Yohane 7:53–8:59

* Maṅwalwa a kale o vhalaho na a re mulayoni o bvisa ndimana 53 u ya kha ndima ya 8, ndimana 11, dzine dza vhalea (nga nḓila dzo fhamba-fhambanaho kha maṅwalo a Lugerika na dziṅwe nzudzanyo) nga heyi nḓila: 53  Nga zwenezwo, muṅwe na muṅwe a ya hayani ha hawe. 8  Fhedzi Yesu a ya Thavhani ya Miṱwari.  Naho zwo ralo, nga matsheloni-tsheloni a vhuyelela thembeleni, vhathu vhoṱhe vha thoma u ḓa khae, a dzula fhasi nahone a thoma u vha funza.  Vhamaṅwalo na Vhafarisei vha ḓisa mufumakadzi we vha mu fara a tshi khou ita vhuṱonḓolo, nahone musi vho no mu imisa vhukati havho,  vha amba na Yesu vha ri: “Mufunzi, uyu mufumakadzi ro mu fara a tshi khou ita vhuṱonḓolo.  Mushe o ri vhudza kha Mulayo uri ri kanḓe nga matombo vhafumakadzi vho raloho. Zwino iwe u ri mini?”  Vho vha vha tshi khou amba zwenezwi uri vha mu linge, uri vha wane tsha u mu pomoka ngatsho. Fhedzi Yesu a kotama nahone a thoma u ṅwala fhasi nga munwe wawe.  Musi vha tshi bvela phanḓa na u mu vhudzisa, a kotamuluwa a amba navho a ri: “Ane a si vhe na tshivhi kha inwi nga a vhe wa u thoma u mu kanḓa nga matombo.”  A dovha a kotama nahone a bvela phanḓa a tshi ṅwala fhasi.  Fhedzi vhe vha pfa a tshi ralo vha thoma u ṱuwa nga muthihi nga muthihi, ha thoma vhahulwane, nahone vha sia Yesu e eṱhe na mufumakadzi we a vha o ima vhukati havho. 10  Yesu a kotamuluwa, a amba nae a ri: “Vha ngafhi? Naa a hu na we a u vhona mulandu?” 11  Onoyo mufumakadzi a ri: “Muṋe wanga, a hu na na muthihi.” Yesu a ri: “Na nṋe a thi u vhoni mulandu. Ṱuwa, u bva zwino u songo tsha ita tshivhi.” 12  Nga zwenezwo, Yesu a dovha a amba navho a ri: “Ndi nṋe tshedza tsha shango. Ane a ntevhela ha nga ḓo tshimbila swiswini na luthihi, fhedzi u ḓo vha na tshedza tsha vhutshilo.” 13  Vhafarisei vha amba nae vha ri: “U khou ḓiṱanziela iwe muṋe; vhuṱanzi hau a si ha ngoho.” 14  Yesu a vha fhindula a ri: “Naho ndi tshi khou ṱanziela nga ha nṋe muṋe, vhuṱanzi hanga ndi ha ngoho, ngauri ndi a ḓivha hune nda bva hone na hune nda khou ya hone. Fhedzi inwi a ni ḓivhi hune nda bva hone na hune nda khou ya hone. 15  Inwi ni haṱula u ya nga mbonalo ya muthu; nṋe a thi haṱuli muthu na luthihi. 16  Naho arali nda haṱula, khaṱulo yanga ndi ya ngoho, ngauri a thi ndoṱhe, fhedzi Khotsi o nthumaho u na nṋe. 17  Zwiṅwe hafhu, kha mulayo waṋu ho ṅwalwa u pfi: ‘Vhuṱanzi ha vhathu vhavhili ndi ha ngoho.’ 18  Ndi nṋe ane nda ḓiṱanziela, na Khotsi anga o nthumaho u a ṱanziela nga ha nṋe.” 19  Nga zwenezwo, vha amba nae vha ri: “Khotsi au u ngafhi?” Yesu a fhindula a ri: “Nṋe a ni nnḓivhi na Khotsi anga a ni mu ḓivhi. Arali no vha ni tshi nnḓivha, no vha ni tshi ḓo ḓivha na Khotsi anga.” 20  O amba zwenezwo e fhethu hune ha dzula mbulungelo dza tshelede musi a tshi khou funza thembeleni. Fhedzi a hu na na muthihi we a mu fara, ngauri tshifhinga tshawe tsho vha tshi sa athu swika. 