Yohane 1:1-51

1  Ipfi o vha e hone u bva mathomoni, hone Ipfi o vha e na Mudzimu, nahone Ipfi o vha e mudzimu.  O vha e na Mudzimu u bva mathomoni.  Zwithu zwoṱhe zwo vha hone nga nṱhani hawe, a hu na tshithu na tshithihi tshe tsha vha hone arali hu si nga ene. Vhutshilo ho vha hone  nga nṱhani hawe, nahone vhutshilo honoho ho vha tshedza tsha vhathu.  Tshedza tshi vhonetshela swiswi, fhedzi swiswi a ḽo ngo kona u tiba tshedza.  Ho vha hu na muṅwe munna we a vha o rumiwa uri a vhe muimeli wa Mudzimu: dzina ḽawe o vha a tshi pfi Yohane.  Onoyu munna o ḓela uri a vhe ṱhanzi, uri a ṱanziele nga ha tshedza, uri vhathu vhoṱhe vha tende nga vhuṱanzi hawe.  Ho vha hu si ene tshedza, fhedzi o vha o ḓa u ṱanziela nga ha tshedza.  Tshedza tsha ngoho tshi vhonetshelaho vhathu vhoṱhe tsho vha tshi tsini na u ḓa shangoni. 10  O vha e shangoni, hone shango ḽo vha hone nga ene, fhedzi shango a ḽo ngo mu ḓivha. 11  O ḓa muḓini wa hawe, fhedzi vhathu vha hawe a vho ngo mu ṱanganedza. 12  Naho zwo ralo, vhathu vhanzhi vhe vha mu ṱanganedza, o vha ṋea maanḓa a uri vha vhe vhana vha Mudzimu, ngauri vho vha na lutendo dzinani ḽawe; 13  nahone a vho ngo bebwa nga malofha kana nga u funa ha ṋama kana nga u funa ha muthu, fhedzi vho bebwa nga Mudzimu. 14  Ngauralo, Ipfi a vha muthu wa ṋama a dzula na riṋe, ra vhona vhugala hawe, vhugala he murwa mubebwa e eṱhe a vhu ṋewa nga khotsi; o vha a tshi takalelwa vhukuma nga Mudzimu nahone o vha a tshi amba ngoho. 15  (Yohane o ṱanziela nga hae. O huwelela a ri: “A ḓaho murahu hanga o nthanga phanḓa, ngauri o tshila ndi sa athu vha hone.”) 16  Ngauri o vha e na vhuthu vhuhulu, ro bvela phanḓa ri tshi ṱanganedza vhuthu vhuhulu. 17  Ngauri Mulayo wo ṋewa hu tshi shumiswa Mushe, vhuthu vhuhulu na ngoho zwo vha hone nga Yesu Kristo. 18  A hu na muthu we a vhuya a vhona Mudzimu; mudzimu mubebwa e eṱhe a re tsini-tsini na Khotsi ndi ene we a ri ṱalutshedza nga hae. 19  Hezwi ndi zwe Yohane a zwi ṱanziela musi Vhayuda vha tshi ruma vhotshifhe na Vhalevi vha bvaho Yerusalema uri vha mu vhudzise uri: “Ndi iwe nnyi?” 20  Ho ngo hanedza, fhedzi o amba ngoho yo fhelelaho a ri: “A si nṋe Kristo.” 21  Vha mu vhudzisa vha ri: “Zwino ri ḓo ri ndi iwe nnyi? U Elia?” Yohane a ri: “A si nṋe Elia.” “Naa u Muporofita?” A fhindula a ri: “Hai!” 22  Ndi hone vha tshi amba nae vha ri: “U nnyi? uri ri kone u fhindula vhe vha ri ruma. Zwino u nnyi?” 23  A ri: “Ndi nṋe ane a khou vhidzelela e sogani ndi tshi ri: ‘Lugisani nḓila ya Yehova,’ samusi muporofita Yesaya o amba.” 24  Vhe vha vha vho rumiwa vho vha vha tshi bva ha Vhafarisei. 25  Ngauralo, vha mu vhudzisa vha ri: “Zwino ndi ngani u tshi lovhedza arali u si Kristo kana Elia kana Muporofita?” 26  Yohane a vha fhindula a ri: “Nṋe ndi lovhedza nga maḓi. Vhukati haṋu ho ima muthu ane ni si mu ḓivhe, 27  a ḓaho murahu hanga, fhedzi a thi fanelei u vhofholola thambo dza thovho dzawe.” 28  Zwenezwi zwithu zwo itea Bethania seli ha mulambo wa Yorodane, he Yohane a vha a tshi khou lovhedzela hone. 29  Nga ḓuvha ḽi tevhelaho a vhona Yesu a tshi khou ḓa khae, nahone a ri: “Vhonani Ngwana ya Mudzimu i hwalaho zwivhi zwa shango! 