Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Tsumbi Ya Maipfi A Bivhili

A

ABA

, Rom 8:15 ri vhidzelele: A., Khotsi!

ABELE

, Gen 4:8 Kaini a rwa A.

Mat 23:35 u bva kha malofha a A. u swika kha

ABIGAILI

, 1Sa 25:3 A. o vha o ṱalifha, o naka

ABRAHAMU

, Gen 21:12 Mudzimu a ri A. a thetshelese

2Krk 20:7 khonani yau A.

Mat 22:32 Mudzimu wa A., Mudzimu wa vha tshilaho

Rom 4:3 A. o vha na lutendo, a dzhiiwa sa o lugaho

ADAMU

, Gen 5:5 A. o tshila miṅwaha ya 930, a fa

1Krt 15:22 ri fa nga nṱhani ha A.

1Krt 15:45 A. wa u fhedza a vha

1Ti 2:14 A. ho ngo fhurwa, ho fhurwa mufumakadzi

AKANI

, Yos 7:1 A. o dzhia zwiṅwe zwa

AKWILA

, Mis 18:2 A wana Muyuda ane a pfi A.

AḼEṰARE

, Gen 8:20 Noaxe a fhaṱela Yehova a.

Ek 27:1 U fhaṱe a. nga thanda dza muunga

Mat 5:24 ni sie tshifhiwa tshaṋu phanḓa ha a.

Mis 17:23 a. Ya Mudzimu A Sa Ḓivhiwi

ALFA

, Nzu 1:8 A. na Omega

ALUWA

, Ps 37:25 muṱuku u swika ndo no a.

AMBA

, Mir 12:18 U sokou a. zwi a ṱhavha

Mir 14:23 u sokou a. zwi ita uri u shaye

Yes 35:6 a sa koni u a. u ḓo fhululedza nga dakalo

Mat 16:22 Murena u songo a. zwo raloho

Yoh 7:7 ḽi a mmbenga, ndi a. mishumo yaḽo

Mis 15:32 a. zwinzhi uri vha ṱuṱuwedze vhahavho

Mis 17:2 a a. navho nga Maṅwalo

AMBA-AMBA

, Yob 6:3 ndi tshi sokou a.

AMBA LUVHI

, Tit 2:8 vha si vhe na tshiitisi tsha u ri a.

AMBARA

, Mir 7:10 O a. sa ane a rengisa muvhili

AMBA ZWAVHUḒI

, Ek 4:10 a thi koni u a.

AMBELELA

, Rom 8:34 Kristo Yesu o ri a.

AMEN

, Dot 27:15 Vhathu vhoṱhe vha ri: A.!

1Krt 14:16 A. kha zwine na zwi livhuwa

2Krt 1:20 ri ri A. kha Mudzimu nga dzina ḽawe

ANA

, Gen 22:16 Yehova u ri: Ndi a a. nga nṋe muṋe

Mat 5:34 ni songo a. na luthihi

Luk 2:36, 37 muporofita A. wa miṅwaha ya 84

ANANIA

, Mis 5:1 A. na mufumakadzi wawe Safira

ANE A NGA ENE

, Flp 2:20 a thi na muṅwe a.

ANELA

, Dot 23:21 Arali wa a. Yehova

Haṱ 11:30 Yefeta a a. Yehova

AṊWIWAHO

, Gal 5:22 zwi a. ndi lufuno, dakalo

APOLO

, Mis 18:24 A., muambi makone

ARARATI

, Gen 8:4 gungwa ḽa ima A.

ARAVHA

, Yes 65:24 ndi ḓo a. vha sa athu

A RE NA TSHIVHI

, Yob 14:4 a. a nga beba a si na tshivhi?

AREOPAGO

, Mis 17:22 Paulo a ima vhukati ha A. a ri

ARITHEMISI

, Mis 19:34 vha vhidzelela: A. ndi muhulu!

A SI ḒIVHE

, 1Krt 9:26 thi gidimi sa ane a. hune a ya

A SI NA

, Yak 2:15 wahashu a. zwiambaro

A SI NA ZWAWE

, 1Sa 2:8 U vusa a. buseni

A SI WE

, 1Krt 10:12 a ṱhogomele uri a.

A WA

, Mir 24:16 muvhuya naho a. lwa sumbe

Muh 4:10 muthihi wavho a., muṅwe a nga mu vusa

AWELA

, Dan 12:13 U ḓo a., fhedzi u ḓo ima

AWELE

, Luk 12:19 kha ndi a., ndi ḽe, ndi nwe

AZAZELE

, Lev 16:8 Aroni u ḓo itela A. madeṅwa

B

BAALI

, Yer 19:5 vha fhisela vharwa B.

BABELE

, Gen 11:9 u pfi B. ngauri ndi henefho he

Yer 51:6 Shavhani ni bve B.

Yer 51:30 Vhahali vha B. vho shavha nndwani

Yer 51:37 B. ḽi ḓo vha thulwi ya matombo

Nzu 17:5 B. Ḽihulu, mme a

Nzu 18:2 O wa B. Ḽihulu

BADELISI

, 1Krt 9:18 mafhungo maḓifha ndi sa b.

BAKO

, Mat 21:13 no i ita b. ḽa mavemu

BANDITSHA

, Hes 34:16 dzo vhaisalaho ndi ḓo dzi b.

BANGA

, 1Sa 17:47 Yehova ha tshidzi nga b.

Mat 26:52 vhane vha fara b. vha ḓo fa nga b.

Ef 6:17 b. ḽa muya mukhethwa, ipfi ḽa Mudzimu

Hev 4:12 ipfi ḽa Mudzimu ḽi fhira b.

BANNDA

, Yes 11:5 Zwivhuya zwi ḓo vha b.

BARANABA

, Mis 9:27 B. a mu thusa

BARUKI

, Yer 45:2 Yehova o amba nga ha iwe B.

BATSEBA

, 2Sa 11:3 B. mufumakadzi wa Uria

BEBA

, Ek 23:26 Mufumakadzi u ḓo b.

Yes 66:7 O b. tshifhinga tshi sa athu u swika

1The 5:3 vhuṱungu ha mufumakadzi a tshi b.

BEBANI

, Gen 1:28 B. ni vhe vhanzhi

BEBI

, Yes 54:1 Fhululedza iwe mufumakadzi a sa b.

BEBIWA

, Ps 51:5 Ndo b. ndi na mulandu

BEBWAHO

, Yob 14:1 b. u tshila tshifhinga tshiṱuku

BEBWE

, 1Pe 1:3 uri ri b. ri vhe na fhulufhelo

BEḼESATSARA

, Dan 5:1 Khosi B. a ita tshimima

BERE

, Nzu 6:2 b. tshena, na o i ṋamelaho

Nzu 19:11 nda vhona b. tshena

BETHELE

, Gen 28:19 a ri hu pfi B.

BETLEHEMA

, Mik 5:2 kha iwe B. Efurata, hu ḓo bva

BETSALIELE

, Ek 31:2 Ndo nanga B.

BILEAMU

, Num 22:28 donngi yo ri kha B.

BINDUNI

, Mat 22:5 muṅwe a ya b. ḽawe

BONO

, Dan 10:14 ndi b. ḽa maḓuvha ane a kha ḓi ḓa

BONYONGO

, Mis 17:5 vhavhi vha vusa b.

BUGU

, Ek 32:33 ndi ḓo mu thutha kha b. yanga

Yos 1:8 U songo litsha u amba nga b. ya Mulayo

Muh 12:12 vha ḓo dzula vha tshi khou ṅwala b. nnzhi

Mis 19:19 vha fhisa b. vhathu vha tshi zwi vhona

BUGUNI

, Maḽ 3:16 hu ṅwaliwe b.

Nzu 20:15 vha songo ṅwaliwaho b. ya vhutshilo

BULA

, Mir 28:13 ane a b., u ḓo khathutshelwa

1Yo 1:9 ra b. zwivhi zwashu, u ḓo ri hangwela

BULE

, Yak 5:16 ni b. zwivhi zwaṋu

BULELA

, Ps 32:5 mafheleloni nda u b. tshivhi tshanga

BULWA

, Ef 5:3 zwi songo b. vhukati haṋu

BUSE

, Gen 2:7 a vhumba munna nga b.

Gen 3:19 U b., u ḓo vhuyelela

Ps 103:14 humbula uri ri b.

Yes 40:15 Tshaka dzi nga b. kha tshikalo

BVAFHA

, Mir 19:15 ane a b. u ḓo fa nga nḓala

Yer 48:10 ane a b. a tshi ita mushumo wa Yehova!

BVA PHANḒA

, Lev 13:40 Arali munna a b., o kuna

BVELELA

, Yos 1:8 ndi hone nḓila yau i tshi ḓo b.

1Dz 2:3 ndi hone u tshi ḓo b. kha zwoṱhe

BVE NḒILANI

, Hev 2:1 uri ri si b.

BVISANI

, 1Krt 5:13 B. muvhi vhukati haṋu

BVUMBA

, Num 23:23 a nga si konwe nga ane a b.

Dot 18:10 Hu songo vha na ane a b.

Yes 65:11 mudzimu wa u B.

D

ḒADZE

, Gen 1:28 ni ḓ. ḽifhasi ni ḽi vhuse

DAKALO

, Neh 8:10 d. ḽa Yehova ndi vhushavhelo

Yob 38:7 ṋaledzi dzi tshi fhululedza nga d.

Ps 37:4 Wana d. ḽihulu kha Yehova

Luk 8:13 ṱanganedza mulaedza nga d., fhedzi

Rom 15:13 Mudzimu a ni ṋee d. na mulalo

 1The 1:6 d. ḽi ḓiswaho nga muya mukhethwa

Hev 12:2 Nga d. ḽe a vhetshelwa, o konḓelela

ḒALAHO

, Luk 6:45 zwo ḓ. mbiluni ndi zwine mulomo

ḒALA MALUVHA

, Yes 35:1 soga ḽi ḓo ḓ.

DALELE

, Mis 15:36 ri d. vhahashu uri ri vha vhone

DANDA

, Mat 10:38 A sa hwaliho d.

Mar 15:25 a mu ombela kha d.

Luk 9:23 a hwale d. ḽawe a dzule a tshi ntevhela

Luk 23:21 Kha ombelwe kha d.!

Gal 3:13 O fhahewaho kha d. o semiwa

DAVIDA

, 1Sa 16:13 Samuele a ḓodza D.

Luk 1:32 khuluṋoni ya D. khotsi awe

Mis 2:34 D. ho ngo ya ṱaḓulu

DENNDE

, Yos 18:1 u atha d. ḽa muṱangano ngei Shiḽo

Yes 54:2 engedza thambo dza d. ḽau

2Krt 12:9 maanḓa a Kristo a ntsireledze u fana na d.

Nzu 21:3 D. ḽa Mudzimu ḽi vhukati ha vhathu

DENNDE ḼIKHETHWA

, Ps 78:60 a ṱutshela d. ḽa Shiḽo

Ps 84:1 Ndi funa lungafhani d. ḽihulu

DENNDENI

, Ps 15:1 ndi nnyi ane a nga dzhena d. ḽau?

DIABOLO

, Mat 25:41 muliloni wo lugiselwaho D.

Luk 4:6 D. a ri, mivhuso ndi yanga

Luk 8:12 D. a dzhia mulaedza mbiluni dzavho

Yoh 8:44 Ni bva kha khotsi aṋu D.

Ef 4:27 ni songo ṋea D. vhudzulo

Ef 6:11 imedzanani na D.

Yak 4:7 ni lwe na D., u ḓo shavha

1Pe 5:8 D. u mona-mona sa ndau i vhombaho

1Yo 3:8 a fhelise mishumo ya D.

Nzu 12:12 Khombo, D. o tsela henengeo

Nzu 20:10 D. o poswa dzivhani ḽa mulilo

ḒIALAFHE

, Luk 4:23 Dokotela ḓ.

ḒIDZHENISA

, 1Ti 5:13 dzi ḓ. kha mafhungo a vhaṅwe

ḒIDZIMA

, Yes 58:6 ndi takalela u ḓ. hohu

Luk 18:12 Ndi ḓ. luvhili nga vhege; ndi bvisa

ḒIFANYISA

, Gen 1:26 Kha ri ite vhathu ri tshi ḓ.

ḒIFARA

, 1Krt 7:5 a tshi ni linga na kundelwa u ḓ.

Gal 5:22, 23 zwi aṋwiwaho nga muya ndi u ḓ.

2Ti 2:24 u kona u ḓ. musi a tshi khakhelwa

1Pe 2:12 Dzulani ni tshi ḓ. vhukati ha dzitshaka

1Pe 3:1 vha kungiwe nga nḓila ine vha ḓ. ngayo

1Pe 3:16 shone vha tshi vhona nḓila ine na ḓ. ngayo

ḒIFARA LUVHI

, Mat 15:19 mbiluni hu bva u ḓ.

Mis 15:20 vha iledze u ḓ.

1Krt 5:9 u konana na vhane vha ḓ.

1Krt 6:9 Vhane vha ḓ. a vha nga ḽi ifa ḽa Muvhuso

1Krt 6:18 Iledzani u ḓ.

1Krt 10:8 Ri songo ḓ.

Gal 5:19 u ḓ., vhuyaḓa, u ita tshivhi u sa shoni

Ef 5:3 U ḓ. zwi songo vhuya zwa bulwa

1The 4:3 Mudzimu u ṱoḓa ni tshi iledza u ḓ.

ḒIFHAMBANYA

, Mir 18:1 Ane a ḓ. na vhaṅwe

ḒIFHINDULELA

, Rom 14:12 muṅwe na muṅwe u ḓo ḓ.

ḒIFHULUFHELA

, Mir 14:16 tsilu a ḽi na ndavha, ḽi ḓ.

ḒIFHULUFHELE

, 2Krt 1:9 ri si ḓ., ri fhulufhele

ḒIFUNELA

, Ps 110:3 vha ḓo ḓiṋekedza nga u ḓ.

1Pe 5:2 Lisani sambi ḽa Mudzimu nga u ḓ.

ḒIHANGWE

, Mat 16:24 nga a d., a hwale

ḒIHAṰULA

, 1Krt 11:29 ane a nwa u vha a tshi khou ḓ.

ḒIHUDZA

, Dot 17:12 ane a ḓ. a si thetshelese

1Sa 15:23 u ḓ. hu fana na

Ps 19:13 uri a si ite mishumo ya u ḓ.

Mir 11:2 U ḓ. hu tevhelwa nga

Mir 16:5 Ane a ḓ. mbiluni u nengisa Yehova

Rom 12:16 ni songo ḓ.

Flp 2:3 Ni songo ḓ.

2The 1:4 ri ḓ. nga inwi ri vhukati ha

Yak 4:6 Mudzimu u lwa na vhane vha ḓ.

ḒIIMELELA

, Yoh 15:22 a vha koni u ḓ. kha zwivhi

ḒIIMISELA

, Ek 19:8 ro ḓ. u ita

ḒIIMISELE

, Ps 51:12 uri ndi ḓ. u u thetshelesa

ḒIKOPELA

, Dot 17:18 u tea u ḓ. wonoyu Mulayo

ḒIKUKUMUSA

, Mir 8:13 Ndi vhenga u ḓihudza, u ḓ.

Mir 16:18 U ḓ. hu ita uri muthu a we

ḒIKUMEDZA

, Ek 34:14 Yehova u ṱoḓa ri tshi ḓ. khae

Lui 8:6 u ḓ. hu na maanḓa sa Vhiḓa

ḒIKUMEDZELA

, 2Krk 16:9 vhe vha ḓ. khae

1Pe 4:19 u ḓ. kha Musiki

ḒIKUMEDZELAHO KHA MUDZIMU

, 2Ti 3:12 vho ḓ. vha

ḒIKUMEDZELA KHA MUDZIMU

, 1Ti 4:7 lwela u ḓ.

1Ti 4:8 u ḓ. hu vhuyedza kha zwoṱhe

1Ti 6:6 u ḓ. zwi a vhuyedza vhukuma

ḒIKUMEDZELE

, 1Ti 4:15 Elekanya, u ḓ. khazwo

ḒIKUMEDZELENI

, Rom 6:13 ḓ. kha Mudzimu

ḒILIFHEDZELA

, Rom 12:19 Vhafunwa, ni songo ḓ.

DIMONI

, Mis 16:16 e na d. ḽa u bvumba

DINA

, Gen 34:1 D. o vha a tshi ṱwa

Mir 21:19 mufumakadzi ane a semana na u d.

DINARI

, Luk 7:41 o vha a tshi mu koloda d. dza 500

DINDINI

, Dan 6:7 u ḓo poswa d. ḽa ndau

ḒIPFUMEDZANYA

, 2Krt 5:19 Mudzimu u ḓ. na vhathu

ḒIPHIṊA

, Muh 2:24 u ḓ. nga u shuma nga maanḓa

Muh 8:15 tshi re khwine u fhira u ḽa na u nwa na u ḓ.

DIRAKIMA

, Luk 15:8 d. dza fumi, a xedza nthihi

ḒITAKADZA

, Rom 15:1 ri songo ḓ.

Rom 15:3 na Kristo ho ngo ḓ.

2Krt 5:15 vha tshilaho vha si tsha ḓ.

ḒITHEMENDELA

, 2Krt 6:4 ri a ḓ. nga nḓila dzoṱhe

ḒIṰHOGOMELE

, Mis 20:28 Ḓ., u ṱhogomele na

1Ti 4:16 Ḓ., u ṱhogomele na kufunzele kwau

ḒITIKA

, Mir 3:5 U songo ḓ. nga ṱhalukanyo yau

ḒITIKE

, 1Pe 4:11 a ḓ. nga maanḓa a Mudzimu

ḒIṰOḒELI ZWALWO

, 1Krt 13:5 [lufuno] a lu ḓ.

ḒIṰOLISISE

, 1Krt 11:28 ḓ. a vhone a tshi fanelea

2Krt 13:5 ni ḓ. uri ni vhone arali lutendo lwaṋu lu

ḒITSHEA

, Lev 21:5 ni songo ḓ. mivhili

ḒITSHIDZA

, 1Ti 4:16 u ḓo ḓ., na vha u thetshelesaho

ḒITSIRELEDZA

, Ef 6:13 zwa u ḓ. nndwani

ḒIṰUKUFHADZA

, Mir 15:33 U ḓ. zwi ita uri a huliswe

Mik 6:8 tshimbila nga u ḓ. na Mudzimu wau!

Sak 9:9 khosi i a ḓ. yo ṋamela donngi

Mat 18:4 Ane a ḓ. u fana na hoyu ṅwana

Luk 2:51 a dzula a tshi ḓ. khavho

Luk 9:48 Ane a ḓ.

Yak 4:6 u ṋea vhuthu vhuhulu vhane vha ḓ.

ḒIṰUKUFHADZAHO

, Mir 11:2 vhuṱali vhu na vha ḓ.

Tse 2:3 Ṱoḓani Yehova, inwi ni ḓ. kha ḽifhasi

ḒIṰUKUFHADZE

, Dot 8:2 uri u ḓ. na u u linga

Rom 13:1 vha ḓ. kha mivhuso

Hev 13:17 ni ḓ. kha vhane vha ni ranga phanḓa

1Pe 2:13 Ni ḓ. kha khosi ngauri i na maanḓa

ḒIṰUKUFHADZENI

, Yak 4:10 Ḓ. phanḓa ha Yehova

1Pe 5:6 ḓ. fhasi ha tshanḓa tsha Mudzimu

ḒIVALELA

, Yoh 20:19 vho ḓ. nḓuni, Yesu a dzhena

ḒIVHA

, 1Krt 8:1 Ane a ḓ. u a ḓikukumusa

2Krt 6:9 vha si ḓivhiwe, ngeno Mudzimu a tshi ri ḓ.

Flp 1:10 u ḓ. zwa ndeme vhukuma

1Pe 1:12 vharuṅwa vha tama u ḓ.

1Pe 2:3 ni a ḓ. uri Murena u na vhuthu

ḒIVHADZA

, 1Krt 11:26 ḓ. lufu lwa Murena, u swika

Hev 10:23 ḓ. zwe ra zwi fhulufhela

ḒIVHADZWA

, Mat 24:14 mafhungo maḓifha a ḓo ḓ.

ḒIVHADZWE

, Ek 9:16 uri dzina ḽanga ḽi ḓ.

ḒIVHA KHWINE

, Kol 3:10 musi ri tshi mu ḓ.

ḒIVHAMBEDZI

, Gal 6:4 a sa ḓ. na muṅwe muthu

ḒIVHA MUDZIMU

, Mat 5:3 vha ṱoḓaho u ḓ.

ḒIVHANI

, Yer 31:34 Ḓ. Yehova! Ngauri vhoṱhe vha ḓo

ḒIVHA URI NDI NṊE YEHOVA

, Ek 7:5 vha ḓo ḓ.

ḒIVHE

, Muh 7:14 vha si ḓ. zwine zwa ḓo itea

Maḽ 2:7 tshifhe a gudise vhathu uri vha ḓ. Mudzimu

Luk 11:52 no ita uri vhathu vha si ḓ. Mudzimu

ḒIVHE URI NDI NṊE YEHOVA

, Hes 39:7 tshaka dzi ḓ.

ḒIVHIWA

, Gal 4:9 ni vho ḓ. nga Mudzimu

ḒIVHOFHA

, Mir 17:18 u khaḓa zwanḓa a ḓ.

 ḒODZA

, 1Sa 16:13 Samuele o ḓ. Davida

DOKOTELA

, Luk 5:31 vha sa lwaliho a vha ṱoḓi d.

DONNGI

, Num 22:28 Yehova a ita uri d. i ambe

Sak 9:9 Khosi yau yo ṋamela d.

ḒORA

, Yes 49:10 A vha nga farwi nga ḓ.

Yes 55:1 Iḓani, inwi noṱhe ni re na ḓ.

Yoh 7:37 Ane a vha na ḓ., kha ḓe kha nṋe

DOROKA

, Mis 9:36 mufunziwa Tabita, D.

ḒO VHA

, Ek 3:14 Ndi Ḓ. Zwine Nda Nanga

DUDELA

, Nzu 3:16 ngauri u a d.

DUGA

, 2Ti 1:6 tshifhiwa tshi dzule tshi tshi d.

DUGU

, Hes 21:26 Bvula d. na khare

ḒUVHA

, Yos 10:12 Ḓ. kha ḽi ime nṱha ha Vhagibeoni

Ps 84:10 ḓ. ḽithihi ndi miṱani yau zwi khwine u fhira

Hes 4:6 Ḓ. ḽithihi ḽi eḓana na ṅwaha, ḓ. ḽithihi ḽi

Mat 24:29 maṱungu o no fhira, ḓ. ḽi ḓo swifhala

Mat 24:36 A hu na ane a ḓivha ḓ. na tshifhinga

Mis 2:20 ḓ. ḽi ḓo swifhala

2Pe 3:8 ḓ. ḽithihi ndi miṅwaha ya tshigidi

ḒUVHA ḼA MABEBO

, Gen 40:20 ḓ. a Farao

Mat 14:6 hu tshi khou pembelelwa ḓ. ḽa Herode

ḒUVHA ḼA YEHOVA

, Yoe 2:1 ḓ. ḽi khou ḓa! Ḽi tsini!

Amo 5:18 hu ḓo itea mini nga ḓ.?

Tse 1:14 Ḓ. ḽihulu ḽi tsini! Ḽi tsini

2The 2:2 ḓ. ḽo swika

2Pe 3:12 ni humbule u vha hone ha ḓ.

DZEMBE

, Luk 9:62 tshanḓa kha d. a lavhelesa murahu

DZHELE

, Mat 25:36 ndi d. no ḓa na nṱolela

Mis 5:18 fara vhaapostola vha vha isa d.

Mis 5:19 Muruṅwa o vula mavothi a d.

Mis 12:5 Petro e d., tshivhidzo tsha mu rabelela

Hev 13:3 Ni dzule ni tshi humbula vha re d.

Nzu 2:10 Diabolo u ḓo isa vhaṅwe vhaṋu d.

DZHENA

, 1Krt 4:9 vha u fhedzisela u d.

Yuda 4 vho d. vhukati haṋu

DZHENELELA KHA MAFHUNGO

, 1Pe 4:15 ane a d. a vhaṅwe

DZHENELELI

, 1The 4:11 ni sa d. kha mafhungo

DZHIA NGAYO

, Rom 14:1 haṱula nḓila ine a d.

DZHIELA

, Lev 19:13 U songo d. muṅwe

DZHIELE NṰHA

, 1Krt 16:18 Ni d. vhathu vho raloho

DZHIELWA

, Hev 10:34 na takala ni tshi d. thundu

DZHOGO

, 1Dz 12:14 Khotsi o ni hwesa d., ndi ḓo i

Mat 11:30 d. yanga a i gogoni, muhwalo a u lemeli

2Krt 6:14 Ni songo hwala d. na vha sa tendiho

DZIAHO

, Hev 5:14 zwo d. ndi zwa vho vhibvaho

DZIKA

, Mir 17:27 A re na ṱhalukanyo u dzula o d.

DZIKAHO

, Mir 14:30 Mbilu yo d. i ṋea vhutshilo

DZIKHALAṄWAHA

, Dan 2:21 U shandula d.

DZIKHULUṊONI

, Dan 7:9 hu vhewa d.

DZIMA

, Dot 15:7 u songo d. wahau

Mir 3:27 U songo d. vhathu zwivhuya

DZIMANA

, Mir 23:6 U songo ḽa zwiḽiwa zwa ane a d.

1Krt 7:5 Ni songo d.

DZIMBAVA

, 1Krt 6:10 d. a dzi nga ḽi ifa ḽa Muvhuso

DZIMBILU

, Mir 17:3 Yehova ndi muṱolisisi wa d.

DZIMBUDZISO

, 1Ti 1:4 zwi ita uri muthu a vhe na d.

DZINA

, Gen 11:4 Iḓani ri ḓiitele d.

Ek 3:13 Arali vha ri: D. ḽawe u pfi nnyi?

Ek 3:15 Yehova ndi d. ḽanga u ya nga hu sa fheli

Ek 9:16 uri d. ḽanga ḽi ḓivhadzwe ḽifhasini

Ek 20:7 U songo shumisa luvhi d. ḽa Yehova

1Krk 29:13 ri renda d. ḽau ḽavhuḓi

Ps 9:10 vha ḓivhaho d. ḽau vha ḓo u fhulufhela

Ps 79:9 U tshi itela d. ḽau

Mir 18:10 D. ḽa Yehova ndi mutsheṱo wo khwaṱhaho

Mir 22:1 D. ḽavhuḓi ḽi a nangiwa nṱhani ha lupfumo

Muh 7:1 D. ḽavhuḓi ḽi fhira mapfura avhuḓi

Yer 23:27 Vha ṱoḓa uri vhathu vha hangwe d. ḽanga

Hes 39:25 ndi ḓo imelela d. ḽanga ḽikhethwa

Maḽ 1:11 D. ḽanga ḽi ḓo huliswa kha tshaka

Maḽ 3:16 vhane vha elekanya nga ha d. ḽawe

Mat 6:9 d. ḽau nga ḽi vhe ḽikhethwa

Yoh 12:28 Khotsi, hulisa d. ḽau

Yoh 14:14 humbela nga d. ḽanga, ndi ḓo ita

Yoh 17:26 Ndo ḓivhadza d. ḽau

Mis 4:12 a hu na ḽiṅwe d. ḽine ḽa ri tshidza

Mis 15:14 u nanga vha vhidzwaho nga d. ḽawe

Rom 10:13 vhidzelela d. ḽa Yehova vha a tshidzwa

Flp 2:9 d. ḽi fhiraho madzina oṱhe

DZINANI

, 1Sa 17:45 ndi khou ḓa u lwa d. ḽa Yehova

DZINGAHO

, Lev 19:14 U songo sema o d. nḓevhe

Yes 35:5 hu ḓo thivhululwa nḓevhe dza vho d.