21  A dovha a amba navho a ri: “Ndi khou ṱuwa, ni ḓo nṱoḓa, nahone ni ḓo fela zwivhini zwaṋu. Hune nda khou ya hone ni nga si kone u ḓa.” 22  Vhayuda vha thoma u ri: “Naa u khou ṱoḓa u ḓivhulaha? Ngauri u ri, ‘Hune nda khou ya hone ni nga si kone u ḓa.’” 23  Nga zwenezwo, a amba navho a ri: “Inwi ni vha fhano fhasi; nṋe ndi bva ngei nṱha; inwi ni bva kha ḽino shango; nṋe a thi bvi kha ḽino shango. 24  Ndo ni vhudza nda ri, ni ḓo fela zwivhini zwaṋu. Arali ni sa tendi uri ndi nṋe, ni ḓo fela zwivhini zwaṋu.” 25  Vha thoma u mu vhudzisa vha ri: “Ndi iwe nnyi?” Yesu a vha fhindula a ri: “Ndi kha ḓi ambela’ni na inwi? 26  Ndi na zwithu zwinzhi zwine nda nga zwi amba malugana na inwi na u haṱula. Ndi tshi tou amba ngoho, we a nthuma ndi wa vhukuma, nahone zwithu zwe nda zwi pfa khae ndi khou zwi amba shangoni.” 27  A vho ngo zwi pfesesa uri o vha a tshi khou amba navho nga ha Khotsi. 28  Yesu a ri: “Musi no no imisela nṱha Murwa-muthu, ndi hone ni tshi ḓo ḓivha uri ndi nṋe, na uri a thi iti tshithu na tshithihi nga ndoṱhe; fhedzi ndi amba zwenezwi zwithu nga nḓila ye Khotsi a mpfunza ngayo. 29  Hone o nthumaho u na nṋe; ho ngo ndaṱedza, ngauri ndi dzula ndi tshi ita zwi mu takadzaho.” 30  Musi a tshi khou amba zwenezwi zwithu, vhathu vhanzhi vha mu tenda. 31  Yesu a bvela phanḓa a tshi amba na Vhayuda vho mu tendaho a ri: “Arali na dzula ni kha ipfi ḽanga, ni vhafunziwa vhanga zwa vhukuma, 32  ni ḓo ḓivha ngoho, hone ngoho i ḓo ni vhofholola.” 33  Vha mu fhindula vha ri: “Ri vhana vha Abrahamu nahone a ri athu vhuya ra vha vhalanda vha muthu na muthihi. U amba hani u tshi ri, ‘Ni ḓo vhofholowa’?” 34  Yesu a vha fhindula a ri: “Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri, muṅwe na muṅwe ane a ita tshivhi ndi mulanda wa tshivhi. 35  Naho zwo ralo, mulanda ha dzuli muḓini wa muṋe wawe lwa tshoṱhe; fhedzi murwa u dzula henefho lwa tshoṱhe. 36  Arali Murwa a ni vhofholola, ni ḓo vha no vhofhololwa zwa vhukuma. 37  Ndi a zwi ḓivha uri ni vhana vha Abrahamu; fhedzi ni khou ṱoḓa u mmbulaha, ngauri a ni tendeli ipfi ḽanga ḽi tshi ita uri ni bvele phanḓa. 38  Zwithu zwe nda zwi vhona kha Khotsi anga ndi a zwi amba; nga zwenezwo, itani zwithu zwe na zwi pfa kha khotsi aṋu.” 39  Vha mu fhindula vha ri: “Khotsi ashu ndi Abrahamu.” Yesu a amba navho a ri: “Arali ni vhana vha Abrahamu, itani mishumo ya Abrahamu. 40  Fhedzi ni khou ṱoḓa u mmbulaha, nṋe we nda ni vhudza ngoho ye nda i pfa nga Mudzimu. Abrahamu ho ngo ita zwenezwi. 41  Ni ita mishumo ya Khotsi aṋu.” Vha amba nae vha ri: “A ro ngo bebwa nga vhupombwe; ri na Khotsi muthihi, ndi Mudzimu.” 42  Yesu a amba navho a ri: “Arali Mudzimu a vhe a Khotsi aṋu, no vha ni tshi ḓo mpfuna, ngauri ndo ḓa fhano ndi tshi bva ha Mudzimu. A tho ngo ḓa nga ndoṱhe, fhedzi ndo rumiwa nga Mudzimu. 43  Ndi ngani ni sa ḓivhi zwine nda khou zwi amba? Ngauri a ni koni u thetshelesa ipfi ḽanga. 44  Ni bva ha khotsi aṋu Diabolo, nahone ni tama u ita nyemulo dza khotsi aṋu. Onoyo o vha e muvhulahi wa vhathu u bva mathomoni, nahone ho ngo ima o khwaṱha ngohoni, ngauri ha na ngoho. Musi a tshi zwifha, u amba zwine a vha zwone, ngauri ndi muzwifhi na khotsi a vhadzia-u-zwifha. 45  Ngauri nṋe ndi amba ngoho, ndi ngazwo inwi ni sa ntendi. 46  Ndi nnyi kha inwi ane a nga mmbona mulandu wa tshivhi? Arali ndi tshi amba ngoho, ndi ngani ni sa ntendi? 47  Ane a bva ha Mudzimu u thetshelesa zwine Mudzimu a zwi amba. Ndi ngazwo ni sa nthetshelesi, ngauri a ni bvi ha Mudzimu.” 48  Vhayuda vha mu fhindula vha ri: “Naa a ri khou amba zwone musi ri tshi ri: U Musamaria nahone u na dimoni?” 49  Yesu a vha fhindula a ri: “A thi na dimoni, fhedzi ndi hulisa Khotsi anga, hone inwi ni a nnyadza. 50  Fhedzi a thi khou ṱoḓa u huliswa; hu na ane a ṱoḓa u huliswa, ane a haṱula. 51  Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri: Arali muthu a ita zwine nda amba, a nga si vhuye a fa.” 52  Vhayuda vha amba nae vha ri: “Zwino ri a zwi ḓivha uri u na dimoni. Abrahamu o fa, na vhaporofita vho fa; fhedzi iwe uri, ‘Arali muthu a tshi ita zwine nda zwi amba, a nga si vhuye a fa.’ 53  Naa u fhira khotsi ashu Abrahamu o faho? Na vhaporofita vho fa. Iwe u khou ḓiita nnyi?” 54  Yesu a fhindula a ri: “Arali nda ḓihulisa, u ḓihulisa hanga ndi ha fhedzi. Ndi Khotsi anga ane a nkhulisa, onoyo ane na amba uri ndi Mudzimu waṋu; 55  nahone a ni athu mu ḓivha. Fhedzi nṋe ndi a mu ḓivha. Arali ndi vhe ndo ri a thi mu ḓivhi, ndo vha ndi tshi ḓo vha ndi tshi vho zwifha u fana na inwi. Fhedzi ndi a mu ḓivha nahone ndi ita zwine a amba. 56  Abrahamu khotsi aṋu o vha o takala vhukuma musi o lavhelela u vhona ḓuvha ḽanga, nahone o ḽi vhona a takala.” 57  Vhayuda vha amba nae vha ri: “A u athu vha na miṅwaha ya fuṱhanu (50), hone u amba uri wo no vhona Abrahamu?” 58  Yesu a amba navho a ri: “Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri, Musi Abrahamu a sa athu vha hone, ndo vha ndo no vha hone.” 59  Nga zwenezwo, vha doba matombo vha mu posa ngao, fhedzi Yesu a dzumbama a bva thembeleni.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari