraru zwine ra fanela u zwi ṱhogomela: (1) zwiitea zwine zwa ṱoḓa uri mufumakadzi a fukedze ṱhoho, (2) zwiimo zwine a fanela u fukedza ṱhoho musi e khazwo, na (3) zwiṱuṱuwedzi zwine zwa mu sudzulusa uri a tevhele enea maitele.

Zwiitea. Paulo o bula zwiitea zwivhili: thabelo na u porofita. (Dzindimana 4, 5) Vhukuma, thabelo ndi nḓila ya u gwadamela Yehova nga u amba nae. Ṋamusi, u porofita zwi nga ambela kha u funza naho hu hufhio ho thewaho Bivhilini hune ha itwa nga muḓinḓa wa Mukriste. Naho zwo ralo, naa Paulo u khou amba uri tshifhinga tshoṱhe mufumakadzi u fanela u fukedza ṱhoho musi a tshi khou rabela kana u funza mafhungo-ngoho a Bivhili? Hai. Hu na zwiimo zwine zwa sa ṱoḓe uri a fukedze ṱhoho musi a tshi khou rabela kana a tshi khou funza.

Zwiimo. Maipfi a Paulo a ambela kha zwiimo zwivhili—hayani na tshivhidzoni. O ri: “Ṱhóho ya musadzi ndi munna . . . Huno musadzi ané a tshi rabela, namusi a tshi porofita, a si fúkedze ṱhóho, u nyadzisa ṱhóho yawe.” (Dzindimana 35) Muṱani, munna  ndi ene we a vhewa nga Yehova uri a vhe ṱhoho ya musadzi. Musadzi u ḓo vha a tshi khou nyadza vhuṱoho ha munna wawe arali a hwala vhuḓifhinduleli he Yehova a vhu ṋea munna wawe, ngauralo u fanela uri a ḓiṱukufhadzele vhuṱoho ha munna wawe. Sa tsumbo, arali zwa ṱoḓea uri a fare pfunzo ya Bivhili musi munna wawe e hone, u fanela u ṱhonifha vhuṱoho ha munna wawe nga u fukedza ṱhoho yawe. U ḓo ita zwenezwo naho arali munna wawe o lovhedzwa kana a songo lovhedzwa, samusi munna e ṱhoho ya muṱa. * Arali zwa ṱoḓa uri a rabele kana a funze musi ṅwana wawe muṱuku wa mutukana o lovhedzwaho e hone, u fanela u fukedza ṱhoho yawe, hu si uri ṅwana wawe ndi ṱhoho ya muṱa, fhedzi nga ṅwambo wa vhuṱoho he ha ṋewa miraḓo yoṱhe ya tshinnani yo lovhedzwaho tshivhidzoni tsha Vhukriste.

Paulo o bula vhuimo ha tshivhidzoni, musi a tshi ri: “Arali hú na ane a tama mahani, riṋe maitele ayo a ri nao’, na tshivhidzo tsha Mudzimu a tshi nao’.” (Ndimana 16) Tshivhidzoni tsha Vhukriste, vhuṱoho vhu ṋewa vhahashu vha tshinnani vho lovhedzwaho. (1 Timotheo 2:11-14; Vha-Heberu 13:17) Ndi vhanna fhedzi vhane vha vhewa uri vha vhe vhahulwane na vhashumeli zwi tshi tshimbidzana na vhuḓifhinduleli he vha vhu ṋewa nga Mudzimu ha u ṱhogomela sambi ḽa Mudzimu. (Mishumo 20:28) Naho zwo ralo, nga zwiṅwe zwifhinga zwi nga kha ḓi ṱoḓea uri mufumakadzi wa Mukriste a ite mushumo une wa itwa nga munna a faneleaho, o lovhedzwaho. Sa tsumbo, zwi nga kha ḓi ṱoḓea uri a fare muṱangano wa tshumelo wa tsimu nga ṅwambo wa uri a hu na wahashu wa tshinnani a faneleaho, o lovhedzwaho. Kana a nga kha ḓi fara pfunzo yawe ya Bivhili ye a i dzudzanya hu tshee nga phanḓa, wahashu wa tshinnani o lovhedzwaho e hone. Nga ṅwambo wa uri yeneyi mishumo i tshimbidzana na ine ya itwa tshivhidzoni tsha Vhukriste, u fanela u fukedza ṱhoho yawe u sumbedza uri u khou ita mushumo une nga ho ḓoweleaho wa itwa nga wahashu wa tshinnani.

Kha ḽiṅwe sia, hu na vhuimo vhunzhi ha vhurabeli vhune ha sa ṱoḓe uri wahashu wa tshisadzini a fukedze ṱhoho. Sa tsumbo, a zwi ṱoḓei uri a fukedze ṱhoho musi a tshi khou fhindula miṱanganoni  ya Vhukriste, musi e vhuḓinḓani ha nnḓu nga nnḓu na munna wawe kana na wahashu wa tshinnani o lovhedzwaho, kana a tshi khou guda kana u rabela na vhana vhawe vha songo lovhedzwaho. Vhukuma, hu nga kha ḓi takuwa dziṅwe mbudziso, nahone arali wahashu wa tshisadzini a si na vhuṱanzi nga ha maṅwe mafhungo, a nga kha ḓi ḓiitela ṱhoḓisiso. * Arali na nga murahu ha u ita zwenezwo a sa wana phindulo i fushaho nahone arali luvalo lwawe lwa mu sudzulusa uri a fukedze ṱhoho, zwi ḓo vha zwi songo khakhea u ita nga u ralo samusi zwo sumbedzwa kha tshifanyiso.

Zwiṱuṱuwedzi. Kha ndimana 10, ri wana zwiitisi zwivhili zwi itaho uri mufumakadzi wa Mukriste a fukedze ṱhoho yawe: “Nga hu vhonale vhuvhusi vhu ré ṱaḓulu ha ṱhóho ya musadzi, hú u itela vharuṅwa.” Tsha u thoma, ṱhogomelani ipfi “vhuvhusi.” U fukedza ṱhoho ndi nḓila ine mufumakadzi a sumbedza ngayo u ṱhonifha vhuvhusi he Yehova a vhu ṋea vhahashu vha tshinnani vho lovhedzwaho tshivhidzoni. Nga zwenezwo, u sumbedza uri u funa na u fulufhedzea kha Yehova Mudzimu. Tshiitisi tsha vhuvhili tshi wanala kha maipfi ane a ri “hú u itela vharuṅwa.” U fukedza ha mufumakadzi ṱhoho hu kwama hani zwenezwo zwivhumbiwa zwa muya zwa maanḓa?

Vharuṅwa vha a takala musi vha tshi vhona uri vhuvhusi ha Mudzimu vhu a ṱhonifhiwa ndanguloni yoṱhe ya Yehova, ṱaḓulu na kha ḽifhasi. Vha dovha vha vhuyelwa nga tsumbo dza vhathu vha songo fhelelaho malugana na zwenezwi. Hafhu na vhone vha fanela u ḓiṱukufhadzela ndugiselelo ya Yehova—mulingo we wa kunda vharuṅwa vho vhalaho zwifhingani zwo fhiraho. (Yuda 6) Vharuṅwa vha nga kha ḓi vhona muṅwe mufumakadzi wa Mukriste a re na tshenzhelo khulwane, nḓivho khulwane na vhuṱali u fhira wahashu wa tshinnani o lovhedzwaho tshivhidzoni; fhedzi  onoyo mufumakadzi a ḓiṱukufhadzela vhuṱoho ha onoyo wahashu wa tshinnani. Kha vhuṅwe vhuimo, onoyo mufumakadzi ndi Mukriste o ḓodzwaho ane nga murahu a ḓo vha muḽaifa na Kristo. Onoyo mufumakadzi u ḓo fheleledza e vhuimoni ha nṱha vhu fhiraho ha vharuṅwa nahone u ḓo vhusa na Kristo ngei ṱaḓulu. Ndi tsumbo yavhuḓi lungafhani ine vharuṅwa vha i vhona zwino! Vhukuma, ndi ndugelo yavhuḓi lungafhani ine vhahashu vhoṱhe vha tshisadzini vha vha nayo ya u thetshelesa nga u ḓifara havho hune ha sumbedza u fulufhedzea na u ḓiṱukufhadza vha tshi vhonwa nga vharunwa vha fulufhedzeaho vha dzimilioni!

^ phar. 3 Nga ho ḓoweleaho, musadzi wa Mukriste u ḓo rabelela mbiluni arali munna wawe wa Mukriste e hone, nga nnḓa ha musi munna wawe a sa koni u amba nga ṅwambo wa vhulwadze.

^ phar. 2 U itela mafhungo o engedzeaho, nga khumbelo sedzani Tshiingamo tsha ḽa 15 February 2015 (nga Luisimane) siaṱari 30, tsha ḽa 15 July 2002, masiaṱari 26-27, na tsha ḽa 15 February 1977 (nga Luisimane) masiaṱari 125-8.