Mar 7:37 U ita uri vho d. nḓevhe vha pfe

DZINGINYISA

, Hag 2:7 Ndi ḓo d. tshaka dzoṱhe

DZIṄWE NNGU

, Yoh 10:16 Ndi na d. dzi si dza hetshi

DZITSHAKA

, Luk 21:24 zwifhinga zwa d.

DZIVHANI

, Nzu 19:20 d. ḽa mulilo ḽi dugaho tsevhela

DZIVHISA

, 1Krt 7:35 A thi khou ni d., ndi khou

DZUDZANYA

, Rom 13:14 ni songo dzula no d. u

DZUDZANYE

, Ef 1:10 uri a d. zwithu

DZUDZANYEA

, 1Krt 14:33 wa mulalo, o d.

1Ti 3:2 Mulavhelesi a vhe o d.

DZUDZANYEAHO

, 1Krt 14:40 yavhuḓi na yo d.

DZULA

, Ps 110:1 D. thungo kha tshanḓa tsha u ḽa

Muh 3:14 zwine Mudzimu a ita zwi ḓo d.

1Pe 1:25 zwine Yehova a amba zwi d.

1Yo 2:17 a itaho zwine Mudzimu a funa u ḓo d.

DZULANI

, Kol 3:2 D. ni tshi humbula nga ha

DZUMBA

, Mir 28:13 d. vhutshinyi hawe ha nga

DZUMBIWAHO

, Luk 8:17 zwo d. zwi ḓo dzumbululwa

1Krt 2:10 muya mukhethwa u dzumbulula zwo d.

DZUMBULULELA

, Mat 11:25 wo zwi d. vhana

1Krt 2:10 Mudzimu o zwi d. riṋe a tshi shumisa

DZUMBULULWA

, Rom 8:19 u d. ha vhana

Ef 3:5 tshiphiri tsho d. kha vhaapostola na

E

EḒELA

, 1The 5:6 ri songo e. u fana na vhaṅwe

EDENI

, Gen 2:8 Mudzimu a lima tsimu ya E.

EDZISA

, Rom 12:2 Ni songo e. vha ḽino shango

EDZISAHO

, Ef 5:1 ivhani vha e. Mudzimu sa vhana

EDZISANI

, 1Krt 11:1 E. nṋe, samusi ndi tshi edzisa

EDZISE

, Hev 13:7 ni e. lutendo lwavho

EE

, Mat 5:37 E. yaṋu i vhe e.

EFESA

, 1Krt 15:32 ndo lwa na zwivhanda E.

EGIPITA

, Mat 2:15 Ndo vhidza murwa wanga e E.

ELEKANYA

, Gen 24:63 Isaka e mudavhini u a e.

Ps 19:14 zwine nda e. mbiluni yanga zwi takadze

Ps 77:12 Ndi ḓo e. nga mishumo yau yoṱhe

Mir 15:28 muvhuya u fhindula o thoma a e.

ELI

, 1Sa 1:3 vharwa vha E. vho shuma sa vhotshifhe

ELIA

, Yak 5:17 E. o vha e muthu u fana na riṋe

EMULA

, Ek 20:17 U songo e. mufumakadzi wa muṅwe

EMULANA

, Rom 1:27 vhanna vha e. nga tshavho

EMULE

, Gal 5:16 ni si e. zwa ṋama

ENGEDZA

, Yes 54:2 e. thambo dza dennde ḽau

ESAU

, Gen 25:34 E. a nyadza ndugelo ya vhutanzhe

Hev 12:16 a nyadza zwikhethwa u fana na E.

ESERA

, Ese 7:11 tshifhe E., muḓivhi wa

E SI TSHITHU

, Gal 6:3 uri u wa ndeme ngeno e.

F

FA

, Yob 14:14 muthu a f., a nga dovha a tshila?

Hes 18:32 thi takali muthu a tshi f.

Luk 15:24 o vha o f., zwino u khou tshila

Yoh 11:25 u ḓo dovha a tshila naho a f.

Rom 14:8 musi ri tshi f., ri vha Yehova.

1Krt 15:53 zwine zwa f. a zwi tsha ḓo f.

Ef 2:1 no f. nga zwivhi, fhedzi ni vho tshila

Nzu 14:13 hu takala vhane vha f. vhe na vhuthihi na

FAHO

, Muh 9:5 vho f. a vha ḓivhi tshithu

Luk 20:38 Mudzimu wa vha tshilaho, hu si vho f.

 1The 4:13 u ḓivha zwine zwa ḓo itea kha vho f.

1The 4:16 vhafunziwa vho f. vha ḓo vuswa u thoma

FANELEA

, Hes 21:27 ane a f. a tshi swika

Luk 15:19 thi tsha f. u vha ṅwana

FANELEAHO

, Ek 18:21 u nange vha f., vha

Mat 10:11 ni ṱoḓe a f.

FANELEE

, 2The 1:5 ni f. u dzhena Muvhusoni

2Ti 3:17 a f. u ita mishumo yoṱhe yavhuḓi

FANELEI

, Mis 13:46 vhona ni sa f. u wana vhutshilo

1Krt 11:27 ane a nwa tshinwelo a sa f.

FANELWA

, Hev 11:38 songo f. nga ḽeneḽo shango

Nzu 4:11 Iwe Yehova, wo f., ngauri

FARA

, Yes 52:11 ni songo f. tshithu tshi re na tshika!

2Krt 6:17 ni litshe u f. zwithu zwi songo kunaho

FARA NGA MBILU

, Lev 19:18 U songo f.

FARA TSHITHU

, Dot 16:16 ni ḓe no f.

FAREKANEA

, Luk 10:40 Marita o f. nga mishumo

FARELELA

, Flp 2:16 no f. ipfi ḽa vhutshilo

FARWA

, Luk 22:37 O f. sa vhaitazwivhi

FASIṰERE

, Mis 20:9 Oitixo o dzula kha f.

FE

, Gen 3:4 Ni nga si f.

Yoh 8:51 a itaho zwine nda amba a nga si f.

FELA

, 2Krt 5:15 vha takadze we a vha f.

FELE

, Hev 2:9 Yesu a f. vhoṱhe

FEMAHO

, Ps 150:6 Zwoṱhe zwi f., zwi rende Yehova

FHANDEKANA

, 1Krt 1:10 a no ngo tea u f.

1Krt 7:10 mufumakadzi a songo f. na munna

1Krt 7:15 Arali a si mutendi a khetha u f.

FHANDEKANYA

, Mat 10:35 Ndo ḓa u f.

Rom 16:17 ni ṱhogomele vhane vha f.

FHASI

, Yos 1:8 bugu ya Mulayo u tea u i vhalela f.

Ps 1:2 Mulayo Wawe a u vhalela f.

FHAṰA

, Ps 127:1 Arali Yehova a sa f. nnḓu

Yes 65:21 f. nnḓu vha dzula khadzo

Luk 17:28 vha tshi ṱavha, vha tshi f.

1Krt 3:10 a dzule a tshi sedza nḓila ine a f. ngayo

1Krt 8:1 Ane a ḓivha u a ḓikukumusa, lufuno lu a f.

1Krt 10:23 fhedzi a si zwoṱhe zwine zwa f.

FHAṰUTSHEDZA

, Gen 1:28 Mudzimu a vha f. a ri

Luk 6:28 ni tshi f. vhane vha ni sema

Rom 12:14 Dzulani ni tshi f. vhane vha ni tovhola

FHAṰUTSHEDZE

, Num 6:24 Yehova nga a ni f.

FHAṰUTSHEDZWA

, 2Krt 6:2 Ndi tshifhinga tsha u f.

FHAṰUTSHEDZWAHO

, Haṱ 5:24 o f. ndi Yaele

FHAṰUTSHEDZWE

, Yoh 12:13 f. a ḓaho nga dzina

FHAṰUWA

, Mat 26:41 Dzulani no f., ni rabele

Luk 21:36 dzulani no f., ni tshi rabela

1Krt 16:13 Dzulani no f., no khwaṱha lutendoni

Ef 5:15 no f., ni tshimbile sa vho ṱalifhaho

Nzu 16:15 Hu takala ane a dzula o f.

FHAṰUWE

, 1Pe 4:7 ni f., ni dzule ni tshi rabela

FHEDZE

, Mis 20:24 ndi f. mbambe na mushumo

FHEDZI

, 1Krt 15:58 mushumo waṋu a si wa f.

FHELA MBILU

, Mir 25:15 Nga u sa f. u a kunda

Yak 5:8 ni songo f.; khwaṱhisani mbilu

2Pe 3:15 u sa f. ha Murena washu sa u tshidzwa

FHELELA

, Dot 32:4 ene Tombo, mishumo yawe yo f.

Mat 5:48 vho fhelelaho samusi na Khotsi aṋu o f.

FHELELA MBILU

, 1The 5:14 ni songo f. vhoṱhe

FHELELI MBILU

, 2Pe 3:9 Yehova ha ni f.

FHELI MBILU

, Neh 9:30 u sa f. miṅwaha minzhi

1Krt 13:4 Lufuno a lu f., lu na vhuthu

FHELISA

, 2The 1:9 a vha f. tshoṱhe

FHELISWA

, Mir 29:1 Ane a omisa mutsinga u ḓo f.

Mat 25:46 vha ḓo f. tshoṱhe

2Pe 3:7 hu tshi f. vha sa ofhi Mudzimu

FHETHU

, Rom 15:23 huwelela f. hoṱhe

FHETHU HAVHUḒI

, Ps 26:12 ndo ima f.

FHINDULA

, Mir 15:23 Hu takala ane a f. zwo teaho

Mir 15:28 muvhuya u f. o thoma a elekanya

Mir 18:13 u f. u songo thoma wa pfa

Kol 4:6 ḓivhani nḓila ya u f. ngayo vhoṱhe

1Pe 3:15 ni dzule no ḓiimisela u f.

FHIRA ZWOṰHE

, 1Krt 12:31 sumbedza tshine tsha f.

FHISEA

, Yes 37:32 Zwi ḓo itwa nga u f. ha Yehova

Rom 10:2 vha shumela Mudzimu nga u f., fhedzi

2Ti 4:2 nga u f., zwifhingani zwavhuḓi

FHISEE

, Rom 12:11 tendela muya u tshi ita uri ni f.

FHISETSHELA

, Ps 69:9 Ndi f. nnḓu yau

FHISETSHELAHO

, Tit 2:14 vha f. mishumo mivhuya

FHODZA

, Ps 147:3 U f. vha mbilu dzo vunḓekanaho

Mir 12:18 lulimi lwa wa vhuṱali lu a f.

Luk 9:11 a f. vha lwalaho

Nzu 22:2 Maṱari ayo o itelwa u f. dzitshaka

FHODZE

, Yes 61:1 uri ndi f. mbilu dza vho vhaisalaho

Luk 10:9 ni f. vhalwadze ni ri, Muvhuso u tsini

FHODZWA

, 2Krk 36:16 hu si na fhulufhelo ḽa u f.

Mis 5:16 vha f. vhoṱhe

FHULUFHEDZEA

, Yos 23:8 ni tea u f. kha Yehova

2Sa 22:26 U f. kha ane a f.

1Krk 29:17 u takalela u f.

Yob 27:5 Ndi ḓo f. u swika ndi tshi fa!

Ps 19:7 Khumbudzo dza Yehova dzi a f.

Ps 25:21 Ngavhe u f. zwi tshi ntsireledza

Ps 26:11 ndi ḓo tshimbila nga u f.

Ps 33:4 zwine Yehova a ita zwi a f.

Ps 101:2 Mbilu yanga i ḓo f. nḓuni yanga.

Mik 6:8 u haṱule nga nḓila yo teaho, u fune u f.

Hab 2:4 u ḓo tshila ngauri u a f.

Luk 16:10 Ane a f. kha zwiṱuku u f. kha zwinzhi

1Krt 10:13 Mudzimu u a f., ha nga tendi ni tshi

2Krt 8:21 lwelani u ita zwoṱhe nga u f.

Hev 13:18 f. kha zwithu zwoṱhe

FHULUFHEDZEAHO

, Ek 18:21 nanga vha f.

1Sa 2:9 U linda hune vha f. vha kanda

Ps 37:28 Yehova ha nga ṱutsheli vhathu vha f.

FHULUFHEDZEE

, 1Krt 4:2 vhalanda vha f.

Tit 2:10 vha f. kha zwoṱhe

Nzu 2:10 u f. u swika u tshi fa

FHULUFHEDZISA

, 1Dz 8:56 tshe tshi si itee kha zwe a f.

Ps 15:4 ha shanduli zwe a f., naho zwi

2Krt 1:20 zwe Mudzimu a f., zwo vha ee nga ene

Hev 10:23 we a f. u a fhulufhedzea

FHULUFHELA

, Ps 9:10 vha ḓivha dzina ḽau vha ḓo u f.

Ps 56:11 Ndi f. Mudzimu; a thi ofhi

Ps 84:12 Hu takala ane a f. iwe

Ps 146:3 Ni songo f. vharangaphanḓa kana

Ps 146:5 Hu takala muthu ane a f. Yehova

Mir 3:5 F. Yehova nga mbilu yau yoṱhe

Mir 28:26 Ane a f. mbilu yawe ndi tsilu

Yer 17:5 ane a f. vhathu u ḓo welwa nga khombo

Mis 17:31 vha nga f. ngauri o vusa onoyo muthu

2The 3:4 ri a ni f. samusi ri tshi tevhela Murena

Hev 6:19 Zwine ra zwi f. ndi thikho

FHULUFHELANI

, Ps 62:8 F. ene misi yoṱhe

FHULUFHELO

, Mir 3:26 Yehova u ḓo vha f. ḽau

Rom 8:24 tshidzwa ri na f.; f. ḽine ḽa vhonwa a si f.

Rom 12:12 Takalani ngauri ni na f.

Rom 15:4 nga u konḓelela hashu ri na f.

Ef 1:18 ḓivha f. ḽine a ni ṋea ḽone

Ef 2:12 ni si na f., ni sa ḓivhi Mudzimu

FHUMUDZE

, 1Pe 2:15 ni f. vha si na ṱhalukanyo

FHUMUDZWA

, Yer 31:15 Rahele ha ṱoḓi u f.

Mat 5:4 Hu takala vhane vha lila, vha ḓo f.

FHUMULA

, Yob 37:14 F., u humbulisise nga ha

Ps 32:3 ndi tshi f., marambo anga o tshinyala

Muh 3:7 tshifhinga tsha u f. na tsha u amba

FHUMULE

, Ps 4:4 Ni ambele mbiluni, ni f.

FHURA

, Lev 19:13 U songo f. muṅwe muthu

2Krt 7:2 a hu na we ra mu f.

FHURE

, Gal 6:7 Mudzimu ni nga si mu f.

FHURWA

, 1Krt 6:7 Ndi khwine u f.

Gal 6:7 Ni songo f.: Mudzimu ni nga si mu fhure

 FI

, Ps 89:48 Ndi nnyi ane a nga tshila a sa f.?

Yoh 11:26 ane a ntenda ha nga f.

FILIPO

, Mis 8:26 Muruṅwa wa Yehova a amba na F.

Mis 21:8 muevangeli F., muṅwe wa vha sumbe

FINIASI

, Num 25:7 F. a tshi zwi vhona, a dzhia pfumo

FUKEDZI

, 1Krt 11:6 Arali mufumakadzi a sa f. ṱhoho

FUKEDZWA

, 2Krt 3:15 mbilu dzavho dzo f.

FUMBA

, Rom 2:29 u f. hawe ndi ha mbiluni

1Krt 7:19 U f. a zwi ambi tshithu

FUMI

, Gen 18:32 A thi nga fhelisi ndi tshi itela vha f.

FUNA

, Ek 35:5 Muṅwe na muṅwe we mbilu yawe ya f.

Lev 19:18 f. muṅwe muthu vhunga u tshi ḓifuna

Dot 6:5 f. Yehova nga mbilu yau yoṱhe

Ps 40:8 ndi takalela u ita zwine wa zwi f.

Ps 143:10 Mpfunze u ita zwine wa zwi f.

Mir 16:4 o ita zwoṱhe uri hu itee zwine a f.

Mat 3:17 Murwa wanga, ane nda mu f.

Mat 6:10 Zwine wa zwi f. nga zwi itwe kha ḽifhasi

Mat 22:37 U tea u f. Yehova nga zwoṱhe

Mar 10:21 Yesu a mu f., a amba nae a ri

Luk 22:42 hu songo itwa zwine nda zwi f., hu itwe

Yoh 3:16 Mudzimu o f. shango zwihuluhulu

Yoh 6:38 ndo ḓa uri ndi si ite zwine nda f.

Yoh 13:1 o f. vhatevheli vhawe u swika a tshi fa

Mis 21:14 hu itwe zwine Yehova a zwi f.

Rom 8:28 vhe vha vhidzwa u ya nga zwine a f.

Rom 9:11 u nanga ane a f., hu si nga zwine

Rom 12:2 ni kone u ṱalukanya zwine Mudzimu a f.

1Krt 12:18 o i vhea nga nḓila ine a f.

2Krt 2:8 ni sumbedze uri ni a mu f.

Ef 3:11 u tendelana na zwine a f. zwi tshi itwa

Kol 3:19 dzulani ni tshi f. vhafumakadzi vhaṋu

1Yo 2:15 Ni songo f. shango kana

1Yo 2:17 a itaho zwine Mudzimu a f. u dzula e hone

1Yo 4:10 Mudzimu u a ri f., hu si nge ra mu f.

1Yo 5:3 U f. Mudzimu zwi katela u

1Yo 5:14 ri humbele zwine a f., u ḓo ri pfa

Nzu 3:19 vhane nda vha f. ndi a vha kaidza

FUNAHO

, Yoh 12:25 A f. vhutshilo hawe u ḓo fa

FUNANE

, Yoh 13:34 uri ni f.

Rom 12:10 Ni f. sa murathu na mukomana

Rom 13:8 Ni songo koloda tshithu, ni f.

1Pe 4:8 ni f. nga maanḓa, lufuno lu fukedza zwivhi

FUNANI

, 1Pe 2:2 f. mafhi a ipfi

FUNE

, Rom 8:39 zwi nga si ite uri Mudzimu a si ri f.

Rom 12:9 ni f. zwivhuya

Yuda 21 ni dzule ni tshi ita uri Mudzimu a ni f.

FUNESA

, Mat 10:37 Ane a f.

1Ti 6:4 U f. u hanedza na u ṱaṱa khani

FUNI

, 1Yo 4:20 a sa f. wahawe ha f. Mudzimu

FUNWA

, Kol 4:14 Luka wa dokotela, ane a f.

FUNWAHO

, Dan 9:23 u munna a f.

Mat 7:21 hu dzhena vha itaho zwi f. nga Khotsi

FUNZA

, Ps 32:8 Ndi ḓo u f. nḓila ine wa tea u i fara

Mir 9:9 F. muthu u luga, ndi hone a tshi ḓo engedza

Yes 48:17 Ane a khou ni f. uri ni vhuyelwe

Yer 31:34 A vha tsha ḓo f. vhahavho

Mat 7:28 mangadzwa nga nḓila ine a f. ngayo

Mat 7:29 a tshi f. zwo vhonala uri o ṋewa maanḓa

Mat 15:9 vha f. milayo ya vhathu

Yoh 7:16 Zwine nda f. a si zwanga

Rom 2:21 iwe ane wa f. muṅwe, khezwi u sa ḓifunzi?

Rom 15:4 zwo ṅwalelwa u ri f.

FUNZA NGA VHUTSILA

, 2Ti 4:2 fheli mbilu na u f.

FUNZE

, Ese 7:10 Esera o lugiselela mbilu yawe uri a f.

Mat 28:20 ni vha f. u ita zwoṱhe zwe nda ni vhudza

Ef 4:11 vhaṅwe vha lise, vhaṅwe vha f.

1Ti 2:12 Mufumakadzi a thi mu tendeli uri a f.

FUNZWA

, Yes 54:13 Vharwa vhau vha ḓo f. nga

Yoh 7:15 ngeno a songo f. zwikoloni?

FUSHEA

, Flp 4:11 ndo guda u f.

FUSHEE

, 1Ti 6:8 kha ri f. nga zwiḽiwa na zwiambaro

FUSHEI

, Yuda 16 vhanna vha a gungula, a vha f.

G

GABRIELE

, Luk 1:19 G. a imaho tsini na Mudzimu

GALIKI

, Num 11:5 Ro ṱuvha nyala na g.!

GAMALIELE

, Mis 22:3 ndo funzwa nga G.

GAMELA

, Mat 19:24 zwi ḓo nga g. i tshi dzhena

GARIKI

, Haṱ 4:13 g. dza 900 dzi re na mabanga

2Dz 6:17 g. dza mulilo dzo tanga Elisha

GEHASI

, 2Dz 5:20 G. o ri, ndi ḓo mu tevhela

GEHENA

, Mat 10:28 ane a nga ni fhelisa G.

GIBEONI

, Yos 9:3 vha G. na vhone vho pfa

GIDIMA

, Gal 5:7 No thivhelwa nga nnyi, ni tshi g.

GIDIMANI

, 1Krt 9:24 G. uri ni wane pfufho

GIDIONI

, Haṱ 7:20 Banga ḽa Yehova na ḽa G.

GOḒA

, 1Sa 17:26 ane a g. mmbi

Luk 18:32 vha mu g., vha mu pfela mare

GOḒIWA

, Luk 22:63 a rwiwa na u g.

GOGO

, Ek 23:2 U songo tevhela g.

Nzu 7:9 g. ḽihulu ḽi sa vhalei

GOLE

, Ek 13:22 G. nga masiari, mulilo nga

Hev 12:1 g. ḽingafha ḽa ṱhanzi

GOLGOTHA

, Yoh 19:17 Dethele, ndi G.

GOLIATA

, 1Sa 17:4 muhali ane a pfi G.

GOMELA

, Ek 2:24 Mudzimu a pfa u g. havho

Yes 35:10 U ṱungufhala na u g. a zwi tsheeho

Hes 9:4 swaya vhane vha lila na u g.

Rom 8:22 tsiko yoṱhe i kha ḓi g.

GOMELELO

, Yer 17:8 Nga ṅwaha wa g. ha nga vhilaeli

GOMORA

, Gen 19:24 tsevhela na mulilo zwi ne G.

GONDOLO

, Ef 6:17 ambarani g. ḽa u tshidza

GONI

, Yes 40:31 Vha ḓo takuwa nga phapha sa g.

GONYA

, Yoh 3:13 a hu na we a g. ṱaḓulu

GOROI

, Mat 13:25 zwala tsheṋe vhukati ha g.

GUDA

, 2Ti 3:7 vha dzula vha tshi g., fhedzi a vha wani

GUDE

, Dot 4:10 Kuvhanganya vhathu uri vha g.

GUDISA

, Mir 22:6 G. mutukana; na musi o no aluwa

2Krt 5:11 ri dzula ri tshi g. vhaṅwe uri vha tende

1Pe 5:10 Mudzimu u ḓo ni g. nga ho fhelelaho

GUMBA

, Yes 40:22 a dzulaho kha ḽifhasi ḽa g.

GUMI

, Ps 119:96 ndaela yau a i g.

GUNGULA

, 1Krt 10:10 Ni songo g.

Yuda 16 Vhenevho vhanna vha a g.

GUNGULI

, Flp 2:14 itani zwoṱhe ni sa g.

GUNGWA

, Gen 6:14 fhaṱa g.

H

HADZIMA

, Ps 37:21 Muvhi u a h. a si tsha lifha

Mir 19:17 a sumbedzaho vhuthu mushai u h. Yehova

Luk 6:35 u h. ni sa lavheleli nzwalelo

HALELUYA

. Sedzani RENDANI YEHOVA.

HALIFHELA

, Kol 3:19 ni songo vha h.

1Ti 5:1 U songo h. vhanna vhahulwane

HALWA

, Mir 20:1 Waini ndi mugoḓi, h. a vhu langei

HANEDZA

, Mis 17:7 vha khou h. mulayo wa Kesare

HANGWA

, Ps 119:141 a tho ngo h. ndaela dzau

Flp 3:13 Ndi h. zwi re murahu, nda

HANGWE

, Dot 4:23 Ni ṱhogomele uri ni si h.

HANGWELA

, Neh 9:17 Mudzimu o ḓiimiselaho u h.

Ps 103:3 u h. vhukhakhi hau hoṱhe

Mir 17:9 Ane a h. vhutshinyi u ṱoḓa lufuno

Yes 55:7 Mudzimu u ḓo ni h. tshoṱhe

Mat 6:14 ni tshi h. na Khotsi aṋu u ḓo ni hangwela

Kol 3:13 Yehova o ni h. zwi tshi bva mbiluni

HANGWELE

, Mat 18:21 ndi mu h. lungana?

HANGWELWA

, Mat 26:28 o shululelwaho u h. zwivhi

HANGWELWE

, Mis 3:19 uri ni h. zwivhi

HANGWI

, Yes 49:15 a mamisaho ha h. ṅwana wawe

Hev 6:10 Mudzimu o luga, ha h.

HARAMAGEDO

, Nzu 16:16 nga Tshihevheru ha pfi H.

 HATSI

, Yes 65:25 Ndau i ḓo ḽa h. vhunga mboho

1Krt 3:12 Arali na fhaṱa kha mutheo nga h.

HAṰULA

, Yes 26:9 Musi u tshi h. ḽifhasi

Mat 7:2 nḓila ine na h. ngayo, ni ḓo haṱulwa ngayo

Luk 6:37 litshani u h. uri ni si haṱulwe

Yoh 5:22 Khotsi o kumedzela u h. hoṱhe kha Murwa

Mis 17:31 o vhea ḓuvha ḽine a ḓo h.

Rom 14:4 u nnyi ane wa h. mushumeli wa muṅwe

1Krt 6:2 ḓivhi uri vhakhethwa vha ḓo h. shango?

Yak 4:12 u ḓiita nnyi u tshi h. muhura wau?

HAṰULE

, Luk 22:30 ni dzule kha dzikhuluṋoni ni h.

HAṰULELWA

, 2Krt 1:9 Ro pfa u nga ro h. lufu

HAṰULE NGA NḒILA YO TEAHO

, Mik 6:8 uri u h.,

Luk 18:7 Mudzimu a nga si h.?

HAṰULWA

, Muh 8:11 a yo ngo h. nga u ṱavhanya

Rom 14:10 roṱhe ri ḓo h. nga Mudzimu

HAYANI

, Flp 3:20 h. hashu ndi ngei ṱaḓulu

HENOXE

, Gen 5:24 H. a tshimbila na Mudzimu

HEVHEDZWA

, 1Krk 28:12 pulane ya zwe a h.

2Ti 3:16 Maṅwalo oṱhe o h.

HISKIA

, 2Dz 19:15 H. a rabela phanḓa ha Yehova

HOLEFHALAHO

, Lev 22:21 tshi songo vha tsho h.

Maḽ 1:8 Na ḓisa tshifuwo tsho h. kana tshi lwalaho

HOLELA

, Yer 22:13 A hana u mu h.

HOMOLOSA

, Mat 11:28 Iḓani ha nṋe, ndi ḓo ni h.

HOMOLOSE

, Mis 3:19 uri Yehova a ni h.

HOṰHE-HOṰHE

, 2Krk 16:9 Yehova o lavhelesa h.

HOYA

, Mir 29:5 Ane a h. muhura wawe u retshela

HUKHETHWA

, Ek 26:33 H. na fhethu H.-khethwa

HULISA

, Ek 20:12 H. khotsi au na mme au

Mir 3:9 H. Yehova nga zwithu zwa ndeme

Rom 12:10 Kha u h. vhaṅwe ni vhe wa u thoma

1The 5:13 ni vha fune na u vha h. nga mushumo

HULISWA

, Yoh 12:43 vha tshi funa u h. nga vhathu

Flp 1:29 no h. uri ni tambudzelwe ene

HULISWAHO

, 2Pe 2:10 sasaladza vha h. nga

HUMBELA

, Gen 15:5 Ndi h. uri u lavhelese ṱaḓulu

Dot 10:12 ndi mini zwine Yehova a khou u h. zwone?

Ps 20:5 Ngavhe Yehova a tshi u ṋea zwine wa zwi h.

Mat 6:8 u ḓivha zwine na ṱoḓa ni sa athu u mu h.

Mat 7:7 Dzulani ni tshi h., ni ḓo ṋewa

Yoh 14:13 zwine na h. nga dzina ḽanga, ndi ḓo ita

Rom 12:1 ngauri no khathutshelwa, ndi a ni h.

2Krt 5:20 ri a h.: Pfumedzanani na Mudzimu

Ef 3:20 zwi fhiraho zwoṱhe zwine ra nga zwi h.

Hev 5:7 Kristo o h. na u rabela

1Yo 5:14 h. zwine zwa tshimbidzana na zwine a

HUMBELA URI NI RI THUSE

, 1The 2:6 a ro ngo h. nga

HUMBELE TSHITHU

, 1Krt 9:18 zwa nthusa uri ndi si h.

HUMBUDZA

, 2Pe 1:12 Ndi ḓo dzula ndi tshi ni h.

HUMBULA

, Ps 8:4 Muthu u tou vha mini u tshi mu h.

Mir 20:5 Zwine muthu a h. zwi nga maḓi a re tshisimani tsho tsaho

Rom 8:6 U h. nga ha zwivhi zwi isa lufuni

Rom 12:3 ni songo h. uri ni khwine

1Krt 2:16 ri h. u fana na Kristo

Ef 4:23 vhaswa kha nḓila ine na h. ngayo

Flp 2:5 u h. u fana na Kristo

Flp 3:19 vha h. zwithu zwa shango

Kol 3:2 Dzulani ni tshi h. zwithu zwa ṱaḓulu

Yuda 4 vha ita tshivhi vha sa shoni vha tshi h.

HUMBULELE

, Mat 24:44 tshifhinga tshine ni si tshi h.

HUMBULI

, Gen 18:25 A thi h. uri u nga

HUMBULWA

, Yes 65:17 zwa kale a zwi tsha ḓo h.

HUMELA

, Hev 10:39 vha u h. murahu ra fheliswa

HUNE HA SENGISELWA

, Yoh 19:13 Pilato a dzula h.

HU SONGO VHA

, 1The 4:6 H. na ane a khakhela

HUVHADZE

, Yes 11:9 Zwi nga si h. kana zwa tshinya

HUWELELA

, Mat 9:35 Yesu o h. mafhungo maḓifha a

Luk 8:1 a tshimbila a tshi h. na u ḓivhadza

Mis 28:23 A h. khavho nga ha Muvhuso wa Mudzimu

Rom 10:14 nga pfa hani hu si na ane a h. khavho?

2Pe 2:5 Noaxe we a h. nga ha u luga

HUWELELE

, 2Ti 4:2 u h. ipfi nga u fhisea

HWESA

, Luk 11:46 ni h. vhathu mihwalo i lemelaho

I

IBVANI

, Yes 52:11 i. henefho, ni songo fara tshika

Nzu 18:4 I. khae vhathu vhanga

IḒA

, Nzu 22:17 a zwi pfaho nga a ri: I.!

IḒANI

, Yes 55:1 I., noṱhe ni re na ḓora, i. ni nwe maḓi!

IFA

, Num 18:20 Mukovhe wau na i. ḽau ndi nṋe

Ps 127:3 Vharwa ndi i. ḽi bvaho kha Yehova

1Pe 1:4 i. ḽi si na tshika na ḽi sa ṱahali

IḼANI IFA

, Mat 25:34 i. ḽa Muvhuso we na lugiselelwa

ILEDZANI

, 1Krt 6:18 I. u ḓifara luvhi

ILWA

, 1Ti 6:12 I. nndwa ya lutendo

ILWANI

, Luk 13:24 I. nga nungo dzoṱhe

IMA

, 1Krt 10:12 ane a humbula uri o i.

IMANI NO KHWAṰHA

, 1Krt 16:13 i. lutendoni

IMBELA

, Mat 26:30 renda Mudzimu nga u mu i.

Mis 16:25 Paulo na Silasi vha mu i.

Ef 5:19 ni tshi i.

IMBELANI

, Ps 96:1 I. Yehova luimbo luswa

IMELELA

, Flp 1:7 u i. mafhungo maḓifha nga

IME NO KHWAṰHA

, 1Pe 5:10 Mudzimu a ita uri ni i.

IPFI

, 1Dz 19:12 ha pfala i. ḽi tshi ambela fhasi

Mir 25:11 I. ḽo ambiwaho nga tshifhinga tsho teaho

Yes 55:11 i. ḽanga ḽi ḓo khunyeledza

Yoh 1:1 U bva mathomoni I. o vha e hone

Yoh 5:28 vha re mavhiḓani vha ḓo pfa i. ḽawe

Yoh 10:27 Nngu dzanga dzi pfa i. ḽanga

Mis 18:5 Paulo a farekanea vhukuma nga i.

Flp 2:16 no farelela i. ḽa vhutshilo

2Ti 2:15 u funza na u ṱalutshedza i. ḽa ngoho

IPFI ḼA MUDZIMU

, Yes 40:8 i. ḽi dzula ḽi hone

Mar 7:13 No ita uri i. ḽi si vhe ḽa ndeme nga

1The 2:13 no ḽi ṱanganedza sa i.

Hev 4:12 i. ḽi a tshila, ḽi na maanḓa

ISABELE

, 1Dz 21:23 I. u ḓo ḽiwa nga dzimmbwa

Nzu 2:20 u ṱanganedza I.

ISAI

, 1Sa 17:12 I. o vha e na vharwa vha malo

Yes 11:1 Tavhi ḽi ḓo simuwa kha tshiguthe tsha I.

ISAKA

, Gen 22:9 A vhofha murwa wawe I.

I SA LILI

, Yes 53:7 sa nngu i. i tshi vheulwa

ISIRAELE

, Gen 35:10 u ḓo pfi I.

Gal 6:16 khathutshelo na mulalo kha I. wa Mudzimu

ISWE

, Ef 4:14 ri si i. ngeno na ngei

ITA

, Mat 28:20 funze u i. zwe nda ni vhudza

Rom 7:15 Ndi i. zwine nda zwi vhenga

2Krt 3:5 ene ane a ri thusa u i. wonoyu mushumo

1Yo 3:6 A re na vhuthihi nae ha dzuli a tshi i. tshivhi

ITE

, Rom 14:19 ri i. zwoṱhe zwine zwa ḓisa mulalo

ITEA

, Yes 46:10 u bva mathomoni zwine zwa ḓo i.

ITEE

, Mat 5:17 Ndo ḓa u ita uri zwo ṅwaliwaho zwi i.

ITELE

, Rom 15:2 ri i. vhaṅwe zwivhuya, vha khwaṱhe

K

KAIDZA

, Mir 3:11 U songo mu nyadza a tshi u k.

Mir 27:5 U k. zwi fhira lufuno lwo dzumbamaho

Mir 27:6 Khonani i fhulufhedzeaho i a k.

KAIDZWA

, Mir 29:1 a k. a omisa mutsinga, u ḓo

Muh 7:5 Khwine u thetshelese u tshi k. nga muṱali

Hev 12:11 u k. a zwi takadzi

KAINI

, 1Yo 3:12 ri songo nga K. we a vhulaya murathu

KALAHA

, Ps 71:9 U songo nṱutshela musi ndo no k.

KALE

, 1Pe 4:3 k. no vha ni tshi ita zwine zwa itwa nga

KALEBE

, Num 13:30 K. a lingedza u fhumudza vhathu

Num 14:24 K. o vha a sa fani na vhaṅwe

KALIWA

, Dan 5:27 wo k., wa wanala u sa lemeli

KAMARANI

, Yes 26:20 tshimbilani ni dzhene k. dzaṋu

KAMBIWA

, Ef 5:18 ni songo k.

KAṊA

, Hos 8:7 vha ṱavha muya, vha k. ḓumbu

2Krt 9:6 ane a zwala zwiṱuku u ḓo k. zwiṱuku

 Gal 6:7 muthu u ḓo k. zwe a zwala

Gal 6:9 ri ḓo k. arali ri sa neti

KANA

, Yoh 2:1 munyanya ngei K. kha ḽa Galilea

KANDEKANYA

, Rom 16:20 u ḓo k. Saṱhane hu si kale

Hev 10:29 u k. Murwa wa Mudzimu

KAṊI

, Muh 11:4 ane a lavhelesa makole ha nga k.

KARUWE

, Rom 13:11 tshifhinga tsha uri ni k.

KEFA

, 1Krt 15:5 a ḓivhonadza kha K., na kha vha 12

Gal 2:11 K. a tshi ḓa Antiokia ndo mu kaidza

KESARE

, Mat 22:17 zwo tea uri ri badele K. muthelo?

Mar 12:17 K. mu ṋeeni zwi re zwawe, na Mudzimu

Yoh 19:12 wa mu vhofholola a u khonani ya K.

Yoh 19:15 Khosi yashu ndi K. e eṱhe

Mis 25:11 mulandu u fhiriselwe kha K.!

KHAKHA

, Mat 18:15 wahau a k., iya u mu

Yak 3:2 roṱhe ri a k. lunzhi

KHAKHATHI

, Ps 5:6 Yehova u nengiswa nga k. na

Ps 11:5 U vhenga ane a funa k.

KHAKHATHINI

, Ps 72:14 vha tsikeledzwa vhe k.

KHAKHELA

, 2Sa 12:13 Davida a ri: Ndo k. Yehova

Kol 3:13 naho muṅwe o ni k.

KHAKHELWA

, 1Krt 6:7 konḓelelani musi no k.

KHAKHI

, Dot 32:4 Mudzimu a sa k.

1Dz 8:46 a hu na a sa k.

KHAKHISA

, Mat 5:29 ḽiṱo ḽi tshi ni k., ḽi nongoleni

KHAKHULULA

, Dot 8:5 u k. sa muthu a tshi k. ṅwana

Ps 94:12 hu takala ane wa mu k.

Gal 6:1 ni lingedze u mu k. nga vhuthu

KHALADZI

, Dot 27:22 ane a lala na k. awe

KHANA

, Yes 40:11 U ḓo dzi takula a dzi vhea kha k.

KHANI

, Mir 15:18 ane a lenga u sinyuwa u dzikisa k.

Mis 15:39 zwa ita uri hu vhe na k. khulu

KHAṊO

, Mat 9:37 K. ndi khulu, vhakaṋi a si vhanzhi

KHAṊO YA U THOMA

, Rom 8:23 ri wana k. ya muya

KHARE

, Mir 12:4 Mufumakadzi ndi k. kha munna

Mat 27:29 a luka k. ya mipfa

1Krt 9:25 vha wana k. i ṱahalaho

KHAṰHULO

, Yob 34:12 ha kombamisi k.

Yob 40:8 Naa u timatima k. yanga?

1Pe 4:17 k. i ḓo thoma kha vha nnḓu ya Mudzimu

KHAṰHULO YO TEAHO

, Ps 37:28 Yehova u funa k.

Mir 29:4 Khosi i ladza shango nga k.

Muh 5:8 hu si na k. na zwo lugaho, u songo

Yes 32:1 Vhakololo vha ḓo vhusa uri hu vhe na k.

KHATHUTSHELA

, 1Krk 21:13 ngauri u a k. zwihulu

Neh 9:19 a wo ngo vha laṱa, nge wa vha k. zwihulu

Ps 78:38 Fhedzi a vha k.; a vha hangwela

Yes 55:7 a vhuyelele kha Yehova ane a ḓo mu k.

Mat 5:7 Hu takala vhane vha k.

Luk 6:36 Dzulani ni tshi k., sa Khotsi aṋu

2Krt 1:3 Khotsi wa u k. hoṱhe

Yak 2:13 U k. zwi fhira khaṱhulo

KHATHUTSHELO

, Dot 4:31 ndi Mudzimu wa k.

Mat 9:13 Ndi ṱoḓa k. hu si tshiṱhavhelo

Yak 5:11 Yehova u na lufuno luhulu na k.

KHATHUTSHELWA

, Mir 28:13 ane a vhu bula, u ḓo k.

KHERULANI

, Yoe 2:13 K. mbilu

KHETHA

, Yer 1:5 Ndo u k. u sa athu u bebwa

KHETHEKANYA

, Lev 11:47 u k. vhukati ha zwa

Mat 25:32 a k. vhathu

Hev 5:14 u k. zwo lugaho na zwi songo lugaho

KHETHWA

, 1Dz 9:3 Heyi nnḓu ndo i ita k.

KHII

, Mat 16:19 Ndi ḓo u ṋea k. dza Muvhuso

Nzu 1:18 ndi na k. dza lufu na dza Vhiḓa

KHISI

, Luk 22:48 u fheṱa Murwa muthu nga k.?

KHOḒA

, 1Krt 11:2 ndi a ni k. ngauri no

Yuda 16 vha k. vhaṅwe u itela u ḓivhuyedza

KHOḒWA

, Mir 27:21 Muthu u lingwa nga u k.

KHOḒWE

, Mir 27:2 Fhumula, u k. nga muṅwe

KHOFHE

, Mir 23:21 K. dzi ambadza madzanganda

KHOFHENYANA

, Mir 6:10 K., ndi tou zhambu

KHOKHONYA

, Mat 7:7 dzulani ni tshi k. ni ḓo vulelwa

KHOLE

, Hev 10:26 arali ri tshi ita tshivhi nga k.

KHOLOMO

, Dot 25:4 U songo thivha k. mulomo i tshi

1Krt 9:9 Mudzimu u vhilaela nga ha k.?

KHOMBE

, Yes 56:4 k. dzi nangaho zwi ntakadzaho

Mat 19:12 hu na k. dze dza bebwa dzi k.

KHOMBO

, Mir 22:3 O ṱalifhaho u vhona k. a khuda

Yes 5:20 K. kha vhane vha ri zwavhuḓi ndi zwivhi

1Krt 9:16 K. ndi sa ḓivhadzi

Nzu 12:12 K. kha ḽifhasi na lwanzhe

KHOMBONI

, Mir 27:12 a si na tshenzhelo a wela k.

2Krt 11:26 ndi k. miḓini na kha

KHONANI

, 2Krk 20:7 k. yau Abrahamu

Ps 25:14 Yehova u vha k. ya vhane

Ps 55:13 K. yanga ine nda i ḓivha

Mir 3:32 U vha k. ya tsini-tsini na o lugaho

Mir 14:20 mupfumi u na k. nnzhi

Mir 16:28 Ane a tshinya dzina u luṱanya k.

Mir 17:17 K. ya vhukuma i sumbedza lufuno

Mir 18:24 k. i tikedzaho u fhira ṅwana wa mme

Mir 27:6 K. i a kaidza naho zwi sa takadzi

Luk 16:9 Itani k. nga lupfumo lwa ḽino shango

Yoh 15:13 fela k.

Yoh 15:14 k. dzanga na ita zwe nda ni vhudza

1Krt 15:33 K. mmbi dzi tshinya

Yak 2:23 Abrahamu a vhidzwa k. ya Yehova

KHORO

, Mat 7:13 Dzhenani nga k. tsekene

Mat 7:14 k. i yaho vhutshiloni ndi tsekene

KHOSI

, Haṱ 21:25 ho vha hu si na k. kha ḽa Isiraele

1Sa 23:17 u ḓo vha k., nda vha nga fhasi hau

Ps 2:6 ndo vhea k. yanga ngei Tsioni

Mir 21:1 Mbilu ya k. i fana na milambwana

Yes 32:1 K. i ḓo vhusa uri hu vhe na zwivhuya

Sak 14:9 Yehova u ḓo vha K. kha ḽifhasi ḽoṱhe

Mat 21:5 K. yau i khou ḓa yo ṋamela donngi

Mat 27:29 Ri a vusa, iwe K. ya Vhayuda!

Yoh 19:15 K. yashu ndi Kesare

1Krt 15:25 u fanela u vhusa sa k. u swika

KHOSI YA DEVHULA

, Dan 11:7 a lwa na k.

Dan 11:40 k. ya ḓa ya lwa nayo i na gariki

KHOSI YA MUFUMAKADZI

, 1Dz 10:1 K. ya ya kha

KHOSI YA TSHIPEMBE

, Dan 11:11 K. i ḓo sinyuwa

Dan 11:40 k. i ḓo lwa nayo

KHOTHE

, Mar 13:9 Vhathu vha ḓo ni isa k.

1Krt 6:6 Vhakriste vha isana k.

1Krt 6:7 Musi ni tshi isana k.

KHOTSI

, Gen 2:24 sia k. awe na mme awe

Ek 22:22 Ni songo tambudza a si na k.

Ps 2:7 Ṋamusi ndi k. au

Ps 89:26 U K. anga, Mudzimu wanga

Ps 103:13 Vhunga k. a tshi khathutshela vhana

Yes 9:6 U ḓo pfi K. wa Lini na Lini, Mukololo wa

Mat 6:9 K. ashu wa ṱaḓulu, dzina ḽau nga ḽi

Mat 23:9 ni songo vhidza muthu na muthihi k.

Luk 2:49 ndi fanela u vha nḓuni ya K. anga

Luk 15:20 k. awe a mu gidimela a mu kuvhatedza

Yoh 5:20 K. u sumbedza Murwa zwine a ita

Yoh 10:30 Nṋe na K. ri vhathihi

Yoh 14:6 ane a ḓa kha K. a songo fhira kha

Yoh 14:9 A vhonaho nṋe o vhona K.

Yoh 14:28 K. ndi muhulwane kha nṋe

Yoh 14:28 ni takale uri ndi khou ya kha K.

KHOVHE

, Yon 1:17 a rumela k. khulu ya mila Yona

Yoh 21:11 mambule e na k. khulwane dza 153

KHUDA

, Tse 3:12 Vha ḓo k. nga dzina ḽa Yehova

KHUHU

, Mat 23:37 k. i tshi kuvhanganya zwikukwana

KHUKHULA

, Ps 119:165 tshine tsha nga vha k.

KHUKHULISA

, 1Krt 8:13 zwiḽiwa zwi tshi k. wahashu

1Krt 10:32 Ni songo k.

KHUKHULISE

, Luk 17:2 a k. muṅwe wa vhenevha

KHUKHULISI

, Flp 1:10 vho kunaho, ni sa k. vhaṅwe

 KHULI

, Yak 4:14 ni k. ine ya vha hone lwa

KHULUṊONI

, Ps 45:6 Mudzimu ndi k. yau lini na lini

Yes 6:1 ndo vhona Yehova o dzula kha k. nṱha-nṱha

Mat 25:31 Murwa muthu a tshi ḓa u ḓo dzula kha k.

Luk 1:32 Mudzimu u ḓo mu ṋea k. ya Davida

KHUMBELO

, Yak 5:16 K. ya o lugaho

KHUMBUDZO

, Ps 119:24 Ndi takalela k. dzau

KHUNI

, Mir 26:20 Ha sa vha na k., mulilo u a dzima

KHUNYELEDZA

, Yes 55:11 ipfi ḽanga ḽi ḓo k.

KHUTHADZA

, Yob 2:11 vha lilisa Yobo na u mu k.

Yes 49:13 Yehova o k. vhathu vhawe

2Krt 1:3 Mudzimu wa u k. hoṱhe

2Krt 1:4 uri ri kone u k. vhaṅwe

1The 2:11 ro ni ṱuṱuwedza, u ni k.

KHUTHADZE

, Yes 61:2 Uri ndi k. vhoṱhe vha lilaho

KHUTHADZWA

, Rom 15:4 nga u k. nga Maṅwalo

KHWAṰHAHO

, Rom 14:1 Ṱanganedzani a songo k.

Rom 15:1 ri konḓelele vha si na lutendo lwo k.

1Krt 14:20 sa a re na lutendo lwo k.

1Krt 15:58 ivhani no k., ni sa dzinginyei

2Krt 10:4 u wisa zwithu zwo k.

Kol 2:7 u vha na lutendo lwo k.

1Pe 3:7 mudzio u songo k., u kwasheaho

KHWAṰHANI

, Yes 35:4 K. Ni songo ofha

KHWATHELWA

, Yoh 15:3 no k. nga zwe nda amba

KHWAṰHISA

, Yes 41:10 Ndi ḓo u k., ndi ḓo u thusa

Mis 14:22 k. vhafunziwa na u vha ṱuṱuwedza uri

1Krt 1:8 U ḓo ni k.

1Krt 14:26 zwoṱhe kha zwi itwe u itela u k.

Flp 2:13 Mudzimu ndi ene ane a ni k.

KHWAṰHISANE

, Rom 14:19 kha ri k.

KHWAṰHISANI

, Yes 35:3 K. zwanḓa zwi si na nungo

Yuda 20 k. lutendo lwaṋu lukhethwa

KHWAṰHISE

, Luk 22:32 wo no rembuluwa, u k.

KHWAṰHISEDZA

, 2Krt 1:22 o ri k. uri u ḓo ri ṋea

Ef 1:14 u k. uri ri ḓo wana ifa ḽashu

KHWINE

, Mis 17:11 vho vha vhe k. kha

Rom 12:3 ni songo humbula uri ni k.

KOKODZWA

, Yoh 6:44 arali a songo k. nga Khotsi

KOLODA

, Rom 13:8 Ni songo k. muthu tshithu nga

KOMBAMAHO

, Muh 1:15 Zwo k. zwi nga si onyoloswe

KONA

, Mir 22:29 ane a k. mushumo wawe? U ḓo

Rom 12:18 zwine na nga k. uri ni vhe na mulalo

2Pe 1:5 ni ite zwoṱhe zwine na nga k.

2Pe 3:14 na nga k. uri ni si vhe na madondo

KONADZEA

, Gal 6:10 zwi tshi k., kha ri thuse vhoṱhe

KONANA

, 1Krt 5:9 ni litshe u k. na ane a ḓifara luvhi

2The 3:14 ni litshe u k. nae

Yak 4:4 ane a k. na shango ndi swina ḽa Mudzimu

KONḒELA

, 1Pe 4:18 k. o lugaho uri a tshidzwe

KONḒELELA

, Mat 24:13 we a k. u ḓo tshidzwa

Luk 8:15 vha k. vha tshi khou aṋwa mitshelo

Luk 21:19 Nga u k. ni ḓo ḓitshidza

Luk 22:28 ndi inwi vhe na k. na nṋe milingoni

Rom 9:22 Mudzimu o k. vho fanelwaho nga mbiti

1Krt 4:12 ri tshi tovholwa, ri k. ri sa fheli mbilu

Yak 1:4 u k. hu khunyeledze mushumo waho

Yak 5:11 No pfa nga ha u k. ha Yobo

1Pe 2:20 ni tshi k. u tambudzelwa zwivhuya

KONḒELELANA

, Ef 4:2 u k. nga lufuno

KONḒELELANI

, Rom 12:12 K. musi ni maṱunguni

KONḒELELE

, Rom 5:3 maṱungu a ita uri ri k.

Rom 15:1 ri k. vha si na lutendo lwo khwaṱhaho

KONE

, Gen 18:14 Naa hu na zwine Yehova a si zwi k.?

2Ti 2:2 u funze vha fhulufhedzeaho, uri vha k. u

KONI

, Mat 19:26 vhathu a vha zwi k., Mudzimu u kona

KONISWA

, Flp 4:13 zwoṱhe ndi zwi k. nga ane

KORA

, Num 26:11 vharwa vha K. a vho ngo fa

Yuda 11 vha shandukela Mudzimu u fana na K.

KORESE

, Ese 6:3 K.: Nnḓu nga i fhaṱululwe

Yes 45:1 muḓodzwa wawe K., we a mu fara nga

KORONELIO

, Mis 10:24 K. o kuvhanganya mashaka

KOVHELANE

, Rom 12:13 Ni k. na vhakhethwa zwine

KOVHELE

, Rom 12:13 Ni vha k. zwine vha shaya

KRISTO

, Mat 16:16 Ndi iwe K., Murwa wa

Luk 24:26 Naa K. o vha a songo fanela u

Yoh 17:3 Yesu K. we wa mu ruma

Mis 18:28 Maṅwaloni uri Yesu ndi K.

1Krt 11:3 ṱhoho ya K. ndi Mudzimu

KULEAHO NUNGO

, Ps 34:18 tshidza vho k.

Yes 57:15 Ndi dzula na vho k. na vhane vha

KULEA NUNGO

, 2Krk 15:7 ni songo k.

Mir 24:10 u k. nga ḓuvha ḽa khombo

KULEI NUNGO

, Yes 40:28 Yehova ha k.

KUMEDZA

, Luk 16:11 ndi nnyi ane a nga ni k.

KUMEDZELA

, Ps 31:5 Ndi k. vhutshilo hanga

1Pe 2:23 o k. zwoṱhe kha Ane

KUNAHO

, Tse 3:9 ita uri vha ambe luambo lwo k.

KUNAKISA

, Dan 11:35 u itela u ita mushumo wa u k.

Sak 13:9 Ndi ḓo vha k. u fana na siḽiva i tshi

KUNDA

, 2Krk 20:20 Fhulufhelani vhaporofita, ni ḓo k.

Yoh 16:33 ivhani na tshivhindi! Nṋe ndo k. shango

Rom 8:37 ri k. kha zwoṱhe ri tshi thuswa nga we

Rom 12:21 k. vhuvhi nga zwivhuya

2Krt 2:14 sa maswole a tshi vhuya nndwani o k.

2Krt 10:5 u k. mihumbulo yoṱhe

Nzu 2:7 Ane a k. ndi ḓo tenda a tshi

Nzu 6:2 a ya u k. maswina awe

KUNDE

, Yer 1:19 vha nga si u k., ngauri

KUNGA

, Mir 7:21 A mu k. nga maipfi a ungeledzaho

KUNGAHO

, Rom 16:18 vha fhura nga maipfi a k.

1Krt 2:1 a tho ngo amba maipfi a k.

1Krt 2:4 hu si nga maipfi a vhuṱali na a k.

KUVHANGANA

, Hev 10:25 ri songo litsha u k.

KUVHANGANYWA

, Ef 1:10 zwoṱhe zwi k. hu tshi

KWAMA

, Mir 6:29 Ane a mu k. u pfiswa vhuṱungu

Mat 8:3 a mu k., a ri: Ndi a funa

KWANYELEDZA

, Mar 4:19 k. mulaedza, vha si aṋwe

KWASHEAHO

, Ps 51:17 u takalela muya wo k.

KWASHEKANAHO

, Mir 18:14 konḓelela muya wo k.?

Yes 66:2 ndi ḓo sedza wa muya wo k.

KWASHETSHELWA NGA TSHIKEPE

, 2Krt 11:25 ndo k.

L

ḼA

, 1Krt 5:11 ni songo ḽ. na muthu o raloho

2The 3:10 A sa shumi, a songo ḽ.

LAMBEDZA

, Ruṱ 2:12 Ngavhe Yehova a tshi u l.

Kol 3:24 Yehova u ḓo ni l.

Hev 11:6 u l. vhane vha

LANDULA

, Mir 30:9 ndo no furesa nda u l.

Tit 1:16 Mudzimu vha mu l. nga mishumo yavho

LANDULE

, Mis 26:11 Ndo vha kombetshedza uri vha l.

LANDULWA

, Yes 53:3 O nyadziwa na u l. nga vhathu

LANGA

, Mir 10:19 ane a l. mulomo wawe o ṱalifha

Mir 16:32 Ane a l. mbiti dzawe u khwine

Yer 10:23 muthu ha na maanḓa a u l. nḓila dzawe

1Krt 9:27 ndi l. muvhili wanga, nda u livhisa sa phuli

LANGE

, 1The 4:4 ni l. mivhili yaṋu

LANGIWA

, Rom 6:14 a no ngo fanela u l. nga tshivhi

1Krt 6:12 a thi nga tendi u l. nga

LAṰA

, Yer 8:9 Vho l. ipfi ḽa Yehova

Hev 13:5 ndi nga si vhuye nda u l.

LAṰE

, 1Sa 12:22 Yehova a nga si l. vhathu vhawe

LAVHELELA

, Mir 13:12 u lenga u wana zwe wa zwi l.

Rom 8:25 ri dzule ro l. ri tshi konḓelela

LAVHELESA

, Flp 2:4 Ni songo l. zwaṋu fhedzi

1Pe 2:25 ane a lisa na u l. vhutshilo haṋu

LAYA

, Mir 19:18 L. ṅwana wau hu tshee na fhulufhelo

Mir 23:13 U songo litsha u l. mutukana

Nzu 3:19 vhane nda vha funa ndi a vha l.

LAZARO

, Luk 16:20 mushai we a vha a tshi pfi L.

Yoh 11:11 L. khonani yashu o eḓela

Yoh 11:43 L., ibva!

 LEMELAHO

, 2Ti 3:1 zwifhinga zwi l. zwi konḓaho

LEMELWE

, Luk 21:34 mbilu dzi si l.

LEMIWAHO

, Mir 29:15 Ṅwana o l. u shonisa

LENGA

, Mir 13:12 u l. u wana zwe wa lavhelela

Hab 2:3 Naho zwa l., u dzule wo zwi lindela

Luk 12:45 a ri, muṋe wanga u khou l.

LENGE

, Yak 1:19 a l. u amba, a l. u sinyuwa

LENGI

, Yes 46:13 u tshidza hanga a hu nga l.

Hab 2:3 A zwi nga l.!

2Pe 3:9 Yehova ha l. u ita zwe a fhulufhedzisa

LEVI

, Maḽ 3:3 u ḓo kunakisa vharwa vha L.

LIDIA

, Mis 16:14 L., murengisi wa Thiathira

ḼI ḒO RI MINI

, Yob 31:34 nda ofha uri gogo ḽ.?

ḼI DZULWE

, Yes 45:18 wo ḽi vhumba uri ḽ.

LIDZWA ZWAVHUḒI

, 1Krt 14:8 phalaphala ya sa l.

LIFHA

, Ek 21:36 u tea u l.

Ps 37:21 Muvhi u hadzima a si tsha l.

ḼIFHASI

, Gen 1:28 ni ḓadze ḽ. ni ḽi vhuse

Ek 9:29 ḽ. ndi ḽa Yehova

Yob 38:4 musi ndi tshi thea ḽ.?

Ps 37:11 vho vuḓaho vha ḓo vha vhaṋe vha ḽ.

Ps 37:29 Vho lugaho vha ḓo vha vhaṋe vha ḽ.

Ps 104:5 ḽ. a ḽi nga sudzuluwi

Ps 115:16 ḽ. o ḽi ṋea vhathu

Mir 2:21 vho lugaho vha ḓo dzula kha ḽ.

Yes 45:18 ḽ. ḽo vhumbelwa uri ḽi dzulwe nga vhathu

Mat 5:5 vho vuḓaho vha ḓo vha vhaṋe vha ḽ.

LIFHEDZA

, Mir 20:22 U songo ri: Ndi ḓo l. vhuvhi!

Rom 12:19 Ndifhedzo ndi yanga; ndi ḓo l., u ralo

2The 1:8 a tshi ḓa u l. vhane

LIFHELA

, Ps 116:12 Yehova ndi ḓo mu l. ngani

ḼIGWEṊA

, Nzu 12:9 Ḽ. ḽa poswa, ḽiṋowa ḽa kale

ḼIIVHA

, Mat 3:16 muya wa Mudzimu u tshi tsa sa ḽ.

ḼIKHETHWA

, Hes 36:23 dzina ḽanga ḽi vhe ḽ.

Luk 11:2 Khotsi, dzina ḽau nga ḽi vhe ḽ.

LILA

, Ps 6:6 Ndo ṋukadza sofa nga u l.

Ps 126:5 vha zwala mbeu vha tshi khou l.

Yes 65:19 A vha tsha ḓo pfiwa vha tshi l.

Hes 9:4 swaya vhane vha l. na u gomela

Hos 12:4 O l. na u humbela u fhaṱutshedzwa

Mat 5:4 Hu takala vhane vha l.

Mat 26:75 A bvela nnḓa a l. lu ṱungufhadzaho

Mis 20:19 u shumela Murena ndi tshi l. na u tambula

LILAHO

, Luk 6:21 Hu takala vha l. zwino, ngauri

LILE

, Rom 12:15 ni l. na vha lilaho

LINDELA

, Mik 7:7 Ndi ḓo l.

Hab 2:3 Naho zwa lenga, u dzule wo zwi l.!

Mat 24:44 dzulani no l.

Luk 3:15 Vhathu vha l., vha tshi khou ḓivhudzisa

Luk 21:26 vha ḓo ṋoka nga nyofho na u l. zwithu

LINDELE

, Ps 37:7 Yehova u mu l. u sa fheli mbilu

LINDESE

, Mir 4:23 u l. mbilu yau, ngauri ndi yone

LINGA

, Dot 13:3 Yehova u khou ni l. u itela u ḓivha

Hes 1:16 zwi tshi nga l. ḽi kha ḽiṅwe l.

Mis 5:9 Ndi ngani ni tshi l. muya wa Yehova?

1Krt 10:9 Ri songo l. Yehova

LINGANE

, Flp 2:6 vhuimo ha Mudzimu uri a l. nae

LINGANYISELA

, 2Krt 8:14 uri hu vhe na u l.

LINGE

, 1Ti 3:10 ni vha l., ni vhone arali vha tshi

LINGWA

, Mir 27:21 Muthu u l. nga u khoḓwa

Luk 8:13 vha tshi l. vha a wa

Yak 1:3 u l. haṋu lutendo

LINI NA LINI

, Ps 37:29 vhaṋe vha ḽifhasi l.

ḼIṄWALWA

, Yer 32:12 ṋea Baruki ḽ.

LISANI

, 1Pe 5:2 L. sambi ḽe na kumedzelwa ḽone

LISE

, Mis 20:28 ni l. tshivhidzo tsha Mudzimu

Ef 4:11 vhaṅwe vha l., vhaṅwe vha funze

ḼISWA

, Nzu 21:1 ḽiṱaḓulu ḽ. na ḽifhasi ḽ.

ḼIṰAḒULU

, Ps 8:3 Musi ndi tshi vhona ḽ. ṅwedzi na

Ps 19:1 Ḽ. ḽi ḓivhadza vhugala ha Mudzimu

2Krt 12:2 a iswa kha ḽ. ḽa vhuraru

2Pe 3:13 hu na ḽ. ḽiswa na ḽifhasi ḽiswa

ḼIṰO

, Sak 2:8 u kwama ḽ. ḽanga

Mat 5:38 Ḽ. nga ḽ., ḽiṋo nga ḽiṋo

Mat 6:22 ḽ. ḽi tshi vhona, muvhili u vha na tshedza

1Krt 2:9 a hu na ḽ. ḽe ḽa zwi vhona na nḓevhe yo zwi

1Krt 12:21 Ḽ. ḽi nga si ri kha tshanḓa, a thi u ṱoḓi

1Krt 15:52 nga u poidza ha ḽ.

LITSHA

, Rom 1:27 vhanna vho l. u funana na

Gal 6:9 Ri songo l. u ita zwo lugaho

LITSHELELA

, 1Ti 4:14 U songo l. tshifhiwa tshine wa

LITSHI

, Ps 84:11 Yehova ha nga l. u ṋea zwavhuḓi

2Krt 4:1 A ri l. u ita wonoyu mushumo

LIVHISA

, Ps 48:14 Mudzimu u ḓo ri l. nga hu sa fheli

1The 5:12 ni ṱhonifhe vhane vha ni l. Murenani

ḼI VHO TSHA

, Rom 13:12 Ḽ.; hu si kale hu ḓo vha

LIVHUWA

, Ps 92:1 Ndi zwavhuḓi u l. Yehova

Yoh 11:41 Khotsi, ndi a u l. nge wa mpfa

Mis 28:15 Paulo a tshi vha vhona, a l. Mudzimu

1Krt 1:4 Ndi dzula ndi tshi l. Mudzimu ndi tshi itela

Kol 3:15 Ni dzule ni tshi l.

1Ti 1:12 Ndi l. Kristo Yesu

LIVHUWE

, Ps 95:2 ri ye ri l.

Ef 5:20 ni l. Mudzimu kha zwoṱhe

LIVHUWI

, Mir 29:21 o tondwaho ha nga l.

LOIWE

, Num 23:23 Yakobo a nga si l.

LOTO

, Luk 17:32 Humbulani mufumakadzi wa L.

2Pe 2:7 O tshidza L. o lugaho

LOVHEDZE

, Mat 28:19 ni ite vhafunziwa, ni vha l.

LOVHEDZELWA

, Rom 6:4 Ro vhulungwa nge ra l.

LOVHEDZWA

, Mis 2:41 vha l., vha ṱoḓaho u vha 3 000

LOVHEDZWE

, Mat 3:13 Yesu o ḓa kha Yohane uri a l.

Luk 3:3 l. u itela u sumbedza uri vho rembuluwa

LOVHEDZWI

, Mis 8:36 ndi ngani ndi sa l.?

LUAMBO

, Gen 11:7 ri piringanye l. lwavho

Tse 3:9 ndi ḓo ita uri vha ambe l. lwo kunaho

LUBAḒA

, Gen 49:10 L. a lu nga ṱuwi kha Yuda

Nzu 12:5 a ḓo lisa tshaka dzoṱhe nga l. lwa tsimbi

LUFHANZA

, Mat 7:3 l. lu re ḽiṱoni ḽa wahaṋu, ngeno

LUFU

, Ruṱ 1:17 l. ndi lwone lune lwa ḓo ri

Yes 25:8 L. u ḓo lu fhelisa tshoṱhe

Hos 13:14 L., luvholela lwau lu ngafhi?

Rom 5:12 l. lwa ṱanganya vhoṱhe

Rom 6:23 malamba a tshivhi ndi l.

1Krt 15:26 L. ndi swina ḽa u fhedza ḽine a ḓo ḽi

Hev 2:15 phuli nga nṱhani ha u ofha l.

Nzu 21:4 l. a lu tsha ḓo vha hone

LUFU LWA VHUVHILI

, Nzu 2:11 l. a lu nga mu iti

Nzu 20:6 l. a lu na maanḓa khavho

Nzu 20:14 dzivha ḽa mulilo ḽi imela l.

LUFUNO

, Lui 8:6 l. lu na maanḓa u fana na lufu

Mat 24:12 l. lwa vhathu vhanzhi lu ḓo fhungudzea

Yoh 15:13 A hu na a re na l. lu fhiraho

Rom 13:10 l. lu khunyeledza mulayo

1Krt 8:1 Ane a ḓivha nga maanḓa u a ḓikukumusa, fhedzi l. lu a fhaṱa

1Krt 13:2 fhedzi ndi si na l., a thi tshithu

1Krt 13:8 L. lu nga si vhuye lwa fhela

1Krt 13:13 tshihulwane kha zwenezwi ndi l.

1Krt 16:14 Zwoṱhe zwine na ita ni zwi ite nga l.

Kol 3:14 l. lu ita uri vhathu vha vhe na vhuthihi

1Yo 3:18 a ri sokou amba uri ri na l., ri fanela u lu

1Yo 4:8 Mudzimu ndi l.

Nzu 2:4 a u tshee na l. lwa u thomani

LUFUNO LU SA SHANDUKI

, Ek 34:6 Yehova u na l.

Ps 13:5 ndi fhulufhela l.

Ps 136:1-26 L. ndi lwa lini na lini

Hos 6:6 ndi takalela l., hu si tshiṱhavhelo

LUGA

, Ps 19:7 Mulayo wa Yehova wo l.

LUGAHO

, Gen 15:6 a dzhiiwa sa o l.

Yob 1:8 Yobo ndi munna o l. wa u fhulufhedzea

1Pe 3:12 maṱo a Yehova a sedza vho l.

2Pe 3:13 henefho hu ḓo itwa zwo l. fhedzi

 LUGELA

, Ef 6:15 no l. u ḓivhadza mafhungo maḓifha

LUGESA

, Hab 1:13 Wo l. lune u si sedze

LUGISELELA

, Yoh 14:2 ndi ya u ni l. vhudzulo

LUHULU

, Yak 5:11 Yehova u na lufuno l.

LUIMBO

, Ps 98:1 Imbelani Yehova l. luswa

LULIMI

, Ps 34:13 a lange l. uri lu si ambe vhuvhi

Mir 18:21 Lufu na vhutshilo zwi maanḓani a l.

Yes 35:6 L. lwa a sa koni u amba lu ḓo fhululedza

Yes 50:4 Yehova o nṋea l. lwa vho funzwaho

Yak 1:26 u langa l. lwawe

Yak 3:8 a hu na ane a nga kona u langa l.

LUMANA

, Gal 5:15 Arali ni tshi dzula ni tshi l.

LUMELISA

, 2Yo 10 Ni songo mu l.

LUNAKO

, Mir 6:25 Mbilu yau i songo tama l. lwawe

Mir 31:30 l. lu a fhela

Hes 28:17 ḓihudza nga nṱhani ha l.

Dan 11:45 thavha khethwa ya L.

1Pe 3:3 L. lwaṋu lu songo vhonala nga

LUṊANGA

, Dan 8:8 l. luhulu lwa vunḓea

LUṊONYA

, Luk 13:19 U fana na thoro ya l. ye muthu

LUṄWALO

, Dot 24:1 a ṅwalele l. lwa u mu ṱala

Mat 19:7 Ndi ngani Mushe o amba uri a ṋewe l.?

LUPENYO

, Mat 24:27 l. lu bva lwa vhonetshela

Luk 10:18 Ndo vhona Saṱhane a tshi wa ṱaḓulu sa l.

LUPFUMO

, Ps 62:10 Arali l. lwa anda, ni songo vhea

Mir 2:4 Wa i ṱoḓa sa l. lwo dzumbwaho

Mir 10:2 L. lwo waniwaho nga vhuvhi a lu vhuyedzi

Mir 11:4 L. a lu vhuyedzi nga ḓuvha ḽa mbiti

Mir 11:28 A fhulufhelaho l. u ḓo wa

Mir 18:11 L. lwa mupfumi lu nga luvhondo

Mir 30:8 U songo nṋea vhushai kana l.

Muh 5:10 a funaho l. ha fushei ngalwo

Yer 9:23 O pfumaho a songo zuwa l. lwawe

Hes 28:5 u ḓikukumusa nga nṱhani ha l.

Mat 6:21 hune l. lwa vha hone, ndi hune mbilu ya ḓo

Mat 6:24 Ni nga si kone u shumela Mudzimu na L.

Mat 13:22 vhufhura ha l.

Mat 13:44 Muvhuso u fana na l. lwo dzumbiwaho

Luk 6:45 u bvisa zwavhuḓi kha l. lwawe lwavhuḓi lu

Luk 12:33 l. lu sa fheli lwa ngei ṱaḓulu

Luk 16:9 khonani nga l. lwa ḽino shango

2Krt 4:7 ri na l. kha midzio ya vumba

LURANGA

, Yon 4:10 wo pfela vhuṱungu l.

LURARU

, Dot 16:16 Vhanna vhoṱhe vha fanela u ḓa l.

LUSHAKA

, Ek 19:6 na l. lukhethwa

Ps 33:12 Hu takala l. lune Mudzimu walwo a vha

Yes 66:8 naa l. lu nga bebwa nga khathihi?

Mat 21:43 Muvhuso wa ṋewa l. lune lwa aṋwa

Mat 24:7 L. lu ḓo lwa na luṅwe l.

1Pe 2:9 l. lukhethwa, vhathu vho khetheaho

LUSUNZI

, Mir 6:6 Iwe mubva, iya kha l.

LUSWAYO

, Lui 8:6 Mmbulunge mbiluni yau sa l.

Nzu 13:17 arali e si na l.

LUTAMO

, Ps 145:16 fusha l. lwa zwi tshilaho

LUṰANYA

, Mir 6:19 ane a l. vhana vha muthu

LUTENDO

, Ps 27:13 ndi ngafhi ndi si na l.

Luk 17:6 Arali ni na l. lu linganaho na thoro ya

Luk 18:8 u ḓo wana vhathu vhe na l.?

Rom 1:17 Muvhuya u ḓo tshila ngauri u na l.

Rom 4:20 o bvela phanḓa e na l. lwo khwaṱhaho

Rom 15:1 ri konḓelele vha si na l. lwo khwaṱhaho

2Krt 4:13 ri a amba ngauri ri na l.

2Krt 5:7 ri tshimbila nga l., hu si nga u vhona

Ef 4:5 Murena muthihi, l. luthihi, ndovhedzo nthihi

1The 1:5 muya mukhethwa na l. lwo khwaṱhaho

2The 3:2 a si vhoṱhe vha re na l.

2Ti 1:5 l. lwau lu si na muhoyo

Hev 11:1 L. ndi vhuṱanzi ho khwaṱhaho

Hev 11:6 u nga si takadze Mudzimu u si na l.

Yak 2:26 l. lu si na mishumo lwo fa

1Pe 1:7 milingo yo vha hone uri l. lwaṋu lu lingwe

LUVALO

, Rom 2:15 l. lwavho lu a vha vhudza

Rom 13:5 nga nṱhani ha l. lwaṋu

1Krt 8:12 khukhulisa l. lwavho lu songo khwaṱhaho

1Ti 4:2 vha l. lwo rindilaho

1Pe 3:16 Dzulani ni na l. lwavhuḓi

1Pe 3:21 a ri ṋee l. lwavhuḓi

LUVHABVU

, Gen 2:22 a vhumba mufumakadzi nga l.

LUVHONDO

, Yos 6:5 l. lwa muḓi lu ḓo wa

Dan 5:5 u ṅwala kha l. lwa pfamo

LUVHONE

, Ps 119:105 Ipfi ḽau ndi l. lwa milenzhe

Yes 42:3 L. lu re tsini na u dzima, ha nga lu dzimi

LUVHUDZI

, Luk 21:18 a hu nga ṱhukhuwi na l. ṱhohoni

LWA

, 2Krk 20:17 A ni nga ḓo l.

Yes 2:4 A vha tsha ḓo guda u l.

Mis 5:39 ni nga ḓiwana ni tshi khou l. na Mudzimu

Rom 8:31 ndi nnyi ane a nga l. na riṋe?

1Krt 14:8 ndi nnyi ane a ḓo ḓilugiselela u l.?

Ef 6:12 a ri khou l. na vhathu

2Ti 2:24 mulanda wa Murena ho ngo fanela u l.

LWALA

, Ps 41:3 u ḓo mu ṱhogomela a tshi l.

Yes 33:24 A hu na mudzulapo ane a ḓo ri: Ndi a l.

Yak 5:14 hu na ane a khou l.?

LWANZHE

, Ek 14:21 l. lu vhe shango ḽo omaho

Yes 57:20 vhavhi vha nga l. lu sa dziki

M

MAANḒA

, Ek 8:19 Ndi m. a Mudzimu!

Yos 1:7 Ivha na tshivhindi na m.

Mir 28:16 a si na ṱhalukanyo u shumisa luvhi m.

Yes 40:29 O netaho u mu ṋea m.

Yes 40:31 vha fhulufhelaho Yehova vha ḓo wana m.

Sak 4:6 nga muya wanga, hu si nga m.

Mat 28:18 Ndo ṋewa m. oṱhe

Mar 5:30 a pfa uri m. o bva khae

Yoh 12:38 vhe vha sumbedzwa m. a Yehova?

Mis 1:8 ni ḓo wana m. musi muya mukhethwa

Rom 8:26 ri wana thuso nga m. a Mudzimu

1Krt 16:13 imani no khwaṱha lutendoni, ni vhe na m.

2Krt 4:7 m. a songo ḓoweleaho a bva kha Mudzimu

2Krt 12:9 m. anga kha a shayaho nungo

2Krt 12:10 ndi vha na m. musi ndi si na nungo

MAANḒANI

, Mir 3:27 zwivhuya arali zwi m. au

MAANO

, Mir 15:22 M. a a kundwa hu si na

Mir 19:21 Mbiluni hu na m. manzhi, fhedzi

MAAPULA

, Mir 25:11 m. a musuku kha zwigoḓelo zwa

MABANGA

, Yes 2:4 M. avho vha ḓo ita madzembe

MABINDU

, Yak 4:13 ri ḓo ita zwa m., ra wana tshelede

MADAKALO

, Luk 8:14 vha thithiswa nga m. a

MAḒAMU

, Mir 5:19 Ngavhe m. awe a tshi u fusha

MADEṄWA

, Ps 22:18 Tshiambaro vha tshi itela m.

MAḒI

, Num 20:10 m. kha iḽi tombo?

Mir 20:5 mihumbulo i nga m. a re tshisimani tsho

Mir 25:25 m. a rotholaho kha o netaho

Yes 55:1 noṱhe ni re na ḓora, iḓani ni nwe m.!

Yer 2:13 Vho laṱa nṋe tshisima tsha m. a tshilaho

Yer 50:38 M. aḽo a ḓo xiswa

Sak 14:8 m. a vhutshilo a ḓo elela a tshi bva

Yoh 4:10 a u ṋea m. a ṋeaho vhutshilo

Nzu 7:17 vha isa zwisimani zwa m. a vhutshilo

Nzu 17:1 ane a rengisa muvhili o dzulaho kha m.

MAḒI MAHULU

, Gen 9:11 thi tsha ḓo fhelisa nga m.

Mat 24:38 hu sa athu u ḓa M. vha ḽa, vha nwa

2Pe 2:5 a ḓisa m. kha shango

MADIMONI

, Mat 8:28 vhanna vhavhili vha re na m.

1Krt 10:20 tshaka dzi ṋekedza m.

1Krt 10:21 u ḽa ṱafulani ḽa m.

Ef 6:12 ri lwa na m.

Yak 2:19 m. a tenda a tetemela

MAḒUMBU

, Mat 7:25 m. a vhudzula iḽa nnḓu

MAḒUVHANI

, Lev 15:19 e m., u wa tshika maḓuvha a

Lev 18:19 vhudzekani na mufumakadzi e m. e na

 MAḒUVHANI A VHUFHELO

, 2Ti 3:1 M. hu ḓo vha na

MADZANGA

, Hag 2:7 m. a tshaka dzoṱhe a ḓo ḓa

MAFHI

, Ek 3:8 shango ḽi elelaho m. na mutoli

Yes 60:16 U nwa m. a dzitshaka

Hev 5:12 no humela murahu ni vho ṱoḓa m.

1Pe 2:2 funani m. a songo ṱanganyiswaho na

MAFHUNGO

, Ek 23:1 phaḓaladza m. a mazwifhi

Ps 112:7 Ha nga ofhi m. a si avhuḓi

Yoh 17:17 m. au ndi a ngoho

MAFHUNGO MAḒIFHA

, Yes 52:7 a ḓisaho m.

Mat 24:14 aya m. a Muvhuso a ḓo ḓivhadzwa

Luk 4:43 Ndi fanela u ḓivhadza m., ndo rumelwa

Rom 1:16 A thi shoni u amba m.

1Krt 9:16 Khombo arali ndi sa ḓivhadzi m.!

1Krt 9:23 ndi ita zwoṱhe ndi tshi itela m.

MAFUNDA

, Dot 15:8 sumbedza m. nga u hadzima

Mir 11:24 a ṋeaho nga m., u fhedzisela e na zwinzhi

Mir 11:25 A re na m. u ḓo pfuma

1Ti 6:18 vha vhe na m., vha kovhele vhaṅwe

MAGOGO

, Hes 38:2 Gogo wa shangoni ḽa M.

MAGOSWI

, 2Ti 1:7 muya wa Mudzimu a u ri iti m.

MAGUMO

, Muh 12:13 M. a mafhungo oṱhe ndi haya:

MAHAḒA

, Yes 1:18 zwivhi zwi ḓo tshena sa m.

MAHALA

, Yes 65:23 A vha nga shumeli m.

Mat 10:8 No ṋewa m., ṋeani nga m.

Nzu 22:17 dzhiani maḓi a vhutshilo nga m.

MAHANDANA

, Muh 1:2 Ndi m. vhukuma!

Yes 41:29 Zwifanyiso ndi muya na m.

Mat 15:9 U ngwadamela havho ndi ha m.

MAHOSI

, Mir 22:29 U ḓo ima phanḓa ha m.

Luk 21:12 Ni ḓo iswa kha m. na kha vhavhusi

Mis 4:26 M. a ḽifhasi o lugela u lwa

Nzu 1:6 a ita uri ri vhe m. na vhotshifhe vha

Nzu 5:10 m. a ḓo vhusa ḽifhasi

Nzu 18:3 m. o ḓifara luvhi nga u ita nae zwa

MAIPFI

, Rom 16:18 vha fhura nga m. a kungaho

MAIPFI ANE A ṰHAVHA

, Mir 15:1 m. a a sinyusa

MAITELE

, 1Krk 15:13 a ro ngo tevhedza m. o teaho

MAIVHA

, Mat 10:16 ṱalifhani sa ṋowa, ni vuḓe sa m.

MAKEDONIA

, Mis 16:9 Iḓa ngeno M. u ri thuse

MAKETE

, Mis 17:17 vhane a ṱangana navho m.

MAKOLE

, Muh 11:4 ane a lavhelesa m. ha kaṋi

Mat 24:30 vhona Murwa muthu a tshi ḓa e kha m.

MAḼAIFA

, Rom 8:17 ri m. a Mudzimu, ifa ri ḽa na

Gal 3:29 vhana vha Abrahamu, m. a zwo

MALAMBA

, Gen 31:7 a shandula m. anga lwa fumi

Rom 6:23 Ngauri m. a tshivhi ndi lufu

Kol 2:18 vhane vha nga ita uri ni si wane m.

MALAṰWA

, Dot 23:13 u tshi ḓithusa, u fukedze m. au

MALOFHA

, Gen 9:4 a no ngo tea u ḽa m.

Lev 7:26 A no ngo tea u ḽa m. na luthihi

Lev 17:11 vhutshilo vhu kha m.

Lev 17:13 shulula m., u a fukedze nga mavu

Ps 72:14 M. avho ndi a ndeme maṱoni awe

Hes 3:18 ndi ḓo vhila m. awe kha iwe

Mat 9:20 o farwa nga vhulwadze ha u shuluwa m.

Mat 26:28 tshi imela m. anga a mulanga

Mat 27:25 M. awe a vhilwe kha riṋe na vhana vhashu

Mis 15:29 dzulani ni tshi iledza m.

Mis 20:26 thi na mulandu wa m. a vhathu vhoṱhe

Mis 20:28 a renga nga m. a Murwa wawe

Ef 1:7 O ri rengulula na u ri vhofholola nga m.

1Pe 1:19 nga m. a ndeme a Kristo

1Yo 1:7 M. a Yesu a ri ṱanzwa kha zwivhi

Nzu 18:24 Khae ho wanala m. a vhakhethwa

MALUVHA

, Luk 12:27 Lavhelesani nḓila ine m. a

MALWADZE

, Yes 53:4 o hwala m. ashu

Mat 9:35 u fhodza m. oṱhe

Luk 21:11 Hu ḓo vha na m. fhethu hunzhi

MAMBULE

, Mat 13:47 Muvhuso u fana na m.

Luk 5:4 ni ṱharamudze m. ni kone u fasha

MAMISAHO

, 1The 2:7 u fana na mme a m.

MANA

, Ek 16:31 vha vhidza vhurotho uri m.

Yos 5:12 a vho ngo tsha wana m.

MAṊANGA

, Dan 7:7 tshivhanda tshi na m. a fumi

MANASE

, 2Krk 33:13 M. a ḓivha uri Yehova

MANDITI

, Dot 18:10 ane a ita zwa m.

Mis 19:19 vha itaho m. vha fhisa bugu dzavho

MANGADZAHO

, Ps 139:14 vhumbwa nga nḓila i m.

MANGALA

, 1Pe 4:4 vho m. ngauri no litsha

MAṄWALO

, Mat 22:29 a ni ḓivhi M. kana

Luk 24:32 a tshi khou ri ṱalutshedza M.?

Mis 17:2 a amba navho nga M.

Mis 17:11 vha ṱolisisa M. ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe

Rom 15:4 u khuthadzwa nga M. ri vhe na fhulufhelo

2Ti 3:16 M. oṱhe o hevhedzwa nga Mudzimu

MANZHI

, Ps 72:16 Hu ḓo vha na mavhele m.

MAPELE

, Lev 13:45 a re na m. a vhidzelele a ri

Num 12:10 Miriamu a farwa nga m.

Luk 5:12 ha ḓa munna we a vha o ḓala m.!

MAPFURA

, 1Dz 17:16 m. e a vha e kha mvuvhelo

Mat 25:4 vho ṱalifhaho vho dzhia mbone na m.

Mar 14:4 Ndi ngani a tshi khou tambisa enea m.

MARAMBO

, 2Dz 13:21 munna o kwama m. a Elisha

Ps 34:20 U linda m. awe; a hu na ḽo vunḓeaho

Yoh 19:36 Ha nga vunḓiwi m.

MARAMBONI

, Yer 20:9 ḽa nga mulilo u re m. anga

MARENA

, 1Krt 8:5 hu na midzimu minzhi na m.

MARIA 1.

, Mar 6:3 muvhaḓi, murwa wa M.

MARIA 2.

, Luk 10:39 M., o vha o thetshelesa

Luk 10:42 M. o nanga zwithu zwavhuḓi

Yoh 12:3 M. a dzhia mapfura, a ḓuraho vhukuma

MARIA 3.

, Mat 27:56 vhavho hu M. Magdalena,

Luk 8:2 M. we ha pandelwa madimoni a sumbe

MARIA 4.

, Mat 27:56 M. mme a Yakobo na

MARIA 5.

, Mis 12:12 nḓuni ya M. mme a Yohane

MARITA

, Luk 10:41 M., u khou vhilaedziswa

MARKO

, Kol 4:10 M. shaka ḽa Baranaba

MASHAKA

, Mis 10:24 Koronelio o kuvhanganya m.

MASHANDUKWA

, Num 20:10 thetshelesani inwi m.!

MASHAPHU

, Num 15:39 Ni rungelele m.

MASHUDU

, Yes 65:11 mudzimu wa M. Mavhuya

MASIALALA

, Mat 15:3 na tevhela m. aṋu

Mar 7:13 ipfi ḽa Mudzimu ḽi si vhe ḽa ndeme nga m.

Gal 1:14 ndo tevhela m. nga mbilu yoṱhe

MASIMU

, Yoh 4:35 lavhelesani m., o lugela u kaṋiwa

MASWA

, Mis 17:21 u thetshelesa mafhungo m.

MASWINA

, Ps 110:2 Iya u kunde m.

Mat 5:44 Ni dzule ni tshi funa m. aṋu

Mat 10:36 M. a muthu a ḓo vha vha muṱa wawe

MAṰAMBA

, Ef 4:31 mbiti, u zhamba, m.

MAṰANGA

, Tse 2:2 sa athu u fhira u fana na m.

MATANZHE

, Ek 11:5 hu ḓo fa m. oṱhe Egipita

MAṰARELWA

, Mat 7:15 m. o ambara mikumba ya

Luk 10:3 sa nngu dzi yaho vhukati ha m.

Mis 20:29 m. a ḓo ḓa a tambudza sambi

MAṰARI

, Hes 47:12 m. ayo a ḓo vha a u fhodza

Mat 24:32 Musi m. a tshi mela, ni kona u zwi ḓivha

MATHOMONI

, Yes 46:10 u bva m. zwine zwa ḓo itea

MATHUKHWI

, 1Krt 4:13 vhathu vha ri dzhia sa m.

Flp 3:8 ndi zwi dzhia zwi m.

MAṰO

, Ps 115:5 [midzimu] i na m., fhedzi a i vhoni

Mir 15:3 M. a Yehova a hoṱhe

MATOMBO

, Luk 19:40 vha fhumula, m. a ḓo

MATSHELO

, Mir 27:1 zuwa zwine wa ḓo ita m.

1Krt 15:32 kha ri ḽe ri nwe, ngauri m. ri ḓo fa

MAṰUNGU

, Ps 31:10 Vhutshilo ho fhungudzea nga m.

Ps 34:19 Muvhuya u welwa nga m. manzhi

Ps 90:10 vhutshilo ho ḓala m.

Mat 24:21 hu ḓo vha na m. mahulu

Rom 5:3 ri takale, samusi m. a tshi ita uri ri

2Krt 4:17 Naho m. e a tshifhinganyana

2The 1:4 u konḓelela na u fhulufhela hu na m.

 MAṰUNGUNI

, Rom 12:12 Takalani, konḓelelani ni m.

Nzu 7:14 Vho bva m. mahulu

MAVHIḒANI

, Yoh 5:28 vha re m. vha ḓo pfa

MAVHUDZI

, Mat 10:30 m. a re ṱhohoni o vhaliwa

1Krt 11:14 munna e na m. malapfu u a nyadzea

MAVHUTHU

, Nzu 19:14 o tevhelwa nga m. a ṱaḓulu

MAVUNI

, Mat 13:23 Yo zwaliwaho m. avhuḓi

MAXALE

, Rom 12:20 okela m. a fhisaho kha ṱhoho

MAZWIFHI

, Gal 2:4 vhahashu vha m. vhe vha ḓa

2The 2:11 uri vha tende m.

2Pe 2:3 u fhura nga m.

MBABA

, Ek 31:18 a ṋea Mushe m. mbili

MBAMBE

, Muh 9:11 a si wa luvhilo ane a kunda kha m.

Mis 20:24 ndi fhedze m. na mushumo wa Murena

2Ti 4:7 ndo ṱhaphudza m.

MBAVA

, Mir 6:30 arali m. i tshi tswiswa nga nḓala

Mir 29:24 Ane a konana na m. u a ḓivhenga

Mat 6:20 ṱaḓulu, hune m. dzi si kwashe

Mat 24:43 a tshi ḓivha uri m. i ḓo ḓa lini

1The 5:2 ḓuvha ḽi ḓo ḓa sa m. vhusiku

MBEU

, Luk 8:11 M. ndi mulaedza wa Mudzimu

MBILAELO

, Ps 94:19 ndi na m. wo nkhuthadza

Mar 4:19 m. dza shango na vhufhura ha

Luk 8:14 vha thithiswa nga m., lupfumo na

Luk 21:34 mbilu dzi si lemelwe nga m. dza vhutshilo

MBILISO

, Mat 13:33 Muvhuso wa ṱaḓulu u fana na m.

1Krt 5:6 m. ṱhukhu i kukumusa fuḽauru yoṱhe

MBILU

, 2Krk 16:9 m. dzavho dza ḓikumedzela khae

Ese 7:10 Esera o lugiselela m. yawe uri

Ps 51:10 ntsikele m. yo ṱambaho

Ps 51:17 m. yo kwashekanaho, u nga si i laṱe

Mir 4:23 linda m. yau ngauri

Mir 17:22 M. yo takalaho ndi mushonga

Mir 28:26 a fhulufhelaho m. yawe ndi tsilu

Yer 17:9 M. i na tshimbevha u fhira zwoṱhe

Yer 17:10 Nṋe Yehova, ndi ṱolisisa m.

Mat 22:37 funa Yehova nga m. yau yoṱhe

Mat 26:41 M. i a zwi funa, fhedzi ṋama

Luk 12:34 hu re na lupfumo lwaṋu, m. yaṋu

Luk 21:34 m. dzaṋu dzi si lemelwe

Luk 24:32 kwama m. a tshi amba na riṋe

Mis 16:14 a vula m. uri a pfe Paulo

Ef 3:16 a ni khwaṱhise m.

Hev 3:12 m. i nga vha mmbi nga u ṱutshela kule

1Yo 3:20 Mudzimu ndi muhulwane kha m. dzashu

MBILU DZO VUNḒEKANAHO

, Ps 147:3 fhodza m.

MBILUNI

, Gen 6:5 mihumbulo i bvaho m. dzavho

Dot 6:6 Haya maipfi a dzule m. yau

1Dz 8:38 muṅwe u a ḓivha thaidzo dzi re m. yawe

Yer 31:33 Ndi ḓo ṅwala mulayo m. dzavho

Mat 15:19 m. hu bva u vhulaya, vhuvhava

Rom 6:17 thetshelesa zwi tshi bva m.

MBILU ṰHUKHU

, Mir 14:29 wa m. u ṱana vhutsilu

MBILU YANGA

, Rom 7:22 M. i takalela mulayo

MBILU YOṰHE

, Ef 6:6 funwaho nga Mudzimu nga m.

Kol 3:23 Zwoṱhe ni ite nga m.

Yak 1:5 humbela Mudzimu u ṋea nga m.

MBINGANO

, Mat 22:2 yo itelaho murwa m.

Yoh 2:1 munyanya wa m. ngei Kana

Hev 13:4 M. kha i ṱhonifhee kha vhoṱhe

Nzu 19:7 m. ya Ngwana yo swika

MBITI

, Mir 16:32 Ane a langa m. dzawe u khwine

Mir 19:19 Muthu wa m. u ḓo lifha

MBOFHOLOWO

, 1Pe 2:16 shumisani m. hu si u

2Pe 2:19 Vha vha fhulufhedzisa m.

MBOHO

, Ek 21:28 Arali m. ya runga munna

Mir 7:22 A tevhela, sa m. i tshi ya u ṱhavhiwa

MBONALO

, 1Sa 16:7 U songo sedza m.

Mir 31:30 M. i a fhura na lunako lu a fhela

MBONDO

, Hes 38:11 vha dzula mahayani a si na m.

Yoe 2:7 Vha gonya m. sa maswole

MBONE

, Mat 25:1 vhasidzana vha fumi vha bva na m.

MBONZHE

, Mir 23:29 a re na m. hu si na tshiitisi?

Yes 53:5 Ro fhodzwa nga m. dzawe

MBUDZI

, Mat 25:32 mulisa u khethekanya nngu na m.

MBULUNGELO

, Ek 25:10 Vha ite m. nga muunga

2Sa 6:6 Usa a fara M.

1Krk 15:2 Vhalevi ndi vhone vha hwalaho M.

MELITE

, Mis 28:1 ra pfa uri tshiṱangadzime tshi pfi M.

MELKIZEDEKE

, Gen 14:18 M. khosi ya Salema e

Ps 110:4 tshifhe wa lini na lini nga maitele a M.

MESSIA

, Dan 9:25 M. Murangaphanḓa a tshi ḓa

Dan 9:26 M. a vhulawa ho no fhela vhege dza 62

Yoh 1:41 Ro wana M.

Yoh 4:25 Ndi a ḓivha uri M. u khou ḓa, Kristo

MIDAVHINI YA SOGA

, Yes 35:6 M. hu ḓo elela maḓi

MIḒI

, Luk 4:43 mafhungo maḓifha kha miṅwe m.

MIḒI YA VHUSHAVHELO

, Num 35:11 Ni nange m.

Yos 20:2 Ḓinangeleni m.

MIDZI

, Luk 8:13 ṱanganedza nga dakalo, vha si na m.

Kol 2:7 ni ṱoke m. na u vha na lutendo

MIDZIMU YA ZWIFANYISO

, Ps 115:4 M. ya siḽiva na

1Krt 10:14 ni songo rabela m.

1Yo 5:21 ṱutshelani kule na m.

MIDZINGINYO

, Luk 21:11 Hu ḓo vha na m. mihulu

MIHUMBULO

, Ps 139:17 M. yau ndi yavhuḓi

2Krt 10:5 u kunda m. yoṱhe uri i thetshelese Kristo

Nzu 2:23 ane a ṱolisisa m.

MIHUYU

, Mik 4:4 dzula fhasi ha minḓirivhe na m.

MIHWALO

, Ps 68:19 Yehova u hwala m. yashu ḓuvha

Gal 6:2 ni tshi ṱhaḓulana m.

Hev 12:1 kha ri laṱe m. yoṱhe

MIKAELE

, Dan 10:13 M. mukololo muhulwane

Dan 12:1 Misini yeneyo, M. u ḓo ima

Nzu 12:7 M. na vharuṅwa vhawe vha lwa

MILANDU

, Mat 6:12 ri hangwele m. vhunga ri tshi

MILAYO

, Mat 22:40 Mulayo u bva kha m. mivhili

2Ti 2:5 arali a songo tevhedza m.

MILAYO YA FUMI

, Ek 34:28 A ṅwala M.

MILENZHE

, Yes 52:7 m. ya a ḓisaho mafhungo

Yoh 13:5 a ṱanzwa m. ya vhafunziwa

MILINGO

, Yak 1:2 ni takale musi ni tshi sedzana na m.

MILINGONI

, Mat 6:13 U songo ri isa m.

Luk 22:28 ndi inwi vhe na konḓelela na nṋe m.

MILOMO

, Yes 29:13 Vha nkhulisa nga m. yavho

Hos 14:2 Ri ḓo u renda nga m. yashu

Hev 13:15 tshiṱhavhelo ri tshi shumisa m.

MILOMONI

, Ps 8:2 maipfi a bvaho m. ya vhana

MIMANNGI

, Mat 14:20 a ḓadza m. ya 12

MIMUYA

, Nzu 7:1 vho fara m. miṋa ya ḽifhasi

MINA

, Luk 19:16 Murena, m. yo bindulisa dza fumi

MINḒIRIVHE

, Yes 65:21 ṱavha m. vha ḽa mitshelo

Mik 4:4 Vhoṱhe vho dzula fhasi ha m. na mihuyu

Luk 20:9 munna o ṱavha m., a ya shangoni ḽa kule

MIṊEELO

, 2Krk 31:10 vha thoma u ḓisa m.

MIṄWAHA YA VHUSWA

, 1Krt 7:36 o no pfuka m.

MIPFA

, Mar 15:17 khare ya m. a mu ambadza kha

MIPOMBO

, Nzu 20:12 phanḓa ha khuluṋoni, m. ya

MIRAḒO

, 1Krt 12:18 Mudzimu o vhea m. ya muvhili

MIRAḒO YA NNḒU

, Ef 2:19 ni m. ya Mudzimu

MIRI

, Yes 61:3 Vha ḓo vhidzwa m. mihulu ya zwivhuya

Hes 47:12 M. ya mifuda yoṱhe i ḓo mela philiphilini

Nzu 22:14 kone u ḽa mitshelo ya m. ya vhutshilo

MIRIAMU

, Num 12:1 M. na Aroni vha gungulela Mushe

MIRUNZI

, Yak 1:17 na m. i sa imi fhethu huthihi

MISEVHE

, Ps 127:4 m. i tshanḓani tsha wa maanḓa

MISHUMO

, Ps 104:24 M. yau ndi minzhi Yehova

Yoh 14:12 u ḓo ita m. i fhiraho yeneyi

Rom 12:4 miraḓo minzhi, a i shumi m. i fanaho

Hev 9:14 kunakisa mvalo kha m. i sa vhuyedzi

MISI YOṰHE

, Dan 6:16 ane wa mu shumela m.

MIṰA

, Ef 3:15 m. yoṱhe i vhidzwa nga dzina ḽawe

 MITHELO

, Luk 20:22 ri badele Kesare m.?

Rom 13:6 Ndi ngazwo ni tshi badela m.

MIṰODZI

, 2Dz 20:5 Thabelo ndo i pfa, m. ndo i vhona

Ps 6:6 ndo ṋukadza mmbete wanga nga m.

Muh 4:1 m. ya vha si na a vha khuthadzaho

Nzu 21:4 U ḓo phumula m. yoṱhe maṱoni avho

MITSHELO

, Mat 7:20 ni ḓo vha ḓivha nga m. yavho

Mat 21:43 wa ṋewa lushaka lu aṋwaho m.

Luk 8:15 konḓelelani ni tshi aṋwa m.

Yoh 15:2 khwathela uri ḽi aṋwe m. minzhi

Yoh 15:8 u a huliswa musi ni tshi aṋwa m. minzhi

MIVHILI

, Rom 8:5 vha ita zwine m. ya funa

Rom 12:1 ṋekedzani m. yaṋu sa tshiṱhavhelo

Flp 3:21 a shandule m. yashu i nyadzeaho, i

MIVHUSO

, Mat 4:8 Diabolo a mu sumbedza m. yoṱhe

Luk 4:6 Ndi ḓo u ṋea maanḓa a u langa m.

Rom 13:1 vha ḓiṱukufhadze kha m.

Tit 3:1 vha ḓiṱukufhadze kha m., vho ḓilugiselela

MMBAMBEDZA

, Yes 46:5 Ni ḓo m. na nnyi

MMBENGA

, Yoh 7:7 shango ḽi a m. ndi amba

Yoh 15:25 Vho m. ndi si na mulandu

MMBI

, Ps 68:11 Vhafumakadzi vha ḓivhadzaho ndi m.

Sak 4:6 zwi ḓo itwa nga muya, hu si nga m.

MMBWA

, Mir 26:17 fara nḓevhe dza m.

Muh 9:4 m. i tshilaho i fhira ndau yo faho

2Pe 2:22 M. yo ḽa maṱanza ayo

MME

, Ek 20:12 Hulisa khotsi au na m.

Ps 27:10 Naho khotsi anga na m. anga vha ndaṱa

Mir 23:22 U songo nyadza m. au ngauri o kegula.

Luk 8:21 M. anga na vharathu vhanga ndi

Yoh 19:27 A ri kha mufunziwa: M. au khoyu!

Gal 4:26 Yerusalema wa ṱaḓulu ndi m. ashu

MMVI

, Mir 16:31 M. ndi khare ya lunako

MONA-MONA

, Yes 53:6 ro m. u fana na nngu

MPFUNA

, Yoh 14:15 Arali ni tshi m., ni ḓo tevhedza

Yoh 21:17 Simoni, naa u a m.?

Gal 2:20 Murwa wa Mudzimu, we a m. na u

MPFUNZAHO

, Ps 119:99 ndi ṱalukanya u fhira vho m.

MPFUNZE

, Ps 143:10 M. u ita zwine wa zwi funa

MPHAṰHUTSHEDZA

, Gen 32:26 u ḓo ṱuwa wo no m.

MPHEṰA

, Mat 26:21 muṅwe waṋu u ḓo m.

MPHURA

, Yer 20:7 Wo m., Iwe Yehova

MUBVA

, Mir 6:6 Iwe m., iya kha lusunzi

Mir 10:26 vhutsi kha maṱo, vhu nga m. khao

Mir 19:24 M. u dzhenisa tshanḓa tshigoḓeloni

Mir 20:4 M. ha limi vhuria

Mat 25:26 mulanda muvhi wa m.

MUḒI

, Hev 11:10 m. u re na mutheo wo khwaṱhaho

MUḒINḒA

, 1Sa 2:11 mutukana a vha m. wa Yehova

Maḽ 3:1 Ndi khou ruma m. wanga

Mis 8:27 Muetopia, we a vha e m.

MUḒODZWA

, Ps 2:2 Mahosi o lugela u lwa na m.

MUDZIMU

, Dot 10:17 Yehova ndi M. a fhiraho miṅwe

Mat 27:46 M. wanga, ndi ngani wo nṱutshela?

Yoh 1:18 A hu na we a vhona M.

Yoh 17:3 ḓivha iwe M. wa ngoho u woṱhe

Yoh 20:17 Ndi khou gonya kha M. wanga, M. waṋu

1Krt 8:4 hu na M. muthihi

2Krt 4:4 m. wa ḽino shango o swingisa mihumbulo

Ef 4:6 M. muthihi, Khotsi a vhoṱhe

1Yo 4:8 M. ndi lufuno

MUDZIO

, Rom 9:21 a vhumba m. wavhuḓi

MUELETSHEDZI

, Yes 9:6 U ḓo pfi M. Wavhuḓi

MUELO

, Luk 6:38 m. une na kala ngawo

MUENI

, Ps 15:1 ane a nga vha m. denndeni ḽau

MUEVANGELI

, Mis 21:8 m. Filipo, wa vha sumbe

2Ti 4:5 ita mushumo wa m.

MUFEMO

, Gen 2:7 a vhudzulela m. u ṋeaho vhutshilo

MUFUMAKADZI

, Gen 2:24 a nambatela m. wawe

Gen 3:15 vhuswina vhukati hau na m.

Gen 27:46 Arali Yakobo a vhinga m. kha

Mir 5:18 takala na m. wa musi u tshee muswa

Mir 12:4 M. wavhuḓi ndi khare kha munna

Mir 18:22 Ane a wana m. wavhuḓi, u takalelwa nga

Mir 21:19 Nṱhani ha m. ane a semana na u dina

Mir 31:10 M. vhukuma u ḓo wanwa nga nnyi?

Muh 7:26 tshi vhavhaho u fhira lufu ndi m. a

Muh 9:9 Ḓiphiṋe nga vhutshilo na m. wau ane wa

Maḽ 2:15 u sa shandukela m. wa musi ni muswa

1Krt 7:2 munna nga a vhe na m. wawe

1Krt 9:5 u tshimbila na m. a re mutendi

Nzu 12:1 m. o ambaraho ḓuvha

MUGODINI

, Nzu 11:7 tshivhanda tshi bvaho m.

Nzu 17:8 Tshivhanda, tshi ḓo bva m.

Nzu 20:3 A ḽi posa m.

MUGUNEI

, Mir 11:9 M. u tshinya muhura wawe

MUHADZIMI

, Mir 22:7 M. ndi phuli ya muhadzimisi

MUHALI

, Yer 20:11 Yehova o vha e na nṋe sa m.

MUHAṰULI

, Yes 33:22 Yehova ndi M. washu

Luk 18:2 m. we a vha a sa ofhi Mudzimu, a sa

MUHOLEFHALI

, Yes 35:6 m. u ḓo fhufha sa ntsa

MUHOYO

, Rom 12:9 Lufuno lu songo vha na m.

MUHULWANE

, Yoh 14:28 Khotsi ndi m. kha nṋe

1Yo 3:20 Mudzimu ndi m. kha mbilu dzashu

MUHULWANE WA VHARUṄWA

, 1The 4:16 ipfi ḽa m.

Yuda 9 Mikaele m. o lwa

MUHUMBULO

, Ps 26:2 Ita uri m. wanga u kune

Yes 55:8 m. wanga a u fani na waṋu

MUHUMBULONI

, Rom 7:25 m. ndi shumela mulayo

MUHURA

, Luk 10:27 funa m. vhunga u tshi ḓifuna

Luk 10:36 m. wawe ndi ufhio kha vhenevha

MUHUYU

, 1Dz 4:25 fhasi ha munḓirivhe na m. wawe

Mat 21:19 m. wa oma nga u ṱavhanya

Mar 13:28 Gudani kha m.

MUHWALO

, Ps 38:4 milandu yanga i nga m.

Ps 55:22 Kumedzela Yehova m. wau

Mis 15:28 ri si ni hwese muṅwe m., nga nnḓa ha

1Yo 5:3 milayo yawe a si m.

Nzu 2:24 thi ni hwesi muṅwe m.

MUIMELELI

, Yoh 7:29 ndi m. wawe

MUITAZWIVHI

, Luk 15:7 m. a rembuluwa u takalelwa

Luk 18:13 Mudzimu, nkhathutshele, ndi m.

MUKANONI

, Lev 23:22 ni songo kaṋa na swika m.

MUKERUBE

, Hes 28:14 Ndo u vhea sa m. o ḓodzwaho

MUKHETHWA

, Nzu 4:8 M., m., m. ndi Yehova

MUKOLOLO

, Yes 9:6 U ḓo pfi M. wa Mulalo

Dan 10:13 m. wa Peresia o lwa na

MUKOVHE

, Zwi 3:24 Yehova ndi m. wanga

Dan 12:13 u ima maḓuvhani a vhufhelo wa wana m.

MUKUKULUME

, Mat 26:34 u ḓo nndandula luraru m.

MUKUNAKISI

, Maḽ 3:3 muṋokisi na m. wa siḽiva

MUKUNGWANI

, Luk 2:7 a mu ladza m.

MULAEDZA

, Luk 8:12 Diabolo a dzhia m. mbiluni

MULALO

, Ps 29:11 u ḓo fhaṱutshedza vhawe nga m.

Ps 37:11 takadzwa nga muḓalo wa m.

Ps 72:7 m. u ḓo anda u swika ṅwedzi u si tsheeho

Ps 119:165 vha funaho mulayo wau vha na m.

Mir 17:1 khwine ndi vhurotho ho omaho hu na m.

Yes 9:7 U hula ha m. a zwi nga gumi

Yes 32:18 dzula hu re na m.

Yes 48:18 m. waṋu u ḓo nga mulambo

Yes 54:13 M. wa vharwa vhau u ḓo vha muhulu

Yes 57:21 Vhavhi a vha na m.

Yes 60:17 Ndi ḓo vhea m. sa vhalavhelesi

Yer 6:14 Ḽo lala! Ngeno hu si na m.

Mat 5:9 Hu takala vha itaho uri hu vhe na m.

Mat 5:24 Ni thome ni ite m. na wahaṋu

Mar 9:50 dzulani ni na m. nga tshaṋu

Yoh 14:27 Ndi ni siela m.; ndi ni ṋea m.

Mis 9:31 Zwivhidzo zwa vha na m.

Rom 5:1 ri vhe na m. na Mudzimu nga Yesu

Rom 8:6 u humbula nga zwa muya ndi m.

Rom 12:18 ni vhe na m. na vhoṱhe

Flp 4:7 Mudzimu u ḓo ni ṋea m., wa tsireledza mbilu

 1The 4:11 Lwelani u tshila nga m.

1The 5:3 M. na u tsireledzea! khombo

1Pe 3:11 a ṱoḓe m., a u tovhole

Nzu 6:4 a ite uri hu si tsha vha na m. kha ḽifhasi

MULAMBO

, Nzu 12:16 ḽifhasi ḽa nwa maḓi a ngaho m.

Nzu 22:1 m. wa maḓi a vhutshilo

MULANDA

, Mat 24:45 M. a fhulufhedzeaho

Mat 25:21 Wo shuma, m. wavhuḓi a

Luk 12:42 M. a fhulufhedzeaho na wa vhuṱali

MULANDU

, Mir 11:15 Ane a ḓivhofha uri u ḓo lifha m.

Dan 6:4 Daniele o vha e si na m.

Rom 1:14 Ndi na m. kha vho ṱalifhaho na vha songo

Rom 8:33 Ndi nnyi ane a nga vhona m.

MULANGA

, Gen 15:18 o vhofha m. na Abramu

Yer 31:31 ndi ḓo vhofha m. muswa

Luk 22:20 m. muswa nga malofha anga

Luk 22:29 ndi vhofha m. na inwi, samusi na Khotsi

MULAVHELESI

, 1Ti 3:1 ane a ṱoḓa u vha m.

MULAYO

, Ps 19:7 M. wa Yehova wo luga

Ps 40:8 M. wau u mbiluni yanga

Ps 94:20 Ngeno i tshi khou tshinya m.?

Ps 119:97 M. wau ndi u funa hani!

Yer 31:33 Ndi ḓo vhea m. wanga khavho

Hab 1:4 M. a u tevhedziwi, a hu haṱulwi nga

Mar 12:28 M. muhulwane kha yoṱhe ndi ufhio?

Mar 12:31 A hu na muṅwe m. u fhiraho yeneyi

Yoh 13:34 m. muswa, wa uri ni funane

Rom 7:22 Mbilu yanga i takalela m. wa Mudzimu

Rom 10:4 M. wo guma nga Kristo

Rom 13:8 ane a funa muṅwe u khunyeledza m.

Gal 3:24 M. wo vha mudededzi, wa ri isa kha Kristo

Gal 6:2 ni ḓo tevhedza m. wa Kristo

Yak 2:8 ni tshi tevhedza m. wa khosi

MULIFHEDZI

, Mis 28:4 M. ho ngo tenda a tshi tshila

MULILO

, Yer 20:9 ḽa nga m. u re maramboni anga

1Krt 3:13 m. u ḓo dzumbulula mushumo waṋu

1The 5:19 Ni songo dzima m. wa muya mukhethwa

2Pe 3:7 na ḽifhasi ḽi re hone zwino ḽi fhiswe nga m.

MULILONI

, Mat 25:41 m. u sa dzimiho

MULINDI

, Mir 26:27 Ane a bwa m. u ḓo wela ngomu

MULINDINI

, Mat 15:14 vha sa vhoni vha wela m.

MULINGO

, 1Krt 10:13 A hu na m. we vhaṅwe vha si

Yak 1:12 Hu takala ane a dzula a tshi konḓelela m.

MULINGONI

, Mat 26:41 ni rabele uri ni si dzhene m.

MULISA

, Ps 23:1 Yehova ndi M. wanga

Yes 40:11 U ḓo ṱhogomela sambi ḽawe sa m.

Hes 37:24 vhoṱhe vha ḓo vha na m. muthihi

Sak 13:7 Irwa m., sambi ḽi balangane

Mat 9:36 sa nngu dzi si na m.

Yoh 10:11 ndi m. wavhuḓi; u fela

Yoh 10:14 ndi m. wavhuḓi, ndi a ḓivha nngu dzanga

Yoh 10:16 sambi ḽithihi, m. muthihi

MULOI

, Mis 13:6 Bara-Yesu, we a vha e m.

MULOMO

, Mir 10:19 ane a langa m. o ṱalifha

Yak 3:10 Kha m. muthihi, phaṱhutshedzo na

MUḼORO

, Muh 5:3 U humbulesa zwi ita m.

MUṊANGONI

, Nzu 3:20 Ndo ima m. ndi khou

MUNḒIRIVHE

, Yoh 15:1 ndi m. wa vhukuma

MUṊE

, Mat 9:38 Humbelani M. wa khaṋo a rumele

Rom 14:4 A tshi ima kana a tshi wa u itela m. wawe

Kol 4:1 inwi ni na M. ṱaḓulu

MUṊEI WA MULAYO

, Yak 4:12 M. na Muhaṱuli

MUNGOME

, Dot 18:11 ane a ya kha m.

MUNNA

, Lev 20:13 m. u ita zwa vhudzekani na m.

1Krt 7:2 mufumakadzi a vhe na m. wawe

1Krt 7:14 M. a si mutendi u vha mukhethwa

MUṊO

, Gen 19:26 a vha tshiulu tsha m.

Mat 5:13 ni m. wa ḽifhasi

Kol 4:6 amba nga vhuthu, zwi nge zwo shelwa m.

MUNWE

, Ek 31:18 mbaba dzo ṅwaliwaho nga m.

MUPFA

, 2Krt 12:7 ndi na m. ṋamani

MUPFUMEDZANYI

, 1Ti 2:5 m. wa Mudzimu na vhathu

MUPFUMI

, Lev 19:15 Ni songo takalela m.

MUPOROFITA

, Dot 18:18 Ndi ḓo vusa m. a ngaho iwe

Hes 2:5 vha ḓivha uri m. o vha e vhukati havho

Amo 7:14 ndi si m. kana ṅwana wa m.

MURAFHO

, Mat 24:34 m. u nga si lovhe

MURAHU

, Luk 9:62 kha dzembe, a lavhelesa m.

MURANGAPHANḒA

, Mir 28:16 M. u shumisa luvhi

Mat 23:10 M. waṋu ndi muthihi, ndi Kristo

MURANGAPHANḒA MUHULWANE

, Mis 3:15 M. wa

Hev 12:2 Yesu, M. na Muvuledzi wa lutendo lwashu

MURATHU

, Luk 15:13 m. a phusukanya thundu

MUREI

, Luk 5:10 U bva zwino u ḓo vha m. wa vhathu

MUREI WA ZWIṊONI

, Ps 91:3 kha tshikwekwe tsha m.

MURENA

, Dot 10:17 Yehova M. a fhiraho marena oṱhe

Mat 7:22 M., M., naa a ro ngo porofita dzinani ḽau

Mat 22:44 Yehova o amba na M. wanga

MURENA MUVHUSAHOṰHE

, Ps 73:28 Yehova M.

Mis 4:24 M., ndi Iwe wo sikaho ḽiṱaḓulu, ḽifhasi

MURENANI

, 1Krt 7:39 o vhofhololwa uri a vhingwe M.

MURENGISI

, Mat 13:45 m. ane a ṱoḓa vhulungu

MURI

, Gen 2:9 m. wa u ḓivha zwivhuya na zwivhi

Gen 2:9 m. wa vhutshilo vhukati ha tsimu

Ps 1:3 U ḓo nga m. tsini na milambwana

Dan 4:14 Rema m. na matavhi awo

Nzu 2:7 a tshi ḽa mutshelo wa m. wa vhutshilo

MURI WA MUṰWARI

, Ps 52:8 m. u re nḓuni ya

MURUṄWA

, 2Dz 19:35 m. a vhulaya vha 185 000

Ps 34:7 M. wa Yehova u a tsireledza

Dan 3:28 o ruma m. wawe a tshidza

Hos 12:4 [Yakobo] a tshi khou lwa na m.

Mis 5:19 M. a vula mavothi a dzhele

Mis 12:11 o ruma m. wawe a mponyokisa

MURUNZI

, 1Krk 29:15 maḓuvha ashu a fana na m.

Kol 2:17 ndi m. wa zwi ḓaho

MURWA

, Ps 2:12 Hulisani m. uri Mudzimu a si

Mat 3:17 Hoyu ndi M. wanga, ane nda mu funa

MURWA MUTHU

, Dan 7:13 m. a tshi ḓa e kha makole

Mat 10:23 M. u ḓo vhuya ni sa athu u ṱanganya miḓi

Luk 21:27 vha ḓo vhona M. a tshi ḓa e kha gole

MURWELAHOṰHE

, 1Dz 18:21 u vha muya m.?

MUSAMARIA

, Luk 10:33 M. a mu pfela vhuṱungu

MUSELWA

, Nzu 21:9 m. wa Ngwana

MUSENGAVHADZIMU

, Gen 9:13 m. u ḓo vha tshiga

MUSHAI

, 1Sa 2:8 U vusa m. miḽorani

Ps 9:18 m. ha nga mu hangwi lwa tshoṱhe

Ps 41:1 Hu takala ane a thusa m.

Ps 69:33 Yehova u thetshelesa m.

Mir 30:9 nda vha m. nda tswa, nda nyadzisa

2Krt 8:9 Kristo, o vha m. a tshi itela inwi

MUSHE

, Num 12:3 M. o vha o vuḓaho u fhira vhoṱhe

Ps 106:32 M. zwa mu vhifhela nga nṱhani havho

Mis 7:22 M., maanḓa kha zwe a amba na u ita

2Krt 3:7 vha si kone u lavhelesa tshifhaṱuwo tsha M.

MUSHONGA

, Mir 17:22 Mbilu yo takalaho ndi m.

MUSHONGA WA MAṰO

, Nzu 3:18 u renge m.

MUSHUMELI

, Mir 22:7 Muhadzimi ndi m. wa

Yes 42:1 Vhonani m. wanga ane nda mu tikedza!

MUSHUMI

, Mir 8:30 tsini hawe sa m. a re na vhutsila

Luk 10:7 m. u fanela u ṋewa malamba awe

MUSHUMI WA BIKO

, Mir 10:4 Zwanḓa zwa m.

Mir 21:5 Maano a m. a ita uri a bvelele

MUSHUMO

, Mis 1:20 M. wa mulavhelesi u dzhiiwe

Mis 20:24 ndi fhedze mbambe na m.

Rom 11:13 ndi dzhiela nṱha m.

2Krt 4:1 wonoyu m. we a ri khathutshela a ri ṋea

2Krt 6:3 hu si vhe na ane a sasaladza m.

1Ti 1:12 o ndzhia ndi tshi fhulufhedzea a nṋea m.

1Pe 1:13 ḓilugiseleleni u ita m.

MUSIDZANA

, 2Dz 5:2 vho thuba m.

MUSIKI

, Muh 12:1 M. maḓuvhani a vhuswa hau

 MUSUKU

, Hes 7:19 Siḽiva kana m. a zwi tshidzi

Dan 3:1 Nebukadanetsara o ita tshifanyiso tsha m.

MUSWA

, Yob 33:25 muvhili u ḓo dovha wa vha m.

Ps 71:17 wo mpfunza u bva ndi tshee m.

Yoh 13:34 Ndi ni ṋea mulayo m.

1Ti 4:12 u nyadziwa ngauri u m.

MUṰAVHA

, Gen 22:17 vhana vhau sa m.

Nzu 20:8 Tshivhalo tshi nga m. wa lwanzhe

MUTENDI

, 1Krt 7:12 ane a si vhe m., o tenda u

MUTENGO

, 1Krt 7:23 No rengwa nga m. muhulu

MUTHELISI

, Mat 18:17 u mu fare sa m.

Luk 18:11 ndi livhuwa uri a thi fani na hoyu m.

MUTHELO

, Luk 23:2 thivhela uri vha si badele Kesare m.

Rom 13:7 a ṱoḓaho m., ni mu ṋee m.

MUTHEO

, Luk 6:48 a adza m. nṱha ha tombo

Rom 2:20 ḓivha zwithu zwa m.

1Krt 3:11 a hu na muṅwe m. nga nnḓa ha Kristo

MUTHIHI

, 1Krt 8:6 Mudzimu m. Khotsi na Murena m.

MUTHIHI FHEDZI

, Yoh 1:18 m. a fana na Mudzimu

Yoh 3:16 o ṋekedza Murwa wawe m., uri

MUTHU

, Ps 8:4 M. u tou vha mini u tshi

Hes 18:4 M. ane a ita tshivhi u ḓo fa

Yak 5:17 Elia o vha e m. u fana na riṋe

MUTHUSI

, Yoh 14:16 a ni ṋee muṅwe m.

Yoh 14:26 m. ane a vha muya mukhethwa

MUTHU ZWAWE

, Mis 4:13 a songo funzea e m.

MUTOLI

, Ek 3:8 shango ḽi elelaho mafhi na m.

Mir 25:27 A si zwavhuḓi u ḽesa m.

MUTSHELO

, Gen 3:3 ni songo kwama m.

MUTSHEṰO

, Gen 11:4 ri ḓifhaṱele m.

Mir 18:10 Dzina ḽa Yehova ndi m. wo khwaṱhaho

Luk 13:4 welwa nga m. wa Silomu wa vha vhulaya?

MUTSHIDZI

, 2Sa 22:3 vhukhudo hanga, m. wanga

Mis 5:31 o mu hulisa uri a vhe M.

MUTSIKO

, Muh 7:7 m. u nga pengisa muṱali

MUTSINDA

, Ek 22:21 Ni songo tambudza m.

Num 9:14 mulayo muthihi, u shumaho kha m.

Dot 10:19 ni fune m.

Yoh 10:5 a dzi ḓivhi ipfi ḽa m.

MUTUKANA

, Mir 22:6 Gudisa m.; na musi o no aluwa

Yes 11:6 Zwi ḓo khadwa nga m.

Yer 1:7 U songo ri, ndi kha ḓi vha m.

MUṰWARI

, Rom 11:17 m. wa ḓaka, wa vha na

MUVHAḒI

, Mar 6:3 m., murwa wa Maria

MUVHI

, Mir 29:2 hu tshi vhusa m., vha a gomela

Yes 26:10 m. a tshi takalelwa, ha nga gudi

2The 2:3 m. a sa athu u dzumbululwa

1Yo 5:19 shango ḽi zwanḓani zwa m.

MUVHIGO

, Num 14:36 vha vhuya na m. u si wavhuḓi

Mir 25:25 M. wavhuḓi wa shangoni ḽa kule

Dan 11:44 m. u ḓo i tshuwisa

MUVHILI

, Yob 33:25 m. wawe u ḓo vha muswa

Mat 26:26 Dzhiani ni ḽe. Vhu imela m. wanga

Rom 6:13 Kumedzelani m. waṋu kha Mudzimu

1Krt 7:4 m. wawe u langiwa nga mufumakadzi

1Krt 12:18 Mudzimu o vhea miraḓo ya m.

1Krt 15:44 Hu zwalwa m. wa ṋama, ha vuswa wa

MUVHULAYI

, Yoh 8:44 m. u bva mathomoni

MUVHUMBI

, Yes 64:8 Riṋe ri vumba, iwe u M. washu

Rom 9:21 m. ha koni u vhumba midzio

MUVHUSI

, Dan 4:17 uri Wa-Ṱaḓulu-ṱaḓulu ndi M.

Yoh 12:31 m. waḽo u ḓo pandelwa

Yoh 14:30 m. wa shango u khou ḓa, ha na maanḓa

MUVHUSO

, Ek 19:6 Ni ḓo vha m. wa vhotshifhe

Dan 2:44 Mudzimu wa ṱaḓulu u ḓo vhumba m.

Dan 4:34 m. wawe ndi wa tshoṱhe

Dan 7:14 A ṋewa vhuhosi khuliso na m.

Dan 7:18 vhakhethwa vha ḓo ṋewa m.

Mat 6:10 M. wau u ḓe. Zwine wa zwi funa

Mat 6:33 Dzulani ni tshi ṱoḓa M. na u luga

Mat 21:43 M. u ḓo ṋewa lushaka lune lwa aṋwa

Mat 24:14 mafhungo maḓifha a M. a ḓo ḓivhadzwa

Mat 25:34 Iḓani, ni ḽe ifa ḽa M. we na lugiselelwa

Luk 12:32 U takalela u ni ṋea M.

Luk 22:29 ndi vhofha mulanga na inwi wa m.

Yoh 18:36 M. wanga a si tshipiḓa tsha ḽino shango

Mis 1:6 u ḓo vusulusa m. wa Isiraele zwino?

1Krt 15:24 u ḓo humisela M. kha Mudzimu

Gal 5:21 a vha nga ḽi ifa ḽa M. wa Mudzimu

Nzu 11:15 Muvhuso wa shango wo no vha M.

MUVHUSONI

, Kol 1:13 a ri isa m. wa Murwa wawe

MUVHUYA

, Ps 16:10 U nga si tende m. a tshi vhona

Ps 34:19 M. u welwa nga maṱungu manzhi

Ps 37:25 A thi athu u vhona m. o laṱiwa

Ps 72:7 Misini yawe m. u ḓo bvelela

Ps 141:5 Arali m. a nthwa, u ḓo vha a

Mir 24:16 m. naho a wa lwa sumbe

MUYA

, Num 11:25 a dzhia muṅwe wa m.

1Sa 16:13 M. wa thoma u ṋea Davida maanḓa

2Sa 23:2 M. wa Yehova u amba nga nṋe

Ps 51:10 u dzhenise m. muswa, wo khwaṱhaho

Ps 51:17 zwine a zwi takalela ndi m. wo kwasheaho

Ps 104:29 wa zwi dzhiela m. wazwo, zwi a fa

Ps 146:4 M. u a bva, a vhuyelela mavuni

Muh 11:4 Ane a lavhelesa m. ha nga zwali

Muh 12:7 m. wa vhuyelela ha Mudzimu we a u ṋea

Yes 61:1 M. wa Yehova u kha nṋe

Yoe 2:28 ndi ḓo shululela m. wanga kha vhoṱhe

Sak 4:6 zwi ḓo itwa nga m. wanga, hu si nga mmbi

Mat 3:16 m. wa Mudzimu u tshi tsa u tshi nga ḽiivha

Yoh 4:24 Mudzimu ndi M., vha mu rabelaho

Rom 8:16 M. wa Mudzimu u a ri dzumbululela

1Krt 9:26 ane a rwa m.

1Krt 15:44 ha vuswa wa m.

2Krt 3:17 Yehova ndi M.

Ef 2:2 muvhusi a langaho m.

Ef 4:14 vhudzulwa nga m. wa pfunzo dza mazwifhi

1Pe 3:18 a vuswa e na muvhili wa m.

MUYA MUKHETHWA

, Ps 51:11 U songo ndzhiela m.

Mat 12:31 vha semaho m. a vha nga hangweliwi

Luk 1:35 M. u ḓo ḓa kha iwe

Luk 3:22 m. u tshi nga ḽiivha

Luk 11:13 Khotsi u ṋea m. vha u humbelaho

Yoh 14:26 m. u ḓo funza na u humbudza

Yoh 16:13 m. ane a sumbedza ngoho u ḓo ni livhisa

Mis 1:8 wana maanḓa musi m. u tshi ḓa

Mis 2:4 vhoṱhe vha ḓadzwa nga m.

Mis 5:32 m. u ṋewa vha thetshelesaho Mudzimu

Gal 5:16 Dzulani ni tshi livhiswa nga m. uri ni si

Gal 5:22 zwi aṋwiwaho nga m. ndi lufuno

Gal 6:8 ane a zwala kha m.

Ef 4:30 ni songo ṱungufhadza m. wa Mudzimu

MUYA MURWELAHOṰHE

, 1Dz 18:21 litsha u vha m.

MUYUDA

, Sak 8:23 fara tshiambaro tsha M.

1Krt 9:20 Kha Vhayuda, ndo ḓiita M.

MUZWIFHI

, Mir 19:22 u vha mushai nṱhani ha m.

Yoh 8:44 Diabolo, m. na khotsi a vhane vha zwifha

MVELAPHANḒA

, 1Ti 4:15 m. i vhonwe nga vhoṱhe

MVULA

, Gen 7:12 M. ya na maḓuvha a 40

Dot 11:14 nisa m. ya tshifhefho na m. ya luṱavula

Yes 55:10 Samusi m. na mahaḓa zwi sa humi

Mat 5:45 u nisela m. vho lugaho na vha songo

N

NAINI

, Luk 7:11 a ya muḓini wa N.

ṊALEDZI

, Ps 147:4 U vhidza ṋ. dzoṱhe nga madzina

Mat 24:29 musi maṱungu o no fhira, ṋ. dzi ḓo wa

Nzu 2:1 ṋ. dza sumbe tshanḓani tshawe tsha u ḽa

ṊALEDZI I PENYAHO

, Yes 14:12 iwe ṋ.

ṊAMA

, Gen 2:24 vha vha ṋ. nthihi

Mir 23:20 vhane vha ḽesa ṋ.

1Krt 3:3 ni kha ḓi vha vhathu vha ṋ.

 1Krt 15:50 ṋ. na malofha zwi nga si dzhene

Gal 5:19 Mishumo ya ṋ. i khagala

ṊAMANA

, Ek 32:4 a vhumba tshifanyiso tsha ṋ.

Yes 11:6 Ṋ. na ndau zwi ḓo dzula zwoṱhe

NAMBATELA

, Gen 2:24 sia mme awe a n.

NAMBATELE

, Dot 10:20 ni n. Yehova

ṊANḒONI

, Dan 3:17 Mudzimu u ḓo ri tshidza ṋ.

NANGA

, Dot 30:19 u tea u n. vhutshilo

Rom 9:11 u n. ane a funa

NANGANI

, Yos 24:15 n. ane na ḓo mu shumela

NANGE

, Flp 1:23 ndi n. mini kha izwi zwivhili

NANGIWAHO

, Mat 24:22 fhungudzwa u itela vho n.

NATHANI

, 2Sa 12:7 N. a ri: Onoyo munna ndi iwe!

ṊAYO

, Yer 10:23 muthu ha na maanḓa a u livhisa ṋ.

NḒALA

, Ps 37:19 Nga tshifhinga tsha n. vha ḓo vha

Yes 65:13 vhanga vha ḓo ḽa ni tshi fa nga n.

Amo 8:11 Hu si n. ya zwiḽiwa kana ḓora ḽa maḓi

Mat 24:7 hu ḓo vha na n.

NDAU

, 1Sa 17:36 ndo vhulaya n. na tshivhingwi

Ps 91:13 U ḓo kanda n. na ṋowa khulu

Yes 11:7 N. i ḓo ḽa hatsi vhunga kholomo

Dan 6:27 o tshidza Daniele kha n.

1Pe 5:8 Diabolo u mona-mona sa n. i vhombaho

Nzu 5:5 N. ya lushaka lwa Yuda

NDAVHA

, Mir 14:16 tsilu a ḽi na n., ḽi ḓifhulufhela

Flp 2:21 vha na n. na vhone vhaṋe fhedzi

1Pe 5:7 ngauri u na n. na inwi

NDAYO

, Mir 1:7 matsilu a nyadza vhuṱali na n.

Mir 3:11 u songo hana n. ya Yehova

NDEME

, Mat 6:26 Naa a ni vha n. u zwi fhira?

Mat 23:23 mafhungo a n. a Mulayo

1Pe 1:19 nga malofha a n. a Kristo

NDI ḒO VHA

, Ek 3:14 wa ri: N. o nthuma ha inwi

NDIFHEDZO

, Dot 32:35 N. na u pfisa vhuṱungu

NḒILA

, Mir 4:18 n. ya vhavhuya, tshedza tsha

Mir 16:25 n. i vhonalaho yo luga, fhedzi i tshi

Yes 30:21 N. ngei. Farani yone

Mat 13:4 iṅwe mbeu ya wela thungo ha n.

Yoh 14:6 Ndi nṋe n. na ngoho na vhutshilo

Mis 1:11 u ḓo vhuya nga n. ye na i vhona

Mis 9:2 a wana vho faraho iyo N.

1Krt 4:17 U ḓo ni humbudza n. ye nda shumela

1Krt 10:13 u ḓo ni vulela n. ine na ḓo bva ngayo

Flp 1:27 Ni tshimbile nga n. i tshimbidzanaho na

Hev 8:5 ita zwoṱhe nga n. ye nda u sumbedza

NḒILA I SONGO TEAHO

, Yuda 7 zwa vhudzekani nga n.

NḒILANI

, Yoe 2:7 Muṅwe na muṅwe u tshimbila n.

NḒILA YA LWA TSIKO

, Rom 1:26 vho shandula n.

NḒILA YAVHUḒI

, 1Krt 14:40 kha zwi itwe nga n.

NḒILA YO TEAHO

, Yer 30:11 u kaidza nga n.

1Ti 2:9 vhafumakadzi vha ambare nga n.

NDIMI

, 1Krt 13:8 n. dzi ḓo fheliswa

1Krt 14:22 n. dzo itelwa vha sa tendi

Nzu 7:9 kha tshaka dzoṱhe na n. dzoṱhe

NDI SA EḒELI

, 2Krt 11:27 vhusiku vhunzhi n.

NḒIVHA

, Hos 4:6 Ngauri a no ngo ṱoḓa u n.

NḒIVHO

, Mir 1:7 U ofha Yehova ndi u thoma ha n.

Mir 2:10 n. i tshi u takadza

Mir 24:5 U engedza maanḓa awe nga n.

Yes 5:13 vha ḓo ya vhuthubwani nga u shaya n.

Yes 11:9 ḽifhasi ḽi ḓo vha ḽo ḓala nga n. ya Yehova

Dan 12:4 n. ya ngoho ya ḓala

NḒIVHO YO TEAHO

, Rom 10:2 hu si u ya nga n.

1Ti 2:4 u funa vhoṱhe vha tshi vha na n.

NḒODZA

, Yes 61:1 Yehova o n. uri ndi ḓivhadze

NDO MU NANGA

, Mis 9:15 Iya khae ngauri n.

NDOṰHE

, Yoh 16:32 na ntsia ndi n., fhedzi thi n.

NDO VHA

, 1Krt 9:22 N. zwithu zwoṱhe kha

NDOVHEDZO

, 1Pe 3:21 n. ine ya ni tshidza

NḒUNI

, Ps 27:4 Ndi dzule n. ya

Ps 101:2 dzula ndi tshi fhulufhedzea ndi n. yanga

Luk 2:49 ndi fanela u vha n. ya Khotsi anga

Yoh 14:2 N. ya Khotsi anga hu na

Mis 7:48 Wa-Ṱaḓulu-ṱaḓulu ha dzuli n. dzo

NḒUNI KHETHWA

, Ps 73:17 ndi tshi dzhena n.

ṊEA

, Yoh 21:17 Yesu o ri: Ṋ. ngwana dzanga zwiḽiwa

Mis 20:35 U ṋ. zwi takadza u fhira u ṋewa

Hev 13:21 u ni ṋ. zwoṱhe uri ni ite zwine a funa

NEBUKADANETSARA

, Dan 2:1 N. o ḽora

ṊEENI

, Mat 22:21 Kesare mu ṋ. zwawe, na Mudzimu

NENGISA

, Rom 1:27 vhanna vha emulana zwi a n.

NENGISAHO

, Num 21:5 a ri tsha ḽa vhurotho vhu n.

NETAHO

, Mir 25:25 U nga maḓi a rotholaho kha o n.

Yes 40:29 O n. u mu ṋea maanḓa

Yes 50:4 u fhindula o n. nga nḓila yo teaho

NETE

, Hev 12:3 ni si n. na vho kulea nungo

NETI

, Yes 40:28 Ha n. kana u kulea nungo

Yes 40:31 Vha ḓo tshimbila vha sa n.

2Krt 4:16 Ndi ngazwo ri sa n.

Gal 6:9 ri ḓo kaṋa arali ri sa n.

NETISA

, Maḽ 1:13 Zwi a n.!

ṊEWAHO

, Luk 12:48 O ṋ. zwinzhi, u ḓo vhilwa zwinzhi

NGA HEYI NḒILA

, 1Krt 15:23 u ḓo vuswa n.: Kristo

NGA HO ENGEDZEAHO

, Hev 10:24 ri kone u funana n.

NGA U ḒIFUNELA

, Ek 36:2 u shuma n.

1Krk 29:17 ndo ṋekedza zwoṱhe n.

NGA U SA ḒIVHA

, 1Ti 1:13 ndo zwi ita n.

NGA U ṰAVHANYA

, Luk 21:34 ḓuvha ḽi ḓo ni ḓela n.

NGA VHAVHILI

, Luk 10:1 nanga vha 70, a vha ruma n.

NGA VHUTHIHI

, Tse 3:9 Vha mu shumele n.

NGEI NA NGEI

, Dan 12:4 Vhanzhi vha ḓo ya n.

NGELEKANYO

, Ps 146:4 n. dzawe dzi a lovha

NGOḒA

, Mir 27:11 u fhindula ane a n.

NGOHO

, Ps 15:2 Ane a amba n. mbiluni yawe

Ps 119:160 Zwoṱhe zwine wa amba ndi n.

Mir 23:23 Renga n., u songo vhuya wa i rengisa

Yoh 4:24 u rabela u tendelana na muya na n.

Yoh 8:32 ni ḓo ḓivha n., n. i ḓo ni vhofholola

Yoh 14:6 Ndi nṋe nḓila na n. na vhutshilo

Yoh 16:13 muya mukhethwa u ḓo ni sumbedza n.

Yoh 17:3 vha ḓivha iwe Mudzimu wa n. u woṱhe

Yoh 17:17 vhakhethwa nga n.; mafhungo au ndi a n.

Yoh 18:38 Pilato a ri: N. ndi mini?

2Krt 13:8 a hu na tshine ra ita tshi lwisanaho na n.

Ef 4:25 noṱhe ni ambe n.

2Ti 1:13 pfunzo ya n.

Tit 2:1 u tendelana na pfunzo ya n.

2Pe 1:12 no farelela no khwaṱha kha n.

NGOHONI

, 3Yo 4 vhananga vha khou tshimbila n.

NGOMU

, 2Krt 4:16 nga n. hashu ri vusuluswa

NGULUVHE

, Luk 8:33 Madimoni a dzhena kha n.

Luk 15:15 masimuni awe uri a ye u lisa n.

2Pe 2:22 n. yo humela thopheni naho yo ṱanzwiwa

NGUNGULELA

, Num 14:27 Vhaisiraele vha tshi n.

NGUVHO

, Haṱ 6:37 ṅwando wa wela kha n.

NGWANA

, 2Sa 12:3 o vha a tshi tou vha na n. fhedzi

Yes 40:11 U ḓo kuvhanganya n.

Yoh 1:29 N. ya Mudzimu ine ya fhelisa zwivhi

Yoh 21:15 u a mpfuna? Ṋea n. dzanga zwiḽiwa

Yoh 21:16 Lisa n. dzanga

NI DZULE

, Yuda 3 n. ni na lutendo

NI HUMBULE

, 1Krt 14:20 n. sa a re na lutendo

NINIVE

, Yon 4:11 u pfela vhuṱungu N.?

