“Ni Ḓi-vhulungele Ngomu Lufunoni Lwa Mudzimu”

Heyi khandiso i ḓo ita uri ni ḓivhulungele ngomu lufunoni lwa Mudzimu nga u ni thusa u shumisa zwilinganyo zwa Bivhili vhutshiloni haṋu.

Vhurifhi Vhu Bvaho Kha Tshigwada tshi Langaho

Tshigwada Tshi Langaho Tsha Ṱhanzi Dza Yehova tshi ṱuṱuwedza vhoṱhe vhane vha funa Yehova uri vha tevhele tsumbo ya Yesu we a dzula a tshi funwa nga Khotsi awe.

NDIMA YA 1

“Hezwi Ndi Zwine Lufuno lwa Mudzimu lwa Amba Zwone”

Nga mutaladzi muthihi u leluwaho, Bivhili i ṱalutshedza nḓila ine na nga sumbedza ngayo uri ni funa Mudzimu.

NDIMA YA 2

Ni Nga Dzula Hani Ni Na Luvalo Lwavhuḓi?

Naa zwi a konadzea u vha na luvalo lwo kunaho, fhedzi lu songo kuna phanḓa ha Mudzimu?

NDIMA YA 3

Funani Vhane Mudzimu A Vha Funa

Yehova u khetha vhane a ṱoḓa vha tshi vha khonani dzawe, na riṋe ri fanela u ita nga u ralo.

NDIMA YA 4

Ndi Ngani Ri Tshi Fanela U Ṱhonifha Vhuvhusi?

Maṅwalo a ṱalula masia mararu a vhutshilo a ndeme ane khao Yehova a ri humbela uri ri ṱhonifhe vhuvhusi ha vhaṅwe.

NDIMA YA 5

Nḓila Ya U Ḓifhambanya Na Shango

Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ṱalula nḓila ṱhanu dzine ngadzo ra fanela u ḓifhambanya na shango.

NDIMA YA 6

Nḓila Ya U Khetha U Ḓimvumvusa Havhuḓi

Mbudziso tharu dzi nga ni thusa u khetha nga vhuṱali.

NDIMA YA 7

Naa Ni Dzhia Vhutshilo Vhu Ha Ndeme U Fana Na Mudzimu?

Naa hu na zwiṅwe zwine zwa katelwa nṱhani ha u dzhia vhutshilo ha muṅwe muthu?

NDIMA YA 8

Mudzimu U Funa Vhathu Vho Kunaho

Bivhili i nga ni thusa u iledza maitele ane a nga ita uri ni si vhe o kunaho phanḓa ha Yehova.

NDIMA YA 9

“Shavhani Vhupombwe”

Ṅwaha muṅwe na muṅwe, Vhakriste vha zwigidi vha ḓifara luvhi nga zwa vhudzekani. Ni nga iledza hani u fashwa nga tshenetsho tshikwekwe?

NDIMA YA 10

Mbingano Ndi Tshifhiwa Tshi Bvaho ha Mudzimu wa Lufuno

Ni nga lugiselela hani mbingano i bvelelaho? Arali no no vha mbinganoni, ni nga ita mini uri mbingano ya vhoiwe i khwaṱhe?

NDIMA YA 11

“Mbingano Nga I Ṱhonifhee”

Mbudziso dza rathi dza u ḓiṱolisisa dzi nga ni thusa u khwinisa mbingano yaṋu.

NDIMA YA 12

Ambani ‘Zwivhuya Zwine Zwa Fhaṱa’

Zwine ra amba zwi nga fhaṱa vhaṅwe kana u vha tshinya dzina. Gudani u shumisa tshifhiwa tsha u amba nga nḓila ye Yehova a livha ngayo.

NDIMA YA 13

Vhuṱambo Vhu Sa Takadzi Mudzimu

Vhuṅwe vhuṱambo na holodei dzine dza vhonala dzi tshi nga dzi hulisa Mudzimu, dzi tou mu sinyusa.

NDIMA YA 14

Fulufhedzeani Kha Zwithu Zwoṱhe

Musi ni sa athu u fulufhedzea kha vhaṅwe, hu na tshithu tshine na fanela u tshi ita u thoma.

NDIMA YA 15

Vhonani Zwivhuya Nga Mishumo Yaṋu

Phindulo dza mbudziso ṱhanu dza ndeme dzi nga ni thusa uri ni kone u vhona uri ndi mushumo ufhio une na nga u ṱanganedza.

NDIMA YA 16

Ilwani na Diabolo na Maano Awe

Ri a tenda uri Sathane u na maanḓa, fhedzi a ri ṱoḓi u kundwa ngao. Ndi ngani?

NDIMA YA 17

“Ni Vhe Vho Ḓi-fhaṱelaho Kha Lutendo Lwashu Lukhethwa-khethwa”

Vhukando vhuraru vhu ḓo ni thusa uri ni vhe na lutendo lwo khwaṱhaho u itela uri ni dzule ni lufunoni lwa Mudzimu.

ṰHUMETSHEDZO

Ri Fanela U Fara Hani Muthu O Bviswaho Tshivhidzoni

Naa zwo tea u sa amba na luthihi na vhathu vho raloho?

ṰHUMETSHEDZO

Ndi Lini Hune Mufumakadzi A Fanela U Fukedza Ṱhoho Nahone Ndi Ngani?

Bivhili i dzumbulula masia mararu ane a nga ni thusa u fhindula.

ṰHUMETSHEDZO

U Losha Fulaga, U Voutha, Na Tshumelo Ya Lushaka

Ndi vhulivhisi vhufhio vhure Maṅwaloni vhune ha nga ri thusa u itela u dzula ri na luvalo lwo kunaho kha enea mafhungo?

ṰHUMETSHEDZO

Zwipiḓa Zwa Malofha Na Maitele A U Ariwa

Nga u tevhedza zwiga zwi si gathi zwi sa konḓi, ni nga kona u sedzana na khaedu dza dzilafho.

ṰHUMETSHEDZO

U Kunda Dzema Ḽa U Swoṱa Zwiraḓo Zwa Mbeu

Ni nga kunda hani zwenezwi zwithu zwi songo kunaho?

ṰHUMETSHEDZO

Ndi Afhio Mavhonele A Bivhili Nga Ha Muṱalano Na U Fhandekana?

U ya nga Bivhili, ndi lini hune muthu o ṱalaho a vhofholowa uri a dovhe a vhinge?

ṰHUMETSHEDZO

U Piringulula Vhuleme Ha Mafhungo A Zwa Mabindu

Naa Mukriste u fanela u hwelela mutendi ngae mulandu khothe?