Yohane 11:1-57

11  Ho vha hu na muṅwe munna we a vha a tshi khou lwala, we a vha a tshi pfi Lazaro wa ngei Bethania we a vha a tshi dzula muḓanani muthihi na khaladzi dzawe Maria na Marita.  Onoyo Maria ndi ene we a ḓodza milenzhe ya Murena mapfura a nukhelelaho na u i phumula nga mavhudzi awe. Nahone khaladzi awe Lazaro o vha a tshi khou lwala.  Nga zwenezwo, khaladzi dzawe dza rumela muthu uri a ye kha Yesu, a ri: “Murena, muthu ane wa mu funa u khou lwala.”  Fhedzi musi Yesu a tshi zwi pfa a ri: “Vhulwadze uvhu a vhu nga ḓo mu vhulaha, fhedzi ndi ha uri hu rendwe Mudzimu na uri Murwa wa Mudzimu a rendwe ngazwo.”  Yesu o vha a tshi funa Marita, Maria na Lazaro.  Naho zwo ralo, musi a tshi pfa uri Lazaro u khou lwala, a dovha a dzula maṅwe maḓuvha mavhili fhethu he a vha e hone.  Nga murahu ha zwenezwo, a amba na vhafunziwa vhawe a ri: “Kha ri vhuyelele Yudea.”  Vhafunziwa vha amba nae vha ri: “Rabi,* a si kale Vhayuda vha tshi khou ṱoḓa u u kanḓa nga matombo, naa u khou dovha wa vhuyelela henengei?”  Yesu a fhindula a ri: “A thi ri ḓuvha ḽi na awara dza fumi-mbili (12)? Arali muthu a tshi tshimbila masiari ha khukhulwi nga tshithu naho tshi tshini, ngauri u vhona tshedza tsha ḽino shango. 10  Fhedzi arali muthu a tshimbila vhusiku, u a khukhulwa, ngauri u khou tshimbila swiswini.” 11  Musi o no amba zwenezwi zwithu, a dovha a ri: “Lazaro khonani yashu o eḓela, fhedzi ndi khou ya henengei uri ndi mu vuse.” 12  Ngauralo, vhafunziwa vha amba nae vha ri: “Murena, arali o eḓela u ḓo fhola.” 13  Naho zwo ralo, Yesu o vha a tshi khou amba nga ha lufu lwa Lazaro. Fhedzi vha humbula uri o vha a tshi khou amba nga ha u awela musi muthu o eḓela. 14  Nga tshenetsho tshifhinga, Yesu a tou phula a ri: “Lazaro o fa, 15  huno ndi a takala ngauri ndo vha ndi siho henefho, nga nṱhani ha uri zwine nda khou ya u zwi ita zwi ḓo khwaṱhisa lutendo lwaṋu. Fhedzi kha ri ye khae.” 16  Nga zwenezwo, Thomasi, we a vha a tshi pfi Didimo,* a amba na vhafunziwa vhaṅwe a ri: “Na riṋe kha ri ye, uri ri fe nae.” 17  Musi Yesu a tshi swika, a wana ho no fhela maḓuvha maṋa Lazaro e vhiḓani. 18  Bethania ho vha hu tsini na Yerusalema nahone hu tshi ṱoḓa u vha khilomithara tharu. 19  Ngauralo, Vhayuda vhanzhi vho vha vho ḓa kha Marita na Maria u itela u vha khuthadza ngauri vho vha vho felwa nga khaladzi avho. 20  Marita a tshi pfa uri Yesu u khou ḓa, a ya a mu ṱanganedza; fhedzi Maria o vha o sala hayani. 21  Marita a amba na Yesu a ri: “Murena, arali wo vha u fhano ndi musi khaladzi anga a songo fa. 22  Naho zwo ralo, ndi a zwi ḓivha uri zwithu zwinzhi zwine wa zwi humbela Mudzimu, Mudzimu u ḓo u ṋea zwone.” 23  Yesu a amba nae a ri: “Khaladzi au u ḓo vuwa.” 24  Marita a amba nae a ri: “Ndi a zwi ḓivha zwa uri u ḓo vuwa musi vhafu vha tshi vuswa nga ḓuvha ḽa vhufhelo.” 25  Yesu a amba nae a ri: “Ndi nṋe mvuwo na vhutshilo. Naho muthu ane a vha na lutendo kha nṋe a tshi fa, u ḓo dovha a tshila; 26  muthu muṅwe na muṅwe ane a tshila a tshi sumbedza lutendo kha nṋe a nga si fe na luthihi. Naa zwenezwi u a zwi tenda?” 27  A mu fhindula a ri: “Ee, Murena; ndi a tenda uri ndi iwe Kristo Murwa wa Mudzimu, we ha pfi u ḓo ḓa shangoni.” 28  Musi o no amba zwenezwo, a vhidzela Maria thungo a ri: “Mufunzi o swika nahone u khou u vhidza.” 29  Musi Maria a tshi pfa zwenezwo, a takuwa nga u ṱavhanya a ya khae. 30  Nga tshenetsho tshifhinga, Yesu o vha a sa athu swika muḓanani, fhedzi o vha a tshi kha ḓi vha fhethu he a ṱangana hone na Marita. 31  Ngauralo, Vhayuda vhe vha vha vhe na Maria nḓuni vha tshi khou mu khuthadza, vha mu vhona a tshi takuwa nga u ṱavhanya nahone a bva. Vha mu tevhela, vha tshi humbula uri u khou ya vhiḓani uri a lilele hone. 32  Musi Maria a tshi swika he Yesu a vha e hone, a tshi tou vhona Yesu a gwadama milenzheni yawe a amba nae a ri: “Murena, arali wo vha u fhano ndi musi khaladzi anga a songo fa.” 33  Ngauralo, musi Yesu a tshi vhona Maria na Vhayuda vhe vha mu fhelekedza vha tshi khou lila, zwa mu vhaisa a ṱungufhala zwihulu; 34  a ri: “No mu vhulunga ngafhi?” Vha mu fhindula vha ri: “Murena, iḓa u vhone.” 35  Yesu a lila. 36  Nga zwenezwo, Vhayuda vha ri: “Vhonani uri o vha a tshi mu funa lungafhani!” 37  Fhedzi vhaṅwe vha ri: “Naa a si ene o bonyolosaho maṱo a munna we a vha o pofula, zwino ndi ngani a songo kona u thivhela uri uyu muthu a si fe?” 38  Yesu a dovha a ṱungufhala, a ya vhiḓani. Zwi re zwone ndi uri vhiḓa ḽeneḽo ḽo vha ḽi bako ḽe ḽa vha ḽo valwa nga tombo. 39  Yesu a ri: “Phiguluselani tombo kule.” Marita, khaladzi a mufu a ri: “Murena, zwa zwino u ḓo vha a tshi vho nukha, ngauri ho no fhela maḓuvha maṋa.” 40  Yesu a amba nae a ri: “Naa a tho ngo ni vhudza uri arali na tenda ni ḓo vhona vhugala ha Mudzimu?” 41  Nga zwenezwo, vha phigulusela tombo kule. Yesu a lavhelesa ṱaḓulu a ri: “Khotsi, ndi a u livhuha nge wa mpfa. 42  Ndi a zwi ḓivha uri u ḓi dzula u tshi mpfa; fhedzi ndi amba zwenezwi nga nṱhani ha gogo ḽa vhathu ḽi re fhano uri ḽi tende uri wo nthuma.” 43  Musi o no fhedza u amba zwenezwi, a vhidzelela a ri: “Lazaro, bvela nnḓa!” 44  Mufu a bvela nnḓa milenzhe yawe na zwanḓa zwawe zwo pombiwa nga malabi, na tshifhaṱuwo tshawe tsho pombiwa nga labi. Yesu a amba navho a ri: “Mu vhofhololeni ni mu litshe a ṱuwe.” 45  Ngauralo, vhunzhi ha Vhayuda vhe vha vha vho ḓa kha Maria, musi vha tshi vhona zwe Yesu a zwi ita vha mu tenda; 46  fhedzi vhaṅwe vhavho vha ya kha Vhafarisei vha vha vhudza zwe Yesu a zwi ita. 47  Nga nṱhani ha zwenezwo, vhotshifhe vhahulu na Vhafarisei vha kuvhanganya miraḓo ya Sanhedrini* vha ri: “Ri ḓo ita mini, ngauri uyu muthu u ita zwiga zwinzhi? 48  Arali ra mu litsha o ralo, vhathu vhoṱhe vha ḓo mu tenda, nahone Vharoma vha ḓo ḓa vha dzhia fhethu* hashu na lushaka lwashu.” 49  Muṅwe wavho, we a vha a tshi pfi Kayafa, we a vha e tshifhe muhulu nga wonoyo ṅwaha, a amba navho a ri: “A ni ḓivhi tshithu na tshithihi, 50  nahone a ni zwi ṱalukanyi uri zwi ḓo ni vhuyedza arali ha fa muthu muthihi a tshi fela vhathu vhoṱhe nṱhani ha uri hu fe lushaka lwoṱhe.” 51  Zwenezwi ho ngo zwi amba zwi tshi bva kha ene muṋe; fhedzi ndi nga nṱhani ha uri o vha e tshifhe muhulu nga wonoyo ṅwaha, o porofita uri Yesu o vha a tshi fanela u fela lushaka, 52  nahone hu si lushaka fhedzi, fhedzi u itela u kuvhanganyela fhethu huthihi vhana vha Mudzimu vho balanganaho. 53  U bva nga ḽeneḽo ḓuvha vha langana uri vha mu vhulahe. 54  Ngauralo, Yesu a si tsha tshimbila khagala vhukati ha Vhayuda, fhedzi a ṱuwa henefho a ya dzinguni ḽi re tsini na soga, muḓini une wa pfi Efuraimi, a dzula henefho na vhafunziwa vhawe. 55  Paseka ya Vhayuda yo vha i tsini, nahone vhathu vhanzhi vha ḽeneḽo shango vha ya Yerusalema musi Paseka i sa athu swika uri vha ḓikunakise u ya nga mulayo. 56  Vhathu vho vha vha tshi khou ṱoḓa Yesu, vha tshi vhudzisana vhe thembeleni vha tshi ri: “Inwi ni zwi vhona hani? Naa ni vhona u nga a nga si ḓe vhuṱamboni uvhu?” 57  Fhedzi vhotshifhe vhahulu na Vhafarisei vho vha vho ṋea ndaela ya uri arali muthu a ḓivha hune a vha hone, u fanela u vha sevhela, uri vha kone u mu fara.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Ndi dzina ḽa u hulisa mufunzi wa Muyuda.
Kana “ḽifhaṱa.”
Yo vha i khoro khulwane ya Vhayuda.
Kana “thembele.”