NI SONGO HANGWA

, Hev 10:32 N. uri musi no no

NI ṰANGANEDZANE

, 1Pe 4:9 N. ni sa gunguli

NKAIDZA

, Ps 141:5 a n., zwi nga u shela mapfura

NKHANGWELE

, Ps 25:11 N. vhukhakhi hanga naho

NKHUMBELE

, Ps 2:8 N., ndi ḓo u ṋea dzitshaka

NKHUMBULA

, Yob 14:13 ḓuvha ḽine wa ḓo n.!

Luk 22:19 Dzulani ni tshi ita zwenezwi u itela u n.

 NKHUTHADZA

, Ps 94:19 dzi tshi ntsikeledza, wo n.

NKUNAKISE

, Ps 51:2 U n. kha tshivhi tshanga

NNDANDULA

, Mar 14:30 u ḓo n. luraru

NNDAṰA

, Ps 27:10 Naho khotsi na mme anga vha n.

NNDAṰE

, 1Krt 9:27 uri Mudzimu a si n.

NNDAṰEDZA

, Yoh 8:29 ho ngo n., ngauri ndi dzula

NNDINGE

, Maḽ 3:10 n. kha zwenezwi

NNḒU

, 2Sa 7:13 u ḓo fhaṱela dzina ḽanga n.

Ps 127:1 Arali Yehova a sa fhaṱa n.

Yes 56:7 i ḓo vhidzwa n. ya thabelo ya vhoṱhe

Yes 65:21 Vha ḓo fhaṱa n. vha dzula khadzo

Yoh 2:16 ita n. ya Khotsi fhethu ha mabindu

Mis 5:42 n. nga n. vha sa litshi u funza

Mis 20:20 funza phanḓa ha vhathu na n. nga n.

2Krt 5:1 a ri ṋea n. ya tshoṱhe ngei ṱaḓulu

Hev 3:4 n. iṅwe na iṅwe i na mufhaṱi

NNḒU KHETHWA

, Ek 25:8 mphaṱele n.

NNDWA

, 1Sa 17:47 n. ndi ya Yehova

Ps 46:9 U fhelisa n.

Mir 17:14 Ṱuwa n. i sa athu u thoma

Hos 2:18 Ndi ḓo fhelisa banga na n. shangoni

Nzu 12:7 Ha vuwa n. ṱaḓulu: Mikaele

NNDWANI

, Nzu 16:14 n. ya ḓuvha ḽihulu ḽa Mudzimu

NNGU

, Ps 100:3 Ri vhawe na n. dza pfulo yawe

Yes 53:7 a tshi nga n. ine ya khou ya u ṱhavhiwa

Hes 34:12 Ndi ḓo ṱhogomela n. dzanga

Mat 25:33 N. u ḓo dzi vhea thungo ya tsha u ḽa

NNGWANE

, Yes 45:19 Ni ḓo nṱoḓa ni si n.

NNGWE

, Yes 11:6 N. i lala fhethu huthihi na

Dan 7:6 tshiṅwe tshivhanda tshine tsha nga n.

NOAXE

, Gen 6:9 N. o tshimbila na Mudzimu

Mat 24:37 hu ḓo fana na misini ya N.

ṊOWA

, Gen 3:4 Ṋ. ya amba na mufumakadzi

Yoh 3:14 Vhunga Mushe o imisela ṋ. nṱha

NTAKADZAHO

, 3Yo 4 zwi n. ndi musi vhananga vha

NṰALIFHISA

, Ps 119:98 i n. u fhira maswina anga

NṰANZWE

, Ps 51:2 N. tshoṱhe kha vhukhakhi hanga

NTEVHELA

, Yoh 10:27 Nngu dzanga dzi a n.

NTEVHELE

, Mat 19:21 u ḓe u n.

NTHIHI

, 1Krt 10:17 Hu na ḽofo n., ri ḽa ḽofo n.

NTHUSA

, 1Krt 9:18 zwi ḓo n. uri ndi si humbele

NṰOLISISE

, Ps 26:2 Iwe Yehova, n., ita uri mbilu i

NTOVHOLA

, Ps 119:86 vha n. ndi si na mulandu

Yoh 15:20 vho n., vha ḓo ni tovhola

NTSIKELEDZA

, Ps 40:12 Vhukhakhi vhu khou n.

NUNGO

, 1Sa 30:6 o wana n. a tshi thuswa nga

Ps 29:11 Yehova u ḓo ṋea vhathu vhawe n.

Ps 31:10 N. dzi khou fhungudzea nga vhukhakhi

Ps 40:17 thi na n., ndi mushai

Ps 84:7 Vha ḓo tshimbila n. dzi sa fheli

Mir 17:22 Mbilu yo ṱungufhala zwi fhedza n.

Mar 12:30 funa Yehova nga n. dzau dzoṱhe

1Krt 1:27 Mudzimu o nanga zwi si na n.

2Krt 12:10 ndi vha na maanḓa musi ndi si na n.

1The 5:14 tikedze vha shayaho n.

Nzu 3:8 Ndi a ḓivha uri a u na n.

ṄWAHA

, Num 14:34 ḓuvha ḽithihi ḽi lingana na ṅ.

ṄWAHA WA MBOFHOLOWO

, Lev 25:10 U ḓo vha Ṅ.

ṄWALE MBILUNI

, Dot 6:7 u a ṅ. dza vhana vhau

ṄWALIWAHO

, Rom 15:4 zwo ṅ. kale

1Krt 4:6 Itani zwo ṅ. fhedzi

ṄWALIWAHO FHEDZI

, 1Krt 4:6 Itani zwo ṅ.

ṄWANA

, Dot 7:14 a hu na ane a sa ḓo vha na ṅ.

Haṱ 13:8 a ri vhudze nḓila ya u alusa ṅ.

Mir 13:24 A sa rwi ṅ. wawe u a mu vhenga

Mir 15:20 Ṅ. o ṱalifhaho u takadza khotsi awe

Luk 9:47 a dzhia ṅ. a mu imisa

1Krt 13:11 u humbula sa ṅ., ndi tshi elekanya sa ṅ.

Gal 3:16 ṅ. wau, ane a vha Kristo

ṄWANANYANA

, Mar 5:42 ṅ. a vuwa a tshimbila

Luk 8:49 ṅ. wau o lovha

ṄWANA WA MME

, Mir 17:17 Ndi ṅ. musi wa khombo

Mir 18:24 ine ya tikedza u fhira ṅ.

ṄWANDO

, Dot 32:2 Zwine nda amba zwi ḓo wa sa ṅ.

Ps 110:3 Tshigwada tsha vhaṱhannga tshi nga ṅ.

ṄWEDZI

, Yoe 2:31 ṅ. wa tswuka sa malofha

Luk 21:25 zwiga kha ḓuvha, ṅ. na ṋaledzi

NYADZA

, 2Sa 12:14 wo n. Yehova nga zwe wa ita

1The 4:8 ha khou n. muthu, u khou n. Mudzimu

NYADZEAHO

, Yes 60:22 Kha a n. hu ḓo bva

NYADZIWA

, Mir 5:9 ni sa ḓo n. nga vhaṅwe

Yes 53:3 O n. na u landulwa nga vhathu

Hes 39:7 dzina ḽanga a ḽi tsha ḓo n.

NYAMBO

, Sak 8:23 vha fumi vha bva kha n. dzoṱhe

Mis 2:4 vha thoma u amba nga n. dzo fhambanaho

NYELETSHEDZO

, Mir 15:22 hu si na n.

NYEMULO

, Rom 1:26 u langiwa nga n.

Rom 16:18 phuli dza n. dzavho

1Krt 2:14 Ane a livhiswa nga n. ha ṱanganedzi

Ef 2:3 u tendelana na n. dza ṋama

Kol 3:5 u langiwa nga n. dza vhudzekani

1The 4:5 songo langiwa nga n. dza vhudzekani

2Ti 2:22 u shavhe n. dza vhuswa

Yak 1:14 kokodzwa na u kungwa nga n. yawe

1Pe 2:11 dzulani ni tshi iledza n. dza ṋama

1Yo 2:16 n. ya ṋama, n. ya maṱo

NYIMBO

, Neh 12:46 n. dza u renda na u livhuwa

Kol 3:16 ni tshi mu livhuwa nga n.

NYOFHO

, Luk 21:26 Vhathu vha ḓo ṋoka nga n.

NZIE

, Yes 40:22 Vha dzulaho khaḽo vha nga n.

Yoe 1:4 Zwo siiwaho nga n. dzi tshinyadzaho

O

OFHA

, Gen 9:2 Zwivhumbiwa zwoṱhe zwi ḓo ni o.

Yob 31:34 nda o. uri gogo ḽi ḓo ri mini

Mir 29:25 U o. vhathu zwi isa tshikwekweni

Yes 41:10 U songo o., ngauri ndi na iwe

Luk 12:4 ni songo o. vhane vha nga ni vhulaya

Flp 2:12 shumani nga maanḓa ni tshi o. na u

Nzu 2:10 Hu si kale u ḓo tambudzwa, u songo o.

OFHA YEHOVA

, Ps 19:9 U o. ndi zwavhuḓi

Ps 111:10 U o. ndi u ranga ha vhuṱali

Mir 8:13 U o. ndi u vhenga vhuvhi

OFHI

, Ps 56:4 Ndi fhulufhela Mudzimu, a thi o.

Ps 118:6 Yehova u na nṋe; a thi nga o.

Yes 28:16 A re na lutendo ha nga o.

1Yo 4:18 A re na lufuno ha o.

OFHISA

, Hev 10:31 o. u wela zwanḓani zwa Mudzimu

OFHISWA

, 2Krk 20:15 Ni songo o. nga heḽi gogo

OFHI TSHITHU

, Ps 23:4 A thi o. ngauri u na nṋe

ONGOLOWA

, Gen 33:14 u o. sa zwifuwo na vhana

O TSWAHO MUṄWE

, Dot 24:7 o. u tea u vhulawa

P

PAMBUWA

, Ps 119:176 Ndo p. sa nngu yo xelaho

PASEKA

, Ek 12:11 Ndi P. ya Yehova

Ek 12:27 P. ya Yehova, we a pfuka

1Krt 5:7 Kristo ngwana yashu ya P.

PAULO

. Sedzani na SAULO, 1Krt 1:12 Nṋe ndi wa P.

PEMBELA

, Yes 65:14 Vhashumeli vhanga vha ḓo p.

PENGA

, Yoh 10:20 U na dimoni, u khou p.

PETRO

, Mat 14:29 P. a tshimbila nṱha ha maḓi

Luk 22:54 P. a tshi tevhela nga kule

Yoh 18:10 P. we a vha e na banga, a tumula nḓevhe

Mis 12:5 P. e dzhele, tshivhidzo tsha

PFA

, 1Sa 15:22 U p. hu fhira tshiṱhavhelo

Rom 10:14 Vha nga p. hani hu si na we

Hev 5:8 o guda u p. nga nṱhani ha u tambudzwa

PFA VHUṰUNGU

, 1Krt 12:26 muraḓo u tshi p., na

PFELA MARE

, Mat 26:67 Vha mu p. khofheni

PFELA VHUṰUNGU

, Ek 34:6 Yehova u a p.

Kol 3:12 ambarani u p.

PFELE VHUṰUNGU

, 1Yo 3:17 ane a si p.

 PFESESA

, 1Dz 3:11 wo humbela uri u kone u p.

Hev 4:15 u a p. uri ri a shaya nungo

PFESESE

, Neh 8:8 vha thusa vhathu uri vha p. zwe

Ps 119:27 Ita uri ndi p. zwine ndaela dzau dza amba

Dan 11:33 vha ḓo thusa vhanzhi uri vha p.

PFISA VHUṰUNGU

, Ps 78:40 p. ngei sogani!

Mir 17:25 Ṅwana wa tsilu u ṱungufhadza na u p.

2The 1:6 u ḓo p. vhane vha ni tambudza

PFISWA VHUṰUNGU

, Ps 119:71 ndo p.

PFIWA

, Ps 19:4 mulaedza wo p. ḽifhasini ḽoṱhe

PFUFHO

, 1Krt 9:24 p. i waniwa nga muthihi

PFULONI

, Yes 30:23 zwifuwo, p. khulwane

PFUMA

, 1Ti 6:9 vho ḓiimiselaho u p. vha wela

Nzu 3:17 u ri, Ndo p., ndo

PFUMAHO

, Luk 14:12 u songo vhidza vho p.

1Ti 6:17 vho p. uri vha si ḓikukumuse vha fhulufhela

PFUME

, Mir 10:22 Phaṱhutshedzo dzi ita uri a p.

PFUMEDZANYWA

, Rom 5:10 ro p. na Mudzimu

PFUMELELA

, Lev 16:34 musi ni tshi p.

1Yo 2:2 Ndi ene tshiṱhavhelo tsha u p.

PFUMISA

, 2Krt 6:10 fhedzi ri tshi p. vhanzhi

PFUMO

, 1Sa 18:11 a posa p. a tshi ri: Ndi ḓo

PFUNZO

, 2Ti 1:13 p. ya ngoho

PFUNZO DZA MAZWIFHI

, Tit 3:10 ane a funza p.

PFUNZO DZA VHAṰALI

, Kol 2:8 ni si fashwe nga p.

PHAKHUPHAKHU

, Yes 11:8 tamba mulindini wa p.

PHAMBANO

, Maḽ 3:18 u vhona p. vhukati ha

PHANḒA

, Hes 3:9 p. yau i ome u fhira tombo

Hes 9:4 u swaye vhathu kha p.

PHANḒA HA VHATHU

, Mat 6:1 vho lugaho p.

PHAPHA

, Ruṱ 2:12 dzhena nga fhasi ha p. dzawe

PHARADISONI

, Luk 23:43 u ḓo vha na nṋe P.

2Krt 12:4 Musi e p.

PHAṰHUTSHEDZO

, Dot 30:19 ndo vhea p. na samba

Mir 10:22 P. dza Yehova dzi a pfumisa

Maḽ 3:10 shululela p. u swika ni si tsha ṱahelelwa

Ef 1:18 p. khulu dze dza fhulufhedziswa vhakhethwa

PHINDULO

, Mir 15:1 P. ya vhulenda i ita uri a si

PHOMBWE

, Ek 20:14 U songo vha p.

1Krt 6:9 p. a dzi nga ḽi ifa ḽa Muvhuso

PHULI

, Yoh 8:34 ane a ita tshivhi ndi p. ya tshivhi

PHUNGUWE

, Mat 8:20 P. dzi na milindi, fhedzi Murwa

PHUPHU

, Gal 2:9 vha ngaho p.

1Ti 3:15 p. na thikho ya ngoho

PHUSUKANYA

, Luk 15:13 p. thundu nga u

PIKISWA

, 1The 2:2 tshivhindi musi ri tshi p.

PILATO

, Yoh 19:6 P. a ri: thi mu vhoni mulandu

POMOKA

, Mat 26:59 vha ṱoḓa zwine vha nga p.

Nzu 12:10 ane a p. vhahashu o poswa fhasi

POMOKWA

, 1Ti 5:19 muhulwane a tshi p.

PONYOKISA

, 2Pe 2:9 Yehova u a kona u p.

POROFITA

, Yoe 2:28 Vharwa, vhananyana vha ḓo p.

PRISILA

, Mis 18:26 P. na Akwila vha mu vhidzela

PULANE

, Ek 26:30 dennde u tshi tevhedza p.

1Dz 6:38 nnḓu yo fhela u ya nga p. yayo

R

RABELA

, 2Dz 19:15 Hiskia a r.

Dan 6:13 u r. luraru nga ḓuvha

Mat 4:10 U tea u r. Yehova Mudzimu wau

Mat 6:9 Musi ni tshi r. ni ri:

Mar 1:35 nga maḓautsha, a thoma u r.

Luk 5:16 o vha a tshi ya kule na miḓi u r.

Yoh 4:24 r. u tendelana na muya na ngoho

Rom 8:26 ri r., ri sa ḓivhi zwine ra fanela u amba

Rom 12:12 Ni dzule ni tshi r.

1The 5:17 Dzulani ni tshi r.

RABELELA

, Mar 11:24 lutendo uri zwine na zwi r.

Mis 12:5 Petro e dzhele, tshivhidzo tsha mu r.

2The 3:1 dzulani ni tshi ri r. uri ipfi

RABELELANI

, Mat 5:44 r. vhane vha ni tovhola

RABELELE

, 1Ti 2:1 ni r.

RAHELE

, Gen 29:18 ya sumbe ndi tshi itela R.

Yer 31:15 R. u khou lilela vharwa vhawe

RALUPANḒANE

, 2Dz 2:23 Gonya iwe r.!

RAMBIWAHO

, Mat 22:14 vho r. ndi vhanzhi

RAMBO

, Mir 25:15 Lulimi lwo vuḓaho lu nga vunḓa r.

RANGA PHANḒA

, Rom 12:8 ane a r., nga u fhisea

Hev 13:7, 17 vhane vha ni r.

REBEKA

, Gen 26:7 R. o vha o naka

REMBULUWA

, 1Dz 8:47 vha r., vha vhuyelela

Luk 15:7 muitazwivhi muthihi a tshi r. u a takalelwa

Mis 17:30 vhathu vhoṱhe vha fanela u r.

Mis 26:20 u ita zwithu zwi sumbedzaho u r.

REMBULUWANI

, Mis 3:19 R. ni vhuyelele kha

REMBULUWE

, Rom 2:4 Mudzimu u lingedza uri ni r.

2Krt 7:10 u ṱungufhala zwi ita uri vha r.

Nzu 16:11 vha si r., vha sema Mudzimu

RENDA

, Ps 147:1 Zwi a takadza, zwo tea u mu r.!

RENDANI YEHOVA

, Ps 146:1 R.! nga zwoṱhe

Ps 150:6 Zwoṱhe zwi femaho. R.

Nzu 19:1 gogo ḽihulu ḽa ri: R.!

RENDISAHO

, Kol 1:10 ni tshile nga nḓila i r. Yehova

RENDISE

, 1Krt 10:31 ni ite zwoṱhe uri ni r. Mudzimu

Tit 2:10 vha r. pfunzo ya Mudzimu

RENDWA

, 1Krk 16:25 Yehova o tewa nga u r.

RENGA

, Mat 16:26 bvisa mini u itela u r. vhutshilo

RENGISA MUVHILI

, Mir 7:10 O ambara sa ane a r.

Luk 15:30 o phusukanya thundu na vhane vha r.

1Krt 6:16 na ane a r., vha vha muvhili muthihi

Nzu 17:1 ane a r. o dzula kha maḓi manzhi

Nzu 17:16 tshi ḓo vhenga ane a r., tsha mu

RENGISI

, 2Krt 2:17 a ri r. ipfi

RENGULULA

, Ps 49:7 a hu na ane a nga r. wahawe

Hos 13:14 Ndi ḓo vha r. kha maanḓa a Vhiḓa

Nzu 5:9 wa r. vhathu nga malofha au

RENGWA

, 1Krt 7:23 No r. nga mutengo muhulu

RI A ḒIVHA

, 2Krt 2:11 r. nḓila dzine a dzi shumisa

RINDIDZWA

, Hev 3:13 r. nga maanḓa a tshivhi

RINDILA

, Ps 143:4 Mbilu yanga yo r.

Mat 13:15 mbilu dza vhathu dzo r.

Mar 3:5 a ṱungufhala nge mbilu dzavho dza r.

RI SA EḒELI

, 2Krt 6:5 tshiṅwe tshifhinga r.

RI SA MU VHONI

, Rom 1:20 Naho Mudzimu r.

RI TEA

, 1Yo 3:16 r. u kumedzela vhutshilo hashu

RI VHUDZE

, Haṱ 13:8 Manoa a ri, r. nḓila ya u alusa

RUMA

, Yes 6:8 Ndi fhano! R. nṋe!

RUNGA MADENNDE

, Mis 18:3 mushumo wa u r.

RWA

, Yoh 19:3 A mu r. khofheni

RWI

, Mir 13:24 A sa r. ṅwana wawe u a mu vhenga

RWIWA

, 2Krt 6:5 Ro r., ro valelwa dzhele

S

SAKARIA 1.

, Luk 11:51 malofha a S., we a vhulawa

SAKARIA 2.

, Ese 5:1 Muporofita Hagai na S.

SAKARIA 3.

, Luk 1:5 tshifhe ane a pfi S.

SALAHO

, Mat 14:20 matshakatshaka o s., mimanngi

SALOMO

, 1Dz 4:29 Mudzimu a ṋea S. vhuṱali

Mat 6:29 naho S. o vha o pfuma, o vha a

SAMARIA

, 2Dz 17:6 khosi ya Asuri ya thuba S.

Yoh 4:7 Ha ḓa mufumakadzi wa S. u ka maḓi

SAMBI

, Luk 12:32 Ni songo ofha, s. ḽiṱuku

SAMBI ḼIṰUKU

, Luk 12:32 Ni songo ofha, inwi s.

SAMUELE

, 1Sa 1:20 Hanna a mu ira dzina ḽa S.

1Sa 2:18 S. o shuma, naho a kha ḓi vha mutukana

SANIHEDRINI

, Mis 5:41 Vha ṱuwa S. vho takala

SANIHERIBI

, 2Dz 19:16 S. a amba a tshi goḓa

SARA

, Gen 17:19 S. u ḓo u bebela murwa

1Pe 3:6 S. o thetshelesa Abrahamu

SASALADZIWA

, 2Krt 6:8 ri tshi s. na u khoḓiwa

SAṰHANE

, Yob 1:6 S. a ḓa a ima navho

Sak 3:2 S., ngavhe Yehova a tshi u kaidza

Mat 4:10 Ṱuwa S.! Ngauri ho ṅwaliwa

 Mat 16:23 Ibva phanḓa hanga S.!

Mar 4:15 S. a ḓa a dzhia mulaedza we wa zwalwa

Rom 16:20 maanḓa a u kandekanya S.

1Krt 5:5 ni fanela u kumedzela onoyo munna kha S.

2Krt 2:11 uri ri si fhurwe nga S.

2Krt 11:14 S. u ḓiita muruṅwa wa tshedza

2The 2:9 muvhi u vha hone nga nṱhani ha S.

Nzu 12:9 ḽiṋowa ḽine ḽa pfi Diabolo na S.

Nzu 20:2 A fara S. a mu vhofha miṅwaha ya 1 000

SAULO

, 1Sa 15:11 ndo vhetshela mini S.

Mis 7:58 tsini na muṱhannga ane a pfi S.

Mis 8:3 S. a tambudza tshivhidzo

Mis 9:1 S. a tshi kha ḓi vha o vha halifhela

Mis 9:4 S., S., ndi ngani u tshi khou ntovhola?

SAVHATHA

, Ek 20:8 U humbule ḓuvha ḽa S.

Mat 12:8 Murwa muthu ndi Murena wa S.

Mar 2:27 S. yo itelwa muthu

Luk 14:5 murwa kana kholomo nga S.

Kol 2:16 u haṱulwa nga u pembelela s.

Hev 4:9 S. ya vhathu vha Mudzimu

SAXEO

, Luk 19:2 S., muhulwane wa vhathelisi

SEA

, Gen 18:13 Ndi ngani Sara o s.?

Ps 2:4 O dzulaho kha khuluṋoni ngei ṱaḓulu u ḓo s.

SEDZA

, Luk 15:8 a s. hoṱhe u swikela a tshi i wana?

SEIWA

, Mir 14:13 Mbilu i pfa vhuṱungu hu tshi s.

Yer 20:7 Ndi ṱwa ndi tshi s.

SEMA

, Num 23:8 Ndi nga s. hani vhe

Yob 2:5 u vhone arali a sa ḓo u s.

Yob 2:9 mufumakadzi a ri, S. Mudzimu u fe!

Mat 5:11 Ni takale musi vha tshi ni s.

Mar 3:29 s. muya mukhethwa

Rom 12:14 fhaṱutshedzani, ni songo s.

SEMIWA

, Yoh 7:49 vha sa ḓivhi Mulayo vho s.

1Pe 2:23 a tshi s., ho ngo lifhedza

SENDAMELA

, Gen 8:21 o s. kha vhuvhi u bva

SENDELANI

, Yak 4:8 S. tsini na Mudzimu, na ene

SEVHE

, 1Krt 10:11 zwo ṅwaliwa uri zwi s. riṋe

SHAMA

, Mat 5:39 a ni rwa kha s. ḽa tsha u ḽa

SHAMBO

, Gen 2:23 s. ḽa s. ḽanga

SHANDI

, 2Krt 4:2 a ri s. ipfi ḽa Mudzimu

SHANDUKA

, Mat 17:2 A s. vha tshi zwi vhona

SHANDUKELA

, Maḽ 2:15 u sa s. mufumakadzi

SHANDUKI

, Maḽ 3:6 nṋe Yehova a thi s.

SHANDULA

, 2The 2:2 ni songo tendela a tshi s.

SHANDULANI

, Rom 12:2 s. nḓila ine na humbula

SHANGO

, Yes 66:8 s. ḽi nga bebwa nga ḓuvha ḽithihi?

Yoh 15:19 a ni tshipiḓa tsha s., ndi ngazwo s. ḽi tshi

Yoh 17:16 A vha tshipiḓa tsha s.

1Yo 2:15 Ni songo funa s. kana

1Yo 2:17 s. ḽi ḓo lovha, fhedzi ane a

SHANGO ḼA SIKWA

, Mat 25:34 u bva tshee s.

SHANGONI

, Luk 9:25 zwoṱhe s., fhedzi a xelelwa

SHAYA

, 2Krt 8:2 vha sumbedza mafunda vha tshi s.

SHELEDZA

, 1Krt 3:6 ndo ṱavha, Apolo a s.

SHEOL

. Sedzani VHIḒA.

SHIḼO

, Gen 49:10 u swika S. a tshi ḓa

SHONA

, Ese 9:6 s. u lavhelesa Mudzimu

Mar 8:38 ane a s. nṋe na

2Ti 1:8 u songo s. u huwelela

Hev 11:16 a songo s. u vha Mudzimu wavho

1Pe 4:16 nge a vha Mukriste, a songo s.

SHONI

, Ps 25:3 vhane vha u fhulufhela a vha nga s.

Rom 1:16 A thi s. u amba mafhungo maḓifha

Rom 9:33 ane a ḽi tenda ha nga s.

SHONISA

, 2Ti 2:15 mushumi a si na tshine tsha mu s.

SHONISAHO

, Ef 5:4 u ḓifara nga nḓila i s.

SHONISE

, 1Krt 4:14 hu si uri ndi ni s., fhedzi uri ndi ni

SHONISI

, Rom 5:5 fhulufhelo a ḽi s.

SHULULELENI

, Ps 62:8 Mu s. zwi re mbiluni dzaṋu

SHUMA

, Neh 4:6 vhathu vha s. nga mbilu yoṱhe

Mir 12:27 u s. nga maanḓa ndi lupfumo

Muh 2:24 u ḓiphiṋa nga u s. nga maanḓa

Mat 25:21 Wo s., mulanda wavhuḓi

Yoh 5:17 Khotsi u kha ḓi s. na zwino

Ef 4:16 Musi miraḓo yoṱhe i tshi s. zwavhuḓi

1The 2:9 ro s. vhusiku na masiari

SHUME

, Ef 4:28 a songo tsha tswa; a s. nga maanḓa

Hev 6:11 ni s. nga maanḓa

SHUMELA

, Yos 24:15 nangani ane na ḓo mu s.

Dan 7:10 Vha miḽioni vha tshi khou mu s.

Mat 20:28 Murwa muthu o ḓa u s. vhaṅwe

Rom 12:1 s. Mudzimu nga ṱhalukanyo

2Ti 4:5 u s. Mudzimu nga nḓila yavhuḓi

SHUMELANE

, Gal 5:13 ni s. nga lufuno

1Pe 4:10 ni s. nga tshifhiwa tshe na ṋewa

SHUMELANI

, Ps 100:2 S. Yehova no takala

Yoh 6:27 s. zwiḽiwa zwi sa sini

SHUMELE

, 1Krk 28:9 u mu s. nga mbilu yau yoṱhe wo

Mar 10:43 muhulwane kha inwi nga a s. vhaṅwe

SHUMESE

, Rom 12:11 Ni s., ni songo vha vhabva

SHUMI

, 2The 3:10 A sa s., na u ḽa a songo ḽa

SHUMISA

, 2Krt 12:15 ndi ḓo s. zwoṱhe

SHUMISAHO

, 1Krt 7:31 vha s. zwi re shangoni

SHUMISANE

, Rom 8:28 mishumo yawe i s.

Ef 4:16 miraḓo i s.

SHUSHEDZA

, Ef 6:9 ni songo vha s.

1Pe 2:23 A tshi tambudzwa, ho ngo s.

SIA

, Mat 19:29 vhe vha s. nnḓu dzavho kana masimu

SIKA

, Gen 1:1 U rangani Mudzimu o s.

Rom 1:20 ri vhona zwine a vha zwone kha zwe a s.

Kol 1:16 ho shumiswa ene u s. zwithu

Nzu 4:11 wo s. zwithu zwoṱhe

SIKELE

, Yes 45:18 we a si s. ḽifhasi ḽifhedzi

SIKWA

, Nzu 3:14 wa u thoma u s. nga Mudzimu

SIḼIVA

, Mir 2:4 Wa i ṱoḓa sa s.

Hes 7:19 Vha ḓo laṱa s. yavho nḓilani

Tse 1:18 S. na musuku zwi nga si vha thuse

SIMISONI

, Haṱ 13:24 a irwa dzina ḽa S.

SIMONI

, Mis 8:18 S. a vha fhulufhedzisa tshelede

SINAHO

, Ef 4:29 Ni songo amba zwo s.

SINAI

, Ek 19:20 Yehova a tsela Thavhani ya S.

SINYUSA

, Ef 6:4 ni songo s. vhana vhaṋu

Kol 3:21 ni songo s. vhana vhaṋu

SINYUWA

, Ps 37:8 Litsha u s., u furalele mbiti

Ps 103:8 Yehova ha ṱavhanyi u s.

Mir 14:17 Ane a ṱavhanya u s. u ita zwa vhutsilu

Ef 4:26 ḽi songo kovhela no s.

SINYUWI

, 1Krt 13:5 a lu s.

SODOMA

, Gen 19:24 S. hu ne tsevhela na mulilo

2Pe 2:6 O pfisa vhuṱungu na muḓi wa S.

Yuda 7 S. na Gomora, tsumbo ya u ri sevha

SOGA

, Yes 35:1 midavhi ya s. i ḓo takala ya ḓala

Yes 41:18 Ndi ḓo shandula s. ḽa vha tivha

SOGANI

, Yes 35:6 s. hu ḓo elela maḓi

SOLEI

, Tit 1:7 mulavhelesi u fanela u vha a sa s.

SUMBEDZA

, Yoh 5:20 Khotsi u s. Murwa zwoṱhe

Mis 9:22 s. uri Yesu ndi ene Kristo

Mis 17:3 a ṱalutshedza na u s. Maṅwaloni

Rom 5:8 Mudzimu o ri s. lufuno lwawe

SUMBEDZAHO

, Luk 3:8 Aṋwani mitshelo i s. uri

SUVHAHO

, Ps 73:18 u vha isa nḓilani i s.

SWAIWA

, Dan 12:9 maipfi a s. u swikela tshifhingani

Ef 1:13 no no tenda, no s.

SWASWA

, Gen 19:14 Loto a tshi nga u khou s.

Mir 26:19 Ndo vha ndi khou tou s.!

SWAYA

, 2Krt 1:22 a ri s., a ri khwaṱhisedza

Nzu 7:3 u swikela ri tshi s. vhalanda

SWAYE

, Hes 9:4 u s. vhathu kha phanḓa

2The 3:14 ni mu s., ni litshe u konana nae

SWIFHALA

, Yoe 2:31 Ḓuvha ḽi ḓo s.

SWINA

, Rom 12:20 arali s. ḽau ḽi na nḓala, ḽi ṋee ḽi ḽe

SWINGISA

, 2Krt 4:4 mudzimu wa ḽino shango o s.

 SWISWI

, Yes 60:2 s. ḽi ḓo tiba ḽifhasi

Tse 1:15 Ndi ḓuvha ḽa s.

Yoh 3:19 vhone vha funa s.

SWISWINI

, Mat 4:16 vho dzulaho s. vho vhona

Ef 4:18 Vha s.

1Pe 2:9 We a ni vhidza ni s.

SWOLE

, 2Ti 2:4 S. a ḽi dzheneleli

T

ṰAḒULU

, Yoh 3:13 a hu na we a gonya ṱ.

ṰAFULANI

, Dan 11:27 dzi ḓo dzula ṱ. dza zwifhelana

1Krt 10:21 u ḽa ṱ. ḽa Yehova na

ṰAHALA

, 2Krt 4:16 mivhili i tshi ṱ.

TAKADZA

, Ps 147:1 Zwi a t., zwo tea u mu renda!

Mir 8:30 Ndo vha ndi tshi mu t.

Mis 20:35 U ṋea zwi t. u fhira u

1Krt 10:33 ndi t. vhoṱhe nga zwoṱhe

Gal 1:10 A thi ṱoḓi u t. vhathu

Gal 1:10 Arali ndo vha ndi kha ḓi t. vhathu

Ef 5:10 ṱolisisani zwine zwa t. Murena

Kol 1:10 ni kone u t. Yehova nga vhuḓalo

2Ti 4:3 zwine zwa t. nḓevhe dzavho

TAKADZAHO

, Yoh 8:29 ndi ita zwi mu t.

TAKADZE

, Mir 27:11 ṱalifha u t. mbilu yanga

Ef 6:6 u vhonwa uri ni t. vhathu

TAKALA

, 1Krk 28:9 shumela Mudzimu wo t.

Ps 32:1 Hu t. we zwivhi zwawe zwa fukedzwa

Ps 94:12 hu t. muthu ane wa mu khakhulula

Ps 100:2 Shumelani Yehova no t.

Ps 137:6 Tshiitisi tshanga tshihulwane tsha u t.

Ps 144:15 Hu t. vhane Mudzimu wavho ndi Yehova

Mir 8:30 Ndo t. phanḓa hawe tshifhinga tshoṱhe

Yes 65:13 Vhashumeli vhanga vha ḓo t.

Mat 5:3 Hu t. vhane vha ṱoḓa u ḓivha Mudzimu

Mis 5:41 Vha ṱuwa Sanihedrini vho t.

2Krt 9:7 Mudzimu u funa ane a ṋea o t.

Ef 6:7 no t., zwi nge ni khou shumela Yehova

Flp 3:1 dzulani no t. Murenani

TAKALAHO

, 1Ti 1:11 mafhungo a Mudzimu o t.

TAKALANI

, Rom 12:12 T. ngauri ni na fhulufhelo

TAKALE

, Yoh 16:22 a hu na ane a ḓo ita uri ni si t.

Rom 5:3 kha ri t. musi ri maṱunguni

Rom 12:15 Ni t. na vho takalaho; ni lile na

Flp 4:4 Ni t. mushumoni wa Murena. Ni t.!

TAKALELA

, 1Krk 29:9 vho t. u bvisa zwifhiwa

Ps 1:2 u t. mulayo wa Yehova

Ps 27:4 t. u lavhelesa thembele

Ps 40:8 ndi t. u ita zwine wa funa

Ps 149:4 Yehova u t. vhathu vhawe

Luk 3:22 Murwa wanga, ndi a u t.

Rom 7:22 Mbilu yanga i t. mulayo wa Mudzimu

Ef 1:5 u ya nga zwine a t. na u funa

TAKALELE

, 2Ti 2:15 Ita zwoṱhe uri Mudzimu a u t.

TAKALELI

, 2Dz 10:16 u vhone uri a thi t.

TAKALELWA

, Yes 26:10 muvhi a tshi t., ha nga gudi

Luk 15:7 muitazwivhi a tshi rembuluwa u ḓo t.

TAKALELWE

, 1Krt 7:33 uri a t. nga mufumakadzi

TAKALI

, Hes 18:32 A thi t. muthu a tshi fa

ṰALA

, Maḽ 2:16 ndi vhenga ane a ṱ.

Mat 19:9 ane a ṱ. mufumakadzi wawe, hu si ngauri

Mar 10:11 Ane a ṱ. mufumakadzi a vhinga muṅwe

ṰALA ṰHALANE

, Lev 19:9 ni tshi kaṋa, ni songo ṱ.

Ruṱ 2:8 Boasi a ri, U songo ya u ṱ. kha iṅwe tsimu

TALENTE

, Mat 25:15 A ṋea muṅwe t. ṱhanu,

ṰALIFHA

, Mir 27:11 ṱ. u takadze mbilu yanga

Yes 5:21 Khombo kha vhane vha ḓidzhia vho ṱ.

Luk 16:8 vho ṱ. u fhira vhashumeli vha Mudzimu

1Krt 1:26 a si vhanzhi vhane vha dzhiiwa vho ṱ.

ṰALIFHAHO

, Mir 3:7 U songo ḓidzhia sa o ṱ.

Mir 22:3 O ṱ. u vhona khombo a khuda

Ef 5:15 ni tshimbile sa vho ṱ.

ṰALIFHANI

, Mat 10:16 ṱ. sa ṋowa, ni vuḓe sa maivha

ṰALIFHESA

, Mir 9:9 Laya wa vhuṱali, u ḓo ṱ.

ṰALULI

, Dot 10:17 Mudzimu ha ṱ. muthu

Mis 10:34 pfesesani uri Mudzimu ha ṱ.

Gal 2:6 Mudzimu ha ṱ.

ṰALUTSHEDZA

, Neh 8:8 vha u ṱ. zwavhuḓi, uri u

Yoh 1:18 ndi we a ri ṱ. nga Hae

Mis 17:3 vha ṱ. na u sumbedza Maṅwaloni

ṰALUTSHEDZELA

, 1Krt 12:30 Naa vhoṱhe vha a ṱ.?

TAMA

, Ps 37:1 U songo t. vhaitazwivhi

Ps 37:4 U ḓo u ṋea zwine mbilu yau ya t.

Ps 73:3 Ndo t. vha ḓikukumusaho

Rom 7:18 Ndi a t. u ita zwavhuḓi, fhedzi

ṰAMBA

, Dan 12:10 Vhanzhi vha ḓo ṱ.

ṰAMBAHO

, Mat 5:8 Hu takala vha mbilu dzo ṱ.

ṰAMBE

, 2Dz 5:10 u ṱ. lwa sumbe Yorodane

2Krt 7:1 ri ṱ. tshika dzoṱhe

TAMBUDZELWE

, Flp 1:29 no huliswa uri ni t. ene

TAMBULA

, Mis 14:22 u t. uri ri dzhene Muvhusoni

Rom 8:17 ri maḽaifa, tenda ri tshi t. nae

Rom 8:18 u t. hu sa vhambedzwi na

1Pe 3:14 Ni a takala ni tshi t. nga u ita zwo lugaho

1Pe 5:9 ni tshi ḓivha uri vha khou t. u fana na inwi

TAMBULE

, Hev 2:10 Murangaphanḓa Muhulwane a t.

TAME

, Flp 2:13 a ita uri ni t. u ita zwine a funa na

TANGA

, Luk 19:43 maswina a ḓo u t.

ṰANGANEDZA

, Yob 2:10 u ṱ. fhedzi zwivhuya

3Yo 8 ri tea u ṱ. vho raloho

ṰANGANEDZANE

, Rom 15:7 Ni ṱ. vhunga na Kristo

ṰANGANEDZANI

, Rom 14:1 Ṱ. a si na

ṰANGANEDZA VHAENI

, Rom 12:13 Ni dzule ni tshi ṱ.

Hev 13:2 Ni si hangwe u ṱ.

ṰANGANEDZE VHAENI

, Tit 1:7, 8 a ṱ.

ṰANGANEDZI

, Yoh 8:37 a ni ṱ. zwine nda amba

TANZHE

, Kol 1:15 t. ḽa zwoṱhe zwo sikwaho

ṰANZIELA

, Lev 5:1 Arali e ṱhanzi fhedzi a si ḓe a ṱ.

Mis 10:42 ri huwelele na u ṱ. nga vhuḓalo

ṰANZIELE

, Yoh 18:37 uri ndi ṱ. nga ha ngoho

ṰANZWA

, Yoh 13:5 a ṱ. milenzhe ya vhafunziwa

ṰANZWIWA

, 1Krt 6:11 no ṱ., no itwa vhakhethwa

ṰARELWA

, Yes 11:6 Ṱ. ḽi ḓo dzula na ngwana

ṰAṰISANA

, Gal 5:26 Ri songo ṱ.

ṰAVHA

, Yes 65:22 Kana vha ṱ. ha ḽa vhaṅwe

1Krt 3:6 ndo ṱ., Apolo a sheledza

ṰAVHANYELA

, Mir 19:2 ane a ṱ. u ita zwithu u ita

Mir 29:20 vhona ane a ṱ. u amba

ṰAVHANYISA

, Yes 60:22 Nṋe Yehova ndi ḓo zwi ṱ.

ṰAVHANYI U PFA

, Hev 5:11 ngauri a ni ṱ.

TAVHI

, Yer 23:5 nda ḓo vusela Davida t. ḽo lugaho

Yoh 15:4 t. a ḽi koni u aṋwa mitshelo

TEA

, Rom 13:5 Zwo t. u ḓiṱukufhadza kha vhavhusi

TEAHO

, 1Krt 7:3 a ṋee mufumakadzi wawe zwo mu t.

TENDA

, Yoh 3:16 ane a mu t. a si fheliswe

Yoh 20:29 Hu takala vhane vha t. vha songo vhona

Mis 5:41 vho takala ngauri o t. vha tshi nyadziwa

Rom 4:21 a tshi t. uri U ḓo ita

Rom 8:38 ndi a t. uri lufu, vhutshilo

Rom 15:14 Vhahashu, ndi a t.

Kol 4:12 vho vhibvaho kha u t. zwine Mudzimu

2The 2:12 a vho ngo t. ngoho, fhedzi

TENDELANA

, Mis 15:25 ro t.

1Krt 1:10 ni tea u t.

1Krt 7:5 Ni songo dzimana nga nnḓa ha musi no t.

Gal 5:25 kha ri tshile u t. na muya mukhethwa

Ef 4:1 ni tshile u t. na zwe na vhidzelwa zwone

TENDELI

, Hab 1:13 A u t. vhuvhi

TENDELWA

, 1Krt 6:12 Ndo t. zwoṱhe, fhedzi a si

TEVHEDZE

, Yoh 14:15 ni tshi mpfuna, ni t. milayo

TEVHEKANA

, Luk 1:3 u ṅwale mafhungo nga u t.

TEVHELA

, Mat 4:20 Vha sia mambule vha mu t.

1Pe 2:21 tsumbo ine na tea u i t. nga vhuronwane

Nzu 14:4 u t. Ngwana hoṱhe

 TEWA

, Mat 10:37 ho ngo t. nga u vha wanga

THABELO

, Ps 65:2 Iwe Mupfi wa t.

Ps 141:2 t. yanga i tshi nga zwioro

Mir 15:8 t. dza vho lugaho dzi a Mu takadza

Mir 28:9 Na t. yawe i a nengisa

Yak 5:15 T. ya lutendo i fhodza a lwalaho

1Pe 3:7 uri t. dzaṋu dzi si thivhelwe

Nzu 8:4 zwioro, ho thetsheleswa t. dza vhakhethwa

ṰHALUKANYO

, Ps 119:99 Ndi na ṱ. u fhira vho

Mir 3:5 U songo ḓitika nga ṱ. yau

Mir 4:7 Kha zwoṱhe zwine wa ḓo zwi wana, wana ṱ.

Mir 19:11 Ṱ. ya muthu i ita uri a lenge u sinyuwa

Dan 12:3 Vha re na ṱ. vha ḓo penya

Mat 22:37 funa Yehova nga ṱ. yau yoṱhe

Mat 24:15 muvhali nga a shumise ṱ.

Luk 10:21 wo zwi dzumbela vha ṱ.

THAMBO

, Muh 4:12 T. dzo lukiwaho dzi tharu a dzi

Yes 54:2 engedza t. dza dennde ḽau

ṰHAMU

, Ek 11:1 Ho sala ṱ. nthihi i yaho kha Farao

Nzu 18:4 ni sa ṱoḓi u rwiwa nga ṱ. dzawe

ṰHANZI

, Dot 19:15 a khwaṱhiswe nga ṱ. mbili

Yes 43:10 Yehova u ri, ni ṱ. dzanga

Mat 18:16 a khwaṱhiswe nga ṱ. mbili kana tharu

Mis 1:8 ni ḓo vha ṱ. dzanga

Nzu 1:5 Yesu Kristo, Ṱ. i Fhulufhedzeaho

Nzu 11:3 ṱ. mbili dzi porofite maḓuvha a 1 260

ṰHAPHUDZA

, 2Ti 4:7 ndo ṱ. mbambe

THARASISI

, Yon 1:3 Yona a shavha a ya T.

THATHARASI

, 2Pe 2:4 o posela vharuṅwa T.

THATHUU

, Lev 19:28 Ni songo ḓiola t.

THAVHA

, Gen 7:20 Maḓi a tibedza t.

Dan 2:35 ḽa vha t. khulu ḽa ḓadza ḽifhasi

ṰHAVHA

, Sak 12:10 lavhelesa we vha mu ṱ.

THAVHANI

, Ps 24:3 gonya t. ya Yehova?

Yes 2:3 Iḓani ri gonye t. ya Yehova

Yes 11:9 a zwi nga tshinyi t. khethwa yanga

THAVHANI YA MIṰWARI

, Luk 22:39 A ya T.

Mis 1:12 T. tsini na Yerusalema nga Savhatha

ṰHAVHIWA

, Ps 44:22 sa nngu dzine dza khou ya u ṱ.

Yes 53:7 a tshi nga nngu ine ya khou ya u ṱ.

THELISA

, Mat 17:25 Mahosi a ḽifhasi a t. vhafhio?

THEMBELENI

, Mis 17:24 Mudzimu ha dzuli t. dzo

THEMBELENI

. Sedzani na NNḒU, Ps 11:4 Yehova u t.

Maḽ 3:1 Murena u ḓo ḓa nga u ṱavhanya t. yawe

Mat 21:12 a dzhena t. a pandela vhoṱhe vha

THEMBELE

. Sedzani na NNḒU, Ps 27:4 u lavhelesa t.

Yer 7:4 t. ya Yehova, t. ya Yehova

Hes 41:13 t. i vhulapfu ha khubithi dza 100

Yoh 2:19 Thuthani t., ndi ḓo i fhaṱulula nga

1Krt 3:16 ni t. ya Mudzimu

THETSHELAHO

, Hev 6:4 vho t. tshifhiwa tshi bvaho

THETSHELANI

, Ps 34:8 T. ni vhone uri Yehova ndi

THETSHELESA

, Ek 24:7 ro ḓiimisela u ita, ri ḓo t.

Ps 51:12 Nṱuṱuwedze ndi ḓiimisele u t.

Mir 1:5 O ṱalifhaho u a t.

Hes 2:7 U ambe naho vha tshi t. kana vha sa

Luk 10:16 Ane a ni t., u t. na nṋe

Mis 5:29 Ri tea u t. Mudzimu nṱhani ha vhathu

Rom 5:19 u t. ha muthu muthihi

Rom 6:17 ni t. zwi tshi bva mbiluni

Rom 16:26 tshaka dzi mu tende na u mu t.

Flp 2:8 o t. u swika a tshi fa

Yak 1:19 u ṱavhanye u t., u lenge u amba

THETSHELESAHO

, 1Dz 3:9 Ṋea mushumeli mbilu i t.

THETSHELESANI

, Ef 6:5 Vhalanda, t. vhaṋe vhaṋu

THETSHELESE

, Mat 17:5 Murwa wanga. Ni mu t.

Yoh 3:36 ane a si t. Murwa ha nga wani vhutshilo

Mis 4:19 ri t. inwi nṱhani ha u thetshelesa Mudzimu

Hev 13:17 Ni t. vhane vha ranga phanḓa

THETSHELESI

, 2The 3:6 ni sendele kule na a sa t.

THIKHO

, Ps 118:22 Ḽo vha t. ya tshifhaṱo

Ef 2:20 Yesu e t. ya mutheo

Hev 6:19 Zwine ra fhulufhela ndi t. ya vhutshilo

THI NA MULANDU

, Mis 20:26 t. wa malofha a vhathu

THITHISA

, Mis 5:38 havha vhathu ni songo vha t.

THITHISWI

, 1Krt 7:35 u shumela Murena ni sa t.

THIVHA MULOMO

, Dot 25:4 U songo t. wa kholomo

THIVHELA

, Yes 14:27 ndi nnyi ane a nga i t.?

1The 2:16 u ri t. u amba

2The 2:6 ndi mini tshine tsha mu t.

ṰHOGOMELA

, Nah 1:7 U ṱ. vhane vha khuda ngae

Ef 5:29 u ṋea zwiḽiwa na u u ṱ.

1Pe 5:2 ni shume sa vhane vha ḽi ṱ. nga u ḓifunela

ṰHOGOMELANE

, 1Krt 12:25 miraḓo i ṱ.

ṰHOGOMELE

, Mis 20:28 muya wo ni vhea uri ni ḽi ṱ.

1Ti 5:8 Ane a sa ṱ. muṱa wawe

ṰHOHO

, Gen 3:15 u ḓo u kwasha ṱ.

Dan 2:32 Ṱ. ya tshifanyiso yo itwa nga musuku

1Krt 11:3 ṱ. ya mufumakadzi ndi munna

Ef 5:23 Kristo ndi ṱ. ya tshivhidzo

Ef 5:23 munna ndi ṱ. ya mufumakadzi wawe

THOMA

, Sak 4:10 nyadza ḓuvha ḽa musi zwi tshi t.

Mat 24:8 Zwenezwi ndi u t. ha maṱungu

THONGA

, Ps 2:9 U ḓo vha kwashekanya nga t.

ṰHONI

, Ese 9:6 nga ṱ. ndi tshi lavhelesa Mudzimu

ṰHONIFHA

, Flp 2:29 u ṱ. vho raloho

1Pe 3:2 nḓila yavhuḓi ine na ḓifara na u ṱ. ngayo

ṰHONIFHE

, Ef 5:33 mufumakadzi a ṱ. munna wawe

1The 5:12 ni ṱ. vhane vha ni livhisa

ṰHONIFHEAHO

, 2Ti 2:20 midzio i shumiselwa zwi ṱ.

ṰHONIFHIWE

, 1Ti 5:17 vha ṱ. zwihulu

ṰHONIFHO

, 1Pe 3:15 u fhindula nga ṱ. khulwane

THOVHELA

, Mis 24:3 iwe T. Felikisi

ṰHUKHU

, 1Krt 13:9 ri na nḓivho ṱ.

THUMBU

, Flp 3:19 mudzimu wavho ndi t. dzavho

THUNDU

, Yes 60:5 T. ya dzitshaka i ḓo vha

Yes 61:6 Ni ḓo ḽa t. dza dzitshaka

Luk 14:33 ni sa ṱutsheli t.

Hev 10:34 t. dza khwine dzi dzulaho dzi hone

Hev 10:34 takalani ni tshi dzhielwa t.

THUSA

, Ps 41:1 ane a t. mushai

THUSE

, Gal 6:10 kha ri t. vhathu vhoṱhe

THUSO

, Ps 46:1 wana t. nga zwifhinga zwa

Rom 8:26 ri wana t. nga maanḓa a Mudzimu

THUTHA

, Rom 14:20 u t. mushumo wa Mudzimu

TIKEDZA

, Luk 23:51 Onoyu munna ho ngo t.

TIMATIMA

, Yak 1:8 u a t., ha na vhuimo

Yuda 22 khathutshela vhane vha t.

TIMATIMI

, Mat 21:21 arali ni na lutendo, ni sa t.

Yak 1:6 humbela nga lutendo, u sa t.

TIMOTHEO

, Mis 16:1 hu na mufunziwa T.

1Krt 4:17 u ruma T., ṅwananga ane nda mu funa

1Ti 1:2 T., mutendi nga nṋe ane a nga ṅwananga

ṰOḒA

, 1Krk 28:9 wa mu ṱ., u ḓo ita uri u mu wane

Ps 119:176 nngu yo xelaho. Ṱ. mushumeli wau

Hes 34:11 Nṋe muṋe ndi ḓo ṱ. nngu dzanga

Mik 6:8 Ndi mini zwine Yehova a zwi ṱ. kha iwe?

Mat 6:32 Khotsi u a ḓivha uri ni ṱ. zwenezwi zwithu

Yoh 4:23 Khotsi u ṱ. vha ngaho vhenevho

Mis 17:27 uri vha kone u ṱ. Mudzimu

Rom 1:15 ndi ṱ. u ḓivhadza mafhungo maḓifha

Kol 3:1 dzulani ni tshi ṱ. zwithu zwa ṱaḓulu

1The 4:3 Mudzimu u ṱ. ni tshi iledza u ḓifara luvhi

Nzu 17:17 vha kone u ita zwine a zwi ṱ.

ṰOḒANI

, Yes 55:6 Ṱ. Yehova a tshi kha ḓi wanala

Tse 2:3 Ṱ. Yehova, inwi noṱhe ni ḓiṱukufhadzaho

ṰOḒEA

, Yob 23:12 u fhira zwine zwa ṱ.

ṰOḒISISA

, Mir 25:2 U ṱ. zwi ṋea mahosi vhugala

1Pe 1:10 vho vhudzisesa na u ṱ.

ṰOḒISISE

, Dot 13:14 ni ṱ. nga vhuḓalo

 ṰOLISISA

, 1Krk 28:9 Mudzimu u ṱ. zwiṱuṱuwedzi

Mir 21:2 Yehova u ṱ. mbilu

Mis 17:11 vha ṱ. Maṅwalo

ṰOLISISANI

, 1The 5:21 Ṱ. zwoṱhe; ni farelele

ṰOLISISE

, Gal 6:4 muthu nga a ṱ. mishumo yawe

1Yo 4:1 ni ṱ. pfunzo

TOMBO

, Dot 32:4 Ndi ene T., mishumo yawe

Dan 2:34 t. ḽi bviswa, hu si nga zwanḓa zwa muthu

Mat 7:24 a fhaṱa nnḓu yawe nṱha ha t.

Mat 21:42 T. ḽe ḽa laṱwa nga vhafhaṱi

TONDWA

, Mir 29:21 Arali o t., ha nga livhuwi

ṰONGISA

, 1Yo 2:16 u ṱ. zwine wa vha nazwo

TOVHOLA

, Mis 22:4 Ndo t. yeneyi Nḓila ya Murena

Rom 12:14 ni fhaṱutshedze vhane vha t.

TOVHOLWA

, Mat 13:21 a tshi t., lutendo lu a fhela

Mar 4:17 vha tshi t., vha a khukhulisea

Mar 10:30 vhana, masimu na u t.

1Krt 4:12 ri tshi t., ri konḓelela ri sa fheli mbilu

2Krt 4:9 ri a t., fhedzi a ro ngo laṱwa

TOVHOLWAHO

, Mat 5:10 Hu takala vho t.

TSEḒA

, Luk 12:15 ni ḓilinde kha t.

1Krt 5:11 litshani u konana na a re na t.

1Krt 6:10 vha re na t. a vha nga ḽi ifa ḽa Muvhuso

Kol 3:5 t. ndi u gwadamela midzimu ya zwifanyiso

TSEDEKIA

, Yer 52:11 swingisa T.

TSEKENE

, Mat 7:13 Dzhenani nga khoro t.

TSENGO

, Dan 7:10 T. ya thoma

TSHAFUMI

, Neh 10:38 Vhalevi vha bvisa t. kha t.

Maḽ 3:10 Ḓisani t. ḓuluni

TSHAKA

,