Yakobo 4:1-17

4  Dzinndwa na dziphambano vhukati haṋu dzi bva ngafhi? Naa a dzi bvi kha nyemulo dzaṋu dza ṋama dzine dza lwisana nga ngomu haṋu?  Ni a tama, fhedzi a ni wani. Ni bvela phanḓa ni tshi vhulaha na u emula, fhedzi a ni koni u wana tshithu. Ni bvela phanḓa ni tshi vusa dzinndwa na dziphambano. A ni wani ngauri a ni humbeli.  Musi ni tshi humbela, a ni wani, ngauri ni humbela ni na ndivho i si yavhuḓi, uri ni zwi shumisele kha nyemulo dzaṋu dza ṋama.  Inwi vhadzia-vhuṱonḓolo,* naa a ni zwi ḓivhi uri u konana na shango ndi vhuswina na Mudzimu? Nga zwenezwo, muṅwe na muṅwe ane a ṱoḓa u konana na shango u khou ḓiita swina ḽa Mudzimu.  Kana naa ni humbula uri luṅwalo lwo amba hu si na tshiitisi musi lu tshi ri: “Muya wa vhutshivha u re ngomu hashu u dzula u tshi ṱoḓa zwithu”?  Naho zwo ralo, vhuthu vhuhulu vhune a vhu ṋea ndi vhuhulu. Ndi ngazwo luṅwalo lu tshi ri: “Mudzimu u lwa na vha u ḓihudza, fhedzi u ṋea vhuthu vhuhulu vhane vha ḓiṱukufhadza.”  Nga zwenezwo, ḓiṱukufhadzeni kha Mudzimu; fhedzi ni lwe na Diabolo, huno u ḓo ni shavha.  Sendelani tsini ha Mudzimu, na ene u ḓo sendela tsini haṋu. Ṱambani zwanḓa inwi vhaitazwivhi, ni kunakise mbilu dzaṋu, inwi vha timatimaho.  Ipfani u vhavha, ni ṱungufhale ni lile. U sea haṋu nga hu shanduke hu vhe u ṱungufhala, na dakalo ḽaṋu ḽi shanduke ḽi vhe vhuṱungu. 10  Ḓiṱukufhadzeni phanḓa ha Yehova, huno u ḓo ni hudza. 11  Vhahashu, litshani u solana. Ane a sola wahawe kana a haṱula wahawe u sola mulayo na u haṱula mulayo. Huno arali u tshi haṱula mulayo, a u tevhedzi mulayo, fhedzi u muhaṱuli. 12  Hu na Muthihi ane a vha muṋei wa mulayo na muhaṱuli, ane a kona u tshidza na u fhelisa. Fhedzi iwe u nnyi ane wa haṱula wahau? 13  Hee inwi vha u ri: “Ṋamusi kana matshelo ri ḓo fara lwendo ra ya kha uḽa muḓi nahone ri ḓo fhedza ṅwaha ri henengei, ri ḓo ita zwa mabindu nahone ra bindula,” 14  ngeno ni sa ḓivhi uri hu ḓo itea mini kha inwi matshelo. Ngauri ni khuli ine ya vha hone lwa tshifhinganyana nahone nga murahu ya ngala-ngala. 15  Nṱhani hazwo, ni tea uri: “Arali Yehova a tshi funa, ri ḓo tshila ra ita izwi kana zwiḽa.” 16  Fhedzi zwino ni ḓirwa khana nga u zuwa haṋu ha u ḓikukumusa. U zuwa hoṱhe ho raloho ndi huvhi. 17  Nga zwenezwo, arali muthu a tshi ḓivha u ita zwo lugaho fhedzi a si zwi ite, u vha a tshi khou ita tshivhi.

Ṱhaluso dzi re magumoni a siaṱari

Hu khou ambiwa nga vhathu vhane vha si fulufhedzee kha Mudzimu.