30  Onoyu ndi ene we nda amba nga hae nda ri: A ḓaho murahu hanga o nthanga phanḓa, ngauri o tshila nṋe ndi sa athu vha hone. 31  Naho ndo vha ndi sa mu ḓivhi, zwo itaho uri ndi lovhedze nga maḓi ndi uri a ḓivhiwe Isiraele.” 32  Yohane a dovha a ṱanziela a ri: “Ndo vhona muya mukhethwa u tshi tsa sa ḽiivha u tshi bva ṱaḓulu, nahone wa dzula khae. 33  Na nṋe ndo vha ndi sa mu ḓivhi, fhedzi o nthumaho uri ndi lovhedze maḓini o mmbudza uri: ‘Ane na ḓo vhona muya mukhethwa u tshi tsa wa dzula khae, onoyo ndi ene ane a ḓo lovhedza nga muya mukhethwa.’ 34  Ndo zwi vhona, nda ṱanziela uri ndi ene Murwa wa Mudzimu.” 35  Huno nga ḓuvha ḽi tevhelaho musi Yohane o ima na vhafunziwa vhawe, 36  a vhona Yesu a tshi khou fhira, a ri: “Vhonani Ngwana ya Mudzimu!” 37  Musi vhafunziwa vhavhili vha tshi mu pfa a tshi amba zwenezwo, vha tevhela Yesu. 38  Yesu a tshi rembuluwa a vhona vha tshi khou mu tevhela, a amba navho a ri: “Ni khou ṱoḓa mini?” Vha mu fhindula vha ri: “Rabi, (musi zwi tshi ṱalutshedzelwa zwi amba uri Mufunzi,) u dzula ngafhi?” 39  Ene a vha fhindula a ri: “Iḓani, ni ḓo hu vhona.” Vha mbo ḓi ṱuwa nae vha ya u vhona he a vha a tshi dzula hone nahone vha dzula nae ḽeneḽo ḓuvha; ho vha hu tshifhinga tshi ṱoḓaho u vha tsha vhufumi.* 40  Andrea murathu wa Simoni Petro o vha e muṅwe wa vhenevho vhavhili vhe vha pfa zwe Yohane a zwi amba nahone vha tevhela Yesu. 41  A thoma nga u wana mukomana wawe Simoni, a amba nae a ri: “Ro wana Messia” (musi zwi tshi ṱalutshedzelwa zwi amba uri Kristo). 42  A ṱuwa nae ha Yesu. Musi Yesu a tshi mu lavhelesa a ri: “Iwe Simoni murwa wa Yohane, u ḓo vhidzwa Kefa” (musi zwi tshi ṱalutshedzelwa zwi amba uri Petro). 43  Nga ḓuvha ḽi tevhelaho Yesu o vha a tshi ṱoḓa u ya Galilea. Ngauralo, a wana Filipo a amba nae a ri: “Ivha mutevheli wanga.” 44  Filipo o vha a tshi bva Betsaida, muḓini we ha vha hu tshi dzula Andrea na Petro. 45  Filipo a wana Nathanaele a amba nae a ri: “Ro wana Yesu murwa wa Yosefa, a bvaho Nazareta we Mushe a ṅwala nga hae Mulayoni, na we Vhaporofita vha ṅwala nga hae.” 46  Fhedzi Nathanaele a mu fhindula a ri: “Naa Nazareta hu nga bva tshithu tshavhuḓi?” Filipo a mu fhindula a ri: “Iḓa u vhone.” 47  Yesu a vhona Nathanaele a tshi khou ḓa khae nahone a amba nae a ri: “Vhonani Muisiraele ane khae ha si vhe na vhufhura.” 48  Nathanaele a ri: “U nḓivhela ngafhi?” Yesu a mu fhindula a ri: “Musi Filipo a sa athu u vhidza, ndo u vhona u fhasi ha muhuyu.” 49  Nathanaele a fhindula a ri: “Rabi, u Murwa wa Mudzimu, u Khosi ya Isiraele.” 50  Yesu a ri: “Naa u vho tenda nge nda amba uri ndo u vhona u fhasi ha muhuyu? U ḓo vhona zwithu zwihulwane u fhira zwenezwi.” 51  A dovha a amba nae a ri: “Ngoho ndi a ni vhudza ndi ri, ni ḓo vhona ḽiṱaḓulu ḽi tshi vulea na vharuṅwa vha Mudzimu vha tshi gonya na u tsela kha Murwa-muthu.”

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Hu ṱoḓaho u vha nga awara ya vhuṋa nga masiari.