Yohane 2:1-25

2  Nga ḓuvha ḽa vhuraru ho vha hu na munyanya wa mbingano ngei Kana kha ḽa Galilea, na mme a Yesu o vha e henefho.  Yesu na vhafunziwa vhawe na vhone vho vha vho rambiwa kha wonoyo munyanya.  Musi waini i tshi fhela, mme a Yesu a amba nae a ri: “A vha tsheena waini.”  Fhedzi Yesu a ri: “Zwi ri kwama hani riṋe? Tshifhinga tshanga a tshi athu swika.”  Mme awe a amba na vhaḓinḓa a ri: “Zwiṅwe na zwiṅwe zwine a ni vhudza ni zwi ite.”  Henefho ho vha hu na nkho dza maḓi dza rathi dza matombo samusi zwo vha zwi tshi ṱoḓiwa nga milayo ya u ḓikunakisa ya Vhayuda, nkho iṅwe na iṅwe yo vha i tshi ḓala nga ḽithara dzi ṱoḓaho u vha fuiṋa-iṋa (44) kana dza furathi-rathi (66).  Yesu a amba navho a ri: “Ḓadzani dzinkho nga maḓi.” Nahone vha dzi ḓadza dza tou pha!  A amba navho a ri: “Zwino ikani maṅwe ni a ise ha mulanguli wa munyanya.” Ngauralo, vha ka, vha a isa.  Musi mulanguli wa munyanya a tshi thetshela eneo maḓi e a vha o shandulwa a vha waini, ho ngo ḓivha uri i bva ngafhi, naho vhalanda vho kaho maḓi vho vha vha tshi zwi ḓivha, mulanguli wa munyanya a mbo ḓi vhidza mukwasha 10  a amba nae a ri: “Muthu muṅwe na muṅwe u thoma nga u bvisa waini yavhuḓi, nahone musi vhathu vho no kambiwa a kona u bvisa i si yavhuḓi. Inwi no vhulunga waini yavhuḓi u swika zwino.” 11  Honoho ndi hone vhuṱolo ha u thoma he Yesu a vhu ita ngei Kana kha ḽa Galilea, a sumbedza vhugala hawe; nahone vhafunziwa vhawe vha mu tenda. 12  Nga murahu ha zwenezwo, ene na mme awe na vharathu vhawe na vhafunziwa vhawe vha tsela Kapernaume, fhedzi a vho ngo dzula maḓuvha manzhi henefho. 13  Tshifhinga tsha Paseka ya Vhayuda tsho vha tshi tsini nahone Yesu a gonya Yerusalema. 14  A wana thembeleni hu na vharengisi vha kholomo, nngu, na maivha na vhatshintshi vha tshelede vho dzula zwiduloni zwavho. 15  Musi o no luka tshimebi nga dzithambo, a pandela vhoṱhe vhe vha vha vhe na nngu na kholomo thembeleni, a shulula tshelede ya vhatshintshi vha tshelede na u thudzekanya maṱafula avho. 16  A amba na vhe vha vha vha tshi khou rengisa maivha a ri: “Bviselani kule zwithu zwaṋu! Litshani u ita nnḓu ya khotsi anga fhethu ha mabindu.” 17  Vhafunziwa vhawe vha humbula uri ho ṅwalwa u pfi: “Ndi ḓo fhisetshela nnḓu yau.” 18  Nga zwenezwo, Vhayuda vha mu fhindula vha ri: “Ndi vhuṱolo vhufhio vhune wa nga ri sumbedza hone, samusi u tshi khou ita zwenezwi zwithu?” 19  Yesu a vha fhindula a ri: “Thuthani heyi thembele, ndi ḓo i vusa nga maḓuvha mararu.” 20  Vhayuda vha ri: “Heyi thembele yo fhaṱwa nga miṅwaha ya fuiṋa-rathi (46), huno iwe u ri u ḓo i fhaṱulula nga maḓuvha mararu?” 21  Fhedzi musi a tshi amba nga ha thembele o vha a tshi khou amba nga ha muvhili wawe. 22  Musi a tshi vuswa vhafuni, vhafunziwa vhawe vha humbula uri o vha a tshi amba zwenezwi; nahone vha tenda Maṅwalo na zwe Yesu a zwi amba. 23  Musi e Yerusalema vhuṱamboni ha Paseka, vhathu vhanzhi vha vha na lutendo dzinani ḽawe, nga nṱhani ha u vhona vhuṱolo he a vha a tshi khou vhu ita. 24  Fhedzi Yesu o vha a sa vha fulufheli tshoṱhe, ngauri o vha a tshi vha ḓivha vhoṱhe 25  nahone o vha a sa ṱoḓi muthu naho e ufhio uri a ṱanziele nga ha muthu, ngauri o vha a tshi ḓivha zwi re mbiluni dza vhathu.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari