Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 ṰHUMETSHEDZO

U Kunda Dzema Ḽa U Swoṱa Zwiraḓo Zwa Mbeu

U Kunda Dzema Ḽa U Swoṱa Zwiraḓo Zwa Mbeu

U swoṱa zwiraḓo zwa mbeu ndi dzema ḽine ḽa sinyusa Mudzimu, ḽine ḽa ita uri muthu a humbule nga ha u fusha maḓipfele awe a zwa vhudzekani na u elekanya nga ha zwithu zwo bvaho. * Muthu ane a swoṱa zwiraḓo zwa mbeu a nga dzhia vhaṅwe sa zwishumiswa zwazwo zwa u fusha lutamo lwa zwa vhudzekani. U dzhia u ita zwa vhudzekani zwi si maitele a u sumbedzana lufuno, fhedzi zwi u ḓitakadza ha tshifhinganyana na nḓila ya u dzikisa vhudugambilu hawe. Fhedzi honoho u ḓifusha hu fhela nga u ṱavhanya. Zwi re zwone ndi uri nṱhani ha u vhulaha miraḓo ya muvhili malugana na “vhupombwe, vhuyaḓa, u tambula nyemulo mmbi,” u swoṱa zwiraḓo zwi karusa yeneyo miraḓo.—Vha-Kolosa 3:5.

Muapostola Paulo o ṅwala u ri: “Vhafunwa, nga ri ṱambe dzitshika dzoṱhe dza kha ṋama na kha muya, ri khunyeledze vhukhethwa hoṱhe rí tshi ofha Mudzimu.” (2 Vha-Korinta 7:1) Arali zwi tshi ni konḓela u tevhela aneo maipfi ni songo fulufhuwa. Yehova “o ḓiimisela u hangwela” na u ni thusa. (Psalme ya 86:5, NW; Luka 11:9-13) I ngoho, u ḓivhona haṋu mulandu na vhuḓidini haṋu ha u litsha ḽeneḽi dzema—hu sa londwi zwifhinga zwine na kundelwa—zwi sumbedza uri no ḓiimisela u ḽi kunda. Hafhu ni songo hangwa uri ‘Mudzimu u fhira mbilu dzashu, u ḓivha zwoṱhe.’ (1 Yohane 3:20) Mudzimu ha vhoni zwivhi zwashu fhedzi; u  vhona na zwine ra vha zwone mbiluni. Samusi a tshi ḓivha tshiṅwe na tshiṅwe nga ha riṋe, a nga ri khathutshela musi ri tshi mu humbela tshilidzi tshawe zwi tshi bva mbiluni. Nga zwenezwo ni songo vhuya na neta u rabela Mudzimu nga u ḓiṱukufhadza zwi tshi bva mbiluni, u fana na ṅwana ane a ya u ṱoḓa thuso kha khotsi awe musi e khomboni. Yehova u ḓo ni ṋea luvalo lwo kunaho. (Psalme ya 51:1-12, 17; Yesaya 1:18) Fhedzi ni fanela u tshila u tendelana na thabelo dzaṋu. Sa tsumbo, ni fanela u lwela u iledza mifuda yoṱhe ya zwifanyiso zwa vhathu vha songo ambaraho u katela na u konana na vhathu vhavhi. *

Arali vhuleme haṋu ha u swoṱa zwiraḓo zwa mbeu vhu tshi khou hulela, ambani na mubebi waṋu wa Mukriste kana na khonani yo vhibvaho muyani ine ya ni funa. *Mirero 1:8, 9; 1 Vha-Thesalonika 5:14; Tito 2:3-5.

^ phar. 1 U swoṱa zwiraḓo zwa mbeu ndi u fara-fara kana u vhanḓa zwiraḓo zwa mbeu, kanzhi zwi ita uri muthu a vutshelwe.

^ phar. 2 Miṱa minzhi i langa nḓila ine khomphyutha ya shumiswa ngayo hayani nga u i vhea fhethu hune ya vhoniwa nga muṅwe na muṅwe. Zwiṅwe hafhu, miṅwe miṱa i renga dziṅwe phurogireme dza khomphyutha dzine dza thivhela zwithu zwo bvaho. Naho zwo ralo, dzenedzi phurogireme a dzi thivheli zwithu zwoṱhe.

^ phar. 1 U itela u wana nyeletshedzo dzi shumaho nga ha u kunda dzema ḽa u swoṱa zwiraḓo zwa mbeu, sedzani thero “Vhaswa Vha A Vhudzisa . . . Ndi Nga Kunda Hani Ḽeneḽi Dzema?” kha khandiso ya Awake!, ya November 2006 na kha masiaṱari 178-182 kha bugu Mbudziso Dzine Vhaswa Vha Dzi Vhudzisa—Phindulo Dzi Shumaho, Volumu 1..